Daňová soustava – Účetnictví (VOŠ)

Téma: Daňová soustava

Předmět: Účetnictví

Zaslal(a): Nickel

 

DAŇOVÝ SYSTÉM ČR

= souhrn daní, které jsou státem stanovené a jsou dány do daňových zákonů

 

DAŇ

= významný příjem veřejného rozpočtu (státního a místního – obecního, krajského, …)

 • vznik daní je spojen se vznikem a rozvojem státu (Řecko, Řím), u nás – Karel English (1. republika) – daň jako příspěvek na podpůrnou úhradu veřejné správy
 • odčerpává ze zákona povinně část důchodu subjektu:
 • na nenávratném principu – společnost je využije podle potřeb – veřejné statky a služby:
 • armáda a vojenská obrana obecně
 • udržování veřejného pořádku, dodržování zákonů, včetně ochrany práv, majetku, apod.
 • tvorba a údržba infrastruktury
 • náklady na provoz veřejné správy
 • přerozdělování bohatství
 • na principu solidarity – jednotlivci se podílejí na úhradě potřeb ostatních – je dán určitými možnostmi (ne všichni využívají a platí daně)

 

Poslední daňová reforma v ČR – 1. 1. 1993 – pozdější novely.

 

TLAKY NA STÁT V DAŇOVÉ SOUSTAVĚ:

 1. stát potřebuje vybrat co nejvíce peněz, aby mohl rozvíjet své aktivity
 2. občané a firmy naopak chtějí odvádět co nejméně daní, aby jim zůstalo co nejvíce pro vlastní potřeby
 3. řada daní je svázána s mezinárodním obchodem a pohybem kapitálu – zde jsou zase tlaky na stát, aby sjednotil své daně s ostatními zeměmi a podepsal s nimi dohody o zamezení dvojího zdanění
 4. stát musí respektovat sociální únosnost daní (to jej vede k systému úlev, výjimek apod.)
 5. stát musí zohledňovat i technická a ekonomická kritéria vybíratelnosti a vymahatelnosti daní

 

PRINCIPY:

 1. spravedlnost zdanění
 • stejné podmínky pro různé typy subjektů, pro tuzemské i zahraniční firmy atd.

 

 1. všeobecnost zdanění
 • zdanění podléhají všechny typy vlastnictví (daň z úroku platíte stejnou v polostátní bance, privátní bance i družstevní kampeličce)

 

 1. účinnost zdanění
 • vhodným zdanění stimulovat žádoucí aktivity (slevy na dani podnikatelům při zaměstnávání tělesně postižených občanů, úlevy při sponzoringu sportovních, kulturních, vzdělávacích, charitativních organizací, podpora investic mimořádným odpočtem z daňového základu apod.)

 

 1. harmonizace
 • sbližování naší daňové soustavy se systémy Evropské unie (zrušili jsme daň z obratu a zavedli daň z přidané hodnoty)

 

ZÁKLADNÍ POJMY

Daňový poplatník

 • FO či PO, která musí podle zákona odvádět daň („z čí kapsy peníze ubydou“)
 • osoba (FO či PO), z jejichž peněz je daň placena

 

Daňový plátce

 • FO i PO – mají povinnost ze zákona povinnost peníze odvést státu – za tento odvod je odpovědný

 

Poplatník X plátce

 1. může být totožný
 • samostatné podnikání, silniční daň (obojí podnikatel), jiné než živnostenské oprávnění (advokáti), daň z nemovitosti (FO), apod.
 1. jiné osoby
 • nakupující nakoupí zboží a zaplatí cenu včetně DPH, konečný spotřebitel je poplatníkem a plátce daně je prodávající (má povinnost odvést FÚ)

 

Správce daně

 • je příslušný finanční úřad (u spotřebních daní a cla celní úřad), u kterého se musí plátce k jednotlivým druhům daní zaregistrovat – ten kontroluje správnost výpočtu a odvádění daní, ukládání sankce (pokuty, penále) v případě neplnění daňových povinností a daň vymáhá

 

Základ daně (daňový základ)

 • částka, ze které se určitým procentem vypočte daň

 

Daň

 • vypočtená částka, kterou plátce odvádí FÚ

 

Sazba daně

 • procentem vyjádřený poměr daně k základu daně

 

Sleva na dani

 • pevně stanovená částka, kterou si může poplatník odečíst přímo od vypočtené daně
 • je částka, o níž se vypočítaná daň v případech stanovených příslušným zákonem snižuje
 • např. u daně z příjmů, které plynou z podnikání, se daň snižuje při zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 

Zdaňovací období

 • je období, za které je plátce daně povinen daň vypočítat a odvést
 • u daní přímých je to obvykle kalendářní rok (hospodářský rok)
 • u daní nepřímých je to obvykle měsíc, případně čtvrtletí

 

Daňové přiznání

 • je písemný dokument, ve kterém plátce daně za zdaňovací období vypočítá všechny skutečnosti týkající se příslušné daně
 • tento dokument do stanoveného termínu po uplynutí zdaňovacího období předkládá správci daně (příslušnému úřadu)

 

Platba daně

 • je to odvod saně správci daně
 • daň za zdaňovací období se platí buď najednou do určitého dne v jeho průběhu, nebo po jeho uplynutí, případně v několika splátkách
 • u některých daní se v průběhu zdaňovacího období platí zálohy – pokud vznikl na zálohách přeplatek, správce daně ho vrátí, nebo se o něj sníží záloha na daň v dalším zdaňovacím období

 

Minimalizace daňové povinnosti

 • snížení daňového základu v souladu se zákonem
 • legální cestou je i využití nedostatků v legislativě

 

Daňový únik

 • snížení daňového základu v rozporu s legislativou

 

Záloha na daň

 • platba, kterou musí daňový subjekt odvádět na finanční úřad ještě před vyměřením daní
 • po stanovení daní jsou zálohy do celkové úhrady započítány

 

Platební výměr

 • rozhodnutí, jimž správce daně sděluje poplatníkovi stanovený základ a výši daně

 

Daňový nedoplatek

 • vznikne, když je daňový subjekt v prodlení s platbou daně, za každý den prodlení se počítá penále

 

Prominutí daňového nedoplatku

 • je výlučně v kompetenci správce daně
 • o prominutí daňového nedoplatku může subjekt požádat

 

Daňový přeplatek

 • vznikne, když daňový subjekt zaplatí finančnímu úřadu vyšší částku, než byla jeho povinnost
 • používá se k úhradě nedoplatku, pokud má daňový subjekt u finančního úřadu přeplatek i po případném splacení dluhu, FÚ přeplatek vrací – daňový subjekt však musí o vyplacení přeplatku požádat

 

Daňová kontrola

 • daňovou kontrolou pracovník správce daně zjišťuje nebo prověřuje daňový základ nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější
 • daňová kontrola se provádí v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení účelu podle zákona

 

Daňové odpisy

 • odpisy, jejich výši a způsob uplatnění stanoví zákon o daních z příjmů
 • neuplatňují se do účetních nákladů, nýbrž se zohledňují při určování základu daně z příjmů (snižují základ daně!)

 

Způsob výběru daně

 • cesta, jak se daň dostane do státní pokladny
 • možnosti:
 1. daňové přiznání
 2. záloha na daň
 3. splátky daně
 4. srážka daně
 5. záloha na daň u zdroje

 

Optimalizace daňové povinnosti

 • optimalizací se obvykle rozumí takové jednání daňového subjektu, jímž se snaží minimalizovat svou daňovou povinnost

 

SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ

zákon 337/92. Sb., o správě daní a poplatků

 

Z hlediska státu je nutno nastavit pravidla, která umožní daně vybrat i případně s donucením.

Správa daní upravuje pravidla jednání jednotlivých subjektů v průběhu řízení o daních, vymezuje jejich práva a povinnosti.

 

ZÁKON UVÁDÍ:

 1. daň – jako poplatek státu
 2. příslušenství daně – peněžní sankce, tj. pokuty, penále, úrok

 

ÚČASTNÍCI DAŇOVHO ŘÍZENÍ:

 1. daňové subjekty
 • poplatník, plátce

 

 1. osoby vykonávající dohled státu
 • správci daně (FÚ, celní orgány)

 

 1. třetí osoba
 • svědek, soudní znalec, tlumočník

 

ZASTUPOVÁNÍ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ

 • zákonný zástupce (rodič), na základě písemné plné moci, daňový poradce, auditor, advokát, i PO

 

VYMEZENÍ MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

 • u FO – bydlištěm
 • u PO – sídlem firmy

 

CÍL DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ

 • vybrat daně tak, aby nebyly kráceny daňové příjmy, tj. znát daňová práva

 

ZÁSADY DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ

 • zákonný postup, neveřejnost, mlčenlivost, přiměřenosti kroků a úkonů správce daně, skutečného obsahu věci, součinnosti správce daně s daňovým subjektem, spolupráce daňového subjektu se správcem daně, rovnosti daňového subjektu se správcem daně, vymezení práv a povinnosti daňového subjektu

 

ÚKONY V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ:

 1. podání daň. subjektu – písemná i ústní
 2. rozhodnutí – správce daně jím může ukládat povinnosti a práva (např. prominutí penále, oprava, snížení, zvýšení, …)
 3. platební výměr – stanoví platební povinnosti
 4. doručování písemností – poštou i osobě pracovníky správce daně
 5. lhůty – ohraničení času pro jednotlivé úkony – zákonné, individuální

 

ČÁSTI DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ

 1. přípravné řízení – předchází vyměření daňové povinnosti a slouží k podchycení daňových subjektů a podstatných skutečností pro budoucí vyměření a evidenci daní
 2. vyměřovací řízení – správce daně vyměří daňovou povinnost (podklad je daňové přiznání)
 3. placení daní
 4. vymáhací řízení – směruje k vyrovnávání daňových nedoplatků

 

Přípravné řízení

 • registrace daňového subjektu, zřízení provozovny, vydání osvědčení DIČ: FO- rodné číslo, PO – IČO

 

Vyměřovací řízení

 • stanovena výše vyměřovací povinnosti, platební výměr, daňová přiznání – řádná, opravná, dodatečná, vytýkací řízení – u pochybnosti a správnosti údajů
 • daň je obvykle vyměřena k poslednímu dni lhůty pro podání daňového přiznání
 • dodatečná daňová přiznání – podat do konce následujícího kalendářního měsíce od zjištění skutečnosti, která snižuje nebo zvyšuje daňovou povinnosti
 • daňová kontrola, zpráva o daňové kontrole

 

Placení daní

 • ve vyměřené výši a stanovené době
 • daňový dlužník, daňová povinnosti, den splatnosti, povolení splátek, prominutí daňového nedoplatku, sankce v daňovém řízení

 

Vymáhací řízení

 • proces, ve kterém správce daně využívá zákonem stanovené prostředky, aby donutil daňový subjekt zaplatit nedoplatek daní, je stanovena lhůtou, slouží k tomu nejčastěji před exekucí zástavní právo k věcem a pohledávkou

 

DAŇOVÁ EXEKUCE

 • předchází písemná výzva k zaplacení daně, pak vydán exekuční příkaz
 • formy:
 1. z účtu
 2. srážkou ze mzdy
 3. prodejem movitého majetku
 4. prodejem nemovitého majetku

 

K obraně práv daňového subjektu patří opravné prostředky:

 1. řádné
 • odvolání, stížnosti, námitky, reklamace
 1. mimořádné
 • obnova řízení, přezkoumání rozhodnutí, prominutí daně, opravy nesprávnosti

 

ZÁKON O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

 • zákon č. 565/1990 Sb. v pozdějších novelách
 • místní poplatky = poplatky, o jejichž vybrání (i výši) si rozhodují samy obce v rámci samostatné působnosti na základě zákonného zmocnění
 • poplatky nemusí být vybírány ve všech obcích, rozhoduje zastupitelstvo, zda využije zmocnění v zákoně a v jaké výši bude poplatky vybírat => příjmy obecních rozpočtů, jsou pro poplatky závazné

 

FUNKCE POPLATKŮ:

 1. fiskální

= výběr peněz, využití v dané obci

 1. lokální
 2. regulační
 3. ochranná

 

LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA:

 • listina základních práv a svobod (článek 11, odstavec 5) – poplatky lze ukládat na základě zákona
 • stanoví samostatné působnosti obce a zavede je závaznou vyhláškou

 

DRUHY MÍSTNÍCH POPLATKŮ:

 1. ze psů
 • dle držitele psa
 1. za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • plátce je ubytovatel, který musí poplatky odvést
 • poplatník zaplatí plátci
 1. za odpady
 • podle osob trvale hlášených
 1. za užívání veřejného prostranství
 • např. umístění dočasných výkopových prací, písku, dřeva, …; reklamní akce, poskytování prodeje, skládka, pouťové atrakce, cirkus, …
 • dáno vyhláškou
 1. ze vstupného
 • kultura, sport, reklamní akce, prodejní akce, …
 1. z ubytovací kapacity
 • zařízení k přechodnému ubytování za úplatu
 • ubytovací kniha (=evidenční ubytovací kniha) – musím ji mít evidovanou 6 let
 1. za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst města
 2. za provozování výherních automatů
 3. za zhodnocení stavebního pozemku

 

DANĚ DAŇOVÉHO SYSTÉMU ČR

Daně

 • přímé
 • nepřímé
 • ostatní

 

Přímé daně (přímo státu)

 • Důchodové (z příjmu)
  • z příjmu FO
  • z přijmu PO

 

 • Majetkové
  • z nemovitostí
   • z pozemku
   • ze staveb
  • silniční
  • převodové
   • dědická
   • darovací
   • z převodu nemovitostí

 

Nepřímé daně

Daň ze spotřeby

 • Univerzální
  • DPH

 

 • Selektivní
  • spotřební
   • z uhlovodíkových paliv
   • z alkoholu
    • z lihu a lihovin
    • z vína
    • z piva
   • z cigaret a tabákových výrobků
  • cla

 

DAŇ SILNIČNÍ

PŘEDMĚT DANĚ

= všechna silniční motorová vozidla používaná k podnikatelské činnosti

 

SMYSL SILNIČNÍ DANĚ

 • vytvoření finančních zdrojů na výstavbu rekonstrukci a údržbu silniční sítě

 

PLÁTCE, POPLATNÍK

 • je majitel vozidla uvedený v technickém průkazu vozidla
 • výjimku tvoří případ, kdy firma rozhodne, že zaměstnanec bude při výkonu své práce používat své soukromé vozidlo a firma mu bude proplácet cestovní náhrady – v tom případě musí zaměstnavatel uhradit silniční daň

 

SAZBA DANĚ

 1. u osobních automobilů závisí na objemu válců v motoru
 2. u nákladních automobilů závisí na hmotnosti vozidla a počtu náprav

 

DAŇOVÁ POVINNOST

 • vzniká v měsíci vložení vozidla do majetku podnikatelského subjektu a zaniká v měsíci jeho vyřazení
 • u vozidel, která nejsou v majetku podnikatelského subjektu, vzniká daňová povinnost v měsíci prvního použití vozidla k podnikání a zaniká v měsíci, kdy používání k podnikání bylo ukončeno nebo přerušeno

 

ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

 • je kalendářní rok, přičemž podnikatel může platit zálohy a do konce ledna následujícího roku je vyúčtovat

 

VYUŽITÍ VLASTNÍHO OSOBNÍHO AUTOMOBILU PRO PRACOVNÍ CESTY PRO ZAMĚSTNAVATELE

 • dvě varianty:
 1. 1/12 roční sazby za každý měsíc
 2. zaplatit za každý den použití 25 Kč

 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

 • podává se na FÚ do 31. 1., které následuje po uplynutí zdaňovacího období

 

PŘÍKLADY

Určete výši silniční daně za rok 2009:

osobní automobil – zdvihový motor 1300 cm3

= 2.400,– Kč

 

nákladní automobil – 2 nápravy o hmotnosti 3 t

= 3.600,– Kč

 

nákladní automobil – 3 nápravy o hmotnosti 10 t

= 7.200,– Kč

Celkem = 13.200,– Kč

 

Zaměstnanec použil soukromý osobní automobil (1289 cm3) v měsíci srpnu, celkem 8 dní (17 dní). Vypočtěte silniční daň.

 • pro 8 dní
 • 2400 / 12 = 200,– Kč
 • 25 * 8 = 200,– Kč

 

 • pro 17 dní
 • 2400 / 12 = 200,– Kč
 • 25 * 17 = 425,– Kč

 

Podnikatel začal 26. 8. Podnikat, vložil dříve nepodnikatelský osobní automobil (zdvihový objem 1300 cm3). Vypočtěte silniční daň.

= 2400 / 12 = 200 = 200 * 5 = 1.000,– Kč

 

DAŇ Z NEMOVITOSTI

 • zástava = ručení nemovitosti
 • věcné břemeno = právo doživotní

 

PLÁTCE, POPLATNÍK

 • je majitel nemovitosti evidovaný na katastrálním úřadě (= veřejný seznam)
 • u pronajatých pozemků je poplatníkem v určených případech nájemce

 

DAŇOVÁ POVINNOST

 • vzniká v měsíci vložení vozidla do majetku podnikatelského subjektu a zaniká v měsíci jeho vyřazení
 • u vozidel, která nejsou v majetku podnikatelského subjektu, vzniká daňová povinnost v měsíci prvního použití vozidla k podnikání a zaniká v měsíci, kdy používání k podnikání bylo ukončeno nebo přerušeno

 

ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

 • je kalendářní rok (tuto daň musí majitel každý rok do konce května uhradit finančnímu úřadu)

 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

 • do konce ledna příslušného roku musí plátce podat daňové přiznání, do konce května zaplatit daň

 

DVĚ ČÁSTI:

 1. daň z pozemků
 • základem je cena pozemku podle vyhlášky a forma využívání pozemku
 • u zemědělské půdy a lesů, u stavebních pozemků je to rozloha pozemku

 

 1. daň ze staveb
 • základem je půdorys nadzemní části stavby v m2 a sazby závisí i na poloze stavby

 

NEMOVITOST = pozemky a stavby pevně spojené se zemí

 • struktura:

 

DAŇ Z POZEMKŮ

 • základní údaje pro výpočet daně:
 1. název obce
 2. název a kód katastrálního území
 3. parcelní číslo
 4. rozměry
 • předmět: všechny pozemky na území ČR vedeny v katastru nemovitosti
 • základ daně: cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemků v m2 a průměrnou cenou půdy ve vyhlášce

 

DAŇ ZE STAVEB

 • stavby = nemovitosti se zemí pevným základem, vydáno kolaudační rozhodnutí
 • nepodléhají: čističky, úpravy vod, kanalizace, …
 • poplatník: vlastníci staveb
 • osvobození od daně ze staveb: vlastnictví státu, vlastnictví obce, církví, náboženství, škol, …
 • základ daně: výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 (u bytů = podlahová plocha)

 

 • sazby daně:
 1. základní sazby
 2. zvýšení za každé další nadzemní podlaží
 3. koeficient podle počtu obyvatel v obci
 4. další možnosti úpravy (podnikání, rekreace, …)
 • výběr daně: 1 kalendářní rok
 • rozhodný okamžik: 1. příslušného zdaňovacího období

 

PŘÍKLADY

Jakou daň z pozemků zaplatí majitel ze 4 ha orné půdy a z 6 ha luk v katastrálním území Želetava, kde je průměrná cena půdy 4,20 Kč.

400 m2 * 4,20 = 1680 * 0,75 = 1.260,–Kč

600 m2 * 4,20 * 0,25 = 630,–Kč

celkem = 1.890,–Kč

 

Určete velikost daňového základu pro výpočet daně ze staveb. Víte-li, že zastavěná plocha přízemního obytného domu je 100 m2, příslušenství stavby tvoří zkolaudované stavby:

prádelna 24 m2

dílna 19 m2

100 – 16 = 84 m2

100 + 24 +19 -16 – 16 = 111 m2

 

Vypočtěte daň z obytného domu, který má půdorys 300 m2, 3 nadzemní podlaží, obec má 20 000 obyvatel, je zde nebytový prostor 20 m2 sloužící k podnikání.

sazba daně = (1 + 0,75 + 0,75) * 2 = 5,–

daň = 300 * 5 = 1.500,–

+ plocha z podnikání = 20 * 2 = 40,–

celkem = 1.540,– Kč

 

Bydlíte na vesnici, ve které má trvalý pobyt asi 500 obyvatel. Koeficient pro stanovení daně ze staveb činí 1,0 (obec jej dále neupravovala). Máte dům o jenom nadzemním podlaží. Celková plocha parcely, na níž dům stojí, je 800 m2, z toho na půdorys stavby připadá 300 m2. Obytný dům tvoří jeden celek, z něhož 1/3 plochy připadá na bytové prostory a 2/3 plochy na nebytové prostory (stodola, garáž).

U domu je zahrada o velikosti 600 m2. Dále vlastníte 1 ha lesa, který pěstujete a těžíte z něho dřevo pro vlastní spotřebu i prodej. Pro účely daně z pozemků je stanovená cena za 1 m2 zemědělské půdy 5 Kč, za 1 m2 lesa 3,80 Kč.

Vypočítejte daně z nemovitosti zahrnující daň z pozemků a ze staveb.

 

daň z pozemků

 • orná půda = 5 000 m2 = 5000 * 5 = 25 000 * 0,0075 = 187,5 = 188,– Kč
 • louka = 5 000 m2 = 5000 * 5 = 25 000 * 0,0025 = 62,5 = 63,– Kč
 • les = 10 000 m2 = 10000 * 3,80 = 38 000 * 0,0025 = 95,– Kč
 • zahrada = 600 m2 = 600 * 5 = 3 000 * 0,0075 = 22,5 = 23,– Kč
 • zastavěná plocha = 800 – 300 = 500 m2 = 500 * 0,2 = 100,– Kč

= celkem za daň z pozemků = 496,– Kč

 

daň ze staveb

 • dům = 300 m2 – 16 m2 = 284 m2 = 284 * 2 * 1 = 568,– Kč

=celkem za daň ze staveb = 568,– Kč

            CELKEM = 496 + 568 = 1.037,– Kč

 

DAŇ DĚDICKÁ

 • je to daň jednorázová, která se vybírá pouze v případě, kdy pro ni nastanou rozhodné okolnosti (dědictví), proto u ní nesledujeme zdaňovací období
 • platí se v případě dědění majetku

 

PRÁVNÍ SUBJEKTY:

 1. zůstavitel

= osoba, po jejíž smrti se dědí

 1. dědic

= osoba, která má oprávnění dědit

 

PLÁTCE, POPLATNÍK:

= dědic ze závěti, ze zákona nebo podle pravomocného rozhodnutí (soud)

 

FORMY DĚDĚNÍ:

 1. ze závěti
 • na prvním místě
 • může dědit jak FO, tak i PO
 1. ze zákona
 • pouze FO může dědit

 

SAZBA DANĚ:

 • dané vztahem k zůstaviteli – dle skupin

I. skupina

 • příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti, prarodiče, vnuci, manželé) – od daně osvobozena

 

II. skupina

 • příbuzní v řadě nepřímé (sourozenci, tety, strýcové, bratranci, sestřenice) – od daně osvobozena

 

III. skupina

 • ostatní – DAŇ

 

ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

 • žádné, nastává nahodile

 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

 • poplatník je povinen do 30 dnů od vyřízení dědictví podat přiznání na finanční úřad, který mu uvedenou daň vyměří.

 

DAŇ DAROVACÍ

 • je to daň jednorázová, která se vybírá pouze v případě, kdy pro ni nastanou rozhodné okolnosti (darování), proto u ní nesledujeme zdaňovací období
 • platí se v případě darování majetku

 

PRÁVNÍ SUBJEKTY:

 1. nabyvatel = obdarovaný

= osoba, která nabývá majetek

 1. dárce

= osoba, která majetek přenechává

 

PLÁTCE, POPLATNÍK:

= obdarovaný (nabyvatel) – FO i PO

 

PŘEDMĚT DANĚ:

 1. nemovitosti
 • budovy, pozemky
 1. movitý majetek
 • movité věci, peníze
 1. jiný majetkový prospěch
 • prominutí dluhu, postoupení pohledávky

 

ZÁKLAD DANĚ:

= cena majetku

 

SAZBA DANĚ:

 • závisí na výši převáděného majetku a vztahu mezi zúčastněnými osobami – dle skupin

 

I. skupina

 • příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti, prarodiče, vnuci, manželé) – od daně osvobozena

 

II. skupina

 • příbuzní v řadě nepřímé (sourozenci, tety, strýcové, bratranci, sestřenice) – od daně osvobozena

 

III. skupina

 • ostatní – DAŇ

 

ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

 • žádné, nastává nahodile

 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

 • poplatník je povinen do 30 dnů od vyřízení darování podat přiznání na finanční úřad, který mu uvedenou daň vyměří.

 

PŘÍKLAD:

Rodiče darovali synovi v roce 2007 rodinný domek v hodnotě 1.600 000,– Kč. V darovací smlouvě je obsaženo věcné břemeno (zapsáno do katastru nemovitostí), doživotního užívání společných prostor domu a bydlení v určených dvou místnostech s příslušenstvím. Věcné břemeno má hodnotu 100.000,– Kč.

 1. Jaké dani podléhá převod domu, a určete její základ
 • daň darovací
 • základ daně = cena snížená o věcné břemeno = 1 600 000 – 100 000 = 1 500 000,– Kč
 • poplatník = syn

 

 1. Jaké dani podléhá věcné břemeno, urči základ
 • daň z převodu nemovitosti
 • základ daně = hodnota věcného břemena = 100.000,– Kč
 • poplatníci = rodiče
 • 100 000 * 0,03 = 3 000,– Kč

 

DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTI

 • je to daň jednorázová, která se vybírá pouze v případě, kdy pro ni nastanou rozhodné okolnosti (prodej nemovitosti), proto u ní nesledujeme zdaňovací období
 • platí se v případě darování majetku
 • jednorázový úplatný převod vlastnictví k nemovitosti z jedné osoby (FO i PO) na druhou osobu (FO i PO)

 

PRÁVNÍ SUBJEKTY:

 1. převodce

= prodávající

 1. nabyvatel

= kupující

 

PLÁTCE, POPLATNÍK:

= prodávající

 

SAZBA DANĚ:

 • od roku 2004 3% z ceny odhadní nebo ceny kupní, podle toho, která je vyšší

 

ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

 • žádné, nastává nahodile

 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

 • poplatník je povinen do 30 dnů od vyřízení převodu nemovitosti podat přiznání na finanční úřad, který mu uvedenou daň vyměří.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!