Zásoby, členění a oceňování, způsoby evidence zásob – účetnictví

 

Otázka: Zásoby, členění a oceňování, způsoby evidence zásob

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Tereza P.

 

ZÁSOBY, ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ, ZPŮSOBY EVIDENCE ZÁSOB

– zásoby patří mezi oběžný majetek, pro který je charakteristická jednorázová spotřeba; doba držení je méně jak jeden rok
– veškeré zásoby jsou uvedeny v účtové osnově v 1. účtové třídě

 

ČLENENÍ:
• DRUHY:
a) nákupové (materiál, zboží)
b) vlastní výroby (zásoby)

 

a) NAKUPOVANÉ – MATERIÁL
základní: vstupuje do výrobku a tvoří jeho podstatu (u oděvu látka)
• pomocný: součást výrobku, ale netvoří jeho podstatu (oděv-nitě)
• provozovací látky: nejsou obsaženy ve výrobcích, ale slouží k zajištění provozu (paliva, oleje, maziva)
• náhradní díly: slouží k opravám dlouhodobého majetku
• obaly: (bedny, krabice, pytle)
• drobný dlouhodobý hmotný majetek: doba použitelnosti je delší než 1 rok, pořizovací cena je menší nebo rovna 40 000Kč

 

a) NAKUPOVANÉ – ZBOŽÍ
– movité věci včetně zvířat nakoupené účetní jednotkou za účelem prodeje
– výrobky, které byly aktivovány a předány do prodejen
– nemovitosti, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje v nezměněné podobě (nepoužívá je, nepronajímá a ani neprovádí technické zhodnocení

 

b) VLASTNÍ VÝROBY – ZÁSOBY
121 nedokončená výroba: produkty, které prošly jedním nebo více výrobními fázemi, ale nejsou hotovým výrobkem
• 122 polotovary vlastní výroby: produkty, které neprošly všemi fázemi, nejsou zcela hotové, ale mohou být prodejné
• 123 výrobky: dokončeno z hlediska všech fází a určeno k prodeji
• 124 zvířata: mladá a jatečná zvířata (ryby, včelstvo, hlídací pes)

 

OCEŇOVÁNÍ PŘI POŘÍZENÍ:
– způsob ocenění zásob závisí na způsobu pořízení, nejčastěji se jedná o nákup, pořízení ve vlastní činnosti či bezplatné nabytí (dary)
1) nakupované zásoby – POŘIZOVACÍ CENA (cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady – přepravné, provize, pojistné a clo)
2) zásoby vytvořené vlastní činností – VLASTNÍ NÁKLADY (náklady přímé i nepřímé, které souvisí s výrobou – výrobní režie)
3) bezplatné nabyté zásoby – REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENA (cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje = odborný odhad)

 

OCEŇOVÁNÍ PŘI VÝDEJI DO SPOTŘEBY:
– zásoby lze nakupovat od různých dodavatelů – za různé ceny, tím pádem je potřeba při výdeji do spotřeby stanovit vhodný způsob oceňování

1) metoda průměrných cen (vážený aritmetický průměr)
– cena při úbytku zásob se stanoví jako vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen a ten pak může mít dvě podoby:
a) proměnlivý: průměrná cena se počítá při každém výdeji do spotřeby
b) periodický: průměrná cena za určité období, která bude použitá v dalším období

2) metoda FIFO „první dovnitř, první ven“
– úbytky se oceňují cenou nejstarší zásoby
– je potřeba pomocná evidence, abychom měli přehled, kolik měrných jednotek určitého druhu je na skladě a za jaké ceny

3) metoda LIFO „poslední dovnitř, první ven“
– u nás zakázaná z důvodu inflace (malý zisk – státu malý odvod daně)

 

OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB ZBOŽÍ PŘI PRODEJI:
– prodej zboží se pak oceňuje v prodejních cenách, které se skládají z:
1) pořizovací cena
2) obchodní marže – částka, kterou si obchodní firma přidává k PC, aby jí pokryla její náklady a vytvořila zisk
3) daň z přidané hodnoty – jen pro registrované plátce DPH

 

ZPŮSOBY ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB:
1) účtování způsobem A – o pořízení zásob se účtuje na příslušný účet v 1. účtové třídě, do nákladů se účtuje až při jejich spotřebě
– je typické používání účtů (111/131 Pořízení materiálu), (112/132 – Materiál na skladě) a (321 – Dodavatelé)
– při účtování materiálu mohou nastat tyto situace:

 • aktivace materiálu
  – některé účetní jednotky vyrábějí určité druhy materiálu ve vlastní reži (obaly, pomocný materiál)
  – účtuje se do výnosů prostřednictvím účtu 621 – Aktivace materiálu a zboží na straně DAL se souvztažným zápisem na MD účtu 112 – Materiál na skladě
  – k ocenění se použijí vlastní náklady
  • vnitropodnikové přepravné
  – k přepravě nakoupeného materiálu může firma použít vlastní přepravní prostředek
  – na tuto přepravu vytvoří vnitropodnikovou fakturu, kterou zaúčtuje na MD – Pořízení materiálu 111 a na D – Aktivace vnitropodnikových služeb 622
  – neovlivní to HV, časem do aktiv a pak do nákladů

2) účtování způsobem B – účetní jednotky si mohou zvolit mezi způsobem A a B a vybraný způsob musí být určen ve vnitřní účetní směrnici
– pro způsob B je typické, že v průběhu účetního období se nepoužívají účty 111 – Pořízení materiálu a 112 – Materiál na skladě
– všechny výdaje při pořízení materiálu včetně vnitropodnikové přepravy se účtují přímo do nákladů na účet 501 Spotřeba materiálu
– na konci účetního období se vyúčtuje počáteční a konečný stav tak, aby odpovídal skutečnosti
501 nebo 504/ 112 nebo 132 – převod počátečního stavu
112 nebo 132/ 501 nebo 504 – převod konečného stavu zjištěného ze skladové evidence

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!