Zvláštnosti účtování materiálových zásob – účetnictví

 

Otázka: Zvláštnosti účtování materiálových zásob

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Tereza P.

 

 

ZPŮSOBY ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB:

účtování způsobem A – o pořízení zásob se účtuje na příslušný účet v 1. účtové třídě, do nákladů se účtuje až při jejich spotřebě

  • je typické používání účtů (111/131 Pořízení materiálu), (112/132 – Materiál na skladě) a (321 – Dodavatelé)
  • při účtování materiálu mohou nastat tyto situace:

 

Aktivace materiálu

– některé účetní jednotky vyrábějí určité druhy materiálu ve vlastní režii (obaly, pomocný materiál)
– účtuje se do výnosů prostřednictvím účtu 621 / 112 – Materiál na skladě
–  k ocenění se používají vlastní náklady

 

Vnitropodnikové přepravné

– k přepravě nakoupeného materiálu může firma použít vlastní přepravní prostředek
– na tuto přepravu vytvoří vnitropodnikovou fakturu, kterou zaúčtuje 111 / 622
– neovlivní to HV, časem do aktiv a pak do nákladů

 

Prodej materiálu

– nepatří k častým účetním případům, ale můžeme se s ním setkat, zvláště pokud je v účetní jednotce nadbytek nebo se přestávají vyrábět určité druhy výrobků – materiál se stal pro účetní jednotku nepotřebným, také může firma vypomoct jiné firmě
– účtování: 542/112 – úbytek ze skladu v pořizovací ceně
311 nebo 211/642 – tržby z prodeje v prodejní ceně
– rozdíl mezi těmito párovými výsledkovými účty nás informuje o výši zisku či ztráty

 

Nákup materiálu v zahraničí

– při nákupu zásob ze zahraničí se musí rozlišovat, zda se jedná o pořízení z jiného členského státu EU nebo zda se jedná o dodávku ze zemí mimo EU
– je nutné přepočítat částku fakturovanou v cizí měně na Kč
– účetní jednotka může použít buď denní kurz (aktuální kurz ČNB) nebo pevný kurz (kurz ČNB platný na začátku období)

 

POŘÍZENÍ ZÁSOB Z JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EU

– v těchto případech je český odběratel povinen oznámit dodavateli své DIČ
–  v takovém případě zahraniční dodavatel neúčtuje DPH, ale česká firma vypočte DPH sama a zaúčtuje jako daňovou povinnost 349/343
– po obdržení daňového dokladu ze zahraničí účtuje český odběratel nárok na odpočet DPH 343/349

 

POŘÍZENÍ ZÁSOB ZE ZEMÍ MIMO EU

– při přechodu dodávky na naše území celní orgán vyměří clo
– clo se stanoví příslušnou sazbou celního sazebníku vypočítanou z celní hodnoty, která obsahuje zejména cenu fakturovanou zahraničním dodavatelem převedenou na Kč
– clo představuje závazek vůči příslušnému celnímu úřadu 111 nebo 131/ 379
– daň z přidané hodnoty si pak sama účetní jednotka vypočítá a zaúčtuje ho stejně jako při pořízení ze zemí EU
– tedy základ pro výpočet DPH bude navíc obsahovat clo
– daň na výstupu 349/343, nárok na odpočet 343/349

 

• Reklamace dodávek materiálu

111/321 + DPH 343/321
112/111 – příjemka
– při příjemce materiálu mohou nastat rozdíly nebo nesrovnalosti v množství či kvalitě, je nutné udělat zápis o vadách tedy reklamační řízení 315/111 – reklamace
– odběratel sepíše protokol o vadách a zašle dodavateli reklamaci – dodavatel reklamaci uzná a navrhne způsob řešení:

1) výměna materiálu, doplnění chybějícího množství (o těchto způsobech řešení se neúčtuje)
2) dodavatel může poskytnout slevu nebo snížit fakturovanou částku a zašle tzv. dobropis – opravný daňový doklad a účtuje se opačně než došlá faktura 321/315 + DPH 321/343
3) vrácení peněz 321/221 – 121 Kč
221/315 – 20 Kč
4) pokud dodavatel odmítá reklamaci uznat, většinou dojde k soudnímu řízení a pokud i soud zamítne reklamační nárok, zaúčtuje se 549 Manka a škody z provozní činnosti/ 315 Ostatní pohledávky nebo 111 Pořízení materiálu

