Zásobování – činnost podniku – otázka z ekonomie

 

Otázka: Zásobování – činnost podniku

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): mumínek

 

 

Úvod

 • Zásobování je činnost podniku, při niž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích ve stanovené době a ve výhodných cenách. Tyto suroviny a materiál používá pro svou činnost.
 • Musíme si zvolit dodavatele, který je spolehlivý, solidní, dává možnost množstevních slev, má kvalitní výrobky, dá nám dobrou cenu
 • Poté uzavřeme smlouvu a to buď ústně nebo písemně

 

       I.            Materiálně technická základna 

 • každý podnik potřebuje k plnění své činnosti různé prostředky(budovy, stroje, dopravní prostředky, zásoby peníze). S těmito prostředky hospodaří( vyrábí,prodává, poskytuje služby), proto se jim říká hospodářské prostředky- jejich konkrétní složení v jednotlivých podnicích závisí na specifických zvláštnostech činnosti každého podniku.
 • úkoly jsou tedy jasné- těmito prostředky zajišťujeme plynulý chod podniku (výroba,rozdělování) a patří sem i nákup a skladování materiálu, např. zabezpečit všechny druhy materiálu v potřebném množství, kvalitě, čase i místě, tak, aby byla zajištěna plynulost výroby a to co s nejnižšími náklady na pořízení a udržování zásob

 

     II.            Členění oběžného majetku firmy

Členíme na zásoby a peníze

 • Zásoby

a)      Materiál

 • Pomocné materiály (barviva, laky, maziva)
 • Obaly (plasty, kartony, přepravky)
 • Pohonné hmoty (benzín, nafta, oleje)
 • Drobné nářadí (kladívka, šroubováky, hřebíky)
 • Kancelářské potřeby (papíry, tužky, lepila)
 • Čistící prostředky ( pro úklid prostor a hygienu zaměstnanců)

 

b)      Nedokončená výroba

 • Výrobky jsou v takovém technologickém stupni rozpracovanosti, že nejsou zatím prodejné, např. rozešité kalhoty, neupečený rohlík

 

c)      Polotovary

 •  Výrobky jsou z některého hlediska technologického stupně výroby už dokončené a daly by se i prodat, např. dřevěná deska, zmražené hranolky

 

d)      Hotový výrobek

 • Firma jej dokončila a připravila jej k prodeji

 

e)      Zboží

 • Je nakupováno za účelem dalšího prodeje bez jakéhokoliv přetváření, např. Kaufland nakoupí mléko od dodavatele a už je jen vyskládá do regálů

 

f)        Zvířata

 • Jsou specifickým druhem zásob pro zemědělkou výrobu, např. včelařství, slepičí farmy

 

 • Peníze

a)      V hotovosti (v pokladně)

b)      Ceniny (kolky, stravenky, poukázky, dálniční známky)

c)      Krátkodobé cenné papíry (šeky, směnky)

d)      Pohledávky (peníze, které dluží firmě odběratel, zaměstnanci)

 

  III.            Evidence materiálu a zásob

 • S koupí či dodávkou materiálu předává kupujícímu prodávající:

 

a)      Fakturu nebo paragon (účetní doklad)

 • Smí vystavit v okamžiku předání zboží odběrateli, veřejnému přepravci nebo v okamžiku zaplacení
 • Faktura slouží pro – zanesení do účetnictví, vznik a uhrazení závazku, pro zúčtování DPH

 

b)      Aby odběratel mohl provést přejímku materiálu, přikládá dodavateli k faktuře nebo ke zboží dodací list, ten obsahuje podrobný rozpis obsahu dodávky (druhu materiálu, měrné jednotky, počty, cena za jednotku a celkovou částku)

 

c)      Fyzickou přejímku zpravidla provádí skladník a to po stránce:

 • Kvantitativní  – spočítá, zváží, přeměří nebo jinak zhodnotí jinak dodané množství a zkontroluje s původními doklady. Zjistí-li nesoulad mezi stavem dodaným a stavem uvedeným na dokladech, neprodleně vypíše reklamační protokol

 

