Zúčtování vztahů podniku ke státnímu rozpočtu – účetnictví

 

Otázka: Obchodní Korporace

Předmět: Ekonomie, Podnikání

Přidal(a): Tereza P.

 

 

 

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI DANÍ
• daň: je povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu
• správce daně: státní instituce, která daně vybírá, má právo kontrolovat, zda jsou odváděny ve správné výši a v případě potřeby i vymáhat – finanční úřady
• plátce daně: osoba, která má povinnost odvádět daň správci daně

 

• poplatník daně: osoba, kterou daň zatěžuje
a) poplatník a plátce stejná osoba = účetní jednotce vznikne povinnost k dani z příjmů za uplynulý rok – výši daně si sama vypočítá a uvede v daňovém přiznání
b) poplatník a plátce není stejná osoba = účetní jednotka odvádí za své zaměstnance sráženou daň z příjmů, účetní jednotka je plátcem, protože daň odvádí, zaměstnanec je poplatník, neboť o sráženou daň bude jeho příjem nižší

 

• zdaňovací období: časový interval, za který se daň vyměřuje a odvádí
– daň z příjmů: kalendářní rok, popř. hospodářský rok – 12 měsíců po sobě jdoucích
– daň z přidané hodnoty: kalendářní měsíc, nebo čtvrtletí
– spotřební daně a ekologické: kalendářní měsíc
– silniční daň: kalendářní rok
– daň z nemovitých věcí: kalendářní rok

 

• splatnost daně: termín, do kterého musí být daňová povinnost uhrazena
– daň z příjmů: do 31. 3 (základní termín, do 30. 6. (týká se účetních jednotek s povinným auditem nebo poradcem, který zpracovává přiznání)
– DPH: do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období

 

ČLENĚNÍ DANÍ
– vztah účetní jednotky k FÚ z titulu daňových povinností se eviduje v účtové skupině 34x

 

– daně se člení do dvou skupin:
1) přímé daně
– vyměřují se z příjmů nebo majetku poplatníka a zahrnují:
a) daně z příjmů fyzických a právnických osob
– 341: zdaňuje se zde výsledek hospodaření účetní jednotky
– 342: slouží k evidenci daně z příjmů, kterou účetní jednotka musí odvést FÚ za jinou osobu – za zaměstnance

b) daně majetkové
– 345: silniční daň, z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí

 

2) nepřímé daně
– jsou zahrnuté v ceně nakoupeného zboží a poskytovaných služeb, účetní jednotka je pouze plátcem a poplatníkem je konečný spotřebitel, jedná se o:
a) DPH – 343
b) spotřební daně – 345
c) ekologické daně – 345 (ze zemního plynu, z pevných paliv a elektřiny)

 

PŘÍMÉ DANĚ – DAŇ Z PŘÍJMŮ FO A PO – 341
– poplatníkem je účetní jednotka
– na MD se účtují zaplacené zálohy během roku, na D se účtuje podle daňového přiznání (celková daňová povinnost účetní jednotky za zdaňovací období) 341/221
– daň z příjmů je pro účetní jednotky nákladem, který se eviduje na 591 (z běžné činnosti splatná) nebo 593 (z mimořádné činnost splatná 591 nebo 593/341 – předpis daně
– pokud bylo na zálohách zaplaceno více než činí daňová povinnost, bude mít 341 aktivní zůstatek, který vyjadřuje pohledávku za FÚ 221/341
– v opačném případě, kdy zálohy budou nižší než daňová povinnost vykazuje účet 341 pasivní zůstatek, který vyjadřuje závazek vůči FÚ 341/221
– doměrky daně se účtují na 595 (dodatečné odvody daně) 595/341
– zdaňovací období je kalendářní rok
– daňové přiznání do 31. 3. až do 30. 6. (účetní jednotka podléhá auditu, nebo daňovému přiznání daňového poradce)
výpočet základu daně z příjmů FO
– zdanitelné příjmy FO jsou druhově rozlišovány a základ daně je pak sestaven jako souhrn dílčích ZD
– ze závislé činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu a z ostatních příjmů

