Zdroje financování – účetnictví

 

Otázka: Zdroje financování

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Anonym

 

 • Obstarávání finančního kapitálu (fin. prostŘ. na nákup strojů, zařízení, surovin, polotovarů, sloužících k činnosti), bez kapitálu nelze podnikat.
 • Kapitál potřebujeme na začátek, ale i pro udržení pozice firmy a pro zabezpečení jejího rozvoje.

 

Podnikatel musí zvážit několik variant, jak kapitál opatřit:

 • z vlastních zdrojů
 • investovat dosažený zisk (nebo ho vyplatit radši jako podíly na zisku?),
 • vzít si úvěr (náběh úrokových nákladů),

 

Možná úvaha podnikatele:

 • Kolik má vlastního kapitálu,
 • kolik kap. budeme potřebovat na realizaci svých záměrů,
 • kolik kap. Musí mít v rezervě (rezervní f. – ze zákona, někdy je tvoříme, protože jsme opatrní),
 • kolik cizího kap. Můžeme získat a za jakých podmínek.

 

FINANČNÍ VZTAHY PODNIKU K JEHO OKOLÍ

1) KE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM – ODBĚRATELŮM

 • Musíme brát v úvahu časový posun mezi dodáním zboží či služeb a jejich úhradou.

2) KE SVÝM DODAVATELŮM

 • My jsme zákazníkem, špatné plnění závazků (opoždění platby) by svědčilo o naší neserióznosti.

3) KE STÁTU – DANĚ

 • Prostřednictvím FÚ hradí své daňové závazky.
 • Musíme je upřednostnit → jsou hlavní.
 • Prostřednictvím pojišťoven hradí povinné pojištění (zdravotní, sociální).

4) K VLASTNÍKŮM CIZÍHO KAPITÁLU – BANKY

 • Podnik vystupuje jako dlužník, vlastníci cizího kapitálu jsou věřitelé.

 

ČLENĚNÍ ZF:

 • Vklad majitele
 • Úvěry
 • Zisk
 • Zvláštní formy financování (leasing, forfaiting)
 • Odpisy
 • Dotace

 

HLEDISKA:

 • 1) PŮVOD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ:
 • Externí z. f.: zdroje získané mimo podnik, nevznikají vlastní činností podniku.
 • Vklad majitele, úvěry, dotace, zvláštní formy finan.
 • Interní z. f.: zdroje získané vlastní činností podniku.
 • Zisk, odpisy.

 

 • 2) PODLE VLASTNICTVÍ:
 • Vlastní z. f.: představují nárok majitele na majetek
 • Vklady společ., odpisy a zisk
 • Cizí z. f.: představují nárok jiných subjektů a majetek.
 • Úvěry, zvláštní formy fin., dotace.

 

 • 3) PODLE DOBY PO KTEROU JSOU ZDROJE POUŽÍVÁNY:
 • Krátkodobé: do 1 roku
 • Střednědobé: 3 – 4 roky
 • Dlouhodobé: od 4 let

 

VKLAD PODNIKATALE

 • Externí
 • Vlastní
 • Kapitálové obchodní společ.: s. r. o. – 200 000,-; s. – 2 000 000,-
 • s. – komanditista – 5 000,-
 • Družstvo – 50 000,-

 

 • Vklad podnikatele je tvořen peněžitými (finan. prostředky) a nepeněž. vklady (budovy, zařízení, auta apod.) → musí být oceněny znalcem.
 • U FO se nazývá vklad.
 • U PO se nazývá základní jmění – podrobnosti najdeme v obch. zák.
 • O vkladu mluvíme nejčastěji při vzniku firmy a v případě potřeby navýšení kapitálu.

 

ÚVĚRY:

 • vztah mezi dlužníkem a věřitelem – vzniká při předání fin. prostř. druhým k dočasnému použití
 • musíme splatit zvýšený úrok

Rozdělení:

 • krátkodobé: do 1 rok
 • střednědobé: do 4 let
 • dlouhodobé: více než 4 roky

 

DLOUHODOBÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚVĚRY:

 • podobný charakter – 1 skupina
 • tyto úvěry u nás nejčastěji poskytují banky, ve vyspělých ekonomikách i jiné subjekty, které mají volné fin. prostř. např.: pojišťovny, fondy apod.
 • většinou jsou zabezpečeny nemovitostmi, cennými papíry, zařízeními apod. (Poskytování „rizikových“ úvěrů způsobuje problémy)

Splácení úvěrů:

 • Splátky musí obsahovat půjčenou částku a úroky.
 • Splátky probíhají podle splátkových kalendářů (plánů).
 • Musí být určen způsob splácení a termín splátek.

Způsob splácení:

 • Konstantní splácení: po celou dobu splácíme stejnou částku.
 • Splátky + úrok ze zbývající částky: např.: 4 000 Kč měsíčně + úrok z částky, která ještě zbývá k zaplacení (tato částka by se snižovala).

 

KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY:

 • slouží ke krátkodobému překlenutí nedostatku fin. prostř.

