Zúčtovací vztahy z obchodních styků a zahraniční obchodní operace

 

Otázka: Zúčtovací vztahy z obch. styků a zahr. obch.operace

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Penny

 

Přehlednější zpracování najdete jako prezentaci na našem partnerském webu Prezmania.cz zde:

www.prezmania.cz/zuctovaci-vztahy-z-obchodnich-styku-a-zahranicni-obchodni-operace/

 

Osnova
– pojem zúčtovací vztahy
– pohledávky z obchodních vztahů – účtování na jednotlivých účtech skupiny 31
– neuhrazené pohledávky po lhůtě splatnosti
– závazky z obchodních vztahů – účtování na jednotlivých účtech skupiny 32
– dlouhodobé pohledávky a závazky z obchodního styku
–  zvláštnosti účtování a pohledávek v cizí měně – přepočet cizí měny, kurzové rozdíly

clo, DPH

 

Zúčtovací vztahy

=  vztahy účetní jednotky k vnějšímu okolí v podobě

 • pohledávek (krátkodobých i dlouhodobých)
 • a závazků (jen krátkodobých)
 • účtování ve 3. účtové třídě
 • u pohledávek a závazků se musí určit správně den uskutečnění účetního případu

např. u pohledávek za odběrateli je to den převzetí dodávky

 

Do zúčtovacích vztahů patří:

 • pohledávky a závazky z obchodního styku 31, 32
 • zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění – 33
 • zúčtování daní a dotací – 34
 • pohledávky a závazky ke společníkům – 35, 36
 • jiné pohledávky a závazky – 37
 • přechodné účty aktiv a pasiv –38

 

Saldokonto u pohledávek a závazků

– ÚJ si zřizuje pro každého dlužníka a věřitele samostatný analytický účet AÚ (konto), jehož zůstatek (saldo) udává výši pohledávky nebo dluhu. Soubor AÚ nazýváme saldokonto.

– V účetnictví nelze kompenzovat pohledávky a závazky. Výjimku tvoří pouze vzájemné vyrovnání mezi stejnými subjekty ve stejné měně a se splatností do jednoho roku.

 

ÚČTOVÁ SKUPINA 31 – POHLEDÁVKY

 • pohledávky z obchodních vztahů (krátkodobé i dlouhodobé)
 • rozhodnutí, zda se jedná o pohledávku krátkodobou

nebo dlouhodobou, se provádí v okamžiku vzniku pohledávky

 • pohledávky se neúčtují pouze ve 3. účtové tříde, ale i jinde

např. (účty 051, 052 – zálohy na pořízení DM ,

účtová skupina 15  zálohy na zásoby

066, 067 – dlouhodobé půjčky)

 

311 – Odběratelé

MD

 • FAV    311/601, 602, 604, 641, 642

DPH     311/343

 • kurzový zisk   311/663  (u pohl. zisk – když se zvýší kur  X u dluhů – když se sníží kurz)

DAL

 • úhrada faktury 211, 221/311
 • úhrada směnkou 256.1/311
 • odpis pohledávky 546/311
 • kurzová ztráta 563/311

 

313  – Pohledávky za eskontované cenné papíry

MD

 • předání směnky k eskontu 313./256.1

313/256.2 (úrok)

D

 • avízo banky o úhradě dlužníkem      232/313
 • vrácení směnky bankou, pokud dlužník nezaplatil bance – banka nám vrátí směnku

256.1/313

256.2/313

 

Př.:
Podnik vlastní směnku k inkasu v nominální hodnotě 100 000,– (pořizovací cena 85 000,– úrok 15 000,–), při eskontu směnky banka účtuje diskont 2 500,–.

 1. VÚD – eskont bance 85 000,-                                             313/256.1

předání bance             15 000,-                                             313/256.2

 1. VBÚ – poskytnutí úvěru 97 500,-                                             221/261

diskont                       2 500,-                                                562/261

 1. VEÚ – poskytnutí úvěru 100 000,-                                           261/232
 2. VEÚ – oznámení banky o proplacení směnky 100 000,-             232/313

 

314 – Poskytnuté provozní zálohy

MD

 • poskytnutí zálohy na služby 314/211, 221

DAL

 • zúčtování zálohy       321/314

(stejný měsíc – celá částka zálohy jiný měsíc – cena bez DPH)

 • DPH ze zálohy           343/314

 

