Konkurence, hospodářská soutěž a selhání trhu

 

   Otázka: Konkurence, hospodářská soutěž a selhání trhu

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): tereres

 

 

Konkurence

 • konkurence = proces vzájemného střetávání, soutěž tržních subjektů na trhu (tj. spotřebitelů, výrobců a obchodníků)
 • při obchodování na trhu mohou nastat 2 mezní situace:

 

1) dokonalá konkurence:

 • v praxi ji nenajdeme – pouze ekonomická abstrakce, ideální stav
 • základní předpoklad: naprosto rovné podmínky pro všechny její účastníky:
 • ani nabízející ani poptávající nemají možnost ovlivnit situaci na trhu
 • existuje mnoho subjektů na straně nabídky i poptávky (ale ani jeden nemůže ve skutečnosti individuálně ovlivnit cenu)
 • existuje volný vstup do odvětví (tzn. neexistují žádné překážky pro nové zájemce)
 • všechny výrobky mají stejnou cenu
 • kvalita výrobků všech producentů je stejná

 

 • mnoho výrobců na trhu jednoho výrobku by vyrábělo zcela bezrozdílnou produkci a shodné výrobky (nejvíce se podmínkám dokonalé konkurence přibližují např. trhy některých zemědělských plodin – např. pšenice)

 

2) nedokonalá konkurence:

 • vzniká za situace, kdy na trh vstupují výrobky různé kvality, různého množství, s různými cenami (ptž někteří výrobci mají díky určitým výhodám nižší náklady atd…)
 • deformovaný trh, v praxi má různé formy

 

Monopol

 • jediný výrobce (nabízející) určitého výrobku v odvětví, který má absolutní moc nad spotřebitelem – může si libovolně diktovat ceny své produkce (zvlášť jedná-li se o nezbytné potřeby)
 • růst cen je ovšem také limitován koupěschopností spotřebitelů
 • při normálním fungování tržního mechanismu vznikají monopoly likvidací drobných konkurentů až do fáze vytvoření jediného výrobce (obchodníka, poskytovatele) na straně nabídky = státní regulace

 

 • výhody pro výrobce s monopolním postavením:
  • výrobce sám určuje vysokou (monopolní) cenu – kupující, pokud nemá jinou možnost, musí za tuto cenu nakupovat
  • poptávka a nabídka přestávají fungovat
  • výrobce nic nenutí k vyšší náročnosti na kvalitu – výrobce si tak diktuje podmínky (způsob prodeje, servis, chování k zákazníkovi, poskytování služeb atd…mnohem horší úroveň než při volné soutěži s ostatními konkurenty) – zákazníci musí tolerovat nedostatky, jen aby získali zboží pro sebe
  • monopolního výrobce nic nenutí k tomu, aby zvyšoval objem nabídky – totéž dosáhne prostým zvýšením ceny (tím, že monopol udržuje zboží jako nedostatkové vytváří převis poptávky)
  • monopol nevyrábí s nejnižšími možnými náklady, nehospodaří co nejefektivněji se vzácnými zdroji

 

 • snahou společnosti je omezení nebo likvidace monopolů – provádí stát (v současné době je výskyt monopolů v tržním hospodářství minimální – volný výměna zboží, pracovních sil, dobré podmínky pro dovoz a vývoz, preferování konkurence, …)

 

Typy monopolů:

 1. kartel – dohoda mezi konkurenty o cenách apod.
 2. syndikát – dohoda o společném nákupu nebo prodeji (COOP), konkurenti zůstávají právně samostatní
 3. trust – propojení konkurentů, spolupráce mezi nimi
 4. koncern – propojení v celém rozsahu činností (fúze – spojení 2 rovnocenných partnerů, akvizace – větší koupí menší)

 

 

Monopson výsadní postavení na straně kupujících – na straně poptávky (např. zbraně hromadného ničení)

 

Oligopol na straně prodávajících (na straně nabídky) existují 2 nebo velmi málo subjektů stejné produkce s dominantním postavením, kteří ovládají trh (pouze několik velkých firem dodává na trh rozhodující množství výrobků daného oboru)

 • přístup do odvětví je omezen
 • několik málo producentů (většinou na základě skrytých kartelových dohod o rozdělení sfér vlivu na určitém území) získává různé výhody na základě množství produkce na daném trhu

 

 • Pozn.:

K udržení nebo získání významného postavení na trhu (monopoly, oligopoly) a k získání tzv. monopolních (oligopolních) zisků za každou cenu mohou jít některé firmy až za hranice zákona = korupce, nelegální obchody, nelegální přístup k důležitým informacím, nezákonné metody omezování korupce atd. (= hospodářské trestné činy).

 

Monopolistická konkurence – v praxi – nejčastější podoba trhu (na trhu jsou firmy jak s dominantním postavením, tak i řada menších konkurenčních firem) – např. restaurace, maloobch.

 • volný vstup na trh
 • produkty jednotlivých výrobců jsou odlišné
 • ceny různých typů výrobků se mohou lišit
 • boj o zákazníka (pozitivní dopad = růst kvality, negativní dopad = zvyšování ceny)

 

Selhání trhu – důvody:

1) vznik monopolu – zneužití výsadního postavení

2) existence tzv. veřejných statků (služeb) – školství, zdravotnictví, státní správa, …

3) externality trhu – vedlejší účinky činností podnikatelů, mohou být:

 • negativní – špatný vliv výrobců na životní prostředí
 • pozitivní – podnikatelská činnost může někomu přinést i užitek (např. přivedení infrastruktury – dálnice, plynofikace apod. – do určité lokality ® stoupá tržní cena pozemků

1 komentář u „Konkurence, hospodářská soutěž a selhání trhu“

Komentáře nejsou povoleny.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!