Zúčtovací vztahy v tuzemsku a zahraničí – účetnictví

 

Otázka: Zúčtovací vztahy v tuzemsku a zahraničí

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Monie

 

 • charakteristika pojmu

V účtové osnově pro podnikatele je pro účtování o zúčtovacích vztazích vyhrazena 3. účtová třída. Soustřeďují se zde především účty, na nichž se zaznamenávají vztahy účetní jednotky k vnějšímu okolí v podobě pohledávek a závazků (pouze krátkodobých, ne dlouhodobých).

 

 • účty 3. účtové třídy

Účtová skupina 31 – Pohledávky

Jsou zde účty z obchodních vztahů, a to krátkodobé i dlouhodobé (v analytické evidenci je nutno sledovat odděleně pohledávky do 1 roku a nad 1 rok). Rozhodnutí, zda se jedná o pohledávku dlouhodobou nebo krátkodobou, se provádí v okamžiku vzniku pohledávky. Při změně charakteru pohledávky se neprovádí přeúčtování mezi analytickými účty.

 

Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy:

 • zálohy zaplacené na pořízení dlouhodobého majetku se evidují na účtech 051, 052 – Poskytnuté zálohy na DHM a DNM,
 • zálohy na zásoby se evidují v účtové skupině,
 • dlouhodobé půjčky se evidují na účtech a 066 a 067.

 

Účtová skupina 32 – Závazky

V této účtové skupině jsou především účty pro krátkodobé závazky z obchodních vztahů, tedy krátkodobé závazky vůči dodavatelům. O závazcích dlouhodobých, nad 1 rok, se účtuje ve 4. účtové třídě.

 

Každá účetní jednotka musí mít přesnou evidenci o svých pohledávkách a závazcích. Proto vede k syntetickým účtům, na nichž tyto pohledávky a závazky sleduje, podrobnou analytickou evidenci. Většinou se zřizuje pro každého dlužníka a věřitele samostatní účet (konto), jehož zůstatek (saldo), udává výši pohledávky nebo dluhu. Soubor těchto analytických účtů nazýváme saldokonto.

 

Kromě pohledávek a závazků k obchodním partnerům (odběratelům a dodavatelům) jsou ve třetí třídě zúčtovací vztahy účetní jednotky k:

 • zaměstnancům,
 • institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,
 • společníkům, členům družstev,
 • finančním a jiným orgánům (finanční úřady, celnice, pojišťovny, finanční instituce i fyzické osoby).

 

 • doklady a účtování

FAP za nákup zboží – cena bez daně                                     131/321

DPH                                                    343/321

FAV za prodej zboží – cena bez daně                                    311/604

DPH                                                    311/343

Výpis z BÚ – první splátka faktury za nákup zboží                 321/221

Výpis z BÚ – úhrada faktury od odběratele v plné výši         221/311

VPD – druhá splátka faktura za nákup zboží                         321/211

FAP za dodaný DHM                                                              042/321

Zúčtování zálohy s fakturou                                                  321/052

Doplatek rozdílu mezi fakturou a zálohou                            321/221

 

 • zásada zákazu kompenzace, přijaté a poskytnuté provozní zálohy

V účetnictví podnikatelského subjektu nelze v zásadě kompenzovat pohledávky a závazky. Vychází ze zákona o účetnictví. Výjimku tvoří pouze vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků mezi dvěma stejnými subjekty, ve stejné měně a se splatností do 1 roku.

 

Přijaté provozní zálohy

Jelikož v účetnictví nelze kompenzovat pohledávky a závazky, je nutné jako závazky účtovat i přijaté zálohy od odběratelů.

 

Účtování záloh u NEPLÁTCE DPH

Přijatá platba se zachycuje na účtu 324 – Přijaté zálohy (na straně Dal jako vznik závazku), a to až do doby jejího zúčtování.

FAV je zaúčtována obvyklým způsobem, přičemž se převede přijatá záloha (zruší se) na straně MD 324. Rozdíl mezi přijatou zálohou a částkou faktury bude uhrazena odběratelem.

 

Přijatá záloha od odběratele                     221/324

Zúčtování FA se zálohou                            324/311

Úhrada rozdílu mezi zálohou a FA            221/311

 

Účtování přijatých záloh u PLÁTCE DPH

Podle zákona o DPH je plátce povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve. Z toho vyplývá, že plátci DPH mají povinnost odvádět DPH i z přijatých záloh, přestože ještě nedošlo k uskutečnění

zdanitelného plnění. Do 15 dnů od přijetí platby se musí vystavit daňový doklad, na základě kterého si druhá strana odečte DPH.

 

Přijetí zálohy na prodej zboží – výpis z BÚ                                     221/324

Vystavení daňového dokladu na přijatou platbu                            324/343

FAV odběrateli:

cena dodávky celkem bez daně                                                      311/604

DPH z dodávky                                                                                311/343

odečet přijaté zálohy (bez daně)                                                    311/324

odečet DPH ze zálohy                                                                     311/343

 

Poskytnuté provozní zálohy

Poskytnuté zálohy dodavatelům se evidují jako pohledávky vůči nim, a to až do doby splnění smluv z jejich strany.

 

Účtování poskytnutých záloh u NEPLÁTCE DPH

K zachycení poskytnutých záloh se používá účet 314 – Poskytnuté provozní zálohy (u záloh na zásoby se používá 15. účtová skupina).

Došlá faktura se zaúčtuje obvyklým způsobem, přičemž se musí zaúčtovat (zrušit) zaplacená záloha zápisem na straně dal 314 se soustavným zápisem na stranu Má dáti 321. Rozdíl mezi celkovou částkou faktury a zaplacenou zálohou se uhradí dodavateli.

 

Zaplacená provozní záloha odběrateli                                  314/221

Zúčtování zálohy s fakturou                                                  321/314

Doplatek rozdílu mezi zálohou a fakturou                            321/221

 

Účtování poskytnutých záloh u PLÁTCE DPH

1) Záloha bude poskytnuta v jiném měsíci, než bude uskutečněno zdanitelné plnění

Dodavatel bud povinen vystavit daňový doklad již na zaplacenou fakturu

 

Zaplacení zálohy                                                          314/221

Přijetí daňového dokladu – DPH                                  343/314

FAP za provedené reklamní služby

cena služeb celkem bez daně                                      518/321

DPH z celkové hodnoty služeb                                     343/321

odečet ze zaplacené zálohy (bez daně)                       314/321

odečet DPH ze zálohy                                                  343/321

 

 

2) Záloha bude poskytnuta ve stejném měsíci, kdy bude uskutečněno zdanitelné plnění

 

Zaplacení zálohy                                                          314/221

FAP za provedení reklamní služby

cena služeb celkem bez daně                                      518/321

DPH z celkové ceny služeb                                           343/321

odečet ze zaplacené zálohy                                         314/321

 

 • zahraniční pohledávky

Při provádění zahraničně obchodních operací je třeba získat z účetnictví přehled o devizových pohledávkách vyjádřených v cizích měnách. Zákon o účetnictví vyžaduje účtování o těchto účetních případech jak v českých korunách, tak v cizích měnách.

Pro přepočet cizí měny na českou korunu může účetní jednotka používat:

 • denních kurzů platných v den uskutečnění účetního případu (kurz dle ČNB),
 • pevných kurzů stanovených k určitému datu po jí vymezené období. Pevný kurz může účetní jednotka měnit také v průběhu vymezeného období, vždy v případech vyhlášené devalvace nebo revalvace české koruny.

 

 • kurzové rozdíly, účtování kurzových rozdílů

U pohledávek a závazků vyjádřených v cizích měnách v důsledku změny kurzu české koruny k jiným měnám vznikají kurzové rozdíly.  Vznikají jednak při úhradě pohledávky (závazku), nebo na konci účetního období.

