Cestovní ruch ve světě, globalizace a demografické změny

Téma: Cestovní ruch ve světě, globalizace a demografické změny

Předmět: Cestovní ruch, Hotelnictví

Zaslal(a): veronika

 

Vývoj cestovního ruchu ve světě. Mezinárodní cestovní ruch. Globalizace a její vliv na cestovní ruch. Vliv demografických změn společnosti na cestovní ruch.

 

Historické počátky rozvoje CR (5 stol. před n. l. – 17. stol.) prvopočátky

 • Nejstarší cestovatelé Egypťané, Peršané, Sumerové, Féničané (pro obchod, poznání, války)
 • tis. let před n. l. = nouzové přístřešky (ubytovací přístřešky)
 • Antika (480 – 425 př. n. l) – první popisy cest, rekreační centra v Římě a Řecku, první mapy cizích měst a první dochované popisy zemí a cest
 • Budování cest – 150 před n. l. – římské cesty délku asi 80,5 tisíc km, využívali štafetové střídání koní u hostinců
 • Středověk – cestování jako módní záležitost (šlechta pro poznání a zkušenost), psaní průvodci, popisy cest pro obchodníky
 • století – kolonizační, objevitelské a obchodní cesty, Marco Polo – nejznámější cestovatel, vznik zájezdních hostinců
 • století – rozmach zámořských objevů, Kryštof Kolumbus a objevení Ameriky 1492, Bartolomeo Diaz obeplul Mys Dobré naděje, Vasco de Gama doplul do Indie, Amerigo Vespucci a jeho cesty do Jižní Ameriky

 

Historické počátky druhá etapa (17. – poč. 19. století) moderní formy cestování

 • Právo volného pohybu po cizích územích pro šlechtice a kupce (obchod, poznání)
 • Grand Tours – pro mladé šlechtice, vzdělávací cesty se zábavou a seznámením se s cizími kulturami
 • Koncem 17. století – lázeňství
 • V závěru novověku cestují i bohatí měšťané, průmyslníci
 • Zrušení nevolnictví – svoboda pohybu, urbanizace
 • Budování železnic, poštovní a telefonní sítě a vzrůst významu vzdělání

 

Historické počátky třetí etapa (19. a 20. století, do roku 1989) novodobý cestovní ruch

 • Předfáze (do 1850)
  • Doprava železniční
  • Rozvoj horské a pěší turistiky
  • Organizované cestování společně s rozvojem průmyslu
  • NEEXISTOVALY státní zásahy do CR
  • 1827 – první knižní průvodce (Karl Baedecker) – trasy, plány, info o památkách
  • 1841 – počátky organizovaného CR – Thomas Cook – hromadný organizovaný výlet
  • 1845 – Thomas Cook – první cestovní kancelář
 • Počáteční fáze (1850 – 1914)
  • Doprava železniční a lodní
  • Vznikají alpské spolky – stavění chat, horolezectví
  • Rozmach dopravních technologií – motorová vozidla, vrtulová letadla
  • Pobyty u moře a poznávací zájezdy
  • 1851 – zájezd na průmyslovou výstavu do Londýna, první zájezdový časopis
  • První zahraniční zájezdy (1855 Paříž, 1863 Švýcarsko, 1869 Egypt)
  • Přínosy – voucher, rooming list, provizní prodej, nové destinace (Ukrajina, Afrika)
 • Rozvojová fáze (1914-1945)
  • Období mezí válkami
  • Doprava parní, železniční, motorová, válečné technologie, vrtulová letadla
  • Cestování bez administrativního omezení po 1. sv. válce
  • léta 20. století – víza, cla, pasy, ochranářská opatření
  • 1936 – úmluva o placené dovolené
  • Začátek budování zimních středisek
 • Vrcholová fáze (1945 -1989)
  • Rozdíly mezi Východem a Západem, socialistická a kapitalistická společnost
  • Východ – omezení pohybu, nedostatek finančních prostředků, chataření, vázaný CR (dětské tábory, rekreace ROH), RVHP, výjezdní doložky (povolení k cestě)
  • Západ – zlepšující se ekonomická situace, poptávka po vyžití ve volném čase, 1947 Marshallův plán (hospodářská rekonstrukce po válce), hotelové sítě, klubový cestovní ruch (ubyt., strav. + doplňkové služby za jednotnou cenu, all inklusive dnes), povinnost mít vízum a devizový příslib pro cesty na západ
  • Rozvoj silniční a dálniční sítě, civilní letectví
  • Cestovní ruch – masová záležitost
  • Sociální turistika – cestování sociálně slabších jedinců
  • Mezinárodní organizace – WATA, Aiest, založené odborné školy, formování výzkumu CR

 

Současný rozvoj po roce 1989

 • na východě rozpad socialistických soustav = odstranění bariér
 • 1991 – přijetí statistických definic CR
 • Rozvoj masového cestovního ruchu
 • CR ovlivněn terorismem, občanskými válkami, epidemiemi
 • Stavební boom – pobřežní oblasti – rekreační komplexy
 • Vytlačování místního obyvatelstva, vytrácení zvyků a tradic

 

Mezinárodní cestovní ruch v roce 2014

 • Ročenka Tourism Highlights
 • CR zaznamenává neustálý nárůst
 • Meziroční růst zahraničních příjezdů + 4,3 % v roce 2014 (celkem dosahuje 1,133 milionu příjezdů návštěvníků, v roce 2012 se překonala poprvé hranice jedné miliardy)
 • Nejrychleji rostoucí region pro rok 2014 je Severní a Jižní Amerika, ovšem vůdčí region je Evropa
 • Severní a Jižní Americe se zaznamenal nejsilnější růst s nárůstem o 8%, následuje Asie a Tichomoří (oba + 5%), v Evropě příjezdy vzrostly o 3%, zatímco v Africe klesly o cca 2%
 • Stagnace nebo jen lehký růst je z důvodů poklesů v minulých letech kvůli občanským nepokojům na Blízkém a Středním východě
 • Celkem 1 245 $ miliard činí příjmy v CR, růst 3,7% oproti roku 2013
 • Nejnavštěvovanější země světa: Francie, USA, Španělsko, Čína (stále stejné, drží si pozice)
 • Země s nejvyššími příjmy: USA, Španělsko, Čína, Francie
 • Čína se stala nejšpičkovějším zahraničním trhem, jejich výdaje se zvýšili o 27%, na 165$ miliard
 • Postupně se do desítky zemí dostávají asijské země – tempo ekonomického růstu
 • Motivem – 52% za účelem rekreace, 14% obchodní a kongresový CR, 27% za účelem léčby

 

Region/Rok 1990 2010 2013 2014 % změna
Svět 436 940 1,087 1,133 4,3
Evropa 262,7 474,8 566,4 581,8 2,7
Severní Evropa 29,8 56,1 67,4 71,3  
Západní Evropa 108,6 153,8 170,8 174,5  
Střední a východní Evropa 33,9 95,7 127,3 121,1  
Jižní Evropa a Středomoří 90,3 169,1 201,4 214,9  
Asie a Tichomoří 55,8 204,4 249,8 263,3 5,4
Amerika 92,8 150,7 167,5 181 8
Afrika 14,8 49,7 54,4 55,7 2,4
Blízký a Střední východ 9,6 60,3 48,4 51 5,4

 

 • Prognóza UNWTO do roku 2030 – zvýšení mezinárodních příjezdů o 3,3% ročně mezi lety 2010 – 2030 (zatím se jim to daří)

 

Globalizace v CR

 • Od konce 20. století a počátek 21. století
 • Zmenšování světa a spojování světa
 • Negativní projev – potlačování národní identity, akulturace
 • Ztráta autenticity nabídky cestovního ruchu
 • Nejčastěji se jedná o vliv západní kultury na původní kulturu hospodářsky méně vyspělých krajin. Místní obyvatelé přebírají zvyky návštěvníků a prvky jejich vlastní kultury se postupně vytrácí
 • Vlivem globalizace a změny motivů účasti na cestovním ruchu se objevují další jevové formy cestovní ruchu, které jsou většinou specifickou formou, resp. jistou modifikací již známých základních forem.
 • Reakce = požadavek udržitelnosti cestovního ruchu, podpora malých a středních podniků tak, aby byly celosvětové konkurenceschopní

 

Vliv demografických změn společnosti na cestovní ruch

Růst populace

 • V příštích dvaceti letech se očekává růst populace z 6,9 miliard na 8,3 miliard
 • Zatímco v Evropě se očekává pokles nejméně o 1%, v Asii růst o 18%
 • V Evropě vzroste počet obyvatel nad 50+, v Asii do 45 let
 • Růst populace – vliv na CR – pokud míra cest zůstane na 100 obyvatel stejná – počet cest vzroste o 20%
 • Očekáván růst bohatství

 

Stárnutí populace

 • Zvyšování doby dožití – zvyšování úrovně lékařské péče – zvyšuje se úroveň služeb a infrastruktury
 • Prognóza připadá na jednu ženu 1,85 dítěte (snížení kojenecké úmrtnosti, pracující emancipované ženy, klesající význam mít mužského potomka)
 • Starší lidé se dožívají vysokého věku – porodnost klesá – přizpůsobení služeb tomuto faktu
 • Lidé jsou zdravější, aktivnější (to, co bylo vyhrazeno po 40ti-leté, dnes ovládají 60+)
 • Starší již mají dostatek času, proto touží po zkoušení nových věcí
 • Kladou důraz na ubytování a dopravu – pohodlnost (design a funkčnost jdou stranou)
 • Starší jedinci nejsou fixování prázdninami, proto prodlužují sezóny v resortech

 

Migrace

 • Dva směry – první – praktická síla do turistických destinací – druhá – migrující za rodinami nebo rodiny za migrujícími
 • Pracovní migranti – nízkonákladové cestování
 • Skupina bohatých – požadují luxus, vysoké vzdělání pro své potomky, ubytování a služby na vysoké úrovni

 

Změny životního stylu

 • V dnešní době velice výrazné
 • Dnešní trendy
  • Růst příjmů – cestování si může dovolit více lidí, ti co cestovali i dříve více utrácejí na trzích destinací
  • Přesun času práce k volnému času – chtějí si užívat života z vydělaných peněz
  • Míra urbanizace – vyšší míra cestování – lidé žijící ve městě mají potřeby si jet odpočinout do přírody, obyvatelé měst mají lepší předpoklady k přijmutí jiných tradic a kultur
  • Změna od rodiny vertikální (blízké vztahy s bratranci a sestřenicemi, hodně sourozenců) k rodině horizontální (rodina napříč generacemi, prarodiče cestují s vnoučaty) = projev stárnutí populace, menší počet dětí v rodině
  • Singles holiday – mladí lidé, kteří se odstěhovali od rodičů a v nejbližší době si nehodlají pořídit rodinu = v dnešní době velice silný skupina, která se nesmí podceňovat
  • Člověk se neustále učí novým věcem (kvůli změnám v technologii) = proto se jeho hodnoty změní a chce poznávat a zkoušet nové podněty = touha po dobrodružství
  • Udržitelný rozvoj = odklon od masivního cestovního ruchu k šetrným formám cestovního ruchu

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!