Zúčtovací vztahy – maturitní otázka

 

Otázka: Zúčtovací vztahy

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Klára Cornelly

 

Zúčtovací vztahy – charakteristika zúčtovacích vztahů, pohledávky, závazky, zúčtování daní, zúčtování mezd, sociální a zdravotní pojištění

 

Charakteristika zúčtovacích vztahů

Účty v účtové třídě 3 jsou uspořádány takto:

 • všechny pohledávky a závazky vzniklé z obchodního styku (účtová třída 31 a 32)
 • vztahy k zaměstnancům a institucím sociálního a zdravotního zabezpečení (účtová skupina 33)
 • vztahy k finančním orgánům (účtová skupina 34)
 • pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině (účtová skupina 35 a 36)
 • jiné pohledávky a závazky (účtová skupina 37)
 • přechodné účty aktiv a pasiv – časové rozlišení (účtová skupina 38)

 

Analytickou evidenci je potřeba přizpůsobit požadavkům finančního řízení, neboť údaje o pohledávkách a závazcích jsou podkladem pro nejrůznější ekonomické ukazatele ( např. Cash flow)

Pohledávky a závazky se evidují v cenách, které platily při vzniku pohledávky nebo závazku (jmenovitá hodnota). Případný pokles reálné hodnoty pohledávky se vyjádří opravnou položkou k dotyčné pohledávce. Na snížení hodnoty závazku opravnou položku netvoříme.

 

Vztahy z obchodního styku (dodavatelsko-odběratelské vztahy)

Patří sem:

 • Pohledávky – např. pohledávky za námi poskytnuté služby, výrobky, zboží, případně materiál

Velká část pohledávek se eviduje na účtu 311-Odběratelé. Zachycují se zde  i závazky  reklamací. Které byly uplatněny odběratelem. Pro rozdělení na krátkodobé a dlouhodobé je nutné je rozlišit v analytické evidenci.

U zahraničních pohledávek je třeba evidovat  i platný kurz e dni uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni.

Pohledávky za odběrateli se účtují dnem, kdy byla splněna dodávka. Toto je nutné doložit řádným účetním dokladem, který je v souladu s požadavky uzavřené smlouvy s odběratelem.

Některé další pohledávky se evidují a účtu 315-Ostatní pohledávky, jsou to např. reklamace proti dodavatelům nebo pohledávky z finančních operací.

 

 • Závazky – např. za nakoupený materiál, dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný, zboží služby atd.

Závazky z obchodního styku

Na účtu 321-Dodavatelé se účtují závazky splatné do jednoho roku. U závazků se splatností nad jeden rok se používají účty 471-Dlouhodobé závazky k ovládaným a řízeným osobám, k osobám pod podstatným vlivem nebo 479-Ostatní dlouhodobé závazky.

Dnem uskutečnění účetního případu je den uskutečnění dodávky. Dokladem je faktura přijatá nebo jiný daňový doklad.

Na účtu 324-Přijaté zálohy se provádí vyúčtování krátkodobých záloh, které byly přijaty od odběratelů. Účet 325-Ostatní závazky se může použít   pro zaúčtování poskytnuté slevy odběrateli.

 

Je zakázáno navzájem kompenzovat (započítávat) pohledávky a závazky s výjimkou téže fyzické nebo právnické osoby, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejné měně.

 

Účtování k zaměstnancům a institucím sociálního zabezpečení

Pro toto účtování je vyhrazena účtová skupina 33-Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního pojištění. Zachycují se zde pohledávky a závazky plynoucí z pracovněprávního vztahu se zaměstnanci, kteří vykonávají závislou činnost. Nepatří sem vztah se společníky se společnostech s ručením omezeným a členů družstva.

 

Účtování se zaměstnanci

Uskutečňuje se na účtu 331-zaměstnanci

Za každé mzdové období (kalendářní měsíc) se vyhotovuje zúčtovací a výplatní listina mezd, v níž jsou uveden tyto položky:

 • hrubá mzda a odměna ze závislé činnosti
 • příspěvek zaměstnance na zdravotní pojištění
 • příspěvek zaměstnance na sociální pojištění a státní politiku zaměstnanosti
 • základ daně z příjmu
 • záloha na daň z příjmu fyzických osob za daný měsíc
 • čistá mzda
 • jiné srážky (výživné, exekuce na plat, spoření, splátky)
 • dávky sociálního zabezpečení (nemocenská, ošetřování člena rodiny)
 • jiné dávky

 

Zúčtovací a výplatní j¨listina je analytickou evidencí k účtu 521-Mzdové náklady. Podle ní se vyhotoví vnitřní účetní doklad, který je účetním dokladem pro účtování nezd a zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců dané účetní jednotky.

 

Příklad výpočtu mzdy:

Sociální a zdravotní zabezpečení

Sociální zabezpečení tvoří:

 • důchodové pojištění
 • nemocenské pojištění
 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

 

Procenta jsou udávána z vyměřeného základu, což u zaměstnanců je úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem zaměstnání.

Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 

Zdravotní pojištění, sociální pojištění:

 • zdravotní pojištění v současné době činí 4,5% pro zaměstnance a 9% pro zaměstnavatele – je z něj hrazena zdravotní péče
 • sociální pojištění v současné době činí 6,5% pro zaměstnance a 25% pro zaměstnavatele

 

Sociální a zdravotní pojistné si tedy platí jak samotný zaměstnanec, tak i zaměstnavatel za své zaměstnance. To se pak pro zaměstnavatele stává nákladem, evidovaným na účtu 524-Zákonné sociální pojištění.

Zaměstnavatel strhne svým zaměstnancům z hrubé mzdy sumu pojistného a spolu se svým příspěvkem ji odvádí příslušné správě sociálního zabezpečení, příspěvek na zdravotní pojištění se pak platí konkrétní zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn. Až do skutečné úhrady těchto položek má zaměstnavatel závazek k dané instituci sociálního zabezpečení.

Naopak nemocenskou, na kterou má zaměstnanec nárok, vyplatí podnik ze svých prostředků a nárokuje ji na správě sociálního zabezpečení. Vzniká mu tedy pohledávka z institucemi sociálního zabezpečení.

K zachycení těchto vzájemných závazků a pohledávek slouží účet 336-zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Podobně jak mzdy a pojistné sociálního zabezpečení se evidují pracovní odměny společníků ve společnosti s ručením omezeným a členů družstev, pokud jsou v pracovně právním vztahu k účetní jednotce. Místo účtu 331-zaměstnanci a 521-mzdové náklady se používají účty 366-závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti a 522-příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti.

 

Ostatní zúčtovací vztahy se zaměstnanci

Jiné pohledávky a závazky, které nemají charakter zúčtování mezd, řadíme na účet 333-Ostatní závazky vůči zaměstnancům nebo na účet 335-pohledávky za zaměstnanci.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy