Dlouhodobý majetek – otázka z účetnictví

 

Otázka: Dlouhodobý majetek

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Jana Hladká

 

Dlouhodobý majetek

Je majetek, který se používá delší dobu (déle než 1 rok) a postupně se opotřebovává. Jeho vstupní cena přesahuje určitou hranici. Zařazení majetku do DM má pro firmu záasadní význam, protože významně ovliňuje výši daní. Nespotřebovává se, ale opotřebovává. Slouží především k tomu, aby bylo kde a na čem vyrábět. Tvoří spolu s majetkem oběžým celkový majetek podniku.

 

Členění:

 • hmotný majetek
 • nehmotný majetek
 • finanční majetek

 

Pořízení dlouhodobého majetku:

 • nákup – oceňujeme pořizovací cenou
 • vlastní výroba – oceňujeme cenou ve vlastních nákladech
 • darování – oceňujeme reprodukční cenou
 • převod z osobního majetku podnikatele
 • vklad majetku společníky

 

Oceňování dlouhodobého majetku:

 • ocenění pořizovací cenou – cena pořízení + ostatní poplatky
 • ocenění reprodukční pořizovací cenou – cena, za kterou bychom majetek v tuhle dobu pořídili, nebo cena určená znalcem
 • vlastními náklady – používá se při vlastní výrobě

 

Hmotný majetek

Jedná se o majetek, který se používá v podniku déle než 1 rok a jeho cena je vyšší než 40.000,- Kč. Během používání DM múže podnik zvýšit hodnotu majetku: přestavby, rekontrukce nebo modernizace. Pozemky se neodepisují.

 • Majetek, který během používání nemění svoji hmotnou podobu, ale ztrácí svoji hodnotu
 • samostatné movité věci (auto, počítač)
 • budovy, byty, nebytové prostory a stavby
 • pěstitelské celky trvalých porostů
 • základní stádo, tažná zvířata
 • drobný hmotný majetek (+40.000,- Kč)

 

 • Majetek který svoji hodnotu neztrácí, ale naopak časem se jeho hodnota zvyšuje
 • sbírky a předměty z drahých kovů
 • pozemky

 

Nehmotný majetek

Tvoří složku dlouhodobého majetku, který nemá hmotnou povahu. Doba používání nehmotného majetku je více než 1 rok. Umožňuje provádět výkony podniku nebo je zvyšovat. Nehmotný majetek se odepisuje (účetní i daňové odpisy).

 

Zřizovací výdaje: souhrn všech výdajů spojených se založením nové firmy

 • soudní a notářské poplatky
 • poplatek za vydání výpisů z životního rejstříku
 • poplatek za sepsání společné smlouvy
 • poplatek za vložení do obchodního rejsříku
 • zhotovení razítek apod.

 

Členění:

 • výzkumné a odborné činnosti- receptury, projekty
 • software (+60.000,-Kč)
 • ocenitelná práva – licence, patenty, autorská práva
 • drobný nehmotný majetek (60.000,- Kč, méně než 1 rok)
 • good-will – dobrá pověst, značka, síla značky

 

Finanční majetek

Jedná se o finanční majetek dlouhodobé povahy, který podnik pořizuje pro získání výnosů v budoucnosti. Majetek, který podnikatel nepotřebuje ke své provozní činnosti. Podnik ho má v držení déle než 1 rok. Finanční majetek nakupuje podnik za účelem uložení volných peněžních prostředků. Finanční majetek se nakupuje, aby přinesl další finanční výnos v podobě dividend, úroků nebo aby se prodal. Minimální cena není stanovena a neodepisuje se.

 

Řadíme zde:

 • cenné papíry (akcie, obligace, dlouhopisy)
 • terminované vklady, spořící účet
 • půjčky poskytnuté jiným podnikům
 • umělecká díla
 • pozemky

 

Evidence dlouhodobého majetku:

Cílem analytické evidence je poskytovat požadované informace o jednotlivých složkách dlouhodobého majetku. Tyto informace se uvádějí zpravidla na inventárních kartách.

 

Obsah inventárních karet:

 • název nebo popis majetku, popř. jeho číselné označení
 • datum a způsob jeho pořízení
 • datum zaúčtování na příslušný majetkový účet, tj. uvedení do užívání
 • ocenění majetku a údaje o jeho případných změnách (například technické zhodnocení majetku)
 • údaje o zvoleném postupu účetních a daňových odpisů
 • informace o zůstatkových cenách účetních a daňových
 • datum a způsob vyřazení

 

Veškeré informace o dlouhodobém majetku však nelze evidovat přímo v účetnictví, a proto se k těmto účelům využívá tzv. operativní evidence, která není součástí účetnictví, ale účetnictví napomáhá a doplňuje o další data, která jsou pro účetní jednotku důležitá.

 

Opotřebení dlouhodobého majetku

Používáním a působením přírodních vlivů dochází ke snižování původních parametrů dlouhodobého majetku (snižuje se výkon, přesnost, zvyšuje se poruchovost).

 

Fyzické opotřebení

Rychlost fyzického opotřebení závisí na:

 • odbornosti
 • intenzitě užívání
 • agresivitě prostředí

 

Životnost dlouhodobého majetku lze prodloužit:

 • opravami
 • výměny – technické zhodnocení
 • přestavba
 • rekonstrukce
 • modernizace

 

Morální opotřebení – zastarání v důsledku technického rozvoje. Fyzickým a morálním opotřebením se snižuje cena dlouhodobého majetku. Výše opotřebení vyjádřená v penězích = ODPISY.

 

Odpisy

a) účetní

 • blíže skutečnému opotřebení a vychází z zákona o účetnictví

 

Vychází z:

I) doby upotřebitelnosti dlouhodobého majetku

 • odpisová sazba v % = 100 : doba upotřebitelnosti

 

II) z celkového výkonu dlouhodobého majetku

 • poř. cena : předpokl. výkon za dobu životnosti * skutečný výkon za rok = Kč

 

b) daňové

 • vychází se ze zákona o dani z příjmů
 • odpisy podle zákona zařazují majetek do pěti skupin s různou dobou odepisování
 • podle toho rozlišujeme odepisování na rovnoměrné a zrychlené


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy