Zásobování – maturitní otázka (2)

 

   Otázka: Zásobování

   Předmět: Ekonomie a účetnictví

   Přidal(a): Endriko

 

Zásobování – členění zásob, stupně rozpracovanosti výroby, plán zásobování, metody řízení zásob, výpočet optimální zásoby, doklady související se skladováním, účtování zásob – způsob A, logistika

 

Zásobování

 • Cílem zásobování je zajistit zásoby v potřebném množství, druzích a kvalitě za výhodné ceny ve stanovené době

 

Pořízené nákupem

 • Materiál – kancelářské potřeby, zboží, pohonné hmoty, drobný hmotný a nehmotný majetek
 • Oceňují se pořizovacími cenami

 

Vytvořené vlastní činností

 • Nedokončené výrobky, polotovary, hotové výrobky
 • Oceňují se vlastními náklady

 

Ukazatele rychlosti oběhu zásob

 • Pro firmu je důležité zvyšovat počet obrátek a zkracovat dobu obratu zásob
 • Toho lze docílit dvěma způsoby, zvýšíme objem výroby a tím celkovou spotřebu materiálu při zásobování průměrné zásoby nebo snížíme průměrnou zásobu materiálu
 • Celkovou spotřebu materiálu zjišťujeme buď podle technické dokumentace (normy spotřeby materiálu), nebo indexní metodou (vycházíme ze spotřeby materiálu z minulých období)

 

Stupně rozpracovanosti výroby:

1) Materiál

2) Nedokončená výroba

 • Materiál se začne zpracovávat a postupně se nachází v různých stupních rozpracovanosti, dokud není dokončen určitý technologický postup

 

3) Polotovary

 • Dokončení technologického postupu
 • Firma je může sama dokončit nebo prodat jiné firmě k dopracování

 

4) Hotové výrobky

 

Metody řízení zásob

 • JIT (Just in time)
  • Vznik Japonsko 70. letech 20. Století
  • Snaží se o minimalizaci zásob a nákladů s nimi spojených
  • Vyžaduje perfektní organizaci práce a naprostou spolehlivost dodavatelů

 

 • ABC
  • Diferencované řízení zásob
  • Je zbytečné věnovat všem druhům zásob stejnou pozornost
  • Dělí zásoby do 3 skupin podle podílů na celkové spotřebě

 

Skupina A

 • Základní materiál pro výrobu
 • Nejvyšší obrat, největší náklady
 • Firma jim věnuje největší pozornost a vypočítává u nich optimální zásobu

 

Skupina B

 • Nákladově méně významné zásoby (obaly, náhradní díly)
 • Firma u nich určuje skladový limit

 

Skupina C

 • Zásoby nákladově zanedbatelné (kancelářské potřeby, čisticí prostředky)
 • Firma je objednává jednou za určitý časový interval

 

Normování zásob

 • Výpočet optimální zásoby
 • Optimální zásoba je taková výše zásoby, která zajistí plynulou výrobu, a náklady s ní spojené jsou minimální
 • K výpočtu optimální zásoby musíme znát

 

Délka dodávkového cyklu (c)

 • Interval mezi dvěma jedoucími dodávkami
  • Jeho délka závisí na vzdálenosti dodavatele způsobu dopravy, kapacitě skladů, velikosti spotřeby, finančních prostředcích, které má firma k dispozici

 

Pojistná zásoba (Zp)

 • Slouží k pokrytí odchylek v dodávkách nebo ve spotřebě

 

Technická zásoba (Zt)

 • Slouží k případné úpravě materiálu před výrobou

S – Průměrná denní spotřeba materiálu (S/360)

p – cena materiálu

Čn – Časová norma zásob

 • Doba, po kterou by nám měla vydržet průměrná běžná zásoba

 

Zn – Norma zásob

 • Vyjadřuje výši optimální zásoby

 

Fn – Finanční normativ

 

Doklady související se skladováním

 • Zásoby evidujeme v knize zásob nebo na skladních kartách
 • V záhlaví musí být uvedeno: Název materiálu, měrná jednotka, cena za měrnou jednotku, číslo skladu, číslo účtu
 • Na skladní kartě evidujeme stav a pohyb materiálu na základě příjemek a výdejek
 • Příjemku vystavuje skladník
 • Výdejku odebírající středisko
 • Při nákupu materiálu obdržíme od dodavatele fakturu a dodací list
 • Pře převzetí materiálu vystaví skladník příjemku
 • Analytickou evidence se vede na skladních kartách
 • Při výdeji materiálu ze skladu vystavuje odebírající středisko výdejku