Patři sem:

 • Krátkodobé bank. úvěry: to jsou úvěry poskytované bankou na dobu kratší než 1 rok.
 • Stálá pasiva: závazky vůči zamcům (mzdy) a závazky vůči státu (dáně). Zamc poskytuje úvěr zamteli na dobu dokud mu zamtel nevyplatí mzdu. Stát poskytuje podnikateli úvěr.
 • Obchodní úvěry:
 1. případ obch. úvěru: placení faktur
 • každá fa má dobu splatnosti, právě tato doba je délka poskytnutí úvěru. Částka uvedena na fa je vlastně úvěr + úrok. Po dobu než splatíme fa, máme zboží i peníze, které jsme zatím za zboží nezaplatili.
 • Splatnost 14 dní je tedy úvěr na 14 dní. v případě platby v hotovosti je často poskytována sleva, jedná se prakticky o odečtení úroku z úvěru, protože žádný úvěr nebyl poskytnut.
 1. případ obch. úvěru: směnka
 • úvěr můžeme „jistit“ vystavením směnky. Směnka je krátkodobý obchodovatelný papír, který představuje jednostranný slib o výplatě peněz.
 • výnosem směnky je úrok
 • ten kdo vydává směnku: potřebuje peníze
 • ten kdo směnku kupuje: vydělává úrok

 

ZISK:

 • interní, vlastní
 • zisk má pro podnik největší význam
 • výše zisku použitelného pro fin. ovlivňuje:
 • daňová politika: sazby
 • dividendová politika: rozdělení zisku majiteli či spolumajiteli (ti očekávají, že jim vložený kapitál přinese zisk a chtějí větší než je běžná úroková míra)

 

ODPISY:

 • interní, externí
 • je to hlavní a stabilní zdroj fin.
 • nezáleží na stupni efektivnosti podniku: stačí prodat výrobek za cenu nákladů, v nichž jsou odpisy započítány
 • použití odpisů není přesně vymezeno, ale měli by být použity na nákup nového majetku podniku (v případě, že je nepoužijeme hned, je vhodné je investovat – např.: do cenných papírů, zvyšuje to kapitál o úrok)

 

DOTACE:

 • je to nenávratný zdroj fin.
 • jsou určeny k podpoře společ. prospěšných programů, nikoliv jednotlivých podniků

 

Rozdělení dotací:

 • Nepřímé dotace:
 • snížení nebo odpuštění daní např.: u daně z příjmu
 • bezúroční půjčky se sníženou úrokovou sazbou (úroky se nehradí ze stabilního rozpočtu)
 • Přímé dotace:
 • cenové příplatky: zvyšují tržby podniku (zemědělské výrobky) → intervenční ceny
 • exportní prémie: vyrovnávají rozdíly cen vývozcům mezi světovými a domácími trhy
 • investiční dotace: je podpora pro investory, stanovuje se v % z invest. nákladů

 

LEASING:

 • cizí, externí, délka různá
 • Jedná se o smlouvu, která přenáší na nájemce právo používat dohodnutou dobu určitý majetek proti úhradě nájemného.
 • Podle výše nájemného může po uplynutí smlouvy přejít vlastnictví majetku na nájemce.
 • Leasingem se zabývají většinou specializované firmy, vzniká tzv. leasingový průmysl. Jedná se o pronájem různých částí majetku – stroje, budovy, software, …

Pronajímatel většinou nájemci umožňuje:

 • užívání věci
 • poskytnutí servisních služeb (údržba, opravy)
 • případné přenechání předmětu do vlastnictví nájemce

Druhy leasingu:

 • provozní (operační leasing):
 • Platby za pronájem pokrývají zapůjčení předmětu a většinou servis poskytnutý nájemci, nepokrývají cenu předmětu leasingu – nájemce po ukončení smlouvy vrací předmět pronajímateli.
 • Bývá krátkodobý.
 • finanční l.:
 • Platby za pronájem obsahují zapůjčení a plné uhrazení ceny pronajatého majetku, po ukončení pronájmu dojde k převodu vlastnických práv z pronajímatele na nájemce.
 • Splátky nepokrývají servis.
 • Bývá dlouhodobý.
 • prodej a zpětný pronájem:
 • firma prodá svůj existující majetek leasingové spol. a zpětně si od ní majetek pronajme – získá tím větší fin. částku, ztratí vlastnické právo

Výhody leasingu pro nájemce:

 • umožňuje pořídit majetek bez jednorázového vynaložení fin. prostř. úhrady se provádějí formou splátek
 • nezvyšují se nároky na úvěr, nezvyšuje se zadlužení
 • zvyšuje se konkurenceschopnost – firma může pružně reagovat na poptávku a pořídit si potřební věci (nové zařízení) i když nemá dostatek fin. prostř.
 • splátky jsou součástí nákladů (zahrneme je do ceny)
 • úspora likvidity – ušetřené fin. prostř. může firma použít jinde
 • jednodušší administrativa, než pořízení nového majetku

Výhody pro pronajímatele:

 • poměrně velký zisk vzhledem k malé míře rizika (existuje zástavní právo na předmět leasingu)

Nevýhody pro nájemce:

 • náklady spojené s lea. jsou vysoké – cena pořízeného majetku je vyšší než při platbě přímé

Výše splátky:

 • musí být kalkulována tak, aby stačila na úhradu všech nákladů s lea. spojených na očekávaný výnos

zahrnuje:

 • odpisy pronajímaného majetku (cena)
 • služby, které pronajímatel poskytuje podle smlouvy
 • pojištění
 • režijní náklady (energie, mzdy zamců, nájem,…)
 • požadovaný výnos
 • výše a termíny splátek jsou dohodnuty ve smlouvě, 1. splátka bývá vyšší = akontace (dána % z poř. ceny)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!