 

– celkový ZD se snižuje o:
a) nezdanitelné části – odpočet úroků z úvěrů ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, penzijní připojištění a soukromé životní pojištění, hodnota daru (minimálně 1000 Kč, max. 15% ze ZD)
b) odčitatelné položky – ztráta z minulých let
– takto opravený ZD se zaokrouhlí na 100↓ a zdaňuje se jednotnou sazbou 15%
výpočet základu daně z příjmů PO
– při stanovení základu daně z příjmů PO se vychází z účetního hospodářského výsledku, který je mimoúčetně přeměněn na základ daně (upravuje se o odečitatelné položky snižující ZD – dary a ztráta z minulých let)
– základ daně se zaokrouhluje na 1 000↓ a zdaňuje se jednotnou sazbou 19%
– rozlišuje se daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti a v rámci tohoto členění ještě daň splatná a odložená

 

PŘÍMÉ DANĚ – OSTATNÍ DANĚ – 342
– slouží k zaúčtování daně z příjmů v případech, kdy účetní jednotka je plátcem daně, ale poplatníkem je jiný subjekt -> zaměstnanci
– jedná se zejména o daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků u nich (podíly na zisku)
– účetní jednotka tuto daň sráží měsíčně buď formou záloh, formou srážkové daně nebo formou srážkové daně z podílů na zisku
– sražená daň snižuje závazek podniku vůči zaměstnanci, nebo společníkovi 331, 364 nebo 366/342
– musí se také zaúčtovat jako vznik závazku vůči FÚ na D 342
– sražené zálohy se odvádějí FÚ každý měsíc 342/221 – vyrušení závazku

 

NEPŘÍMÉ DANĚ – DPH – 343
– neplatí se jako samostatná částka, DPH je obsažené v ceně zboží a služeb
– výrobce nebo prodejce daň připočítává k ceně výrobku nebo služby a zákazník ji zaplatí společně s cenou
– podnikatel se tedy stává takovým prostředníkem mezi spotřebitelem (poplatníkem daně) a státem (FÚ)
– DPH neovlivňuje N ani V účetní jednotky

 

• plátce daně
– plátcem se může stát FO nebo PO, která uskutečňuje ekonomickou činnost, čímž se rozumí souvztažná činnost výrobků, která je vykonána za účelem získání příjmů
– plátci daně se registrují u FÚ a jejich registrace může být:
a) povinná – jestliže obrat za 12 měsíců po sobě jdoucích přesáhne 1 000 000 Kč
b) dobrovolná – osoba uskutečňující ekonomickou činnost se může stát plátcem na základě vlastní žádosti
– možné důvody k registraci: podnikatel nakupuje od plátců DPH a prodává plátcům, v jeho činnosti převažuje vývoz (výrobky a služby u vývozu jsou osvobozeny od DPH, ale nárok na odpočet z nákupu zůstává)

sazby DPH
– má tři úrovně
a) základní 21% – vztahuje se na zboží a služby
b) první snížená sazba 15% – vztahuje se pouze na vybrané zboží a služby (potraviny, MHD, ubytování)
c) druhá snížená sazba 10% – vztahuje se na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu

 

• způsoby výpočtu daně
– lze provádět dvojím způsobem, a to v závislosti na tom, zda základem daně je cena bez DPH nebo s DPH
a) cena bez DPH – daň se vypočte prostým vynásobením ZD příslušnou procentní sazbou
b) cena s DPH – 110%, 115% nebo 121% (výpočet shora)
– zaokrouhlení na celé Kč

 

• daňové doklady
– jsou podkladem pro účtování, mohou mít různé formy, v praxi se jedná o zjednodušený daňový doklad (paragon – nemusí obsahovat některé náležitosti: údaje o kupujícím, jednotkovou cenu bez DPH, základ daně a výši daně, do 10 000 Kč) a o běžný daňový doklad (faktura – obsahuje všechny dokladové náležitosti)

 

• účtování o DPH
– DPH se eviduje na účtu 343
FAP za nákup PC 042/321 + 343/321 60 500 Kč        daň na vstupu
FAP za zboží z jiného členského státu EU     131/321                      90 000 Kč
povinnost přiznat daň                                   349/343                      18 900 Kč
nárok na odpočet                                          343/349                      18 900 Kč
FAV za prodej zboží                                       311/604 + 311/343    86 800 Kč        daň na výstupu
zaplaceno za nákup potřeb                           501/221 + 343/211    1 480 Kč
a) daň na vstupu (DPH při nákupu) – plátce DPH má nárok na odpočet při nákupu výkonů na vstupu -> pohledávka za FÚ 343/321
b) daň na výstupu (DPH z prodeje) – při prodeji výrobků, zboží či služeb má plátce povinnost připočítat k ceně svých výkonů DPH, kterou účtuje jako závazek vůči FÚ 311/343 -> uhrazení 343/221

 

NEPŘÍMÉ DANĚ – SPOTŘEBNÍ DAŇ – 345
– účtování je obdobné jako u DPH
– mezi spotřební daně patří: daň z minerálních olejů (pohonné hmoty), daň z lihu, piva, vína a jeho meziproduktů a daň z tabákových výrobků
– plátci jsou všechny FO a PO, které v tuzemsku vybrané výrobky vyrábějí nebo kterým mají být vyvážené nebo dovážené výrobky propuštěny (dovozci)
– je stanovená na měrnou jednotku a předmětem daně jsou vybrané výrobky
cena dodávky bez spotřební daně                311/601          10 000 Kč
spotřební daň                                                311/345          22 800 Kč
DPH 21%                                                        311/343          6 888 Kč

 

NEPŘÍMÉ DANĚ – EKOLOGICKÁ DAŇ – 345
– nejmladší v daňové soustavě
– zahrnujeme sem: daň ze zemního plynu, z pevných paliv a elektřiny
– správcem jsou celní orgány, sazby daně jsou stanoveny v Kč na měrnou jednotku

 

PŘÍMÉ DANĚ – MAJETKOVÉ DANĚ – 345
– zahrnujeme sem: silniční daň (daňově uznatelná), daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí
– předpis se účtuje vždy na náklad 531 (silniční), 532 (z nemovitostí), 538 (ostatní daně a poplatky – darovací)
– odvod daně: 345/221

 

DOTACE
– ty se evidují na účtech 346 (ze státního rozpočtu) a 347 (ostatní dotace)
– jedná se o nenávratně poskytnuté peněžní prostředky poskytované ze státního rozpočtu, státních fondů
– pro postup je velmi důležité přesně určit účel, na co je dotace poskytnutá
– rozlišujeme základní dva druhy dotací:
a) dotace k úhradě nákladů – provozní dotace: jsou určeny na úhradu provozních nákladů – na mzdy absolventů škol
– účtují se do výnosů 648, přičemž je nutné dbát na časovou a věcnou souvislost mezi vyúčtováním N a poskytnutou dotací
b) dotace na pořízení DM – investiční dotace: snižuje vstupní cenu pořizované investice, proto se účtuje na D 042

 

účtování dotací
a) provozní dotace
smlouva o poskytnutí dotace            378/346 nebo 347
poukaz dotace                                   221/378
proúčtování N                                    5xx/221
čerpání dotace                                   346 nebo 347/648

 

b) investiční dotace
smlouva o poskytnutí dotace 378/346 nebo 347 70 000 Kč
poukaz dotace                                   221/378                      70 000 Kč
FAP za nákup DM                               042/321                      100 000 Kč
čerpání dotace                                   378/042                      70 000 Kč
úhrada FAP                                        321/221                      100 000 Kč
zařazení majetku                               022/042                      30 000 Kč

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!