Zúčtování se zaměstnanci – účetnictví

 

Otázka: Zúčtování se zaměstnanci

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Tereza P.

 

 

 

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI MEZD:
MZDA = jedná se peněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci
– zaměstnavatel poskytuje mzdu svým zaměstnancům za vykonanou práci a za jejich výsledky podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě

 

ZÁKLADNÍ MZDA = a) úkolová – skutečný výkon zaměstnance
b) časová – odpracovaná doba zaměstnance
c) podílová – odměnou podíl na tržbě
d) smíšená – souhrn a, b, c

 

HRUBÁ MZDA = složená ze základní mzdy + podílové složky mzdy:
• osobní ohodnocení: vyjadřuje kvalitu práce zaměstnance
• příplatky: dle zákona, příplatek za přesčas, za práci v noci, víkendy či svátky, za práci ve ztíženém prostředí
• odměny: nejedná se o nárokovou složku mzdy – odměny si stanoví zaměstnavatel sám -> jedná se tedy o mimořádnou událost
• prémie: splnění určitého úkolu -> nárok na prémii, jedná se tedy o nárokovou složku
• náhrady mezd: za dovolenou, státem uznané svátky + náhrada při dočasné pracovní neschopnosti (ta není součástí hrubé mzdy a tudíž nevstupuje do základu pro výpočet pojistného ani daně ze mzdy)
1-3 dny nemá zaměstnanec nárok na náhradu mzdy
od 4 do 14 dne vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy zaměstnanci ze svých prostředků (jedná e pouze o pracovní dny) – tato náhrada se nezdaňuje a ani se neodvádí pojistné
od 15 dne zaměstnanci náleží dávky nemocenského pojištění od správy sociálního zabezpečení a ta poskytuje za kalendářní dny

 

ČISTÁ MZDA = hrubá mzda – zákonné srážky (sociální a zdravotní pojištění + daň z příjmů ze závislé činnosti)

 

ČÁSTKA K VÝPLATĚ = čistá mzda – ostatní srážky (srážky ze mzdy – spoření, alimenty, pojistné)
– mzdy se zaměstnanci vyplácí v hotovosti nebo převodem na bankovní účet současně s písemným vyúčtováním mzdy

 

SUPERHRUBÁ MZDA = používá se pro výpočet daně z příjmů zaměstnance
– jedná se o hrubou mzdu navýšenou o částku zdravotního pojištění 9% a sociálního pojištění 25% , které je povinen odvádět zaměstnavatel

 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ:
– výše zdravotního a sociálního pojištění je stanovena v příslušných pojišťovacích zákonech procentní sazbou z vyměřovacího základu
– vyměřovacím základem je tedy hrubá mzda a vypočtená částka se zaokrouhluje na koruny nahoru
– do vyměřovacího základu se zahrnují i některá zvýhodnění, které zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytuje:
• 1% ze vstupní ceny auta poskytovaného zaměstnanci pro služební cesty i soukromé účely
• rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou, za kterou jsou zaměstnanci poskytovány výrobky nebo služby, které zaměstnavatel produkuje
• přechodné ubytování nad 3 500 Kč
– pro zdravotní pojištění existuje minimální vyměřovací základ, kterým je minimální mzda 8 500 Kč
– pro sociální pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ, který je odvozen od průměrné mzdy – tento roční maximální vyměřovací základ činí 48 násobek průměrné mzdy, tj. 1 245 216 Kč ( ze 103 768 Kč se odvání daň z více ne za měsíc)

 

SAZBY ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ:
– sociální pojištění zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti
– procentní sazby pro rok 2015:
zaměstnanec 6,5%     zaměstnavatel 25% = sociální pojištění
sociální pojištění se skládá ze tří složek
zaměstnanec: nemocenské pojištění 0 %     důchodové pojištění 6,5%     příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti 0%
zaměstnavatel: nemocenské pojištění 2,3%             důchodové pojištění 21,5%            příspěvek 1,2%
-> pojistné se odvádí příslušné správě sociálního zabezpečení

-zdravotní pojištění je odváděno zaměstnavatelem na účty zdravotních pojišťoven zaměstnanců a je určeno na úhradu standartní lékařské péče
zaměstnanec 4,5 % v roce 2015 6,5%
zaměstnavatel 9%

 

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI:
– jedná se o povinnou platbu
– zaměstnavatel odvádí z hrubého příjmu zaměstnance
• ZÁKLAD PRO VÝDOČET DANĚ Z PŘÍJMU=hrubá mzda + pojistné zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění (34%) + výhody poskytnuté zaměstnavatelem
– další postup se liší podle toho, zda zaměstnanec podepsal prohlášení k dani či nikoliv
a) zaměstnanec podepsal prohlášení k dani
– záloha na daň se vypočítá procentní sazbou, která je jednotná a činí 15% – vypočtená daň se pak zaokrouhluje na celé 100 Kč nahoru
– tato částka ještě není konečná – od ní se dále odečtou slevy na dani:
poplatník 2 070          dítě 1 777       studium 335   invalidita 420             ZTP/P 1 345
+ od roku 2015: každým dalším dítětem se přidává 200 Kč
-od daně se odečtou slevy maximálně do nuly
-výjimkou jsou slevy na děti, kdy může dojít k tzv. daňovému bonusu (zvýšení částky k výplatě, lze vyplatit jen, když je výše vyšší jak 50 Kč a menší než 5 025 Kč)
– u ročního přepočtu daně je možná sleva i na manželku 24 840 Kč

 

b) zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani
– záloha na daň se vypočítává obdobným způsobem jako u zaměstnance s podepsaným prohlášením, jen nemá nárok na slevy na dani
– má již jiného zaměstnavatele
a) hrubá mzda je vyšší než 10 000 Kč
– výpočet daně stejný, jen při ročním zúčtování se záloha na dani zaokrouhluje na koruny nahoru
b) hrubá mzda je menší než 10 000 Kč
– zdanitelná mzda (superhrubá) na koruny dolu a sazba je také 15% = SRÁŽKOVÁ DAŇ
– nepodléhá k ročnímu zúčtování

 

DOHODY:
a) dohoda o pracovní činnosti
– odvádí se zdravotní a sociální pojištění
b) dohoda o provedení práce
– do 10 000 Kč se neplatí sociální a zdravotní pojištění

 

SOLIDÁRNÍ DAŇ:
– od roku 2013 bylo zavedení solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob, jejichž hrubá mzda byla vyšší než 103 768 Kč (tedy čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy)
– částka, o kterou hrubá mzda tuto hranici přesahuje, bude ještě navíc zdaněná sazbou 7%
– tato daň se také týká poplatníků s příjmy z podnikání

 

ÚČTOVÁNÍ MEZD:
– mzdy musí být zaúčtovány v tom období, v kterém byla práce vykonána
– mzda je nákladem podniku a je určen účet 521
– hrubá mzda se účtuje 521/331 (závazek vůči zaměstnanci, protože výplata mzdy se provádí ve výplatním termínu, který není shodný s datem sestavení zúčtovací a výplatní listiny)
– na účet 521 se také účtuje náhrada mzdy prvních 14 dní pracovní neschopnosti
– na stranu MD u 331 se účtují všechny položky, které snižují závazek vůči zaměstnancům
331/336 – srážka sociálního pojištění 6,5% a zdravotního pojištění 6,5 %
331/342 – srážka zálohy na dani z příjmu ze závislé činnosti 15%
331/379 – srážka spoření, výživné, splátky půjček
331/335 – náhrada manka, srážka ze mzdy
331/211 nebo 221 – výplata mzdy zaměstnanci
– zdravotní a sociální, které hradí zaměstnavatel
524/336.100 – předpis sociálního pojištění podniku za zaměstnance 25%
524/336.200 – předpis zdravotního pojištění podniku za zaměstnance 9%

 

MZDOVÝ LIST:
-analytická evidence k účtu 331
– vytváří se pro každého zaměstnance
– obsahuje osobní údaje zaměstnance, odpracovaná doba, čerpání dovolené, pracovní neschopnost

 

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY VŮČI ZAMĚSTNANCŮM:
• pohledávky: zálohy poskytnuté na služební cesty, drobné nákupy a jiné účely
vyplacená záloha na služební cestu 335/211
vyúčtování služební cesty 512/335
vrácení přeplatku 211/335 nebo nedoplatku 335/211
• závazky: závazky na vyúčtování pracovní cesty, na kterou nebyla poskytnuta záloha
předložení cestovního účtu 512/333
výplata cestovného 333/211

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy