Dlouhodobá produkční funkce – ekonomie 2 (mikro)

 

 Téma: Oligopol

 Předmět: Ekonomie II (mikro)

 Zaslal(a): Flákač

 

Charakteristika dlouhého období:

 • Dostatečně dlouhá doba pro změnu všech používaných vstupů (všechny jsou variabilní, žádný fixní)
 • Pracuje se s výnosy z rozsahu – vztah mezi proporcionálně stejným růstem objemu vstupů a změnou výstupu

 

Dlouhodobá produkční funkce

 • Grafické znázornění je mapa izokvant
 • Na ose x je práce L
 • Na ose y je kapitál K
 • Množství kapitálu i práce je možné měnit

 

Izokvanta

 • Křivka tvořená všemi kombinací vstupů (K,L) vedoucí ke stejnému výstupu (například 500 výrobků)
 • Vyšší izokvanta představuje vyšší výstup
 • Mapa izokvant informuje o maximálně dosažitelném výstupu při jakékoliv kombinaci vstupů, nekonečně mnoho
 • Analogie indiferenční křivky IC v teorii spotřebitele (zde místo stejného výstupu stejný užitek)
 • Neprotínají se, protože pak by stejná kombinace vstupů mohla vést k různému objemu produkce
  • tzn. existovalo by neefektivní využívání zdrojů a porušil by se předpoklad efektivnosti produkční funkce
 • Klesající a konvexní k počátku

 

Mezní míra technické substituce (MRTS)

 • Míra ve které je možné technicky nahrazovat práci a kapitál se zachováním velikosti výstupu
 • Důsledkem substituce je klesající směrnice izokvanty => snížení jednoho vstupu = zvýšení druhého vstupu
 • Pro relativně velké objemy směrnice mezi 2 body: MRTS = -ΔK/ΔL (při Q=Q1)
 • Pro relativně malé změny objemu je směrnice izokvanty v jakémkoliv bodě: MRTS = -δK/δL (při Q=Q1)
 • Vzorce vyjadřují snížení K (proto mínus) a zvýšení L při zachování výstupu – jedná se o mezní míru nahrazování kapitálu prací
 • Zmenšení K: -ΔK*MP(K) se musí rovnat zvětšení ΔL*MP(L)
 • -ΔK*MP(K) = ΔL*MP(L) => MRTS = -ΔK/ΔL = MP(L)/MP(K)
 • MRTS podél izokvanty klesá – čím více zapojíme práce, tím více klesá její produktivita MP(L) a zároveň roste MP(K)
 • Zapojí-li firma relativně velké množství práce, pak se stačí vzdát relativně malého množství K výměnou za další jednotku práce
 • Produktivita práce MP(L) je ovlivněna nejen současným množstvím práce, ale i množstvím zapojeného kapitálu
 • MRTS=0 – firma už nemůže snížit množství kapitálu a nahradit ho prací (snížilo by to výstup a to na uvažované izokvantě není možné)
 • MRTS = ∞ – Maximální použité množství kapitálu, které nahradilo práci. Další nahrazení práce by vedlo ke snížení objemu výstupu
 • MRTS = MP(L)/MP(K); s růstem práce klesá MP(L) a s růstem kapitálu klesá MP(K)

 

Elasticita nahrazování vstupů – elasticita substituce δ

 • Jedná se o obtížnost nahrazovaní jednotlivých vstupů
 • Změna δ poměru K/L dělená změnou δ MRTS
 • K/L a MRTS se pohybují stejným směrem => elasticita kladná nebo nulová
 • Tvary izokvant podle obtížnosti nahrazení

Dokonale nahraditelné vstupy

 • Izokvanta lineární (klesající)
 • δ = ∞
 • Nastává pouze vyjimečně

Snadné nahrazení vstupů

 • Izokvanty relativně ploché
 • δ vysoká hodnota

Obtížné nahrazení vstupů

 • Izokvanty více zakřivené
 • δ nízká hodnota

Vzájemně nenahraditelné vstupy

 • Izokvanty tvar písmene L
 • δ = 0
 • Nelze nahradit, MRTS neexistuje
 • Fixní proporce vstupů
 • Běžné ve výrobních procesech

 

Izokosta TC = wL + rK

 • Znázorňuje omezení vyplývající z cen vstupů a nemožnosti koupit jejich neomezené množství
 • Pomáhá najít optimální množství výstupu s minimálními náklady
 • Přímka stejných nákladů, která obsahuje všechny kombinace vstupů L a K s těmito stejnými náklady
 • Směrnice: -(δK/δL) = w/r => klesající tendence, závisí na relativních cenách vstupů
  • Relativní ceny: pokud se ceny obou vstupů zvednou 2x, směrnice se nezmění
 • Pokud se změní TC, izokosta se posouvá rovnoběžně
 • Změní-li se cena vstupu, mění se směrnice izokosty

 

Optimální kombinace vstupů

 • Optimální množství výstupu s minimálními náklady nebo maximální výstup s danými náklady
 • Míra ve které je firma schopna technicky nahradit kapitál prací (MRTS) se rovná míře ve které je schopna substituci uskutečnit (w/r)
  • MRTS = w/r
  • MP(L)/MP(K) = w/r
  • MP(L)/w = MP(K)/r
 • MP z 1Kč vynaložené na nákup vstupů je u K i L stejný
 • Graficky dotyk izokvanty a izokosty

 

Křivka rostoucího výstupu (EP)

 • Soubor kombinací vstupů při kterých firma minimalizuje náklady
 • Jedná se v podstatě o soubor optimálních kombinací vstupů při různých objemech Q
 • Podél EP stejná MRTS (konstantní)
 • Mění se pouze velikost výstupu
 • Dle tvaru:
  • Kapitálově náročná výroba (růst výstupu spojen s relativně větším použitím K)
  • Výroba náročná na práci (růst výstupu spojen s relativně větším použitím L)
  • Zvětšení obou výstupů ve stejné proporci

Výnosy z rozsahu

 • Vztah mezi změnou vstupu a výstupu
 • Rostoucí – růst vstupu vyvolá větší růst výstupu
 • Konstantní – růst vstupu vyvolá stejné zvýšení výstupu
 • Klesající – růst vstupu vyvolá menší růst výstupu
 • Graficky: izokvantová mapa: rozdíly ve vzdálenostech při růstu výstupu Q
  • Rostoucí – izokvanty se přibližují
  • Konstantní – izokvanty jsou od sebe stejně vzdálené
  • Klesající – izokvanty se vzdalují
 • Lineární produkční funkce – konstantní
 • Fixní proporce vstupů (tvar L) – konstantní
 • Cobb-Douglesova produkční funkce – konstantní, rostoucí i klesající

 

Technologický pokrok

 • Produkční funkce je omezena technologickým omezením výroby
 • Při technologickém pokroku je možné vyrobit stejné množství výstupu s menším množstvím vstupů
 • Q = A(t) * f(K,L)
 • Graficky se izokvanta pusune doleva – představuje stejné Q, ale s menším množstvím L a K
 • Různé druhy
  • Pracovně náročný technický pokrok ovlivňuje pouze produktivitu práce: Q=f(K, A(t) L)
  • Kapitálově náročný technický pokrok – pouze kapitál
  • Neutrální technický pokrok – působí na oba vstupy stejně

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!