 

Kurzové rozdíly při úhradách zahraničních faktur

Při vzniku pohledávky nebo závazku dochází k přepočtu kurzem platný v den vzniku účetního případu. Úhrada v cizí měně je přepočtena kurzem platným v den platby. Vzniklý kurzový rozdíl se účtuje podle jeho povahy do finančních nákladů – 563, nebo do finančních výnosů – 663. Tyto rozdíly ovlivňují přímo hospodářský výsledek a jsou daňové účinné.

 

FAV za prodej zboží                                                                          311/604

Úhrada faktury                                                                                 221/311

Vyúčtování kurzového rozdílu                                                          563/311

 

Kurzové rozdíly u neuhrazených faktur při uzavírání účetních knih

Kurzové rozdíly vznikají také v případě, že zahraniční faktura nebyla uhrazena do dne roční uzávěrky. Pohledávky a závazky se přepočítávají na českou měnu k rozvahovému dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, kurzem devizového trhu stanoveného ČNB. Rozdíl z přecenění těchto pohledávek a závazků se účtuje na účty 563 a 663.

 

FAP za nákup materiálu                                                                   111/321

Kurzový rozdíl ke dni 31. 12.                                                            321/663

 

 • daň z přidané hodnoty

DPH je jednou z nepřímých daní. Ty jsou charakteristické tím, že jsou placeny až v cenách nakupovaných výrobků a služeb konečným spotřebitelem.

Plátci DPH daň uplatní v daňovém přiznání jako nárok na odpočet vůči FÚ a naopak ze svých výrobků, prodeje zboží a poskytovaných služeb, tj. výstupů, jsou povinni vyměřit odběrateli DPH na vstupu a uvést ji v daňovém přiznání k DPH, jako daň na výstupu. V daňovém přiznání se potom zjistí porovnáním saní na vstupu a výstupu celková výše buď daňového závazku, nebo pohledávky (nadměrný odpočet) za zdaňovací období. Za nadměrný odpočet má plátce nárok na jeho vrácení do 30 dnů.

 

Pravidla pro účtování DPH

 1. Účtovat podle daňových dokladů

Daňový doklad musí obsahovat označení osoby, která uskutečňuje plnění a osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje. Dále rozsah a předmět plnění, den vystavení daňového dokladu, den uskutečnění nebo přijetí platby, jednotkovou cenu bez daně, základ daně, sazbu daně a výši daně.

V případě, že cena vč. daně nepřesahuje 10 000 Kč, je možno vystavit zjednodušený daňový doklad.

 1. Nárok na odpočet – na vrub 343 se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 3. účetní třídy, u nákupu v hotovosti ve prospěch 211.
 2. Daňová povinnost – ve prospěch 343 se souvztažným zápisem na účet 311, nebo jiných pohledávek, 211.
 3. Odvod DPH FÚ 343/221, vrácení nadměrného odpočtu 221/343.

 

 • clo

V případě dodavatelsko-odběratelských vztahů v zemích mimo EU, vyúčtovává clo příslušný celní orgán, což účetní jednotka eviduje na účtu 379 – Jiné závazky (závazek vůči celnímu úřadu). Clo je součástí ceny pořízených zásob.

111/379

 

 • samovyměření DPH

Společnost z členského státu EU, dodávají české společnosti materiál (zboží), nebude tento materiál zdaňovat daní z přidané hodnoty na výstupu, pokud ji česká firma sdělí svoje daňové identifikační číslo (DIČ).

 

Česká firma (kupující) si sama vypočte DPH z přijaté dodávky materiálu a má povinnost tuto vypočtenou daň odvést finančnímu úřadu. 349/343

Tato povinnost přiznat daň se označuje jako přidanění nebo samovyměření.

V případě, že má česká firma i od prodávajícího daňový doklad (fakturu) bude mít nárok na odpočet daně. 343/349

 

FAP od německého dodavatele                              111/321

výpočet povinnosti přiznat daň                              349/343

nárok na odpočet                                                    343/349

 

 • závazky v EU

Faktura od zahraničního dodavatele je účtována obdobně jako faktura od českého dodavatele, pouze s tím rozdílem, že částka bude zpravidla v zahraniční měně (euro) a česká účetní jednotka je musí přepočítat na české koruny.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy