Management – Firemní ekonomika (VOŠ)

Téma: Management

Předmět: Firemní ekonomika

Zaslal(a): Klára Cornelly

 

Obsah otázky  – pojem managementu, vývoj managementu, management a podnikání, přehled základních manažerských funkcí, manažer a moderní přístupy k vedení lidí, profil manažera, zásady práce manažera, styl řídicí práce, komunikace

 

Management – věda o řízení. Soubor ověřených postupů, názorů a zkušeností, které řídicí pracovníci (manažeři viz) užívají ke zvládnutí specifických funkcí, jež jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů organizace.

 

Management je ucelený soubor otevřených přístupů, názorů, zkušeností, které vedoucí pracovníci užívají k zvládnutí specifických činností, jež jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů.

 

Vývoj managementu:

A) Klasický management

 • první tři desetiletí 20. století
 • proud USA byl zaměřen na zvyšování výkonnosti s důrazem na bezprostřední řízení výroby (pracovní disciplína)
 • tehdejší USA prodělávala bouřlivý rozvoj průmyslové výroby. Do výroby byly zapojovány nekvalifikované pracovní síly, včetně přistěhovalců.
 • V praxi existovalo málo odborníků
 • Přístup k řízení nevyžadoval od podřízených žádnou iniciativu, pouze dodržování kázně

 

Představitelé:

H.Ford – plechová Líza

 • činnosti byly prokalkulovány na minimum času a nákladů
 • zavedl v roce 1913 běžící pás

 

T. Baťa – plánování veškeré činnosti, samospráva dílen

 • pravomoc a odpovědnost řídicích pracovníků
 • týdenní vyplácení mezd, účast na zisku
 • podnikové spoření, disciplína, běžící pás

 

B) Management 40. – 70. let

Členění:

Sociální přístupy:

 • Hledání, postavení a úkoly člověka podniku
 • Důraz na mezilidské vztahy
 • Úkolová mzda

 

Procesní přístupy:

 • Došlo k propracování řady manažerských funkcí (plánování, organizování, kontrolování)

 

Systémové přístupy:

 • Usilují o aplikaci koncepce funkční analýzy a obecné teorie systému do řízení
 • Řešíme složité problémy skutečnosti
 • Účelově vytvořený a uspořádaný celek

 

Matematické přístupy:

 • Matematické moduly, řešení problémů, logické procesy
 • Při formování matematického modelu nemůžeme obsáhnout všechny aspekty zkoumané reality

 

Empirické přístupy:

 • Neboli pragmatické
 • Zkušenost (empirie) a praktické poznatky (regmatismus) = důležitá je praxe
 • Jsou předkládány manažerům za účelem zlepšení jejich řídicích činností

 

C) Současné období managementu

 • dochází k celé řadě změn ve vývoji ekonomiky
 • růst konkurence
 • globální změny (ekonomický, politický původ, aj.)

 

Členění:

Filosofie podnikání

 • okamžitá ziskovost výrobku, preferováno v minulosti, není nejvýhodnější cestou k popularitě
 • dnes se firmy zabezpečují v podobě zvyšování tržního podílu
 • orientace na snižování nákladu (materiál, čas, aj.)
 • zvýšení produktivity práce, zkracování času (kratší dodací lhůty)
 • objednávací cykly, skladovací cykly

 

Samostatnost a podnikavost

 • vyšší vzdělanost a kvalifikovanost
 • týmová práce

 

Ústup od hromadné výroby

– současná tržní realita upřednostňuje zákazníka – náročnost výroby, univerzálnost pracovníků aj.

 

Rozvíjení tvořivosti

 • reaktivní (okamžité reagování na problém zákazníka)
 • inovativní (vyžaduje týmovou práci a odborné informace)

 

Manažerské funkce:

Plánování – proces: cíle, cesty, způsob dosažení a strategie jak dosáhnout – přeno informací mezi subjekty rozhodování

Realizace – provedení určitého cíle podniku

Organizování – vymezení, stanovení, zabezpečení, vztahy mezi pracovníky a týmy

Vedení lidí – základní náplň práce man. Schopnost – vést, usměrňovat, stimulovat, motivovat k cílům

Personální práce – řízení lidských zdrojů, získávání, udržení a využití pracovníků

