Cenné papíry kapitálového trhu a burzy – ekonomie

 

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy

Předmět: Ekonomie a bankovnictví

Přidal(a): Lenka

 

 

 

CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

 • Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok
 • Stejně jako šeky a směnky mají zákonem stanovené náležitosti
 • Musí obsahovat:
  • Firmu a sídlo společnosti
  • Jmenovitou hodnotu
  • Datum vydání a další

 

NOMINÁLNÍ A TRŽNÍ HODNOTA

 • CP jsou emitovány (vydávány) v určité nominální hodnotě → je uvedena na CP
 • Tržní hodnota (kurz CP)
  • Hodnota, za kterou jsou CP prodávány nebo nakupovány
  • Může být vyšší nebo nižší než nominální

 

CO OVLIVŇUJE KURZ CP

 • Prosperita podniku
 • Nabídka poptávka po CP
 • Vývoj dané ekonomiky (růst pokles)
 • Situace v odvětví daného podniku
 • Růst inflace atd.

 

PODOBY CP

Listinná podoba

 • Vytištěné na papíře
 • Mají tzv. plášť, kde jsou uvedeny povinné náležitosti
 • Jejich součástí může být tzv. kuponový arch (odstříhává se při výplatě dividend) a talon (za něj je vydán další kuponový arch)

 

Zaknihovaná podoba

 • Častější
 • V el. podobě
 • Vedeny na účtech
 • Majitel má výpis z majetkového účtu

 

SKUPINY CP

 • 2 základní skupiny CP:
 • Majetkové CP
  • Vlastník má určitý podíl na majetku emitenta CP (toho, kdo je vydal)
  • Většinou se může spolupodílet na řízení a má nárok na výplatu dividend (podílů na zisku)
 • Úvěrové CP
 • Přestavují dluh emitenta vůči tomu, kdo je vlastní
 • Mají určitou splatnost → po tu dobu majitel dostává úrok

 

DRUHY CP

 • MAJETKOVÉ CP
 • Akcie, podílové listy

 

AKCIE

 • = představují podíl na základním kapitálu a. s.
 • Akcionář (majitel akcií) má určitá práva, která se liší podle druhu akcií, která vlastní
 • Druhy akcií:

Kmenové (běžné)

 • Majitel má právo:
  • Hlasovat na valné hromadě
  • Podíl na zisku ve formě dividendy
  • Na likvidačním zůstatku

 

Prioritní (přednostní)

 • Majitel má právo:
  • Na předností výplatu dividend
  • Na předností podíl na likvidačním zůstatku
  • Hlasovat na valné hromadě (může být omezeno → uvedeno ve stanovách a. s.)

 

Pro zaměstnance

 • Prodávány výhodněji
 • Slouží k motivaci zaměstnance nebo managementu
 • Není to zvláštní druh akcií
 • Představenstvo a. s. a dozorčí rada a. s. dostává ještě tzv. tantiémy → další podíl na zisku

 

PODÍLOVÉ LISTY

 • CP, které vydávají podílové fondy
 • Představují určitý podíl na podílovém fondu
 • Mají svůj kurz → podle toho, jak je podílový fond úspěšný
 • Forma kolektivního investování
 • Podílové fondy
  • Zakládají banky nebo investiční společnosti
  • Získávají tak prostředky od malých vkladatelů a ty potom dále investují do jiných CP
 • Zájemce o investování vloží peníze na účet investiční společnosti → podle odpovídajícího kurzu dostanou podílové listy
 • Později podílové listy prodají investiční společnosti zpět → podle kurzu dosáhnou buď zisku nebo ztráty
 • Musí platit poplatky za nákup, prodej a správu
 • Podílníci (vlastníci podílových listů) nemají právo zasahovat do hospodaření nebo řízení fondu
 • Důvody investování do fondu:
  • Někdo, kdo nemá dost peněz na nákup např. akcií nebo nemá dost zkušeností, může investovat volné peníze
 • Druhy podílových fondů
 • Podle toho do čeho investují

 

Fondy akciové

 • Investují především do akcií
 • Vysoké riziko → možný vysoký výnos

 

Fondy dluhopisové

 • Investují hlavně do obligací
 • Nižší riziko než akciové → většinou výnos

 

Fondy peněžního trhu

 • Investují do krátkodobých CP
 • Šeky, směnky, státní pokladniční poukázky
 • Další druhy fondů

 

Fondy smíšené

 • Fond má nějakou strategii investování (opatrnost) a podle toho volí do čeho budou investovat

 

Fondy fondů

 • Kupují podílové listy jiných fondů

 

Zajištěné fondy

 • Garance, že nedojde ke ztrátě nebo minimální zhodnocení
 • Bývá podmínkou, že investor nechá peníze ve fondu po nějakou dobu

 

 • ÚVĚROVÉ CP
 • Obligace, hypoteční zástavní listopad

 

OBLIGACE

 • Vydávány, aby emitent získával fin. prostředky
 • Ten, kdo vydává je dlužník
 • Ten, kdo investuje je věřitel
 • Podobně jako u úvěrů, ale s dluhopisy je možné obchodovat
 • Emitent dluhopisu vyplácí ročně úrok a zavazuje se po uplynuté splatnosti dluhopis koupit zpět
 • Podle toho kdo je vydává:
 1. Podnikové dluhopisy
 2. Komunální dluhopisy
 3. Ostatní dluhopisy

 

HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

 • Vydat je může jen banka, která poskytuje hypoteční úvěry
 • Banka tak získá fin. prostředky, které dál poskytuje na hypoteční úvěry
 • Jsou kryty zástavním právem na nemovitost

 

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ

 • Instituce, která obchoduje hlavně s CP kapitálového trhu
 • Setkává se tu nabídka CP s poptávkou po CP → každý den se tak utváří jiný rovnovážný kurz
 • Každá burza CP má svůj index → denní průměr cen nejvíce obchodovaných CP

 

JINÉ TYPY BURZY

Komoditní burza

 • Obchoduje se na ni s některými surovinami, plodinami, potravinami

Devizová burza

 • Obchoduje se tu s cizími měnami
 • Bývá součástí burzy CP

 

BURZA CP V PRAZE

 • Vznik v r. 1871 → činnost přerušena za 2 sv. v. → provoz obnoven r. 1993
 • Sídlo v Burzovním paláci
 • Ze zákona musí být a. s.
 • Nejvyšší orgán → valná hromada
 • Statutární orgán → burzovní komora (plní fci představenstva)
  • Burzovní komora zřizuje výbory
 • Kontrolní orgán → dozorčí rada

 

JAK SE OBCHODUJE NA BURZE

 • Jen členové burzy → PO, které jsou akcionáři burzy nebo byly za členy přijaty
 • Obvykle obchodníci s CP → banky, a. s. působící na fin. trhu
 • Obchodníci s CP → PO a obchodují na:
  • Na vlastní účet → stávají se vlastníky CP
  • Na cizí účet → za poplatek nakupují a prodávají CP, pro své klienty = broker
 • Pouze s pomocí makléře
  • Makléř = FO s kvalifikací a povolením k výkonu, přijímá příkazy k nákupu a prodeji, zajišťuje vlastní obchodování s CP
 • CO lze koupit (prodat)
 1. Prostřednictvím makléře
 2. Přímo → mimo burzu od vlastníka CP
 • Při nákupu klient předem skládá peníze pro provedení obchodu na účet obchodníka
 • Pokyny ke koupi se předem validují (=ověřuje se, zda jsou na účtu CP nebo peníze)
 • RM systém
  • Česká burza CP určená středním a drobným investorům
  • Mohou na ní obchodovat také pouze členové, podmínky jsou jednodušší než u BCPP
  • Obchoduje se s akciemi nejvýznamnějších českých i zahraničních společností (ČEZ)
  • Výhoda → online vypořádání obchodů

1 komentář u „Cenné papíry kapitálového trhu a burzy – ekonomie“

Komentáře nejsou povoleny.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!