Živnostenské podnikání – otázka z ekonomie (4)

 

   Otázka: Živnostenské podnikání

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Vrr

 

Živnost – soustavná činnost:

–          provozovaná samostatně,

–          vlastním jménem,

–         na vlastní odpovědnost,

–         za účelem dosažení zisku,

–         za podmínek stanovených tímto zákonem

 

Živnost není:

–         činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené PO

–         využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti ( autorský zákon, vynálezy…)

–         povolání lékařů, veterinářů, notářů, advokátů, daňových poradců…

–         činnosti bank, pojišťoven, penzijních fondů, spořitelních družstev, burz, pořádání loterií, provozování rozhlasového a televizního vysílání…

 

Subjekty oprávněné k provozování živnosti:

–         fyzická nebo právnická osoba (včetně zahraničních subjektů) , splňující podmínky dané živnostenským zákonem:

 

všeobecné podmínky:

–         18 let

–         způsobilost k právním úkonům

–         bezúhonnost

–         předložení dokladu o tom, že FO nemá daňové nedoplatky vůči státu

 

zvláštní podmínky:

–         odborná a jiná způsobilost – např.u řemeslných živností se požaduje vyučení v oboru

– u FO musí splňovat dané podmínky sám podnikatel, pokud je nesplňuje, může zaměstnat odpovědného zástupce, který je splňuje

– u PO musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce

 

Odpovědný zástupce

–         FO ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů a která je v pracovně právním vztahu k podnikateli

–         musí mít bydliště na území ČR

–         musí prokázat pohovorem před živnostenským úřadem znalost českého jazyka, pokud není občanem ČR

 

Odpovědného zástupce je povinen ustanovit:

  1. podnikatel – fyzická osoba, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti
  2. podnikatel – zahraniční fyzická osoba, který nemá na území ČR povolen pobyt
  3. podnikatel – právnická osoba se sídlem v ČR– odpovědný zástupce je většinou člen statutárního orgánu
  4. podnikatel – zahraniční právnická osoba– odpovědný zástupce je většinou vedoucího organizační složky umístěné na území ČR

 

Živnost nelze provozovat:

–         když soud uložil podnikateli zákaz činnosti v oboru. Určena je i délka tohoto zákazu.

–         když na majetek podnikatele byl prohlášen konkurz

–         podnikat nelze ani v případě, pokud návrh na konkurz byl zrušen pro nedostatek majetku

 

Rozdělení živností:

podle druhu činnosti

a)obchodní

b)výrobní

c)poskytování služeb

 

podle vzniku práva k provozování živnosti:

a)ohlašovací

 – podnikatel může začít podnikat dnem ohlášení živnosti – živnostenský list

 

 dělí se na:

řemeslné – podmínkou je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru.

 

Odbornou způsobilost podnikatel prokazuje:

–         výučním listem a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru

–         vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky

–         vysvědčením o maturitní zkoušce a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru

–         diplomem nebo jiným dokladem o absolvování vysoké školy a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru

jsou to např.: opravy silničních vozidel, řeznictví, pekařství, kadeřnictví…

 

vázané – jsou uvedeny podmínky odborné způsobilosti

je to např. podnikání v oborech slévání drahých kovů, výroba, opravu a montáž měřidel, autoškoly, průvodcovská činnost…

 

volné 

– k provozování živnosti se nevyžaduje prokazování odborné způsobilosti

– většinou je to koupě zboží za účelem dalšího prodeje

 

– nesplňuje-li uvedené odborné podmínky samotný podnikatel, musí je splňovat jeho odpovědný zástupce

 

b)koncesované

– podnikatel může začít podnikat dnem nabytí právní moci rozhodnutí o

udělení koncese – koncesní listina

–         je to např.: výroba zbraní, směnárenská činnost, taxislužba, pohřební služba, soukromí detektivové…

 

– živnostenský list i koncesní listina jsou vždy průkazem živnostenského oprávnění k podnikání v jediné konkrétní živnosti

– pokud podnikatel ohlašuje více živností, nebo žádá povolení více živností, vydává více živnostenských listů nebo více koncesních listin

 

Živnostenský list – slouží pro živnosti ohlašovací.Do jeho vydání používáme kopii ohlášení.

Koncesní listina – slouží pro živnosti koncesované

 

Živnostenský rejstřík = vyhotovuje každý živnostenský úřad. Je to přehled živností na daném území. Obsahuje evidenci všech živnostenských listů a koncesních listin. Má evidenční charakter.

 

Neoprávněné podnikání

– podnikání, které se provozuje bez příslušného živnostenského oprávnění

 

Zánik živnostenského oprávnění

–         smrtí podnikatele

–         zánikem PO, výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku

–         uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou

–         rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění

 

Orgány živnostenské státní správy:

Živnostenský úřad ČR

Krajské živnostenské úřady

Obecní živnostenské úřady

 

Živnostenský úřad ČR

= je správcem informačního systému úřední evidence podnikatelů

= vede údaje živnostenských rejstříků

= ukládá pokuty

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!