Život závodu – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Život závodu – maturitní otázka

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Terezka

 

ŽIVOT ZÁVODU

1. Zavedení,
2. Růst,
3. Stabilita,
4. Sanace,
5. Zrušení a zánik.

Závod – podnik je organizovaná hospodářská jednotka, který vyrábí statky nebo poskytuje služby za peníze.

Aby firma mohla provádět podnikatelskou činnost musí být samostatná po stránce právní:
→ firma podniká pod svým obchodním jménem,
→ je registrovaná v živnostenském nebo obchodním rejstříku,
→ respektuje zákony které mu ukládá stát (živnostník – Živnost. zákon, Korporace/PO – Občanský
zákoník, státní podniky – Zákon o státním podniku, banky – zvláštní předpisy),
samostatnost ekonomická (firma hospodaří se svým kapitálem).

Aby podnikatel mohl podnikat, musí mít tzv. věcné předpoklady:
→ materiál,
→ výrobní místo (hala),
→ zaměstnanci,
→ věcné předpoklady: stroje,
→ řídící předpoklady – management ve firmě,
→ ekonomické předpoklady (poměr mezi vlastním a cizím kapitálem – úvěry).

1.ZALOŽENÍ A VZNIK

 Založení živnosti

– živnostník musí splňovat tyto podmínky:
→ Odbornost (výuční list, praxe, maturita, vysoká škola),
→ starší 18 let,
→ právně způsobilý,
→ nesmí být trestán v oboru,
→ živnost ohlašovacích (řemeslné, vázané, volné) – vyplní formulář – dostane živnostenské oprávněné a může začít podnikat,
→ koncesovaná živnost (taxikář, cestovní kancelář, pohřební služba, směnárna) – koncesní listina → tato živnost je více prověřovaná státem/ příslušným ministerstvem,
= živnostník se registruje do Živnostenského rejstříku,
= respektuje Živnostenský zákon,
= nemá povinné základní jmění,
= může mít neomezený počet zaměstnanců,
= účtuje dle daňové evidence,
!Nebo se může zapsat do OR a poté účtuje dle Zákona o účetnictví (jen při obratu 25 mil. za rok).

 

Založení korporace

– založení:
– podnikatel s notářem sepisuje smlouvu → notář má 6 měsíců, aby zapsal podnikatele do OR,
– vznik:
– skutečný den, kdy je podnikatel zaregistrován v rejstříku – dostává své IČO → k tomuto dni otevírá své účetní knihy a sestavuje zahajovací rozvahu,
V.O.S. – společenská smlouva:
Komanditní společnost – společenská smlouva,
S.R.O. – 1 společník – zakládací listina,
– 2 a více – společenská smlouva,
A.S. – 1 zakladatel – zakládací listina,
– 2 a více – zakladatelská smlouva + stanovy.

Náležitosti společenské smlouvy:
– obchodní jméno a sídlo společnosti,
– jména a adresy společníků,
– předmět podnikatelské společnosti,
– určení statutárního orgánu,
– vložený základní kapitál,
– způsob rozdělení zisku,
– způsob úhrady případné ztráty,
– způsob případného zániku společnosti.

2.FÁZE RŮSTU

– firmě se daří rozšiřuje objem výroby,
– trh má zájem o služby/statky,
– management je úspěšný ve své práci – podniku se daří,
– ve fázi růstu jsou tržby ještě nestálé, ale firma zatím nezvažuje si zažádat o úvěr.

Fáze růstu lze prodloužit pomocí sloučení nebo splynutí s jinou firmou = FÚZE- sloučení A + B → A (B),
= jedna z nich dle dohody uzavře účetnictví a sloučí se ve firmu A- splynutí A + B → C,
= obě dvě firmy uzavřou účetnictví a splynou ve firmu novou C- Horizontální – sloučí se 2 firmy ve stejném oboru podnikání (budou silnější – oligopol),
– Vertikální – sloučí se 2 firmy, které jsou na sobě závislé,
– Vnitrostátní – obě dvě firmy podnikají na stejném území (v 1 státě),
– Přeshraniční – firmy se zahraniční účastí,
– Růst lze podpořit rozštěpením.

3.STABILIZACE

– firma je stabilní – obraty i poptávka jsou stabilní,
– firma v této fázi může investovat může investovat např. do nových technologií, inovovat výrobek nebo koupit novou halu.

4.KRIZE A SANACE

Krize:
– na konci stabilizace na podnikatele začnou působit:
– externí/vnější vlivy → Covid, neustálé zvyšování daní, zvyšování inflace, politický převrat, válka,
– interní vlivy → špatný management, nekvalitní produkt – konkurence nabídla lepší, špatná investice,
Sanace = oživení firmy,
– v této fázi zasahuje management (vedení), který analyzuje odchylky od svého strategického plánu → analýza SWAT = posouzení slabých a silných stránek firmy – poté rozhodnou jestli produkt stáhnou z prodeje a firma ukončí podnikání nebo ho lze nějak upravit a vylepšit.

5. ZRUŠENÍ A ZÁNIK

Zrušení:
– zrušení může trvat i několik let,
– s likvidací – neexistuje právní nástupce – po likvidaci firma úplně zaniká,
– určí se likvidátor – nezávislá FO s licencí,
→  jeho vstup se zapíše do OR on sestaví tzv. Likvidační plán – zjišťuje závazky a  likviduje majetek, prodává ho až do úplného zániku,
– bez likvidace – existuje právní nástupce – firma nezaniká,
– firma se prodá i se závazky (dluhy) – velká firma koupí malou i s dluhy = akvizice,
– fúze – sloučení,
– rozštěpení,
– Firma je v úpadku – v tomto případě věřitelé podali návrh na konkurz vůči dlužníkovi,
– insolvenční soud rozhoduje jakým způsobem věřitelům proplatí jejich pohledávky,
→ dlužnická firma se registruje v tzv. Insolvenčním rejstříku.

Zánik:
Skutečný den, kdy se uzavřou účty a firma se vymaže z OR.

BUSSINES/PODNIKATELSKÝ PLÁN

– sestavuje střední management – plánuje takticky,
→ slouží jako komunikační nástroj mezi podnikatelem a potenciálním investorem (bankou).
Schéma:
1. cíl podnikání,
2. místo podnikání,
3. poměr vlastního a cizího kapitálu,
4. celková kalkulace na jeden výrobek,
5. objem výroby,
6. počet zaměstnanců,
7. plátce nebo neplátce DPH.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!