Živnostenské podnikání – maturitní otázka

 

Otázka: Živnostenské podnikání

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Sherine

 

Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.

Subjekty oprávněné k provozování živností -> živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splňující podmínky dané živnostenským zákonem:

 • všeobecné podmínky:
  • 18 let
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá daňové nedoplatky vůči státu( u právnické osoby musí splňovat tyto podmínky odpovědný zástupce)
 • zvláštní podmínky – odborná a jiná způsobilost
 • provozování živnosti průmyslovým způsobem – právo k provozování všech činností směřujících ke vzniku konečného výrobku nebo poskytnutí služby např. strojírenská firma provádí kovářství,zámečnictví,nástrojářství,kovoobráběčství,galvanizérství,slévárenství stačí jediné oprávnění pokud se jedná o živnosti ohlašovací, pokud o koncesované musí žádat o každou živnost samostatně.

 

U fyzické osoby dané podmínky musí splňovat sám podnikatel, pokud nesplňuje může zaměstnat odpovědného zástupce.

U právnické osoby musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce.

 

Kdy nelze živnost provozovat:

 • když soud uložil podnikateli zákaz činnosti v oboru, je určena i délka zákazu
 • když na majetek podnikatele byl vyhlášen konkurz
 • podnikat nelze ani v případě, pokud návrh na konkurz byl zrušen pro nedostatek majetku

 

Odpovědný zástupce

 • Fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů a která je v pracovně právním vztahu k podnikateli. Použije ho tehdy pokud podnikatel – fyzická osoba nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti(odbornost, praxe),odpovědného vedoucího musí mít právnické osoby a cizinci podnikající na našem území.
 • Musí mít bydliště na území ČR, znalost českého nebo slovenského jazyka.

 

Odpovědného zástupce je povinen ustanovit:

 • podnikatel – fyzická osoba, která nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti
 • podnikatel – zahraniční fyzická osoba, která nemá na území ČR povolen pobyt
 • podnikatel – právnická osoba se sídlem v ČR
 • podnikatel – zahraniční právnická osoba

 

Živnost není:

 • činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě např. pošta
 • využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti např. autorský zákon, vynálezy
 • povolání lékařů, veterinářů, advokátů, notářů, znalců, auditorů
 • činnost bank, pojišťoven, burz, výroba a rozvod elektřiny, tepla, voda, rozhlasové a televizní vysílání

Uvedené činnosti sice nejsou živnosti to, ale neznamená, že nemohou být podnikáním, pokud to dovoluje příslušný specializovaný zákon pro danou činnost.

 

Rozdělení živností:

živnosti dělíme dvěma způsoby:

 • podle druhu činnosti
  • obchodní
  • výrobní
  • poskytování služeb
 • podle vzniku práva k provozování živnosti:
  • ohlašovací – řemeslné-odborná způsobilost získaná vyučením v oboru
  • vázané – u každé živnosti vázány podmínky odborné způsobilosti
  • volné

 

Pokud podnikatel sám nesplňuje některé podmínky způsobilosti, musí je splňovat odpovědný zástupce.

 • koncesované – lze provádět pouze na základě koncese, splnění stanovených podmínek pro každou živnost např. výroba zbraní ,směnárenská činnost, taxislužby, pohřební služby, provozování cestovní kanceláře.

 

Živnostenské oprávnění:

 • živnostenský list pro živnosti ohlašovací, podnikatel může začít podnikat dnem ohlášení živnosti(nemusí čekat na vydání živnostenského listu)
 • koncesní listina – pro živnosti koncesované, podnikatel může začít podnikat až dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

 

Podnikatel může provozovat více živností, má-li na každou živnostenské oprávnění( s výjimkou živnosti provozovanou průmyslovým způsobem).

 

Zánik živnostenského oprávnění:

 • smrtí podnikatele
 • zánikem právnické osoby, výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku
 • uplynutím doby, pokud bylo vydáno na určitou dobu
 • rozhodnutí živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění, po 3 letech může znovu si zažádat.

 

Povinnosti podnikatele:

 • umožnit prohlídku provozovny živnostenskému, finančnímu úřadu
 • musí být k dispozici inspekční kniha
 • označit svoji provozovnu jménem, sídlem, místem podnikání, IČO, DIČ, provozní dobu
 • označit zboží cenami
 • povinnost dokladovat kontrolním orgánům způsob nabytí prodaného zboží nebo materiálu
 • v provozovně kde je prodáváno zboží spotřebitelům byla osoba znalá český nebo slovenský jazyk
 • vydávat doklady o prodeji zboží
 • hodnověrně prokázat původ zboží

 

Kontrolu provádí obecní živnostenský úřad, také rozdává pokuty. Živnostenský rejstřík obsahuje údaje o podnikatelích, kteří mají udělená živnostenská oprávnění. Jsou veřejně přípustná i na internetových stránkách www.mfcr.cz pod názvem ARES. Údaje živnostenského rejstříku jsou vedeny v informačním systému ústřední evidence podnikatelů, jehož správcem je Živnostenský úřad ČR a provozovateli ve své působnosti jsou obecní a krajské živnostenské úřady.

 

Na konci období musí podnikatel sestavit podle své evidence daňové přiznání a přehled o majetku a závazcích.

Mohou vést účetnictví v plném rozsahu – podvojné účetnictví nebo ve zjednodušeném rozsahu.

 

Účetní jednotky, které účtují ve zjednodušeném rozsahu, účtují:

 • v deníku
 • v hlavní knize
 • nebo mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize

 

Z daňového hlediska se jednoduché účetnictví mění na evidenci příjmů a výdajů(daňovou evidenci),kterou upravuje zákon o dani z příjmu. Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o:

 • příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zajištění základu daně
 • majetku a závazcích, vedou evidenci mzdovou, závazků, pohledávek, majetku, zásob, zakázek

 

Účetnictví v plném rozsahu mohou vést dobrovolně.

Podnikatel na svých dokladech musí uvádět svoji firmu, jméno, příjmení, IČO, skutečné sídlo nebo místo podnikání, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, DIČ.

Podnikatel musí plnit povinnosti vůči státu a to ve formě placení daně z příjmu, clo ,sociální a zdravotní pojištění za sebe i své zaměstnance, silniční daň, spotřební daň.

 

Státní podniky

 • Stát je specifický subjekt národního hospodářství. Figuruje jak v ziskovém sektoru- státní podnik, tak v neziskovém sektoru – organizace rozpočtové a příspěvkové.
 • Podíváme se na stát v ziskovém sektoru.
 • Stát zde působí jako podnikatel – jeho prvotní úloha je dosahovat zisku, v některých případech se tato primární charakteristika doplňuje o zájmy strategické, kterými zdůvodňuje i dočasná ztrátovost některých investic. Ztráta se musí něčím vyrovnat – ztrátové investice stát financuje z peněz daňových poplatníků, ale to si ani stát nemůže dlouhodobě dovolit. např. asijská krize v 1997,kdy muselo vypomoct mezinárodní společenství.

 

Stát může podnikat dvěma způsoby: 

 • má majoritní podíl ve velkých strategických soukromých firmách
 • zakládá specifické subjekty – státní podniky

 

Státní podniky v současné době tvoří velice malý podíl na našem národním hospodářství. Z právního hlediska se řídí zákonem o státním podniku. Zřizovatelem státních podniků je stát, jejichž zakladatelem mohou být příslušná ministerstva. Jsou zaměřené na podnikatelskou činnost.

Státní podnik vzniká vydáváním zakládací listiny a zápisem do obchodního rejstříku. Podnik ručí za závazky svým majetkem. V čele stojí ředitel jmenovaný zakladatelem, kontrolní orgánem je dozorčí rada. Stát je zde jediným vlastníkem, a protože zde hospodaří s penzi občanů státu, má podrobnější a přesnější pravidla pro nakládání s tímto státním majetkem, aby nedocházelo k jeho zneužívání.

Máme-li zhodnotit podnikatelskou úspěšnost státu, pak musíme konstatovat, že stát je spíše podprůměrným podnikatelem. Stát je příliš neurčitý vlastník a jeho zájmy jako podnikatele jsou často v rozporu s jeho zájmy vyplývající z funkcí v neziskovém sektoru(stát jako podnikatel potřebuje efektivní počet pracovníků, stát jako strážce sociálního smíru radši připustí pře zaměstnanost s nižšími průměrnými mzdami, než by propouštěl).Státu chybí ochota a schopnost riskovat a pružně reagovat(viz již zmíněná obava, aby občané stát neosočil ze špatného nakládání s jejich majetkem).Ale víte z definice podnikání živnostenského zákona nebo obchodního zákoníku, že riziko k podnikání je nutné.

O státu tedy víme, že má významné postavení v neziskovém sektoru, má i podnikatelské ambice, jeho zájmy jsou různorodé. Aby nezpůsobil v hospodářství prosazováním protichůdných cílů chaos, musí své zájmy sladit, sjednotit a stanovit si státní hospodářskou politiku.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy