Zásobování a účtování zásob – otázka z účetnictví

 

Otázka: Zásobování a účtování zásob

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Lenka Strnková

 

 

Členění zásob a materiálu:

  • zásoby – jednorázová spotřeba, mění svou formu

 

1) Materiál = předměty, které ještě nepřišly do výrobního procesu, do výroby vchází jednorázově a mění svou formu, zahrnuje:

– základní materiál vstupuje do výrobku a tvoří jeho podstatu

– pomocný materiál vstupuje do výrobku, ale netvoří jeho podstatu

– provozovací látky nevstupují do výrobku, ale umožňují hladký chod výroby

– obaly chrání výrobky při skladování a přepravě

– náhradní díly

– režijní materiál dopisy, obálky

– drobný hmotný (do 40 000) a nehmotný (do 60 000) majetek, nehmotný je podniku déle než 1 rok, ale nesplňují podmínky pro zařazení do DM

2) Nedokončená výroba – zásoba, která prošla první fází výroby

3) Polotovary – produkty v jednotlivých fázích výroby, které neprošli všemi stupni výroby

4) Výrobky – předměty vlastní výroby určené k prodeji

5) Zboží – předměty, které podnik nakoupil za účelem dalšího prodeje

 

Zásobování

– činnost, pomocí které podnik zajišťuje potřebný materiál pro svou činnost

– cílem je zajistit materiál v potřebném množství, druzích a kvalitě, v danou dobu a cenu

1) Plánování zásob – vycházíme z: průzkumu trhu zaměřeného na požadavky zákazníků, předpokládané potřeby materiálu, technických a technologických potřeb výroby, možností dodavatelů a skladních možností podniku

2) Zajišťování zásob – při výběru a hodnocení dodavatelů vycházíme z: kvality a ceny materiálu, spolehlivosti dodávek, ochoty ke spolupráci

– dodavatel s odběratelem uzavírají kupní smlouvu, při sjednávání ceny je možné domluvit rabat (srážka ceny při velkém odběru) nebo skonto (sleva při placení v hotovosti)

3) Příjem materiálů – probíhá na základě dodacího listu, kontroluje se: dodané množství, kvalita, druh materiálu, skladník vystavuje příjemku

4) Skladování – dokladem je skladní karta zásob, která může být vedena:

– v hmotných jednotkách, nebo v hmotných a peněžních

– sklady dělíme na: nákupní-nakoupený MA, výrobní (mezisklady)-polotovary, prodejní

– rizika a další náklady skladování:

 příjme náklady na skladování, mzdové náklady na pracovníka skladu, cena přirozených zásob(umrtvení peněz), některé Ma přírodní vlivy

5) Výdej do spotřeby – podle požadavků odebírajícího střediska, dokladem je výdejka

 

Evidence zásob- zahrnuje:

1) Kniha došlých zásob – první evidence o Ma, údaje dle přepravních dokladů skut. stavu

2) Příjemka – vystavuje skladník, pro kontrolu fa, údaje odpovídat kvalitě a množství (přejímka), vyhotovuje se 3x (odd. likvidace fa, ma účtárna, sklad)

3) Protokol o vadách – pokud se při přejímce zjistí rozdíly proti dodacímu listu, podklad pro reklamační řízení

4) Převodka – při převodech mezi útvary podniku, např. nepoužitý Ma mezi sklady

5) Výdejka– dokladem výdaje, vystavuje odebírající středisko, vypisuje se min.2x

6) Limitní list – u zásob, u kterých je spotřeba omezena limitem, čerpání nad limit schvaluje nadřízený pracovník, např. drahý ma, kancelářské potřeby

7) Závěsný štítek – k orientaci ve skladu, umístěn přímo u daného materiálu

8) Skladní karta – k evidenci zásob dle druhů, obsahuje: přírůstky, úbytky a zásobu, vede se v množstevních nebo peněžních jednotkách

9) Obratová soupiska zásob – měsíčně k odsouhlasení evidence skladu a ma účtárny

 

Oceňování zásob při vyskladnění

1) Skutečná pořizovací cena – pro každý druh a cenu vedena samostatná skladní karta, v praxi vyjimečně nebo u velkých dodávek

2) Metoda FIFO– ze skladu co nejprve starší dodávky, výhodná pokud klesají ceny

3) Metoda LIFO – nejprve nejmladší, užívá se v USA a Kanadě, u nás zakázána

4) Metoda Průměrování – průměrné pořizovací ceny, může se použít průměr:

– Vážený proměnlivý – nový průměr po každé dodávce

– Vážený periodický – průměr za určité období, max. 1 měsíc

5) Metoda pevných cen – pevná cena + odchylky mezi pevnou a skutečnou cenou

 

Příklad:     

1. dodávka     800 ks v celkové ceně 176 000 Kč

2. dodávka 200 ks v celkové ceně 36 000 Kč

Výdej ze skladu 900 ks

 

FIFO                              ks                         kč                celkem

  1. dodávka 800                       220,-            176 000,-
  2. dodávka 100                       180,-            18 000,-

900                                          194 000,-

 

hodnota na skladě

(800*220) + (200*180) = 212 000,-

 

Množství na skladě 800+200 = 1000 ks

cena = 212 000/1000 = 212

Výdej 212*900 = 190 800

 

Při účtování zásob používáme účtovou skupinu: 11- pro účtování Ma, 12-vlastní výroby, 13- zboží

 

Účtování materiálu – pořízení a výdej je možno účtovat:

– metoda B

– během účetního období se nakupovaný Ma účtuje přímo na 501-spotřeba M

– na konci období se konečný stav Ma podle inventarizace zaúčtuje na 112-Ma   na skladě a o tuto částku snížíme účet 501

– metoda A

– Ma účtujeme do nákladů až v okamžiku skutečné spotřeby

 

Účtování DPH – zdaňuje se přidaná hodnota, tj. rozdíl mezi cenou prodaných výrobků a cenou nakoupeného Ma a služeb vstupujících do výrobku, DPH není součástí pořizovací ceny u plátce DPH, v účetnictví pohledávka za FÚ

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!