 

Inventarizační rozdíly u zásob materiálu

– účetní jednotka musí uskutečnit inventarizaci u zásob nejméně jednou za účetní období
– skutečný stav zásob se zjišťuje převážně fyzickou inventurou (skladní karty), pouze v některých případech se používá inventura dokladová (u materiálu ve zpracování)
– při porovnání skutečného stavu a účetního stavu mohou nastat tyto inventarizační rozdíly:

 

PŘEBYTEK

– skutečný stav je vyšší než stav účetní
– tyto přebytky zaúčtujeme 112 / 648 – Ostatní finanční výnos\

 

MANKO

– skutečný stav je menší než stav účetní
– musí u nich být proveden rozbor, z jakého důvodu vznikly
• u některých druhů materiálu dochází k přirozeným úbytkům (odpařování těkavých látek, rozprašování u sypkých látek)
– úbytky, které jsou do normy přirozených úbytků se účtují jako běžná spotřeba 501 / 112
• ostatní manka (manka nad normy přirozených úbytků, manka zaviněná zaměstnanci a jiná) se účtují 549/112
– pokud se prokáže zavinění manka, dojde k předpisu k úhradě, který se zaúčtuje 335/648

 

SNIŽOVÁNÍ CENY

– inventarizace má také další úlohu- ověřit, zda účetní hodnota inventarizovaného majetku odpovídá tržní ceně
– pokud tržní hodnota byla vyšší než účetní hodnota tak se neúčtuje
– pokud tržní cena byla nižší než účetní hodnota, je třeba posoudit, zda tento rozdíl má charakter trvalý nebo přechodný
– u trvalého charakteru nastává účtování 549/112
– u dočasného charakteru nastává účtování 559/191 – tvorba opravné položky + zrušení 191/559 v plné výši
– v obou případech se jedná o daňově neuznatelné náklady

 

Škody na zásobách materiálu

– k poškození zásob může dojít při neočekávaných událostech (živelné pohromy – záplavy, vichřice, požár, sesuvy půdy)
– u těchto událostí musí účetní jednotka rozhodnout, zda jsou zcela mimořádné nebo běžné
– u mimořádných událostí se částka škody účtuje 582/112
– u běžných událostí se použije účet 549/112
– pokud má firma uzavřeno majetkové pojištění, zašle jí pojišťovna vyúčtování náhrady škody, které se zaznamená 378 / 648
– pokud pojišťovna nezašle vyúčtování náhrady škody do konce účetního období, odhadne částku náhrady účetní jednotka a zaúčtuje 388 / 648
– došlé vyúčtování v dalším účetním období se zaúčtuje 378 / 388

 

Materiál přijatý jako dar

– přijetí materiálu je možné na základě darovací smlouvy
– k ocenění se použije reprodukční pořizovací cena stanovená odborným odhadem
– příjemka se zaúčtuje na 112 / 413 – Ostatní kapitálové fondy (vlastní pasiva)
– příjemce daru většinou hradí darovací daň, jejíž předpis se účtuje 538 – Ostatní daně a poplatky / 345 – Ostatní daně a poplatky

 

Materiál na cestě

– na konci účetního období může nastat situace, kdy od odběratelů přijdou dodávky materiálu, ke kterým ale dosud nejsou k dispozici faktury
– nastat také může opačný případ, kdy již účetní jednotka obdržela fakturu za nákup materiálu, ale dodávka do konce účetního období nedošla
– tento nesoulad je potřeba před uzavřením účetních knih proúčtovat

 

MATERIÁL NA CESTĚ

– během roku byla faktura účtována jako 111/321 + DPH 343/321
– k 31. 12. nedošel materiál a musíme to tedy zaúčtovat 119/111
– pak nastává příjemka v dalším období 112/119

 

NEVYFAKTUROVANÉ DODÁVKY

– během roku byl příjem materiálu 112/111
– k 31. 12. došel materiál, ale faktura ne, účtujeme 111/389 (částku pouze odhadujeme, protože fakturu zatím nemáme k dispozici, máme závazek vůči dodavateli)
– v dalším období dorazí faktura, účtujeme 389/321 + DPH 343/321

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!