Zásobování – otázka z logistiky

 

Otázka: Zásobování

Předmět: Logistika

Přidal(a): Tereza Knéblová

 

CÍL →  Efektivně zabezpečit všechny druhy materiálu v potřebném množství, kvalitě, čase, místě, aby byla zajištěna plynulá výroba.

 

ČLENĚNÍ ZÁSOB:

 • NAKUPOVANÉ ZÁSOBY
 1. MATERIÁL – Suroviny, obaly, drobný hmotný majetek
 2. ZBOŽÍ – Hotové výrobky, které podnik nakupuju a beze změny či s nějakou změnou prodává

 

 • ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY
 1. NEDOKONČENÁ VÝROBA – Zásoby, které prošly několika výrobními stupni, ale ještě nejsou dokončené
 2. POLOTOVARY VLASTNÍ VÝROBY – Odděleně skladovaná produkty, které ještě neprošli všechny výrobní stupně
 3. VÝROBKY – Dokončené produkt
 4. ZVÍŘATA

 

ZÁSOBOVACÍ ČINNOSTI:

1) PLÁNOVÁNÍ ZÁSOB

2) PLÁNOVÁNÍ NÁKUPU (POŘIZOVÁNÍ ZÁSOB)

3) SKLADOVÁNÍ ZÁSOB

4) VÝDEJ DO SPOTŘEBY

5) EVIDENCE ZÁSOB

 
1) PLÁNOVÁNÍ ZÁSOB

PLÁNOVANÁ SPOTŘEBA = NS*plánovaný objem výroby (Norma spotřeby-max.množství materiálu, které může být na jeden výrobek
→ Množství zásob, které se musí udržovat ve skladě udává norma zásob
NORMA ZÁSOB = Optimální výše zásob, která zajistí, že výroba bude plynulá a zároveň náklady spojené s pořizováním a skladováním zásob budou minimální

Nz=ČNZ*s
ČNZ=časová norma zásob=1/2d+p+t (udává kolik dní vydrží zásoba)
d=dodávkový cyklus-období mezi dvěma dodávkami
p=pojistná zásoba-slouží k pokrytí výpadků v zásobování

t=technologická zásoba-stanovuje se pro zásoby, které je třeba upravit
s=průměrná denní spotřeba


NORMATIV ZÁSOB = Norma zásob vyjádřená v korunách

NO=Nz*cena za jednotku

 

VELIKOST ZÁSOB

MAXIMÁLNÍ ZÁSOBA = (d+p+t)*s Takové množství materiálu, které by zásoba neměla překročit (u méně důležitých druhů)
MINIMÁLNÍ ZÁSOBA = (p+t)*s Množství materiálu pod které by zásoba neměla klesnout (u častých dodávek a potřebných druhů)

OPTIMÁLNÍ ZÁSOBA

VELIKOST SPOTŘEBY
S=NS*Q ‚(Q=objem výroby)

 

2)PLÁNOVÁNÍ NÁKUPU (POŘIZOVÁNÍ ZÁSOB)

 1. NÁKUP OD DODAVATELE
 2. VLASTNÍ VÝROBA


BILANCE MATERIÁLU

ZDROJE UŽITÍ
PZ=počáteční zásoba S=spotřeba
N=nákup KZ= konečná zásoba
CELKEM CELKEM

 

N=S+KZ-PZ

 

NÁKUP ZAHRNUJE:
1) Uzavření smlouvy s dodavatelem a výběr vhodného dodavatele
2) Uskutečnění dodávky

A)PŘEVZETÍ– Kontrola obalů, balení, množství, podle dodacího listu
B)PŘEJÍMKA  Kvantitativní (množstevní)

Kvalitativní (jakost, parametry, trvanlivost) – namátková, úplná nebo podle smlouvy

3) Převzetí a zaplacení dodávky

 

MATERIÁLOVÝ TOK:
Výběr dodavatele→Objednání materiálu→Příchod zásilky→Přejímka→Příjem na sklad→Vzniká závazek vůči dodavateli→Úhrada dluhu→Výdej materiálu ze skladu

      

INFORMAČNÍ TOK

Kupní smlouva→ Objednávka→  Faktura→Dodací list→Příjemka→Skladní karta→Výdejka

 

3) SKLADOVÁNÍ ZÁSOB
Sklad chrání materiál před znehodnocením nebo krádeží a řeší časový nesoulad mezi výrobou a dodávkami

 

ČLENĚNÍ SKLADŮ:

A) KRYTÉ

B) POLOKRYTÉ

C) OTEVŘENÉ

 

A) DECENTRALIZOVANÉ ( Více skladů)

B) CENTRALIZOVANÉ (Jeden sklad pro všechny zásoby)

 

A) VLASTNÍ

B) PRONAJMUTÉ

 

4) EVIDENCE ZÁSOB
DOKLADY O ZÁSOBÁCH:  Příjemka, Skladní karta, Výdejka
DOKLADY OD DODAVTELE: Dodací list, Faktura

 

METODY ŘÍZENÍ ZÁSOBOVÁNÍ:

 • ABC METODA → Všechen materiál je rozdělen do tří skupin podle spotřeby
  A- ZÁKLADNÍ MATERIÁL → Podíl na celkové spotřebě 60-80%
  B- POMOCNÝ MATERIÁL → Snadno se nakupuje, stanovuje se minimální zásoba (15-20%)
  C- OBJEDNÁVÁ SE JEN PODLE POŽADAVKŮ→ Rychle dostupný, 5% podíl na spotřebě (kancelářské potřeby, úklidové prostředky apod.)
 • JUST IN TIME
  Cílem je snížit náklady na skladování
  Dodavatel v blízkosti výrobce dodává materiál ve chvíli, kdy ho odběratel potřebuje
  Přesně propracované dodavatelsko-odběratelské vztahy

 

Další metody jsou například: MRP, KANBAN, LOGISTICKÉ SYSTÉMY

 

UKAZATELE RYCHLOSTI OBRATU ZÁSOB:

 • POČET OBRÁTEK = CELKOVÁ SPOTŘEBA/PRŮMĚRNÁ ZÁSOBA
  → Kolikrát za rok proběhne materiál celým koloběhem, kolikrát se obrátí na skladě
 • DOBA OBRATU ZÁSOB = 360(DNÍ)/POČET OBRÁTEK
  → Udává, jak dlouho trvá jedna obrátka

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!