Účtování poskytnutých záloh u neplátce DPH

– není nutné rozlišovat zda se zdanitelné plnění skuteční ve stejném měsíci nebo v dalších měsících než byla přijata (vyplacena) záloha

 

Účtování poskytnutých záloh u plátce DPH

 1. záloha bude poskytnuta ve stejném měsíci, kdy bude uskutečněno zdanitelné plnění
 2. záloha bude poskytnuta v jiném měsicí než bude uskutečněno zdanitelné plnění

 

 • záloha bude poskytnuta ve stejném měsíci, kdy bude uskutečněno zdanitelné plnění

Př.   Společnost Jazyková škola ANTONELLA, s.r.o., plátce DPH, uspořádala jazykový kurz italštiny pro organizaci Pavel, a.s. Předem přijala zálohu ve výši     24 200,–. Celkové vyúčtování na kurz činilo

            30 000,– + 21 % DPH 6 300,–.

(účtujeme z pohledu odběratele = Paval, a.s.)

 1. 5. – poskytnutá záloha na kurz italštiny (výpis z BÚ) 24 200,– 314/221
 2. 5. – FAP za kurz italštiny 30 000,– 518/321

6 300,–                      343/321

zúčtování zálohy 24 200,–                 321/314

k úhradě 12 100,–                              ———–

 1. 6. – VBÚ – úhrada doplatku 12 100,– 321/221

B) záloha bude poskytnuta v jiném měsicí než bude uskutečněno zdanitelné plnění

(viz předchozí zadání, ale kurz se uskutečnil až v červnu)

 1. 5. poskytnutá záloha na kurz italštiny (VBÚ) 24 200,– 314/221
 2. 5. přijat daňový doklad na přijatou platbu

cena bez daně             20 000,–       ———-

DPH 21 %                      4 200,–       343/314

 1. 6. FAP za kurz italštiny 30 000,–       518/321

6 300,–        343/321

odečet (zúčtování) zálohy 20 000,–   321/314

4 200,–        321/343

k úhradě                       12 100,–         ———

 1. 7. VBÚ – úhrada doplatku 12 100,– 321/221

315 – Ostatní pohledávky

MD

 • reklamační nárok u materiálu zboží 315/111, 131, 501, 504
 • opravný daňový doklad – uznaná reklamace po zaplacení 315/343

D

 • vyřízení reklamace – dodávka materiálu, zboží 112, 132, 501, 504/315

– opravný daňový doklad (ještě nebylo zaplaceno)   321/315

 

–  vrácení částky odpovídající nedodanému materiálu, zboží 211, 221/315

 

Př. FAP za materiál, cena bez DPH 200 000 Kč, DPH 42 000 Kč. Příjemka – přijat materiál v hodnotě 150 000 Kč. Vzniká reklamační nárok. Vyřízení reklamace – náhradní dodání

v hodnotě 20 000 Kč. Opravný daňový doklad – o zbývající částku snížena fakturovaná částka.

200 000,–                   111/321

42 000,–                     343/321

150 000,–                   112/111

50 000,–                     315/111

20 000,–                     112/315

30 000,–                     321/315

6 300,–                       321/343 (DPH z 30 000,–)

205 700,–                   321/221

 

Neuznaná reklamace

Př.:                                                                                        

1) FAP za materiál 500 kg po 12 Kč  6 000,–                         111/321

DPH  1 260,–              343/321

2) FAP za přepravu od neplátce 480,–                       111/321

3) příjemka  440 kg 5 760,–                                       112/111

4) reklamační nárok  720,–                                       315/111

5) reklamace neuznána 720,–                                  549/315

 

 

Vrácení částky odpovídající nedodanému materiálu

Př.:

1) FAP za materiál 3 000 kg po 20 Kč 60 000,–                     111/321

DPH 12 600,–                     343/321

2) VBÚ – úhrada FAP v plné výši  72 600,–                           321/221

3) příjemka 2 500 kg  50 000,–                                             112/111

4) reklamační nárok  10 000,–                                              315/111

5) reklamace uznána

– opravný daňový doklad 2 100,–                                        315/343

6)VBÚ – vrácení částky odpovídající

          nedodanému materiálu 10 000,–                               221/315

 

Neuhrazené pohledávky po lhůtě splatnosti

 1. trvalé snížení hodnoty pohledávky – 546/311
 2. přechodné snížení hodnoty pohledávky – tvorba opravné položky

                                                             – daňově uznatelný               558/391

– daňově neuznatelné         559/391

 • lze také tvořit daňově  opravné položky k neuhrazeným pohledávkám účtovaným rozvahově v důsledku opravy chyb minulých období

– za předpokladu, že o hodnotu těchto pohledávek byl prostřednictvím dodatečného přiznání zvýšen základ daně v příslušném období (= tedy pohledávky byly zdaněny)

 

Opravné položky 558 – daňové uznatelné:

 • Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu

 

a) opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení

– OP se vytáří až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek:
–  přihlášených u soudu od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku, nebo

– do konce lhůty podle insolvenčního zákona (spojí-li soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení oddlužení)

– OP se vytváří v období, za které se podává daňové přiznání, a v němž byly přihlášeny.

 

b) nevýznamné pohledávky

 • lze vytvořit opravnou položku ve výši 100% hodnoty pohledávky
 • pokud uplynulo 12 měsíců od splatnosti

– částka nesmí přesahovat 30 000 Kč

 

c) ostatní nepromlčené pohledávky – paragraf 8a

 

Účtování:

Tvorba opravných položek

558, 559/391

Zrušení opravných položek

391/558, 559

 

Rušíme je pokud:

a) pominou důvody pro jejich existenci

 • např. pohledávka, na kterou byla vytvořena opravná položka, byla uhrazena

b) pohledávka bude následně odepsána jako nedobytná

 

a) pominou důvody pro jejich existenci

Př. Dlužník Metalica, a. s. v roce 2013 uhradil p. Míčkovi celou hodnotu neuhrazené pohledávky (= 150 000,–),  již byly vytvořena OP ve výši 120 000,–.

přijata úhrada pohledávky 150 000,– 221/311

zrušení OP                           120 000,– 391/558

 

b) pohledávka bude následně odepsána jako nedobytná

Př. Firma A+Z s.r.o., vystavila v dubnu 2013 faktury za prodej zboží společnosti STAVO-BRNO, a.s, a to ve výši 1 815 000,– + 21 % DPH 315 000,–). Faktury nebyly do konce roku 2013 uhrazeny.

V prosinci 2013 bylo se společností STAVO-BRNO, a.s. zahájeno insolvenční řízení a firma A+Z, s.r.o., příhlásila své pohledávky ve stanovené lhůtě.

V roce 2014 obdržela firma A+Z, s.r.o. od příslušného soudu usnesení, že pro nedostatek majetku dlužníka STAVO-BRNO, a.s., nebude její pohledávka uspokojena.

 

Rok 2013 4/2013 – FAV za prodej zboží 1 500 000,–            311/604

DPH       315 000,–                 311/343

12/2013 – tvorba OP ve výši 100 % 1 815 000,–      558/391

(po přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení)

Rok 2014 – odpis pohledávky 1 815 000,–                           546/311

zrušení OP 1 815 000,–                                     391/558

 

Příklad 1: K 31. 12. 2014 má ÚJ tyto pohledávky po lhůtě platnosti:

Pohledávka za společností ALFONS s. r. o. (311100) 600 000,–, splatná 12. 11. 2012

Pohledávka za společností BERTA a. s. (311200) Kč 150 000,– splatná 2. 5. 2014

 

Účtování:

ALFONS 2013 tvorba opravné položky 600 000,–    559/391

2014 tvorba zákonné OP 300 000,–                         558/391

zrušení části účetní OP 300 000,–                            391/559

 

Příklad 2 (navazuje na příklad 1):

Pohledávka za firmou ALFONS s. r. o. – v únoru 2015 byla provedena částečná úhrada Kč 480 000,–

ÚJ rozhodla zbytek pohledávky odepsat

 

Účtování:

 • částečná úhrada od firmy ALFONS 480 000,– 221/311
 • zrušení opravné položky 300 000,–              391/558

zrušení opravné položky 300 000,–               391/559

 • odpis zbývající pohledávky 120 000,– 546/311

 

ÚČTOVÁ SKUPINA 32 – ZÁVAZKY

= účty pro krátkodobé závazky z obchodních vztahů

 

321 – Dodavatelé

D

 • došlá faktura za materiál, zboží, DM, služba

111, 131, 501, 504, 502, 041, 042, 51./321

343/321

 • zvýšení dluhu o smluvní pokuty a úroky z prodlení            544/321
 • kurzová ztráta           563/321

 

MD

 • úhrada faktury v hotovosti, z účtu   321/211,221
 • úhrada faktury směnkou      321/322 (478)
 • zúčtování poskytnuté zálohy            321/ 151, 153, 051, 052, 314

(stejný měsíc – celá záloha, jiný měsíc – cena bez DPH),

jiný měsíc – zúčtování DPH ze zálohy 321/343

 • uznaná reklamace – opravný daňový doklad – cena bez DPH 321/315,
  DPH 321/343
 • kurzový zisk 321/663

 

322 – Směnky k úhradě

D

úhrada dluhu směnkou u dlužníka    321/322

úrok ke směnce k úhradě      562/322

 

MD

úhrada při splatnosti směnky            322/221, 211

 

Př..

faktura za výrobky – cena bez DPH 400 000,–, sazba DPH 21 %

úhrada směnkou, směnečná hodnota Kč 500 000,–, splatnost 1 rok

(účtování u dlužníka)

 1. FAP – bez DPH 400 000,–             131/321

DPH 84 000,–                343/321

 

 1. úhrada směnkou 500 000

484 000,-               321/322

16 000,-               562/322

500 000,-               322/221

 

324 – Přijaté provozní zálohy

D

přijetí zálohy              211, 221/324

 

MD

DPH ze zálohy             324/343

zúčtování přijeté zálohy při fakturaci            324/311
(celá záloha – stejný měsíc, cena bez DPH – jiný měsíc)

vrácení zálohy odběrateli, pokud se dodávka neuskuteční 324/211, 221

 

Účtování přijatých záloh u neplátce DPH

– není nutné rozlišovat zda se zdanitelné plnění skuteční

ve stejném měsíci nebo v dalších měsících než byla přijata (vyplacena) záloha

 

Účtování přijatých záloh u plátce DPH

A) záloha bude poskytnuta ve stejném měsíci, kdy bude uskutečněno zdanitelné plnění

B) záloha bude poskytnuta v jiném měsíci než bude uskutečněno zdanitelné plnění

 

DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z OBCHODNÍHO STYKU

– delší než 1 rok

Dlouhodobé pohledávky                 Dlouhodobé závazky

 • účtová skupina 31             – účtová skupina 47

 

Zvláštnosti účtování pohledávek a závazků v cizí měně

 • přepočet cizí měny
 • kurzové rozdíly
 • clo
 • DPH

 

 • Přepočet cizí měny

– účtujeme o pohledávkách a závazcích v cizí měně při zahraničních bchodních operacích,  tj. při vývozu či dovozu

– musíme provést přepočet – účtujeme v cizí měně i v českých korunách

 

– ÚJ může použít pro přepočet cizí měny na českou:

 • denní kurz ČNB –  kurzy platné v den uskutečnění účetního případu (kurz dle ČNB)
 • pevný kurz – kurzy, který si stanoví ÚJ sama na určité období

(např. k 1. dni měsíce)

– může ho ÚJ měnit v průběhu vymezeného období a v případech vyhlášené devalvace nebo revalvace české koruny

 

Oceňování pohledávek a závazků v cizí měně

– lze za okamžik uskutečnění účetního případu považovat:

u dodavatele – den vystavení faktury nebo podobného dokladu

u odběratele – den přijetí faktury nebo podobného dokladu

 

 • Kurzové rozdíly

V důsledku změny kurzu české koruny k jiným měnám ® kurzové rozdíly

– vznikají při úhradě pohledávky (závazku) a na konci ÚO

 

Účtujeme o nich na účty   563 – Kurzové ztráty

663 – Kurzové zisky

Kurzové rozdíly při úhradách zahraničních faktur

– při vzniku pohledávky (závazku) dochází k přepočtu kurzem platným v den vzniku uce případu

 • úhrada v cizí měně je přepočtena kurzem platným v den platby

 

Kurzové rozdíly u neuhrazených faktur při uzavírání účetních knih

– v případě, že zahraniční fakturu nebyla uhrazena do dne roční uzávěrky

 • pohledávky a závazky se přepočítávají na česku měnu ke dni,

kdy se sestavuje uce závěrka ® kurzem stanoveným ČNB

 

 • Clo

vznik závazku             04., 111, 131/379

úhrada celnímu úřadu               379/221

 

 • DPH

provedeme samovyměření           349/343

a nárok na odpočet      343/349

1 komentář u „Zúčtovací vztahy z obchodních styků a zahraniční obchodní operace“

Komentáře nejsou povoleny.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!