Živnostenské podnikání – otázka z ekonomie (3)

 

   Otázka: Živnostenské podnikání

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): veronika

 

Živnost je soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

 

Kdo může provozovat živnost a podmínky provozování živnosti:

 • FO
 • PO
  • Pekárna jako veřejná společnost
  • PO si v takovém případě musí vždy ustanovit odpovědného zástupce, který splňuje podmínky dané zákonem

 

Aby mohla živnost vzniknout, musí osoba, která žádá o povolení k podnikání v příslušné živnosti nebo odpovědný zástupce splnit:

 

Všeobecné podmínky

 • Dosáhnout věku 18 let
 • Být právně způsobilá (nezpůsobilá = např. těžká mentální porucha)
 • Bezúhonná (nemá zápis v Rejstříku trestu v oboru, ve kterém chce podnikat)

 

Zvláštní podmínky

 • Odborná nebo jiná způsobilost tykající se provozování živnosti
 • Způsobilost se dokládá doklady o vzdělání a absolvování požadované praxe
 • Praxe může nahradit do určité míry vzdělání v oboru
 • Jinou podmínkou může být způsobilost
 • Zvláštní podmínky nemusí splňovat všichni živnostníci

 

Dělení živností:

Živnost ohlašovací

 • živnostenský list je vydávám automaticky po ohlášení na obecním živnostenském úřadě
 • Musíme prokázat splnění všeobecných a zvláštních podmínek

 

Ohlašovací živnosti:

 • Řemeslné
  • Vyžaduje se výuční list v oboru nebo např. řádné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru a dokladem jednoroční praxe
  • Když má živnostník vzdělání v oboru, ve kterém chce podnikat, může začít okamžitě – nepotřebuje praxi

 

 • Vázané
  • Požaduje se např. výuční list, maturitní vysvědčení nebo VŠ diplom v příslušném oboru
  • Může být vyžadována určitá doba praxe nebo splnění určitých podmínek

 

 • Volné
  • Postačuje jen splnění všeobecných podmínek
  • Výroba keramiky

 

Koncesované živnosti:

 • pro získání koncese jsou podmínky přísnější
 • vyžaduje se speciální odborná způsobilost a schválení dalším státním orgánem, např. ministerstvem

 

Příklady:

Směnárenská činnost

 • vyžaduje se SŠ vzdělání a maturitou a kromě živnostenského úřadu ji musí schválit ČNB

Taxislužba

 • vyžaduje se spolehlivost řidičů a jejich odborná způsobilost, schvaluje dopravní úřad

Služby soukromých detektivů

 • vyžaduje SŠ vzdělání s maturitou a schvaluje Ministerstvo vnitra

 

Živnostenský rejstřík:

 • Živnostenský rejstřík vedou Živnostenské úřady, které najdeme v pověřených městských úřadech
 • Živnostenský rejstřík je veřejný seznam. To znamená, že je veřejně přístupný a mohou do něj nahlížet všichni
 • Veřejně přístupné jsou téměř všechny údaje, kromě rodného čísla a přehledu o uložených pokutách
 • Podnikatel se prokazuje výpisem ze ŽR

 

Ve výpisu ze ŽR najdeme tyto údaje:

 • Jméno a příjmení, datum narození podnikatele a jeho bydliště
 • U zahraniční osoby bydliště mimo území v ČR
 • Obchodní firmu, IČO – pokud ho má
 • Předmět podnikání
 • Místo podnikání
 • Doba platnosti koncese
 • Den vzniku živnostenského podnikání
 • Datum vydání výpisu

 

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce:

Odpovědný zástupce musí být podnikatelem povinně ze zákona ustanoven:

 • Když podnikatel nesplňuje zvláštní podmínky pro provozování živnosti
  • Např. v případě, že podnikatel nemá příslušný výuční list a přitom provozuje řeznictví
 • Vždy u PO, které provozují živnostenské podnikání

 

Odpovědný zástupce je FO, kterou ustanovil podnikatel a která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování všech předpisů.

 

Povinnosti osoby, která provozuje živnost a kontrola živnostenského úřadu:

 1. Nahlášení provozovny
  • Např. podnikatel se sídlem ve svém soukromém bytě má navíc prodejnu potravin v jiné budově
 2. Řádné označení provozovny
  • Trvale, viditelně a zvenčí
  • Označení musí obsahovat:
   • Obchodní firmu nebo jméno a příjmení podnikatele
   • IČO
   • Prodejní a provozní dobu
   • Jméno a příjmení osoby zodpovědné za činnost provozovny
 3. Kontrola dokladů o nabytí zboží
 4. Plnění podmínek zvláštních předpisů
  • Např. označení aut autoškoly či taxislužby
 5. Kontrola zda v provozovně obsluhuje zákazníky osoba znalá českého nebo slovenského jazyk
  • Proto Vietnamci ve svých obchodech zaměstnávají duchodkyně

 

FO, které jsou podnikateli, ale nejsou živnostníky

 • Advokáti
 • Komerční právníci
 • Soudní znalci
 • Lékaři
 • Veterináři
 • Notáři
 • Soukromí zemědělci

 

 • jde o profesní etiku
 • když se spletou, jde o životy nebo majetky
 • jsou pod dohledem profesní komory, která kontroluje jejich činnost a správní jednání
 • nezapisují se do ŽR ani nezískávají živnostenské oprávnění
 • podnikají na základě jiného oprávnění pro provozování jejich činnosti
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!