Zásoby (členění, oceňování, účtování, inventarizace)

 

Otázka: Zásoby (členění, oceňování, účtování, inventarizace)

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): katul69

 

 

Zásoby

 • Oběžný majetek
 • Při činnosti podniku se spotřebovávají, mění svoji podobu

 

Členění zásob

 • Zásoby materiálu
  • Suroviny, základní materiál, pomocné látky, provozovací látky, ND, obaly, drobný HM
 • Zásoby vlastní výroby
  • Nedokončená vlastní výroba, polotovary, výrobky, zvířata
 • Zásoby zboží
  • Věci nakoupené za účelem dalšího prodeje

 

Oceňování zásob

 • Pořizovací cena
  • Cena pořízení + částky v souvislosti s pořízením (doprava i vlastní doprava, pojištění, clo, náklady na zpracování
 • Vlastními náklady
  • U zásob vytvořených vlastní činností
  • Přímé N (přímý materiál + přímé mzdy) + některé nepřímé N.
 • Reprodukční pořizovací cena
  • U zásob darovaných, vložených podnikatelem…

 

Oceňování při vyskladnění

 • Pokud je na skladě stejný materiál v různých cenách, musí se určit cena pro jeho vyskladnění
 • Nebo váženého aritmetického průměru
 • Nebo FIFO

 

1) Vážený aritmetický průměr

  Při výpočtu průměrné ceny se bere v úvahu i množství materiálu za různou cenu

 • Vážený průměr proměnlivý – mění se při každém novém nákupu
  • (Počáteční zásoba v Kč + poslední přírůstek v Kč)/(Počáteční zásoba v množství + poslední přírůstek v množství)
 • Vážený průměr periodickývypočítá se průměr za určité období a tato cena se použije pro ocenění vydaného materiálu.
  • (Počáteční zásoba v Kč + přírůstek za období v Kč)/Počáteční zásoba v Kč + přírůstky v množství za období

 

2) METODA FIFO– Zásoby jsou vyskladňovány v cenách od nejstarší po nejnovější

 

: V průběhu měsíce prosince došlo ve skladu materiálu k těmto pohybům:

PC               80kg po 65 Kč/Kg

8.12.             nákup 60kg barvy po 68Kč/kg

12. 12. nákup 150kg barvy po 62Kč/kg

20.12.          výdej 130 kg barvy po………………

22.12.          nákup 200 kg barvy po 58Kč/kg

28.12.          výdej 180 kg barvy po………………..

 

 • Vážený průměr proměnlivý
Datum Příjem Výdej Zásoba Kč/MJ Příjem Výdej Zásoba
1.12. 80 65 5200
8.12. 60 140 68 4080 9280
12.12. 150 290 62 9300 18580
20.12. 130 160 64* 10260
22.12. 200 360 58 11600 21860
28.12. 180 180 61* 10980 10880

 

*18580:290=64Kč

* 21860/360 = 61

 

 • Průměr periodický – vážený aritmetický průměr

Účetní jednotka si určila účetní období pro výpočet ceny, tj. cenu v prosinci bude používat pro vyskladnění v lednu

 

PRŮMĚR = 5 200 + 4 080 + 9 300 + 11 600         30 180

80 + 60 + 150 + 200                 =       490  =  62 Kč/Kg

 

 • Metoda FIFO

PS  1. 12.                                     80 x 65 = 5 200 (-80)

8. 12. + 60 x 80 = 4 080 (-50), (-10)

12.12.  +                                       150 x 62 = 9 300 (-150)

20. 12. – 130 ……. 80 x 65 = 5 200

……….50 x 68 = 3 400      8 600 Kč

22. 12. + 200 x 58 = 11 600

23. 12. – 180……….10 x 60 = 680

…………150 x 62 = 9 300

…………20 x 55 = 1 180        11 140 Kč

 

Účtování materiálu

Způsob A

 • Používá se účet pořízení materiálu ( 111 ), z něj se materiál přesune do skladu na základě příjemky, ze skladu do spotřeby se vydá na základě výdejky.
 • Z  účtu 112 – Materiál kdykoli zjistíme aktuální stav skladu

 

Způsob B

 • Během roku se veškerý nakoupený materiál i náklady v souvislosti s pořízením účtují přímo do spotřeby (501)
 • Naúčtují se příjemky a výdejky, stav skladu lze zjistit pouze ze skladních karet

 

Účtování materiálu – způsob A

 • Vlastní doprava
 • Vlastní výroba
  • ÚJ si určité druhy může vyrábět sama (např. obaly)
  • = pří výrobě => NÁKLADY (spotřeba materiálu, energie, mzdy)
  • Součet těchto nákladů se zaúčtuje současně do výnosů
 • Nákup materiálu ze zahraničí
 • Reklamace
  • Při dodávkách materiálu se mohou vyskytnout vady u materiálu, jako: nesprávné druhy, množství, poškozený materiál atd.
  • Při zjištění vad, tento materiál nepřebíráme do skladu a zahájíme reklamační řízení. Sepíše se zápis o vadách.
  • Dodavatel reklamaci
   • Uzná
    • pošle náhradní dodávku
    • sleví z původní ceny (dobropis = opravný daňový doklad)
   • Neuzná
    • vzniká škoda
 • Náhradní dodávka
 • Sleva z ceny
 • Neuznatelná reklamace

 

Př: 

ÚJ kupuje od dodavatele barvu, přijata fa je na 200kg barvy po 60Kč/Kg = 120 000Kč + 21% DPH. Při převzetí dodávky bylo zjištěno, že dodavatel poslal pouze 1900 Kg. Toto množství bylo převzato na sklad a bylo zahájeno reklamační řízení. Dodavatel reklamaci uznal, poslal 70Kg barvy v náhradní dodávce a na 30Kg dobropis.

 

FAP

 • Příjemka ( 1900kg)
 • Reklamační nárok ( 100kg)
 • Náhradní dodávka (70kg)
 • Dobropis (30kg)

 

Prodej materiálu

např. při změně výrobního programu, při nadbytku materiálu…

 • Úbytek
 • Tržby z prodeje

 

Inventarizace materiálu

 • Řádná – minimálně 1x ročně, na konci úč. Období.
  • Inventuru lze provádět v období 4 měsíce před nebo 1 měsíc po konci účetního období, musí se však zohlednit změny na skladě, ke kterým došlo mezi datem konání inventury a 31. 12.
 • Mimořádná – během účetního období v případě změny odpovědné osoby.

 

Inventarizační rozdíly

 • Skutečný stav > účetní stav = přebytek
 • Skutečný stav < účetní stav
  • Přirozený úbytek (manko do normy), daňově uznatelný N
   • Normu přirozeného úbytku si stanové ÚJ ve vnitropodnikové směrnici.
  • Manko, daňově uznatelný N do výše náhrady

 

Škody na materiálu

 • Provozní = škoda způsobená nap. zaměstnancem (při manipulaci apod.), špatným skladováním, krádež…
 • Mimořádná = živelná pohroma (požár, povodeň…)
 • -> Náhrada škody

 

Oceňování materiálu při inventarizaci

V rámci inventarizace se porovná užitná hodnota materiálu (hodnota na trhu) s hodnotou v účetnictví.

Pokud je užitná hodnota vyšší než účetní, rozdíl se neúčtuje!!!

Pokud je užitná hodnota nižší než účetní rozdíl se musí zaúčtovat, tj. účetně se sníží hodnota materiálu na skladě.

 

Trvalé snížení hodnoty – př. u zastaralého materiálu

Dočasné snížení hodnoty – př. u sezoního materiálu, kdy se předpokládá návrat na původní hodnotu

 

559 – Daňově uznatelný N

Pokud pominou důvody na existenci opravné položky, např: materiál se vrátí na trhu zpět na původní hodnotu. Opravná položka se zruší.

 

Zásoby na konci roku – způsob – A

Na konci účetního období se může stát, že nejsou k dispozici oba doklady, kterými se účtuje nákup materiálu (tj. faktura a příjemka). Protože na účtu pořízení (111) nesmí být na konci roku zůstatek (ani na MD ani na D), účtují se k 31. 12 tyto případné operace.

 

Materiál na cestě

Přišla faktura za materiál, ale materiál do konce roku nebyl dodán

 

Nevyfakturované dodávky

Přišel nám materiál, byl převzat na sklad, ale do konce roku nepřišla faktura za materiál

 

POZOR – Účet 111 nesmí na konci roku vykazovat zůstatek

 

Př. V souvislosti s materiálem zaúčtujte:

 • FAP za materiál cena bez DPH        10 000                            111/321

DPH 21%      2 100            12 100 Kč      343/321

 • Příjemka materiálu 9 000                              111/112
 • Reklamační nárok 1000                               315/111
 • FAP za materiál 15 000                            111/321
 • Krádež ve skladu materiálu 2 000                              119/112
 • Dobropis od dodavatele 1 000                              315/321

DPH 21%                 210                                 343/321

 • Materiál do konce roku nepřišel (viz 4)
 • Odhad náhrady škody (krádež) 1 500                              388/648
 • Příjemka na dodaný materiál 20 000
 • Materiál (biz 9) nebyl vyfakturován

 

Příklad:

PS:

211 pokladna                    20 000

221 BÚ                            1 000 000

022 SMOV                       450 000

082 Oprávky                    290 000

 

Nákup PC (FAP)       cena bez DPH                  14 000,-                          501/321

DPH 21%                         2 940,-          16 940,-        343/321

Záloha na nákup stroje (VBÚ)                         150 000,-                         052/221

Nákup klimatizace do auta cena bez DPH          30 000,-                          548/321

DPH 21%                         6300 ,-         36 300,-        343/321

FAP za stroj                                                 800 000,- (viz2)               042/321

 

Proveďte zaúčtování zálohy                            15 000,-                          321/082

Krádež Auta – bude vyřazeno       ZC:     450000-290000 = 160 000          549/082                Vyřazení v PC                   450 000,-                        082/022

Nákup dluhopisů (VBÚ) 5ks/ 20000                  100 000,-                         043/221

Provize za nákup dluhopisů do majetku              10 000,-                          043/221

FAP za materiál  (6900E, kurz 24,9)                171 810,-                          111/321

Vlastní doprava materiálu                               15 000,-                          111/622

Převzetí dluhopisů do majetku                         110 000,-                         065/043

Samovyměření DPH 21% (111890*0,21)             36 080                            349/343

Příjemka na materiál (171810+15000)               186 810,-                         112/111

Přepis náhrady pojišťovny za krádež                100 000,-                         378/648

FAP za materiál cena bez DPH                        10 000 ,-                          111/321

DPH 21%                               2 100,-            12 100         343/321

Příjemka materiálu                                        7 000,-                            112/111

Reklamační nárok                                          3 000,-                            549/111

Reklamace nebyla uznána                                3 000,-                            549/315

Prodej 3ks dluhopisů za 26 000 Kč

 • 110 000/5 = 22 000 = 1 dluhopis
  • a) 3* 22 000 = 66 000,- UBYTEK       561/065
  • b) 3* 26 000 = 780 000,- TRŽBY         221/661

Příjemka na materiál                                      28 000,-                          112/111

Materiál nebyl vyfakturován(viz19)                  28 000,-                          111/389

 

Účtování materiálu způsob B

 • Během roku se veškerý nakoupený materiál i částky v souvislosti s nákupem (doprava, provize, clo…) účtují přímo do spotřeby – 501 sp. materiálu
 • Neúčtují se příjemky a výdejky
 • Konec roku jsou 2 operace:
  a) PS se zaúčtuje do spotřeby
  b) KS se zaúčtuje na skladu

 

Srovnání způsobu A a B

PS na účtě 112 = 50 000 Kč                                         ZPŮSOB A

FAP za materiál                                12 000

Doprava materiálu (VPD)             1000

Příjem na sklad                                 B

Výdej do spotřeby                          8000 B

Nákup materiálu na hot.              3000

Příjem na sklad                                 B

Konec roku                                        A   B

 

ks = 58 000,-

501 = 8000,-

 

Skladní karta

PS………….50 000

3 +…………13 000

4 – …………8000

6 +…………..3000

KS…………58 000

 

Zásoby na konci roku – způsob B

 • Materiál na cestě
  • = přišla faktura, materiál do konce roku nepřišel
 • Nevyfakturované dodávky
  • = materiál přišel, faktura do konce roku nepřišla

 

Inventarizační rozdíly

 • Skutečný stav se porovná se stavem ve skladní kartě a doúčtují se případné rozdíly
 • manko 549/112
 • přirozený úbytek 501/112
 • přebytek 112/648

 

Účtování zboží

Zboží = věci nakoupené za účelem dalšího prodeje.

Oceňuje se  pořizovací cenou, tj. včetně dopravy, provize, pojištění, cla…

 

Účtování zásob vlastní výroby

Nedokončená výroba, polotovary, výrobky, zvířata

Oceňují se vlastními náklady.

 • Nedokončená výroba = výrobní proces není dokončen, nejedná se už o materiál, ale ani výrobek, nachází se ve fázi rozpracování. Většinou se nedá prodat.
 • Polotovar = určitá fáze výrobního procesu je dokončena. Může se prodat nebo se použije pro další výrobu
 • Výrobek = výrobní proces je dokončen. Výrobky jsou určeny k prodeji

 

Způsob A

 • Energie
 • Materiál
 • Mzdy+pojistné                    N
 • Odpisy

 

Způsob B

Během roku se naúčtují přírůstky a úbytky zásob

Na konci roku se zaúčtuje

PS               do spotřeby ( úbytek výnosů)

KS               na sklad ( přírůstek výnosů)

Inventarizace – stejně jako u způsobu A

 

Prodej výrobků

 • Účtují se tržby

 

Př. Oceňování zásob při vyskladnění

PS – materiál na skladě 1.1. = 80kg po 70Kč

Během ledna:

4.1. + nákup           60kg po 72Kč

7.1. – spotřeba         100kg po ……Kč

12.1. + nákup           120kg po 65 Kč

14. 1. + nákup 80kg po 68 Kč

20.1. – spotřeba       200kg po……..Kč

25. 1. + nákup 60kg po 74 Kč

29.1. – spotřeba       80kg…………….Kč

 

Metoda váženého aritmetického průměru proměnlivého

Datum Nákup Výdej Zásoba Kč/Kg Nákup Výdej Zásoba
1.1. 80 70 5600
4.1. 60 140 72 4320 9920
7.1. 100 40 70,9 7090 2830
12.1. 120 160 65 7800 10630
14.1. 80 240 68 5440 16070
20.1. 200 40 67 13400 2670
25.1. 60 100 74 4440 7110
29.1. 80 20 71,1 5688 1422

 

Metoda FIFO

1.1               PS 80 x 70 = 5600Kč

4.1.  –           60 x 72 = 4320 Kč

7.1. +            100 – 80×70 = 5600

– 20 x 72 = 1440      7040 Kč

12.1. +           120 x 65 = 7800Kč

14.1. +           80 x 68 = 5440 Kč

20.1. –          200 – 40 x 72 = 2880

– 120 x 65 = 7800           13 400 Kč

– 40 x 68 = 2720

25.1. +          60 x 74 = 4440

29.1. –          80 – 40 x 68 = 2720

– 40 x 74 = 2960          5 680 Kč

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!