Daňové příjmy územních rozpočtů – ekonomie (VŠ)

Téma: Daňové příjmy územních rozpočtů

Předmět: Ekonomie

Zaslal(a): R690

 

Rozpočet obce lze chápat jako nástroj realizace (fiskální decentralizace) veřejné politiky. koncepce ekonomického a sociálního rozvoje daného území. prosazování poslání územní samosprávy, volebních programů …

 

OBEC =PO, jednající svým jménem, na vlastní účet, podle rozpočtu, hospodařící s vlastním majetkem, poskytuje veřejné statky a veřejné služby.

MUNICIPÁLNÍ ROZPOČET= součást veřejných rozpočtů FISKÁLNÍHO FEDERALISMU

 

ZÁSADY ZDAŇOVÁNÍ

 • zvyšování počtu svěřených daní
 • zvyšování podílu místních rozpočtů na sdílených daních
 • posilování daňové výtěžnosti místních daní
 • snižování poměru velikosti dotací
 • zvyšování odpovědnosti místní vlády za alokované prostředky

 

Daňová základna by neměla být proměnlivá, jinak by se daňoví poplatníci stěhovali z území s vyššími daněmi do území s nižšími daněmi a docházelo by k deformování v rozmístění ekonomických aktivit. Proto je nejvhodnějším typem daň z majetku, daň z půdy…

 

Daň (sazba i daňová základna) by měla být viditelná, jasná daňovému poplatníku, aby místní vlády měly větší odpovědnost za jejich užití.

 • dostatečný příjem na pokrytí potřeb místních správních stupňů.
 • neexistence možnosti převádění daňového výnosu na jiné území, protože by to oslabovalo vazbu mezi místními daněmi a veřejnými výdaji na místní služby (daň neplatí kdo na daném území nebydlí).
 • Jednoduchá správa daní (informační, administrativní, technické požadavky).
 • ekonomicky efektivní (neutrální z hlediska dopadu na rozhodování poplatníka).
 • Proporciální růst příjmů s ekonomickým růstem lokální ekonomiky.

 

KATEGORIE PŘÍJMŮ

Běžné

 • Daňové
  • Svěřené (výlučné) -daň z nemovitostí – celonárodní, nedělitelné
  • Sdílené daně (DPH) – celonárodní, dělené mezi centrální vládu a místní rozpočty
  • Místní daně – kompetence místní vlády
 • Nedaňové
  • Poplatky za služby
  • Místní správní poplatky
  • Ostatní (Příjmy z pronájmu majetku, O.S.P.O., zisk obecních podniků, Dividendy z akcií, přijaté úroky)
 • Dotace (míra závislosti na centrální vládě)
  • Transfery – Neúčelové, účelové

Kapitálové

 • z prodeje majetku
 • z prodeje akcií
 • kapitálové dotace
 • přijaté úvěry
 • příjmy z emise obecních obligací
 • přijaté splátky půjček

 

Daně (cca 55-60 % rozpočt. příjmů)

 • z příjmu fyzických osob (SVČ, ZČ)
 • z příjmů právnických osob
 • z přidané hodnoty
 • z nemovitostí (4 %)
 • silniční
 • spotřební
 • dědická, darovací, převod
 • cla, mýtné, dálniční poplatek

 

Poplatky

 • MÍSTNÍ povaha místní daně – (psů, lázeňský a rekreační pobyt, užívání veř. prostranství, vstupné, ubytovací kapacity, vjezd vozidel do vybraných částí měst, užívání veřejných prostranství, odpady, automaty
 • SPRÁVNÍ
 • POPLATKY SPOJENÍ S ŽP

 

Základní problémy municipálních rozpočtů – časté chyby samospráv

 • Přílišná orientace na výdajovou stranu rozpočtu – mýtus, že příjmová strana rozpočtu je „daná“ a že jediné, co lze s ohledem na potřeby obce je cesta úspor či přerozdělování na straně výdajů.
 • Neexistence finanční strategie, plánu – chybí obce, jako by byla firma
 • Neefektivní zacházení s různými typy rozpočtových příjmů –nízké běžné rozpočtové příjmy a značně běžné (provozní) finanční nároky, (ii) nekoncepčnost v rozhodování představitelů obcí.
 • Honba za dotacemi – způsobuje nesamostatnost

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!