Živnostenské podnikání – otázka z ekonomie

 

   Otázka: Živnostenské podnikání

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): sichajda

 

Pojem živnost

Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

 

– živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba (včetně zahraničních subjektů), splňující podmínky dané živnostenským zákonem.

 

-za živnost se nepovažuje – zemědělská výroba, lékaři, advokáti, námořní doprava, lesnictví, umělci, daňoví poradci, oblast bankovnictví, pojišťovnictví …atd.

Podnikatel může mít několik živností.

 

Podmínky provozování živnosti

 • všeobecné podmínky:

–          18 let

–          způsobilost k právním úkonům

–          bezúhonnost (dle výpisu z trestního rejstříku, který není starší než 3 měsíce, předložení dokladu o tom, že FO nemá nedoplatky na daních)

 • zvláštní podmínky:

–          odborná a jiná způsobilost (např. u řemeslných živností vyučení v oboru, u vázaných živností speciální zkoušky apod.)

 

Odpovědný zástupce

Podnikatel může provozovat živnost sám osobně, nebo prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů a která je v pracovně právním vztahu k podnikateli.

 

Rozdělení živností a jejich charakteristika

 • ohlašovací

–          řemeslné

–          vázané

–          volné

 • koncesované

 

Živnosti ohlašovací

 • řemeslné – podmínkou je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru. Odbornou způsobilost podnikatel prokazuje:

–          výučním listem v oboru

–          maturitním vysvědčením v oboru

–          vyšším odborným vzděláním v oboru

–          diplomem nebo jiným dokladem o studiu na vysoké škole

–          uznáním odborné kvalifikace podle zákona

Jde např. o zámečnictví, pekařství, cukrářství, kadeřnictví atd.

 • vázané – podmínkou je odborná způsobilost (např. provozování autoškoly – odborná způsobilost k řízení motorových vozidel apod.)
 • volné – rozlišuje se pouze jedna živnost volná

 

Živnosti koncesované

Lze provozovat pouze na základě udělení koncese (státní povolení). Podmínkou je odborná a zvláštní způsobilost a splnění dalších podmínek uvedených v zákoně.

Jde např. o výrobu zbraní, směnárny, taxislužby, provoz cestovní kanceláře, pohřební služba aj.

 

Živnostenské oprávnění

 • pro živnost ohlašovací – podnikatel může podnikat dnem ohlášení živnosti a prokazuje se výpisem ze živnostenského rejstříku
 • pro živnosti koncesované – podnikatel může začít podnikat dnem nabytí právní moci rozhodnutí a prokazuje se též výpisem z živnostenského rejstříku

 

Postup při zřizování živnosti

 1. osoba se svobodně rozhodne a zvolí druh živnosti
 2. vyžádá si výpis z trestního rejstříku, zaplatí kolek za 50 Kč
 3. zajde na finanční úřad pro potvrzení, že nemá žádné dluhy a závazky
 4. zajde na živnostenský úřad:

a)      vyplní žádost o živnostenské podnikání

b)      předloží občanský průkaz, výpis z trestního rejstříku, potvrzení z finančního úřadu

c)      uhradí poplatek (živnostenský list 1000 Kč, koncesní listina 2000 Kč)

d)     živnostenský úřad vydá živnostenský list nebo koncesní listinu a přidělí IČO (pod kterým je osoba registrovaná v živnostenské rejstříku)

 1. založí si účet (nemusí se)
 2. zaregistruje se na finančním úřadu k dani z příjmu
 3. zaregistruje se u okresní správy sociálního zabezpečení (sociální pojištění) a u zdravotní pojišťovny (zdravotní pojištění)
 4. dnem vzniku živnosti musí začít vést účetnictví, které se musí vést po celou dobu podnikání

 

Povinnosti podnikatele

–          chránit životní a pracovní prostředí, přírodní zdroje a kulturní památky před škodlivými účinky, které jsou nebo mohou být vyvolány jeho činností

–          budovat zařízení na ochranu životního a pracovního prostředí

–          umožnit živnostenskému úřadu prohlídku provozovny před i v průběhu provozování živnosti

–          provozovna, i vedlejší, musí být viditelně označena obchodním jménem, případně předmětem podnikání

–          při uzavření pracovny, nebrání-li tomu vážné důvody, alespoň 3 dny předem zveřejnit počátek a konec uzavření

–          označit zboží cenovkami, zpřístupnit zákazníkům ceník, zákazníkům musí být umožněno ověřit si správné účtování cen a použití měřidel

–          na vyžádání zákazníka vydat doklad o zakoupeném zboží nebo poskytnuté službě

–          kontrolním orgánům prokázat hodnověrnost nabytého zboží

–          zaměstnanci jsou způsobilí pro výkon povolání a znají bezpečnostní a hygienické předpisy

–          vyžaduje-li to povaha práce, odpovídá za to, že zaměstnanci prošli prohlídkou proti přenosným nemocem

 

Zánik živnostenského oprávnění

–          smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové

–          uplynutím doby, pokud živnostenský list nebo koncesní listina byly vydány na dobu určitou

–          rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živ. oprávnění

–          stanoví-li tak zvláštní právní předpis

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!