Daň z nemovitých věcí – pozemky

 

Otázka: Daň z nemovitých věcí

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): hazercz

 

Pozemek/parcela

 • ohraničená část zemského povrchu zachycená v katastrální mapě a označená číslem

 

Charakteristika:

 • majetková daň
 • přímá daň (povinná)
 • zdaňováno je vlastnictví nemovité věci
 • příjemci výnosů: obce
 • správa daně: finanční úřad
 • zdaňovací období: kalendářní rok
 • poplatník je povinen podat daňové přiznání do 31.1. -> podává ho pouze poplatník, který má nově vzniklou povinnost platit daň nebo pokud dojde ke změně okolností pro vyměření daně
 • platí se dopředu
 • daň jde do rozpočtu obcí

 

Předmět daně:

 • pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí
 • (pokud jsou na pozemku stavby, tak předmětem není plocha, která je tou stavbou zastavěna)

 

Placení daně:

 • daň, která přesáhla 5 000 Kč je splatná ve 2 splátkách:
  • Do 31.5.
  • Do 30.11.
  • -> celou výši daně lze zaplatit najednou do 31.5.
 • daň která nepřesáhla 5 000 Kč je splatná najednou – do 31.5.
 • výjimku mají poplatníci, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb => musí platit daň ve 2 splátkách (31.8., a 30.11.)

 

Účtování:

 • účet 532 – daň z nemovitých věcí
  • VBÚ – daň z nemovitostí= 532/221
  • VÚD – převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih= 710/532

 

Daň z pozemků:

 • jedná se o stav k 1.1.

 

Předmět daně:

 • pozemky na území ČR evidované v Katastru nemovitostí
 • zemědělská půda – orná půda, vinice, chmelnice, zahrady, sady, louky, hospodářské lesy a rybníky s chovem ryb
 • nezemědělská půda – stavební pozemky, zastavěná plocha a nádvoří, zpevněná plocha pro podnikání

 

Osvobozeno od daně např.:

 • podléhá dani, ale neplatí se z nějakého důvodu
  • Pozemky patřící České republice
  • Pozemky patřící školám, školkám, galeriím, knihovnám, církvi,…
  • Pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí => např. Praha vlastní pole na území Prahy -> osvobozeno od daně
  • Pozemky prohlášené za kulturní památku -> pozemky s hradem, památky, chráněné oblasti
  • => plní nějaký veřejný zájem

 

Poplatník:

 • vlastník pozemku, nájemce, pachtýř, organizační složka státu, uživatel pozemku, stavebník,…

 

Základ daně:

 • závisí na typu pozemku -> orné půdy, vinice, hospodářské lesy a rybníky, …
 • v m2

 

Sazba daně:

 • zvyšuje se o koeficient podle počtu obyvatel -> obec může stanovit svůj vlastní koeficient
 • orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady = 0,75%
 • trvalé travní porosty, hospodářské lesy, rybníky = 0,25%
 • plochy pro podnikání:
  zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství = 1 Kč/m2
  průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, zemědělská výroba, ostatní podnikání= 5 Kč/m2
 • Stavební pozemky = 2 Kč/m2
 • Ostatní plochy = 0,20 Kč/m2
 • Zastavěné plochy a nádvoří = 0,20 Kč/m2

 

Příklad č. 1 – orná půda

Zemědělec pan Petr vlastní 10 ha orné půdy. Průměrná cena půdy v daném katastru je 5 Kč/m2.
Vypočtěte daň z pozemku

=> základ daně = 100 000 m2 x 5 = 500 000 Kč
daň = 500 000 x 0,75% / 100 = 3 750 Kč

 

Příklad č. 2 – stavební pozemek

Výměra pozemku je 1 500 m2, z toho stavební pozemek, tj. půdorys nadzemní části zdanitelné stavby je 250 m2. Zbytek tvoří pozemek typu zastavěná plocha a nádvoří. Koeficient podle obyvatel v obci je 2,0. Jaká bude výše daně z pozemků?

=> stavební pozemek
základ daně = 250 m2
sazba daně = 2 Kč/m2
–> 250 m2 x 2 Kč/m2 x 2,0 = 1 000 Kč

=> zastavěná plocha a nádvoří
základ daně = 1 500 – 250 = 1 250 m2
–> 1 250 m2 x 0,20 = 250 Kč

 

Příklad č. 3 – stavební pozemek + zahrada

Vlastníte zahradu o rozloze 5 000 m2, zastavěná plocha nadzemní části stavby, na kterou bylo vydáno stavební povolení je 200 m2. Pozemek leží v obci, která má 1 500 obyvatel. Cena půdy v obci je 7,20 Kč/m2. Obec pro rok 2018 zvýšila koeficient o jednu kategorii. Určete výši daně za stavební pozemek.

=> základ daně staveb. pozemku = 200 m2
sazba daně za staveb. pozemek = 2 Kč/m2 x koef 1,6
–> 200 x 2 x 1,6 = 640 Kč

základ daně zahrady = 5 000 – 200 = 4 800 m2 x 7,20 = 34 560 Kč
–> 34 560 x 0,75 / 100 = 2 592 Kč

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!