Způsoby pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

 

Otázka: Pořízení dlouhodobého majetku

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Lenka19

 

 

 

Způsoby pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

 1. dodavatelským způsobem (nákup od dodavatele)
 2. vytvořením vlastní činností
 3. bezúplatným nabytím (darováním, bezúplatným převzetím po skončení leasingu)
 4. vkladem od jiné osoby, například nepeněžité vklady do obchodních společností
 5. přeřazením z osobního užívání do podnikání (do obchodního majetku podnikatele)

 

Pořízení DHM a DNM dodavatelským způsobem

Náklady spojené s pořízením investic se soustřeďují na účtu Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (účet 042). U nehmotných investic je účtování obdobné, a to na účet 041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku. Po zařazení (uvedení do užívání) se dokončené investice převedou na vrub příslušných účtů v účtových skupinách 01, 02 a 03 (u hmotného majetku jsou to zejména účty 021, 022).

 

Pořizování dlouhodobého majetku může být financováno, například:

 

– z peněžních prostředků společnosti (pokladna, bankovní účet)

– z poskytnutého úvěru

– účetní jednotka poskytne dodavateli zálohu, která představuje v podstatě částečnou úhradu před konečným vyúčtováním investiční dodávky

 

Účtování financování při pořizování DM formou záloh

Poskytnuté zálohy na pořízení DM představují přeměnu peněžních prostředků účetní jednotky na pohledávku vůči dodavateli investice. Tato zaplacená záloha se zachycuje v 0. účtové třídě ( účty 051, 052), neboť pohledávka souvisí s pořízením dlouhodobého majetku.

 

Po vyúčtování dodávky dodavatelem se poskytnutá záloha zúčtuje, a to na vrub účtu 321 – Dodavatelé (snižuje se závazek účetní jednotky o již zaplacenou zálohu) a účetní jednotka tak bude platit pouze rozdíl mezi částkou faktury a poskytnutou zálohou.

 

Předkontace:

 1. Zaplacená záloha na DNM nebo DHM 100 051, 052/221
 2. Faktura za dodaný DNM nebo DHM 250; 041, 042/321
 3. Zúčtování zálohy s fakturou 100 321/051, 052
 4. Doplatek rozdílu 150 321/221

 

Pořízení DHM a DNM vlastní činností

Jestliže účetní jednotka vytváří DM vlastní činností (např. stavba budovy vlastními zaměstnanci), tak při tomto způsobu pořízení vznikají náklady, které se zaúčtují na vrub příslušných účtů 5. účtové třídy. Ale protože tyto výdaje souvisí s pořízením dlouhodobého majetku, lze je uplatnit v nákladech pouze formou odpisu. Z tohoto důvodu je nutno tyto částky zaúčtovat do výnosů jako ekvivalent nákladů. Výnosy se zachycují na výnosovém účtu Aktivace (účtová skupina 62), neboť vytvořením majetku vlastní činností se zvyšují aktiva.

Vnitropodnikové služby (doprava, montáž) se mohou vyskytovat také při pořízení majetku od externího dodavatele – dochází k tzv. kombinovanému způsobu pořízení DM (např. stroj nakoupen od externího dodavatele, ale montáž stroje si provedli zaměstnanci sami).

 

Předkontace:

 1. Vytvoření DNM, DHM vlastní činností 041, 042/623, 624
 2. Vnitropod. služby související s pořízením (doprava) 041, 042/622

 

Bezúplatné předání po skončení finančního leasignu

– v takovém případě se dlouhodobý majetek zaúčtuje na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem ve prospěch účtu oprávek.

 

Předkontace:

 • Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek oceněný RPC 01x, 02x/07x, 08x

 

Stejným způsobem by se účtoval také přebytek odpisovaného DM (zaúčtoval by se jako plně odepsaný).

 

Darování

Předkontace:

 • Darem získaný DM 01, 02, 03/413

 

Převod z osobního užívání do podnikání (u podnikatele – fyzické osoby)

Předkontace:

 • Převod z os. užívaní do podnikání 01, 02, 03/491

 

Vklad jiné osoby (například vklady společníků do společnosti)

Předkontace:

 • DM získaný vkladem jiné osoby 01, 02, 03/411, 413

 

Způsoby pořízení dlouhodobého finančního majetku

Finanční majetek se pořizuje zejména:

 • nákupem akcií a dalších cenných papírů od externích dodavatelů
 • upsáním akcií nebo získáním obchodního podílu
 • nepeněžním vkladem do obchodních společností

 

V průběhu pořizování lze složky pořizovací ceny nakupovaných cenných papírů a podílů účtovat (v případě dlouhodobého finančního majetku) na účet 043 – Pořízení dlouhodobého finančního majetku nebo lze pořízení dlouhodobého finančního majetku účtovat přímo na účty skupiny 06.

 

Předkontace:

 • Nákup (pořízení) cenných papírů a podílů 061, 062, 063/211, 221, 321
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy