Zákon o účetnictví – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Zákon o účetnictví

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Luke

 

Obsah otázky

 • obsah zákona
 • funkce účetnictví
 • předmět podvojného účetnictví
 • rozsah vedení účetnictví
 • vymezení a kategorie účetních jednotek
 • kategorie účetních jednotek
 • účetní období
 • zásady při vedení účetnictví
 • pojmy – audit, auditovaná společnost

 

Obsah zákona

Obsahuje vše, co je společné pro všechny účetní jednotky

Například:

 • Kdo vede účetnictví
 • Účetní období
 • Rozsah vedení účetnictví
 • Stanoví způsob vedení účetnictví
 • Zásady při jeho vedení
 • Stanoví oceňování majetku
 • Účetní doklady – náležitosti

 

Funkce účetnictví (k čemu slouží)

 • = poskytovat informace pro podnikatele, pro řízení podniku
 • = sloužit jako důkazní prostředek
 • = sloužit jako podklad pro daňové účely
 • = plní funkci kontrolní

 

Předmět podvojného účetnictví

= charakterizuje zákon o účetnictví – účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, o nákladech a výnosech, o výsledku hospodaření.

 

Rozsah vedení účetnictví

 • Zjednodušená forma – mohou vést za určitých zákonných podmínek církve, nadační fondy, družstva…je zde obratový limit
 • Plná forma – všichni ostatní, i zde existují výjimky

 

Vymezení účetní jednotky

 • právnické osoby mající sídlo na území ČR
 • organizační složky státu
 • fyzické osoby zapsány v OR
 • ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví dobrovolně nebo přesáhli obratu 25 mil. Za 12 měsíců

 

Kategorie účetních jednotek

 • Mikro
 • Malá
 • Střední
 • Velká

 

kategorie účetní jednotky celková aktiva celkový obrat průměrný počet zaměstnanců
1. mikro 9 milionů Kč 18 milionů Kč 10
2. malá 100 milionů Kč 200 milionů Kč 50
3. střední 500 milionů Kč 1 000 milionů Kč 250
4. velká 500 milionů Kč 1 000 milionů Kč 250

Kritériem pro zařazení je: aktiva, roční úhrn čistého obratu, průměrný přepočtený stav zaměstnanců

Kolik kritérií musí převýšit pro zařazení do vyšší kategorie účetní jednotky? Alespoň 2 z 3

 

Účetní jednotky považované za vždy velké

 • Subjekty veřejného zájmu
 • Vybrané účetní jednotky

 

Subjekty veřejného zájmu

 • Účetní jednotka, která je povinna sestavit účetní závěrku dle mezinárodních účetních předpisů
 • Účetní jednotka, která je bankou
 • Účetní jednotka, která je pojišťovnou
 • Účetní jednotka, která je zdravotní pojišťovnou

 

Vybrané účetní jednotky

 • Organizační složky státu
 • Státní fondy
 • Územní samosprávné celky
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Regionální rady regionů soudržnosti
 • Příspěvkové organizace (školy)

 

Účetní období

 • nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců
 • shoduje se s kalendářním/hospodářským rokem

 

Způsob vedení účetnictví

 • musí být vedené v Kč
 • účetní závěrka musí udávat věrný a poctivý obraz a finanční situaci ÚJ
 • správné, úplné, přehledné a čitelné

 

Zásady při vedení účetnictví

 • zásada vymezení ÚJ
 • zásada nepřetržitosti trvání ÚJ
 • zásada bilanční kontinuity (návaznost konečných a počátečních stavů)
 • zásada opatrnosti (nenadhodnocovat aktiva a pasiva, nevytvářet fiktivní zisk)
 • zásada stálosti metod (účetní metody a postupy oceňování maj. a závazků musí být stejné)
 • zásada reálného ocenění (ocenění cenami platnými v době jeho používání)
 • zásada zákazu kompenzace (zákaz vzájemného vyrovnávání aktiv a pasiv
 • zásada věrného a poctivého zobrazení (jedna z možností dodržování je inventarizace)
 • akruální princip /časové rozlišení/ (účtování nákladů a výnosů patří do období, se kterým věcně a časově souvisí)

 

Pojmy – audit, auditovaná společnost

 • Audit – ověření správnosti účetní závěrky kvalifikovanou osobou (auditorem)
 • Cílem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé informace o skutečnosti, dodržení zákona o účetnictví

 

Auditovaná společnost je:

 • Vždy velká účetní jednotka
 • Vždy střední účetní jednotka
 • Malé účetní jednotky pokud jde o a. s. nebo svěřenecký fond a za 2 účetní období splní alespoň 1 kritérium
 • Ostatní účetní jednotky, které po dvě účetní období splní dvě kritéria
 • Pokud to nařizuje jiný zákon – státní podniky, nadace apod.
 • Audit se neprovádí u účetních jednotek, které jsou v insolvenci

 

Kritéria pro splnění hranice!

 • Součet aktiv za účetní období dosáhl hranice 40 mil
 • Součet čistého obratu za účetní období dosáhl hranice 80 mil
 • Průměrný počet zaměstnanců dosáhl za účetní období 50 zaměstnanců
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!