 • Kvalitativní – kontrolujeme, zda dodaný materiál je funkční a v dohodnuté jakosti. Pokud nelze dodávku zkontrolovat dodávku na 100 %, provede se tzv. statistická přejímka, tedy kontrola namátkou

 

Doklady evidující materiál

 • Příjemka – jako doklad evidující přijaté zboží
 • Skladní karta – jde o doklad vystavený ve sladu, který slouží k evidenci pohybu zásob (evidují se přírůstky i úbytky materiálu)
 • Výdejka – slouží k výdeji ze skladu do výroby, přičemž současně provede odepsání vydaného množství ze skladní karty

 

  IV.            Oceňování materiálu a zásob

 • Oceňování – vyjádření v peněžní formě
 • Materiál oceňujeme buď pořizovací cenou nebo vlastními náklady
 • Zásoby oceňujeme i reprodukční cenou
 • Pořizovací cena – cena materiálu nebo zásoby + náklady na dopravu
 • Reprodukční pořizovací cena – používá se v případech, kdky firma nemá od zásob doklad o jeho hodnotě, např. při vkladu majetku z osobního vlastnictví. Tato cena je stanovena na základě nezávislých odhadů
 • Vlastními náklady – používá se tehdy, když si firma vyrobí materiál nebo zásoby sama, započítávají se zde všechny náklady, které firma prokazatelně vynaložila (faktury za materiál, dopravu, mzdy dělníků). Do této ceny si firma nesmí započítat zisk

 

Můžeme oceňovat dvěma metodami:

 • Váženým aritmetický průměrem (periodický a proměnlivý)
 • Metodou FIFO (First in, First out – první do skladu, první ze skladu) – výdeje se oceňují postupně od nejstarší zásoby k zásobě novější podle toho, jak se materiál postupně ze skladu odebírá

 

    V.            Plánování zásob

 • Musíme si vypočítat kolik materiálu budeme potřebovat a také kolik zásob máme na skladě, z tohoto výpočtu vycházíme při plánování
 • Plánování objemu nákupu má podobu bilance:

počáteční zásoba + nákup = spotřeba + konečná zásoba

 

 • Počáteční zásoba – zásoba na počátku období, kterou známe (máme na skladě)
 • Konečná zásoba – určuje si firma sama s ohledem na potřebu počáteční zásoby v dalším období
 • Spotřeba – lze ji spočítat podle metod výpočtu spotřeby
 • Nákup – je neznámá, kterou musíme vypočítat
 • Zásoba běžná – má zajistit předpokládanou spotřebu mezi dvěma dodávkami, přičemž její výše kolísá od max. stavu v den dodávky k min. stavu před dodávkou
 • Zásoba pojistná – je množství zásoby na skladě nad zásobu běžnou a vyrovnává případné odchylky v dodávkách nebo ve spotřebě
 • Zásoby technologická – bývá u některých druhů zásob, u kterých je třeba materiál před výdejem do spotřeby upravit, např. třídit, sušit, dozrát
 • Dodávkový cyklus – čas mezi oběma smluvními dodávkami

 

  VI.            Normování zásob

Spotřeba – norma spotřeby x počet výrobků

Metody výpočtu spotřeby:

a)      Podle technické dokumentace – Tato metoda je použitelná v případě, že je možné přesně teechnicky spočítat spotřebu jednotlivých materiálů na jeden výrobek, např. podle projektu ve strojírenství, stavebnictví, textilním průmyslu. Metoda je velmi přesná, ale zároveň i nejpracnější

 

b)      Podle výtěžnosti – V případě některých materiálu nelze přesně spočítat spotřebu na jeden výrobek, např. každý druh prasete má jiný poměr masa a sádla. Metoda využívá průměrné výtěžnosti z většího množství vzorku, metoda je méně přesná než předchozí

 

c)      Indexní metoda – Vyžaduje znalost v minulém období, pokud chceme vyrobit stejné množství, naplánujeme si i pro další rok stejnou spotřebu jako byla loni, chceme-li vyrobit více, poměrově zvýšíme i plán spotřeby. Tato metoda je nejjednodušší, je však i nejméně přesná a nevede k racionalizaci výroby (snižování nákladů)

