Zúčtovací vztahy podniku, evidence tuzemských pohledávek a závazků

 

Otázka: Vztahy podniku, evidence pohledávek a závazků

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Tereza P.

 

ZÚČTOVACÍ VZTAHY PODNIKU, EVIDENCE TUZEMSKÝCH POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ

CHARAKTERISTIKA ZÚČTOVACÍCH VZTAHŮ:
– jedná se o třetí účtovou třídu
– zúčtovací vztahy se projevuji jako pohledávky a závazky
– podstatou vzniků těchto vztahů jsou časové nesoulady mezi okamžikem provedení výkonů a okamžikem úhrady těchto výkonů

 

POHLEDÁVKY: je nárok účetní jednotky na úhradu určité částky od dlužníka (vystavená faktura)
– mohou být krátkodobé i dlouhodobé
– za odběrateli 311 a za poskytnuté provozní zálohy 314

 

ZÁVAZKY: povinnost účetní jednotky uhradit, nebo dodat zboží či poskytnout službu svým obchodním partnerům tedy věřitelům (přijatá faktura)
– jsou pouze krátkodobé, dlouhodobé se zahrnují do 4. účtové třídy
– za dodavateli 321 a za přijaté provozní zálohy 324

– musí se určit správně den uskutečnění účetního případu, u pohledávek za odběrateli je potřeba určit den splnění dodávky
– pokud si dodavatel s odběratelem nestanoví splatnost faktur, platí povinnost zaplatit do 30 dnů – ve smlouvě lze ujednat kratší či delší lhůtu plnění
– nelze v účetnictví podnikatelského subjektu kompenzovat pohledávky a závazky – výjimkou tvoří stejné účetní období, stejná měna a krátkodobé pohledávky a závazky -> musí být stvrzeno oběma obchodními partnery

 

ČLENĚNÍ ZÚČTOVACÍCH VZTAHŮ:
1) z obchodních vztahů 31.; 32.
a) pohledávky a závazky k odběratelům a dodavatelům
b) přijaté a poskytnuté zálohy
2) zúčtování se zaměstnanci 33.
– závazky z dosud nezaplacených mezd včetně zúčtování sociálního a zdravotního
3) zúčtování s finančním úřadem 34.
– z titulu přímých a nepřímých daní a poplatků a dále zahrnujeme dotace (na pořízení DM a k úhradě nákladů)
4) pohledávky a závazky ve vztahu ke společníkům, členům družstva 35.; 36.
5) ostatní pohledávky a závazky 37.; 38.
– z prodeje (nákupu či nájmu) podniku
– pohledávky z náhrad manka a škod

 

ANALYTICKÁ EVIDENCE ZÚČTOVACÍCH VZTAHŮ:
1) dle jednotlivých odběratelů a dodavatelů
– toto hledisko je zajišťováno v podobě SALDOKONTA
– většinou se zřizuje pro každého věřitele a dlužníka samotný analytický účet (konto), jehož zůstatek (saldo) udává výši pohledávky nebo závazku
2) dle doby splatnosti:
– krátkodobé – sjednaná doba je do jednoho roku
– dlouhodobé – nad jeden rok
3) podle místa vzniku:
– zda se jedná o tuzemské nebo zahraniční odběratelé či dodavatelé

 

POHLEDÁVKY
a) za odběrateli 311
– vznikají dodáním výrobků, zboží a služeb odběrateli na fakturu
– vydaná faktura představuje pro podnik výnos a vznik pohledávky za odběrateli
– plátci DPH musí k prodejní ceně ještě připočítat DPH a zaúčtovat jako závazek vůči finančnímu úřadu
311/601 -> 311/343 -> 221/311
b) mnou poskytnuté provozní zálohy 314
– poskytnu-li svému dodavateli zálohy před splněním pohledávky, vzniká mi za ním pohledávka, která se eviduje na 314
– po obdržení faktury se musí zaúčtovat tedy zrušit zaplacená záloha 321/314 a rozdíl mezi celkovou částkou faktury a zaplacenou zálohou se uhradí odběrateli

 

• ÚČTOVÁNÍ U NEPLÁTCE DPH:
zaplacení zálohy 314/221
přijatá faktura za něco 518/321
zúčtování zálohy 321/314
doplatek faktury 321/221

 

• ÚČTOVÁNÍ U PLÁTCE DPH – V JEDNOM MĚSÍCI
– záloha bude poskytnutá ve stejném měsíci, kdy bude uskutečněno zdanitelné plnění
– plátci DPH mají povinnost odvádět daň i z přijatých záloh
zaplacení zálohy 314/221
přijatá faktura za něco 518/321 + DPH 21% 343/321
zúčtování zálohy 321/314
doplatek faktury 321/221

 

•ÚČTOVÁNÍ U PLÁTCE DPH – V RŮZNÝCH MĚSÍCÍCH
– záloha bude poskytnutá v jiném měsíci, než bude uskutečněno zdanitelné plnění
zaplacení zálohy 314/221      121 Kč
přijetí daňového dokladu 343/314   21 Kč
přijatá faktura za něco 518/321- 300 Kč + DPH 343/321 – 63 Kč
zúčtování zálohy 314/321      100 Kč
odpočet DPH za zálohy 321/343       21 Kč
doplatek faktury 321/221      242 Kč

 

ZÁVAZKY
a) vůči dodavatelům 321
– jedná se pouze o krátkodobé závazky
– účtují se na základě externího dokladu – faktura
– přijatá faktura: 518/321 + 343/321
– úhrada faktury: 321/211 či 221
b) přijaté provozní zálohy 324
– přijaté platby předem od odběratele – peníze přijmu tedy předem a mám závazek vůči odběrateli
– účtování záloh se liší v tom, zda je podnikatel plátcem DPH nebo neplátcem

 

• ÚČTOVÁNÍ U NEPLÁTCE DPH
přijatá záloha od odběratele 221/324
FAV za něco 311/601
zúčtování či zrušení přijaté zálohy 324/311
VBÚ přijatý doplatek 221/311

 

•ÚČTOVÁNÍ U PLÁTCE DPH – V JEDNOM MĚSÍCI
– záloha byla přijatá ve stejném měsíci, kdy bylo uskutečněno zdanitelné plnění
přijatá záloha od odběratele 221/324
FAV za něco 311/602 + DPH 311/343
zúčtování zálohy 324/311
VBÚ přijatý doplatek 221/311

 

• ÚČTOVÁNÍ U PLÁTCE DPH – V RŮZNÝCH MĚSÍCÍCH
– záloha byla přijatá v jiném měsíci, než bylo uskutečněno zdanitelné plnění
přijatá záloha od odběratele 221/324 121 Kč
vystavění daňového dokladu za přijatou zálohu 324/343 21 Kč
FAV za něco 311/602 300 Kč + DPH 311/343           21 Kč
zúčtování zálohy 324/311      100 Kč
nárok na odpočet DPH 343/311        21 Kč
VBÚ přijatý doplatek 221/311           242 Kč

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!