Založení a vznik společnosti s ručením omezeným

 

   Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Majký

 

 

Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)

nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická osoba
nejvyšší počet společníků 50
minimální výše základního kapitálu 200 000,- Kč
nejnižší možný vklad 20 000,- Kč
nejvyšší možný vklad neomezen
rozsah splacení vkladu při vzniku 30% z každého vkladu celkem nejméně 100 000,-Kč
doba splacení vkladu nejvýše do 5 let od vzniku
počet hlasů ke vkladu na každých 1000,- Kč 1 hlas (může být ve společenské smlouvě určeno i jinak)
ručení společníka za závazky spol. společně a nerozdílně do výše nesplacených vkladů všech společníků podle stavu zápisu do OR
předmět činnosti podnikání, lze založit i za jiným účelem
orgány společnosti valná hromada, statutární orgán – jednatelé, dozorčí rada (nepovinná), další dle společenské smlouvy
zakladatelský dokument společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě notářského zápisu
povinnost a výše rezerv vytváří se rezervní fond ze zisku, výše podle společenské smlouvy – nejméně však 10 % zisku

 

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Společnost s ručením omezeným (dále jen „s.r.o.“) se zakládá podepsáním společenské smlouvy, jestliže je založena dvěma nebo více zakladateli. Zakladateli s.r.o. mohou být jak osoby fyzické, tak osoby právnické, a to jak osoby české nebo zahraniční.

Společnost s ručením omezeným lze založit i jediným zakladatelem, který sepisuje zakladatelskou listinu. Jediným zakladatelem může být jak fyzická, tak i právnická osoba.

Zákon vylučuje, aby společnost s ručením omezeným, která má jen jednoho společníka (a to jak fyzickou nebo právnickou osobu), byla jediným zakladatelem jiné společnosti s ručením omezeným. Založením takové společnosti by mohlo dojít k řetězovitému zakládání společností s ručením omezeným o jediném zakladateli – společnosti s ručením omezeným, čímž by docházelo k nepřehledné situaci, která by byla ke škodě věřitelů těchto společností.

Znázornění zakázaného řetězení společností:

Zákon též vylučuje, aby se společnost s ručením omezeným s jediným společníkem stala jediným společníkem jiné společnosti ručením omezeným. To znamená, že v praxi by byla absolutně neplatná např. smlouva o převodu obchodního podílu, kterou společník s.r.o. převádí obchodní podíl na druhého společníka, jímž je s.r.o. s jediným společníkem, která se má stát jediným společníkem. Fyzická osoba může být jediným společníkem maximálně tří společností s ručením omezeným.

Společenská smlouva nebo zakladatelská listina s.r.o. musí mít formu notářského zápisu. Nedostatek této předepsané formy způsobuje neplatnost smlouvy.

Společenská smlouva (zakladatelská listina) musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

1. firmu a sídlo společnosti,

2. určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,

3. předmět podnikání (činnosti),

4. výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu,

5. jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,

6. jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje,

7. určení správce vkladu,

8. jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník (například údaje o rezervním fondu, a v případě, že vložen do společnosti při jejím založení nepeněžitý vklad, další obligatorní náležitostí společenské smlouvy je uvedení předmětu nepeněžitého vkladu a částka, kterou se započítává na vklad společníka).

Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní organizaci společnosti a podrobněji některé náležitosti obsažené ve společenské smlouvě (v praxi však není obvyklé, aby s.r.o. přijala stanovy). Společenskou smlouvou lze upravit další záležitosti, které však nejsou povinnými náležitostmi. V případě, že společenská smlouva neobsahuje minimální náležitosti, je neplatná a jejím podepsáním není společnost založena.

Splacení vkladů před vznikem s.r.o.

Před podáním návrhu na zápis s.r.o. musí být splacena nejméně zákonem určená část peněžitých vkladů společnosti a všechny nepeněžité vklady (hodnota nepeněžitých vkladů musí být určena znaleckým posudkem). Zákon stanoví, že na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30 % (v případě, že vklad společníka činí 20 000,- Kč, musí tento společník splatit před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku nejméně 6 000,- Kč). Zákon dále stanoví, že celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí činit alespoň 100 000,- Kč.

Zákon tedy stanoví pouze minimální rozsah splacení vkladů před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Společenská smlouva, kterou je určena výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu, může založit povinnost splatit vklady před zápisem do obchodního rejstříku ve větším rozsahu, popřípadě splatit všechny vklady před zápisem.

Má-li společnost jediného zakladatele, musí tento zakladatel splatit vklad v celém rozsahu před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku, to znamená, že jestliže činí základní kapitál této jednočlenné s.r.o. 200 000,- Kč, musí být splaceno 200 000,- Kč. V případě, že se fyzická nebo právnická osoba stane jediným společníkem až po vzniku společnosti, tedy všechny obchodní podíly společnosti se spojí v rukou jediného společníka, je tento společník povinen do 3 měsíců ode dne spojení obchodních podílů splatit zcela všechny peněžité vklady nebo převést část obchodního podílu na jinou společnost.

Získání podnikatelského oprávnění s.r.o.

V případě, že je s.r.o. založena za účelem podnikání musí jednatelé s.r.o. požádat o vydání živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění. Ode dne doručení průkazu podnikatelského oprávnění plyne 90 denní lhůta k podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

Návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku

Návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku podávají všichni jednatelé svým jménem, nikoliv jménem již založené osoby. Pravost podpisů všech jednatelů musí být úředně ověřena. Jednatelé mohou zmocnit k vypracování a podání návrhu na zápis i jiné osoby, například advokáta, a pravost podpisů na plné moci musí být rovněž úředně ověřena.

Přílohy k návrhu na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku

K návrhu na zápis s.r.o. se dokládají následující přílohy:

Doklady o založení

• Společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě notářského zápisu

Doklady o předmětu podnikání (je-li založena za účelem k podnikání)

• oprávnění k podnikatelské činnosti (výpis z živnostenského rejstříku), pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy

Doklady o splacení vkladu

• prohlášení správce vkladu s úředně ověřeným podpisem (právní názory se liší, zda je u tohoto dokumentu potřeba úředně ověřeného podpisu nebo ne. Doporučujeme však pro zvýšení právní jistoty podpis nechat ověřit)

• potvrzení banky o složení vkladu na základní kapitál

• v případě nepeněžitého vkladu, kdy je vkladem nemovitost:

• usnesení příslušného soudu o jmenování znalce

• znalecký posudek soudem jmenovaného soudního znalce na vkládanou nemovitost

• písemné prohlášení vkladatele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem

Doklady o sídle

• Písemné prohlášení vlastníka prostor ne starší 3 měsíců, kterým uděluje souhlas k užívání těchto prostor, anebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce

Doklady o jednatelích

• bezúhonnost se dle vyhlášky č. 414/2011 Sb. dokládá pouze u cizinců a to:

• výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je cizinec občanem, nebo státu, kde pobýval v posledních třech letech po dobu nejméně třech měsíců, nebo

• čestným prohlášením o bezúhonnosti učiněném před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, nevydává-li stát, jehož je cizinec občanem, nebo stát jeho posledního pobytu, příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem.

• Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.

• Prokazuje-li se bezúhonnost českého občana, nebo je-li státem posledního pobytu cizince Česká republika, vyžádá si výpis z evidence Rejstříku trestů přímo rejstříkový soud.

• čestné prohlášení jednatele s úředně ověřeným podpisem o tom, že je způsobilý k právním úkonům, že splňuje podmínky provozování živnost podle § 6 živnostenského zákona a nenastala u něj skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 a splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku

Doklady o členech dozorčí rady (je-li tento nepovinný orgán zřízen)

• stejné doklady jako u jednatelů

Doklady do sbírky listin

• společenská smlouva nebo zakladatelská listina

• znalecký posudek na vkládanou nemovitost (je-li vložena nemovitost)

Ostatní dokumenty

plná moc advokátovi, notáři nebo jinému zástupci (jestliže jednatelé zmocnili tyto osoby k podání návrhu na zápis s úředně ověřenými podpisy jednatelů)

• souhlas zapisované fyzické nebo právnické osoby se zápisem do obchodního rejstříku s úředně ověřeným podpisem (v případě, že se v rámci zápisu s.r.o. do obchodního rejstříku zapisují jiné fyzické nebo právnické osoby, musí navrhovatel tento souhlas doložit spolu se souhlasem jednatelů)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!