 

Účtování zásob

Logistika

 • Fyzické a finanční toky zboží od dodavatele k odběrateli
 • Průzkum trhu materiálu
 • Výběr vhodného dodavatele (vzdálenost, spolehlivost, cena/kvalita, spolehlivost, servis)
 • Volba způsobu dopravy
 • Vystavení objednávky materiálu
 • Dodavatel spolu s dodávkou vystaví fakturu a dodací list
 • Kontrola materiálu při převzetí (pokud nesouhlasí množství → reklamační řízení s dodavatelem)
 • Převzetí materiálu na sklad
 • Úhrada

 

Právní stránka obchodních vztahů

 • Obchodní vztahy mezi dodavateli a odběrateli řeší obchodní zákoník ve své třetí části věnované závazkovým vztahům
 • V praxi nejpoužívanější jsou 2 smlouvy kupní smlouva a smlouva o dílo

 

Kupní smlouva

 • Nepoužívanější smlouva v praxi
 • Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu movitou věc a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu

 

Dohoda o podstatných náležitostech smlouvy

 • Určení smluvních stran (prodávající, kupující)
 • Určení předmětu (zboží)
 • Určen ceny (pouze pokud se dohodnou, že cena ve smlouvě nebude zakotvena)
 • V kupní smlouvě lze určit dobu, místo, záruky, způsob balení, doprava

 

Forma uzavření smlouvy: a) písemně

b) ústně

c) konkludentním jednáním

 

Povinnosti prodávajícího

 • Dodat řádně zboží, předat potřebné dokumenty
 • Umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva
 • Uchovávat zboží v případě, je-li kupující v prodlení s převzetím

 

Kupující povinnosti

 • Zaplatit kupní cenu
 • Převzít a prohlédnout dodané zboží

 

Smlouva o dílo

 • Zavazuje se zhotovitel k provedení určitého díla a objednavatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

 

Dílo:

 • Zhotovení určité movité věci, pokud podstatnou část materiálu dodá objednatel
 • Montáž, oprava, údržba movité věci
 • Stavba, její zhotovení, montáž, údržba, oprava, úprava bez ohledu na to zda dodá objednavatel část materiálu podstatnou
 • Hmotné zachycení výsledku jiné činnosti

 

Forma uzavření smlouvy – písemná a ústní

 

Podstatné náležitosti:

 • Určení stran – objednavatel, zhotovitel
 • Předmět smlouvy (popis díla)
 • Cena a způsob doručení
 • Pokud se strany dohodnou, cena ve smlouvě nemusí být uvedená, použije se cena obvyklá

Uzavřením smlouvy vznikají obchodně – právní odpovědnosti

 

 • Odpovědnost za škodu

Škoda – majetková újma, kterou lze vyčíslit penězi

 • Vznik škody a její výši je povinna prokázat poškozená strana
 • Nutná existence protiprávní úkon a souvislost mezi ním a vzniklou škodou (dodavatel porušil smlouvu a tím škodu zavinil)
 • Poškozená strana může žádat i náhradu ušlého zisku
 • Např. Mrazící boxy, nedodá včas, neoznámí to → zkažené maso, ušlý zisky

 

 • Za prodlení
  • Prodlení je časové zpoždění proti dohodnutému termínu plnění
  • V prodlení může být dodavatel (nedodal zboží včas) i odběratel (pokud včas nezaplatil)
  • Pokud se opozdí dlužník s placení musí zaplatit i úroky z prodlení, pro tyto případy může být ve smlouvě upravena smluvní pokuta

 

 • Za vady
  • Dodavatel odpovídá za vady své dodávky

 

Vady faktické

 1. Kvalitativní (vady balení, jakosti)
 2. Kvantitativní (množství)

 

Vady právní

 • Porušení práv třetí osoby (kopírované PC programy, kazety → poškozená autorská práva)

 

Vady zjevné – je vidět hned

Vady skryté – vidíme až po nějaké době

 

Vady odstranitelné

Vady neodstranitelné

 • Reklamace upravuje občanský zákoník
 • Doba na vyřízení reklamace je 30 dní

 

Kupující může požadovat

 • Odstranění vad (oprava, výměna)
 • Slevu
 • Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

 

Obchodní zákoník řeší vztahy mezi podnikateli, dále řeší právní úpravu vztahů mezi podnikateli a kupujícím nebo mezi občany navzájem

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy