Živnostenské podnikání – otázka z ekonomie (5)

 

   Otázka: Živnostenské podnikání

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Vrr

 

 

Živnostenské podnikání

je upraveno zákonem O živnostenském podnikání v Živnostenském zákonu (Zákon č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších novel a doplňků)
– živnostenský zákon upravuje co je a co není živnost
– aby podnikatel obdržel živnostenské oprávnění, musí splňovat vždy podmínky obecné a u některých živností i podmínky zvláštní

 

Živnost

– soustavná činnost provozovaná samostatně pod vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a to za podmínek stanovených živnostenským zákonem

 

Živnostenské právo

– soubor právních předpisů, které upravují živnostenské podnikání

– bývá považováno jako součást práva správního, nebývá považováno jako samostatné právní odvětví

 

Všeobecné podmínky:

– osoba, která žádá o vydání živ. listu musí splňovat všechny tyto podmínky:

dosažení zletilosti

způsobilost k právním úkonům – svým jednáním může zakládat, měnit, rušit své právní vztahy -> této způsobilosti může odejmout soud

trestní bezúhonnost v oblasti, v níž chce podnikat

– osoba není trestně bezúhonná pokud byla trestána pro jakýkoliv úmyslný trestný čin, kde byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody minimálně 1 rok

– je trestně bezúhonná nebyla – li trestána pro trestný čin související s předmětem budoucího podnikání

nesmí mít dluhy vůči státu, tzn. na daních, na SP a ZP

 

Zvláštní podmínky – tyto podmínky jsou uvedeny v přílohách živnostenského zákona

Odborná způsobilost ( vzdělání)

praxe

potvrzení, že v posledních 3 letech nebylo odňato živnostenské oprávnění

 

Živnostenské oprávnění:

živnostenský list (právní poplatek 1000 Kč)

koncesní listina (právní poplatek 2000 Kč)

 

Subjekty oprávněné provozovat živnost

FO nebo PO s bydlištěm nebo se sídlem na území ČR

– PO mají odpovědného zástupce

FO nebo PO s bydlištěm nebo se sídlem mimo území ČR, zahraniční podnikatel

– mohou podnikat, ale musí mít odpovědného zástupce

 

Odpovědný zástupce

– FO

– musí splňovat všeobecní i zvláštní podmínky

– musí souhlasit s pověřením

– musí být oznámen živnostenskému úřadu

 

Kdo musí ustanovit odpovědného zástupce

 1. PO
 2. Zahraniční podnikatel
 3. FO, která nesplňuje zvláštní podmínky

 

Druhy živností

Podle forem živnostenského oprávnění
1.  ohlašovací – oprávnění souvisí se dnem ohlášení
a) volné – stačí splnění obecných podmínek

– živnost na nákup a prodej

– obchodní činnosti

 

b) vázané – seznam najdeme v příloze živnostenského zákona

– vyšší vzdělání

– musí se splnit všeobecné i zvláštní podmínky

– výroba tabákových výrobků

– výroba paliv a maziv, oční optika

 

c) řemeslné – předpokladem je vyučení a praxe

– musí se splnit všeobecné i zvláštní podmínky -> výuční list + délka praxe ( zedník, truhlář, instalatér, elektrikář… )

 

2. koncesované – koncese je vyšší státní oprávnění, které musí schválit některý orgán státní správy. Podnikání začíná dnem obdržení koncesní listiny

 

Odlišnosti pro získání koncesované listiny od živnostenské

 1. podmínky pro získání koncesní listiny jsou přísnější než u živností ohlašovacích
 2. bává zde speciální odborná způsobilost ( soukromý detektiv)
 3. schválení koncese vyžaduje často schválení ještě jiného státního orgánu než jen živnostenského -> ministerstva…
 4. koncesní listina – vydává se jen omezený počet př. směnárenství, soukromý detektiv

 

Živnostenský rejstřík:
– vede je Živnostenský úřad
– je veřejným seznamem všech živností
– živnostenský úřad má ohlašovací povinnost tzn., oznamuje všem zainteresovaným subjektům (finančním úřadům, obci, statistickému úřadu) vznik živnosti

 

Obsahuje :

A) informace o subjektu

 • o FO – jméno, příjmení, narození, IČO, občanství, bydliště, místo podnikání
 • o PO – obchodní firma – název a právní forma, sídlo, IČO, řídící orgán

B) živnostenská oprávnění

– je možno získat více živnostenských oprávnění musí obsahovat:

 • a) předmět podnikání ( nákup prodej)
 • b) druh živnosti
 • c) vznik oprávnění
 • d) doba platnosti oprávnění ( většinou na dobu neurčitou)
 • e) odpovědný zástupce

C) provozovny – IČO, adresa, zahájení provozování,

 

Živnost není:

– provozování vyjmenovaných činností v rámci soukromého podnikání

– řídí se zvláštními předpisy a neřídí se ŽZ

činnosti vyhrazené státu – výchova a vzdělání, státní zkušebny, pošty, výroba tabáku, výroba lihu, expozice v muzeích

využívání výsledků tvůrčí duševní činnosti jejich autory – vynálezy, zlepšovací návrhy, restaurování kulturních památek, díla spisovatelů

výkony určitých povolání – lékaři, lékárníci, veterináři, advokáti, notáři, auditoři, komerční právníci

 

Živnost oprávněně zaniká:

– smrtí podnikatele, pokud nepokračují přímí dědicové

– zánikem PO

– uplynutím doby, pro kterou bylo oprávnění vydáno (na dobu určitou)

– rozhodnutím ŽÚ v případě, že podnikatel závažným způsobem porušuje podmínky stanovené úřadem, nebo začal podnikat ve lhůtě delší než 5 let od vydání živnostenského listu nebo koncesní listiny

 

Provozovna

 • prostor v němž je živnost provozováná př. obchod, dílna, ordinace, kancelář
 • živnost může být provozován ve více provozovnách
 • adresa, IČO, zahájení provozování
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!