Živnostenské podnikání – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Živnostenské podnikání

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Sherine

 

 

Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně,vlastním jménem,na vlastní odpovědnost,za účelem dosažení zisku.

Subjekty oprávněné k provozování živností -> živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba,splňující podmínky dané živnostenským zákonem:

 • všeobecné podmínky:
  • 18 let
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • předložení dokladu o tom,že fyzická osoba nemá daňové nedoplatky vůči státu( u právnické osoby musí splňovat tyto podmínky odpovědný zástupce)
 • zvláštní podmínky – odborná a jiná způsobilost
 • provozování živnosti průmyslovým způsobem – právo k provozování všech činností směřujících ke vzniku konečného výrobku nebo poskytnutí služby např.strojírenská firma provádí kovářství,zámečnictví,nástrojářství,kovoobráběčství,galvanizérství,slévárenství stačí jediné oprávnění pokud se jedná o živnosti ohlašovací,pokud o koncesované musí žádat o každou živnost samostatně.

 

U fyzické osoby dané podmínky musí splňovat sám podnikatel,pokud nesplňuje může zaměstnat odpovědného zástupce.

U právnické osoby musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce.

 

Kdy nelze živnost provozovat:

 • když soud uložil podnikateli zákaz činnosti v oboru,je určena i délka zákazu
 • když na majetek podnikatele byl vyhlášen konkurz
 • podnikat nelze ani v případě,pokud návrh na konkurz byl zrušen pro nedostatek majetku

 

Odpovědný zástupce

je fyzická osoba ustanovená podnikatelem,která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů a která je v pracovně právním vztahu k podnikateli.Použije ho tehdy pokud podnikatel – fyzická osoba nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti(odbornost,praxe),odpovědného vedoucího musí mít právnické osoby a cizinci podnikající na našem území.

Musí mít bydliště na území ČR,znalost českého nebo slovenského jazyka.

 

Odpovědného zástupce je povinen ustanovit:

 • podnikatel – fyzická osoba,která nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti
 • podnikatel – zahraniční fyzická osoba,která nemá na území ČR povolen pobyt
 • podnikatel – právnická osoba se sídlem v ČR
 • podnikatel – zahraniční právnická osoba

 

Živnost není:

 • činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě např.pošta
 • využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti např.autorský zákon,vynálezy
 • povolání lékařů,veterinářů,advokátů,notářů,znalců,auditorů
 • činnost bank,pojišťoven,burz,výroba a rozvod elektřiny,tepla,voda,rozlasové a televizní vysílání

Uvedené činnosti sice nejsou živnosti to,ale neznamená,že nemohou být podnikáním,pokud to dovoluje příslušný specializovaný zákon pro danou činnost.

 

Rozdělení živností:

živnosti dělíme dvěma způsoby:

podle druhu činnosti

 • obchodní
 • výrobní
 • poskytování služeb

podle vzniku práva k provozování živnosti:

 • ohlašovací – řemeslné-odborná způsobilost získaná vyučením v oboru
 • vázané – u každé živnosti vázány podmínky odborné způsobilosti
 • volné

 

Pokud podnikatel sám nesplňuje některé podmínky způsobilosti,musí je splňovat odpovědný zástupce.

 • koncesované – lze provádět pouze na základě koncese,splnění stanovených podmínek pro každou živnost např.výroba zbraní ,směnárenská činnost,taxislužby,pohřební služby,provozování cestovní kanceláře.

 

Živnostenské oprávnění:

 • živnostenský list pro živnosti ohlašovací,podnikatel může začít podnikat dnem ohlášení živnosti(nemusí čekat na vydání živnostenského listu)
 • koncesní listina – pro živnosti koncesované,podnikatel může začít podnikat až dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

 

Podnikatel může provozovat více živností,má-li na každou živnostenské oprávnění( s výjimkou živnosti provozovanou průmyslovým způsobem).

 

Zánik živnostenského oprávnění:

 • smrtí podnikatele
 • zánikem právnické osoby,výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku
 • uplynutím doby,pokud bylo vydáno na určitou dobu
 • rozhodnutí živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění,po 3 letech může znovu si zažádat.

 

Povinnosti podnikatele:

 • umožnit prohlídku provozovny živnostenskému,finančnímu úřadu
 • musí být k dispozici inspekční kniha
 • označit svoji provozovnu jménem,sídlem,místem podnikání,IČO,DIČ,provozní dobu
 • označit zboží cenami
 • povinnost dokladovat kontrolním orgánům způsob nabytí prodaného zboží nebo materiálu
 • v provozovně kde je prodáváno zboží spotřebitelům byla osoba znalá český nebo slovenský jazyk
 • vydávat doklady o prodeji zboží
 • hodnověrně prokázat původ zboží

 

Kontrolu provádí obecní živnostenský úřad,také rozdává pokuty.Živnostenský rejstřík obsahuje údaje o podnikatelích,kteří mají udělená živnostenská oprávnění.Jsou veřejně přípustná i na internetových stránkách www.mfcr.cz pod názvem ARES.Údaje živnostenského rejstříku jsou vedeny v informačním systému ústřední evidence podnikatelů,jehož správcem je Živnostenský úřad ČR a provozovateli ve své působnosti jsou obecní a krajské živnostenské úřady.

 

Na konci období musí podnikatel sestavit podle své evidence daňové přiznání a přehled o majetku a závazcích.

Mohou vést účetnictví v plném rozsahu – podvojné účetnictví nebo ve zjednodušeném rozsahu.

účetní jednotky,které účtují ve zjednodušeném rozsahu,účtují:

 • v deníku
 • v hlavní knize
 • nebo mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize

 

Z daňového hlediska se jednoduché účetnictví mění na evidenci příjmů a výdajů(daňovou evidenci),kterou upravuje zákon o dani z příjmu.Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o:

 • příjmech a výdajích,v členění potřebném pro zajištění základu daně
 • majetku a závazcích,vedou evidenci mzdovou,závazků,pohledávek,majetku,zásob,zakázek

 

Účetnictví v plném rozsahu mohou vést dobrovolně.

Podnikatel na svých dokladech musí uvádět svoji firmu,jméno,příjmení,IČO,skutečné sídlo nebo místo podnikání,údaje o zápisu do obchodního rejstříku,DIČ.

Podnikatel musí plnit povinnosti vůči státu a to ve formě placení daně z příjmu,clo ,sociální a zdravotní pojištění za sebe i své zaměstnance,silniční daň,spotřební daň.

 

Státní podniky

Stát je specifický subjekt národního hospodářství.Figuruje jak v ziskovém sektoru- státní podnik,tak v neziskovém sektoru – organizace rozpočtové a příspěvkové.

Podíváme se na stát v ziskovém sektoru.

Stát zde působí jako podnikatel– jeho prvotní úloha je dosahovat zisku,v některých případech se tato primární charakteristika doplňuje o zájmy strategické,kterými zdůvodňuje i dočasná ztrátovost některých investic.Ztráta se musí něčím vyrovnat – ztrátové investice stát financuje z peněz daňových poplatníků,ale to si ani stát nemůže dlouhodobě dovolit.např. asijská krize v 1997,kdy muselo vypomoct mezinárodní společenství.

 

Stát může podnikat dvěma způsoby: 

 • má majoritní podíl ve velkých strategických soukromých firmách
 • zakládá specifické subjekty – státní podniky

 

Státní podniky v současné době tvoří velice malý podíl na našem národním hospodářství.Z právního hlediska se řídí zákonem o státním podniku.Zřizovatelem státních podniků je stát,jejichž zakladatelem mohou být příslušná ministerstva.Jsou zaměřené na podnikatelskou činnost.

Státní podnik vzniká vydáváním zakládací listiny a zápisem do obchodního rejstříku.Podnik ručí za závazky svým majetkem.V čele stojí ředitel jmenovaný zakladatelem,kontrolní orgánem je dozorčí rada.Stát je zde jediným vlastníkem, a protože zde hospodaří s penzi občanů státu,má podrobnější a přesnější pravidla pro nakládání s tímto státním majetkem,aby nedocházelo k jeho zneužívání.

Máme-li zhodnotit podnikatelskou úspěšnost státu,pak musíme konstatovat,že stát je spíše podprůměrným podnikatelem.Stát je příliš neurčitý vlastník a jeho zájmy jako podnikatele jsou často v rozporu s jeho zájmy vyplývající z funkcí v neziskovém sektoru(stát jako podnikatel potřebuje efektivní počet pracovníků,stát jako strážce sociálního smíru radši připustí pře zaměstnanost s nižšími průměrnými mzdami,než by propouštěl).Státu chybí ochota a schopnost riskovat a pružně reagovat(viz již zmíněná obava,aby občané stát neosočil ze špatného nakládání s jejich majetkem).Ale víte z definice podnikání živnostenského zákona nebo obchodního zákoníku,že riziko k podnikání je nutné.

 

O státu tedy víme,že má významné postavení v neziskovém sektoru,má i podnikatelské ambice,jeho zájmy jsou různorodé.Aby nezpůsobil v hospodářství prosazováním protichůdných cílů chaos,musí své zájmy sladit,sjednotit a stanovit si státní hospodářskou politiku.


Další podobné materiály na webu: