Živnostenské podnikání – otázka z ekonomie (2)

 

Otázka: Živnostenské podnikání

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): aneta

 

ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ

– Živnost je soustavná činnost, která je provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a jejímž účelem je dosažení zisku.

– na vlastní odpovědnost – podnikatel hradí veškeré náklady, které podnikání přináší, a také mu připadají veškeré výnosy

– podmínky pro průběh podnikatelské činnosti uvádí obchodní zákoník, příp. občanský zákoník

– základní předpoklady pro stání se podnikatelem uvádí živnostenský zákon

– provádím-li živnostenskou činnost soustavně a splňuji i ostatní podmínky definice, musím se přihlásit na živnostenském úřadě, ohlásit živnost nebo požádat o udělení koncese (oprávnění k provozu nějaké činnosti) a zaplatit příslušné poplatky, jinak provádím neoprávněné podnikání a vystavuji se nebezpečí vysokých pokut a případně trestnímu stíhání

– podnikatel podniká proto, aby dosáhl zisk, bez ohledu na to, zda toho cíle dosáhne nebo utrží ztrátu

– tím se provozování živnosti liší od provozování činností nepodnikatelských subjektů neziskového sektoru (rozpočtové organizace, nadace, veřejně prospěšné společnosti apod.)

 

Živnost není:

– využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti (autorský zákon, vynálezy, ..)

– povolání lékařů, veterinářů, notářů, advokátů, daňových poradců, …

– činnosti bank, pojišťoven, penzijních fondů, spořitelních družstev, burz, pořádání loterií, provozování rozhlasového a televizního vysílání, …

 

Subjekty oprávněné k provozování živnosti

a) fyzické osoby -občané

b) právnické osoby – organizace vytvořená lidmi a považovanou za samostatná subjekt práv a povinností (výrobní podniky, banky, podniky služeb,..)

c) stát – prostřednictvím svých orgánů, může zakládat právnické osoby (např. České dráhy)

 

Všeobecné podmínky

– 18 let

– způsobilost k právním úkonům

– bezúhonnost (výpis z trestního rejstříku, který není starší než 3 měsíce)

 

Zvláštní podmínky

– odborná a jiná způsobilost (pro každý druh živnosti je přímo uvedeno v příloze zákona např. u řemeslných živností se požaduje vyučení v oboru)

– provozování živnosti průmyslovým způsobem

 

– u FO musí dané podmínky splňovat sám podnikatel, pokud je nesplňuje, může zaměstnat odpovědného zástupce, který je splňuje

– u PO musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce (většinou člen statutárního orgánu)

 

Odpovědný zástupce

– podnikatel může provozovat živnost sám osobně, nebo prostřednictvím odpovědného zástupce

– odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů a která je obvykle v pracovně právní nebo jiném vztahu k podnikateli

– nesmí vykonávat činnost pro více než 4 podnikatele

– v případě ohlašovací živnosti může vykonávat činnost OZ ode dne ustanovení, pokud splňuje dané podmínky

– v případě koncesované živnosti musí ustanovení funkce IZ stanovit živnostenský úřad→ ustanovení pak nabývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nebylo právní moci

 

Kdy nelze živnost provozovat

– když soud uložil podnikateli zákaz činnosti v oboru

– když na majetek podnikatele byl prohlášen konkurz

-podnikat nelze ani v případě, pokud návrh na konkurz byl zrušen pro nedostatek zájmu

 

Živnostenské oprávnění

– nutné k podnikání

– oprávnění se prokazuje výpisem z živnostenského rejstříku (seznam všech živností v daném regionu)

– je –li podnikatel zapsán v ŽR, musí se registrovat k daním a k sociálnímu a zdravotnímu pojištění

– jednotný registrační formulář na centrálním registračním místě

 

– Osoby zakládající PO, nejprve mezi sebou musejí uzavřít smlouvu o založení

– nejčastěji se zakládají obchodní společnosti, kdy se uzavírá společenská smlouva

– obchodní rejstřík – seznam všech PO a některých FO, vedených u tzv. rejstříkového soudu v místě krajského soudu

– podnik – instituce, která podniká

– firma – je názvem podniku

 

Orgány živnostenské státní správy

– Živnostenský úřad ČR

– Krajské živnostenské úřady

– Obecní živnostenský úřad

 

Druhy živností

podle druhu činnosti

a) obchodní

b) výrobní

c) poskytování služeb

 

podle vzniku práva k provozování živnosti

 

Ohlašovací živnosti

– živnostenské oprávnění se uděluje automaticky, pokud ovšem prokážeme splnění všeobecných podmínek a těch zvláštních podmínek, které vyžaduje příslušný druh živnosti

– živnost vznikající na základě ohlášení

– osvědčení výpisem ze živnostenského rejstříku

– upravuje ji zákon o živnostenském podnikání

a) řemeslné – jsou vyjmenovány v příloze 1 zákona o živnostenském podnikání

– podmínkou je odborná způsobilost získaná listem vyučením v oboru (výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce, ukončení vyššího odborného vzdělání, diplom z VŠ, uznání odborné kvalifikace)

– zámečnictví, opravy silničních vozidel, řeznictví, pekařství, cukrářství, truhlářství, zednictví, holičství, kadeřnictví, hostinská činnost, kosmetické služby, …

b) vázané – jsou uvedení v příloze 2 zákona a u každé živnosti vázané jsou uvedeny podmínky odborné způsobilosti (např. činnosti účetních poradců a vedení účetnictví – VŠ vzdělání a 3 roky praxe v oboru nebo SŠ vzdělání a 5 let praxe v oboru)

c) volné – např. velkoobchod nebo maloobchod

– nevyžaduje se prokázání způsobilosti (ani vzdělání, ani praxe), pro zápis do ŽR postačuje splnění všeobecných podmínek

  • Nesplňuje-li uvedené odborné podmínky samotný podnikatel, musí je splňovat jeho odpovědný zástupce. Chce-li si tedy otevřít bar, má peníze, ale nemá vyučení v oboru číšník – nevadí, k získání živnosti postačí, že zaměstná zaměstnance, který splňuje všeobecné a zvláštní podmínky a stanoví jej odpovědným zástupcem.
  • Jestliže provozujeme řemeslnou nebo vázanou činnost, pak pro každou z nich potřebujeme samostatně živnostenské oprávnění. Podnikáme-li v oboru, který je volnou živností, postačí nám jediné živnostenské oprávnění (právo podnikat cca v 80 oborech)

 

Koncesované živnosti

– jsou uvedeny v příloze zákona 3, lze je provozovat pouze na základě koncese

– vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí

– osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku

– pro získání koncese jsou podmínky přísnější, vyžaduje se speciální odborná způsobilost (a prokázání spolehlivosti) a schválení dalším státním orgánem

– koncese bývá povolena pro určité území či určitou dobu a vydává se jich omezený počet

– výroba zbraní, směnárenská činnost, taxislužba, pohřební služba, ostraha majetku, soukromí detektivové, provozování cestovní kanceláře, oceňování majetku,…

 

– kromě živnostníků existují ještě osoby provozující výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů – advokáti, komerční právníci, znalci, lékaři

– tyto osoby se nezapisují do živnostenského rejstříku

 

Živnostenské oprávnění

a) pro živnosti ohlašovací – podnikatel může začít podnikat dnem ohlášení živnosti a prokazuje se výpisem ze živnostenského rejstříku (do doby jeho vydání kopií ohlášení s prokázaným doručením živnostenského úřadu)

b) pro živnosti koncesované – podnikatel může začít podnikat teprve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese (prokazuje se taktéž výpisem ze živnostenského rejstříku)

 

Zánik živnostenského oprávnění

– smrtí podnikatele

– zánikem PO, výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku

– uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou

– rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění

 

Živnostenský zákon dále stanoví

– povinnosti podnikatelů dokladovat orgánům způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu

– na požádání kupujícího vydávat doklady o prodeji zboží¨

-každý podnikatel dostane své IČ

– kontrolu dodržování tohoto zákona provádí obecní živnostenské úřady, a ty také smí ukládat pokuty za porušení zákona od 100Kč do 1.000.000Kč

 

Konec podnikání

-oprávnění může zanikat automaticky nebo může zaniknout rozhodnutím živnostenského úřadu

– podnikatel již nesplňuje podmínky pro provozování činnosti

– nastanou překážky v provozování živnosti

– podnikatel o to požádá

– podnikatel závažným způsobem porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!