Živnostenské podnikání – maturitní otázka

 

   Otázka: Živnostenské podnikání

   Předmět: Podnikání, Ekonomie

   Přidal(a): Sára Fleišerová

 

 

Živnost – soustavná činnost:

 • provozovaná samostatně
 • vlastním jménem
 • na vlastní odpovědnost
 • za účelem dosažení zisku
 • za podmínek stanovených tímto zákonem

 

Živnost není:

 • činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené PO
 • využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti (autorský zákon, vynálezy…)
 • povolání lékařů, veterinářů, notářů, advokátů, daňových poradců
 • činnosti bank, pojišťoven, penzijních fondů, spořitelních družstev, burz, pořádání loterií
 • provozování rozhlasového a televizního vysílání

 

SUBJEKTY OPRÁVNĚNÉ K PROVOZOVÁNÍ ČINNOSTI:

 • fyzická nebo právnická osoba (včetně zahraničních subjektů), splňující podmínky dané živnostenským zákonem:

 

Všeobecné podmínky:

 • 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • předložení dokladu o tom, že FO nemá daňové nedoplatky vůči státu

 

Zvláštní podmínky:

 • odborná a jiná způsobilost – např. u řemeslných živností se požaduje vyučení v oboru
 • u FO musí splňovat dané podmínky sám podnikatel, pokud je nesplňuje, může zaměstnat odpovědného zástupce, který je splňuje
 • u PO musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce

 

Odpovědný zástupce

 • FO ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů a která je v pracovně právním vztahu k podnikateli
 • musí mít bydliště na území ČR
 • musí prokázat pohovorem před živnostenským úřadem znalost českého jazyka, pokud není občanem ČR

 

Odpovědného zástupce je povinen ustanovit:

 • podnikatel – fyzická osoba, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti
 • podnikatel – zahraniční fyzická osoba, který nemá na území ČR povolen pobyt
 • podnikatel – právnická osoba se sídlem v ČR – odpovědný zástupce je většinou člen statutárního orgánu
 • podnikatel – zahraniční právnická osoba – odpovědný zástupce je většinou vedoucího organizační složky umístěné na území ČR

 

Živnost nelze provozovat:

 • když soud uložil podnikateli zákaz činnosti v oboru. Určena je i délka tohoto zákazu.
 • když na majetek podnikatele byl prohlášen konkurz
 • podnikat nelze ani v případě, pokud návrh na konkurz byl zrušen pro nedostatek majetku

 

ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ:

DLE DRUHU ČINNOSTI

 • obchodní
 • výrobní
 • poskytování služeb

 

DLE VZNIKU PRÁVA K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI:

Ohlašovací

 • podnikatel může začít podnikat dnem ohlášení živnosti – živnostenský list

 

Řemeslné– podmínkou je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru.

 

Odbornou způsobilost podnikatel prokazuje:

 • výučním listem a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru
 • vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož
 • délka je kratší než 4 roky
 • vysvědčením o maturitní zkoušce a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru
 • diplomem nebo jiným dokladem o absolvování vysoké školy a dokladem o vykonání
 • jednoroční praxe v oboru
  • např.: opravy silničních vozidel, řeznictví, pekařství, kadeřnictví

 

Vázané 

 • jsou uvedeny podmínky odborné způsobilosti
 • je to např. podnikání v oborech slévání drahých kovů, výroba, opravu a montáž měřidel, autoškoly, průvodcovská činnost…

 

Volné 

 • k provozování živnosti se nevyžaduje prokazování odborné způsobilosti
 • většinou je to koupě zboží za účelem dalšího prodeje
 • nesplňuje-li uvedené odborné podmínky samotný podnikatel, musí je splňovat jeho odpovědný zástupce

 

Koncesované

 • podnikatel může začít podnikat dnem nabytí právní moci rozhodnutí o
 • udělení koncese – koncesní listina
 • je to např.: výroba zbraní, směnárenská činnost, taxislužba, pohřební služba, soukromí detektivové

 

Živnostenský list i koncesní listina jsou vždy průkazem živnostenského oprávnění k podnikání v jediné konkrétní živnosti

 • pokud podnikatel ohlašuje více živností, nebo žádá povolení více živností, vydává více živnostenských listů nebo více koncesních listin

 

Živnostenský list – slouží pro živnosti ohlašovací. Do jeho vydání používáme kopii ohlášení.

Koncesní listina – slouží pro živnosti koncesované.

 

Živnostenský rejstřík

 • vyhotovuje každý živnostenský úřad
 • přehled živností na daném území
 • obsahuje evidenci všech živnostenských listů a koncesních listin
 • má evidenční charakter

 

Neoprávněné podnikání

 • podnikání, které se provozuje bez příslušného živnostenského oprávnění

 

Zánik živnostenského oprávnění

 • smrtí podnikatele
 • zánikem PO, výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku
 • uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou
 • rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění

 

Orgány živnostenské státní správy:

 • Živnostenský úřad ČR
 • Krajské živnostenské úřady
 • Obecní živnostenské úřady

 

Živnostenský úřad ČR

 • je správcem informačního systému úřední evidence podnikatelů
 • vede údaje živnostenských rejstříků
 • ukládá pokuty
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!