 

 • Optimální zásoba – je to takové množství, které váže přijatelné množství finančních prostředků a vyvolává co nejmenší náklady na pořízení a skladování a zároveň zabezpečí plynulý chod výroby.
 • Zvyšujeme zásoby – protože nám umožňují zabezpečit plynulou výrobu a eliminovat rizika k její zastavení. Redukovat výrob velkého množství bez přetavování ví linky na jiný druh, čímž se výroba zrychluje a zlevňuje. Je chytré nakoupit zásoby v době kdy je to výhodné.
 • Snižujeme zásoby – vážou finanční prostředky, které potom nemůžeme použít pro jiné účely. Vyvolávají náklady na provoz skladů, mzdy skladníků, energie. Znamenají riziko, že nakoupené zásoby nebudeme moci využít, protože hodnota některých zásob se rychle snižuje a tím způsobuje ztráty.

 

Řízení zásob – metoda ABC, Just in Time

 

Metoda A

 • Zde zařadíme především základní suroviny, které podnik potřebuje nezbytně pro svou výrobu
 • Spotřebovává je ve velkém množství, a proto se vyplatí podrobně si spočítat velikost optimální zásoby metodou NORMOVÁNÍ ZÁSOB
 • Těchto zásob není moc druhů, ale finančně zaujímají největší prostor

 

Metoda B

 • Patří zde zásoby, které se relativně snadno a rychle objednávají a jejich spotřeba pro firmu není už tak nákladově významná
 • U těchto druhů stačí stanovit MINIMÁLNÍ SKLADOVÝ LIMIT
 • Pokud zásoba klesne pod tuto hranici, je to signál pro nakupující, aby objednali zásoby nové
 • Těchto zásob je více druhů, ale objem spotřeby není až tak velký

 

Metoda C

 • Je počtem druhů zásob největší, ale objemem peněz je významná nejméně
 • Patří ze kancelářské potřeby, čistící prostředky
 • Vzhledem k zanedbanosti nákladů, není efektivní plánovat  po jednotlivých položkách a doporučuje se používat metodu SOUHRNÉHO FINANČNÍHO NORMATIVU na určité časové období

 

Metoda JUST IN TIME

 • Vymysleli japonští podnikatelé v 70. letech 20. století
 • Jejím cílem je úplná likvidace zásob, ideální zásoby jsou žádné zásoby
 • Jde o to, že dodávky materiálu probíhají až v okamžiku, kdy ho potřebuje výroba, někdy až na výrobní lince
 • Předpokládají se naprosto spolehlivé a zcela přesné dodávky, přesné inormace od odběratele o průběhu výroby
 • Používá se hlavně pro stěžejní druhy materiálu
 • Pokud zásobování funguje bez chyby, firma ušetří obrovské náklady na evidenci skladování zásob
 • Přes tyto výhody se v dnešní době od této metody upustilo a dnes se používá jen ojediněle, dokonce i v Japonsku, zejména kvůli dopravnímu kolapsu

 

VII.            Účtování zásob, materiálu a zboží

 • Pojem zboží – Je nakupováno za účelem dalšího prodeje bez jakéhokoliv přetváření, např. Kaufland nakoupí mléko od dodavatele a už je jen vyskládá do regálů

 

Lze účtovat způsobem A nebo B

 • Způsob A – nejprve účtujeme na majetkových účtech (např. pořízení materiálu) a poté dáváme do spotřeby
 • Způsob B – účtujeme ihned do spotřeby, účet 501. Na konci roku se vypočítá kolik materiálu zůstalo a zaúčtuje se na účet 112 materiál na skladě

 

Členění zásob

 • materiál – účtová skupina 11, účty při nákupu 111 a 112 a při prodeji účet 642

zboží – účtová skupina 13, při nákupu účty131 a 132, při prodeji 604

zásoby vlastní výroby – účtová skupina 12

 

Evidence – doklady

 • Faktura přijatá
 • Výdajový a příjmový pokladní doklad
 • Příjemka, výdejka, skladní karta
 • Reklamační protokol
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!