Kontrola – proces sledování realizace plánů a stanovení opatření v případě odchylek

Analýza činností – proces získávání informací pro rozhodování managera, externího a vnitřního prostředí firem

Rozhodování – výběr jedné alternativy

Komunikace – naplnění a uskutečnění plánů činnosti

 

Plánování

 • rozhodovací proces volby cílů a prostředků jejich dosažení
 • smyslem je stavění mostů mezi tím, kde jsme a tím, kam se chceme ostat
 • je nejdůležitější manažerskou funkcí, protože je východiskem pro všechny ostatní

 

Plánovací proces:

 • uvědomění si příležitosti a hrozeb (šance) z hlediska vnějšího a oborového okolí a silných a slabých stránek organizace
 • stanovení cílů – k čemu chceme směřovat, jak a kdy si toho přejeme dosáhnou
 • zvažování plánovacích předpokladů – v jakém prostředí vnějším, oborovém a vnitřním budou naše plány realizovány
 • stanovení alternativ – jaké jsou reálné alternativy pro dosažení našich cílů
 • porovnání alternativ a cílů – které alternativy se jeví jako nejefektivnější
 • výběr alternativ – volba postupu činností, které budeme prosazovat
 • formulování pomocných plánů – investic, náboru—
 • numerické vyjádření plánů pomocí rozpočtu – zpracování

 

Organizování

 • pokud máme zvolen cíl a alternativu postupu, jak jej dosáhnout, je třeba tento postup efektivně zorganizovat, rozmístit a uspořádat všechny dispontabilní zdroje organizace tak, aby existovala reálná šance vytyčených cílů zvoleným postupem a ve stanoveném časovém horizontu dosáhnout
 • zejména u lidských zdrojů organizace zajistit, aby:
  • bylo jasné, kdo a co má dělat, kdo je odpovědný za výsledky
  • byly odstraňovány organizační překážky při uskutečňování plánovaných činností
  • existovaly rozhodovací a komunikační sítě nezbytné k řešení očekávaných problémů

 

Personalistika

 • v každé organizaci je personální útvar zajišťující řízení lidských zdrojů
 • personalistika je proces získávaní potřebných a schopných pracovníků, jejich adaptace v novém prostředí a udržení na zvolené pozici
 • využívá poznatky z oblasti psychologie, sociologie, práva a organizace práce

 

Hlavní úkoly personálního managementu:

 • nábor a výběr pracovníků
 • adaptace pracovníků v novém prostředí
 • rozvoj pracovníků ve prospěch firmy i osobnosti pracovníků
 • hodnocení podle výsledků práce i chování
 • stabilizace (udržení) pracovníků

 

Vedení

 • je cílevědomý proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost úspěšně naplnila firemní cíle
 • vést a řídit lidi vyžaduje dvě základní dovednosti:
  • vytvářet energii – umění zaujmout, motivovat, vzbudit elán
  • usměrňovat energii – správný směr, tempo, využití zdrojů

 

Styl řízení (způsoby  využívání pravomocí):

Autokratický styl – rozhoduje sám, uděluje příkazy, odmítá diskusi, očekává bezpodmínečné plnění příkazů

Demokratický styl – partnerský, podřízení jsou důvěryhodní lidé, diskuse

Liberální styl – seznámí podřízené s úkoly a doufá, že vše dobře dopadne

Byrokratický styl

Konzultativní systém – obousměrná komunikace, základní rozhodnutí na nejvyšší úrovni, motivace je pozitivní

Participativně skupinový systém – plná důvěra podřízeným, komunikace je plně rozvinutá a obousměrná, likert myslí, že tento způsob je nejefektivnější

 

Kontrolní

 • podstatou je objektivní hodnocení vykonané práce z hlediska vytyčených cílů
 • smyslem je korekce pracovních procesů tak, aby bylo cílů co nejefektivněji dosaženo v zájmu dalšího rozvoje organizace
 • preventivní charakter

 

Zkladni kontrolní proces se skládá ze 3 kroků:

 • stanovení standardů
 • měření vykonané práce z hlediska stanovených standardů
 • korekce zajištěných odchylek od standardů a plánů

 

Manažer – je především profese a její nositel je odpovědný za dosahování cílů svěřených mu organizačních jednotek (útvar, kolektivů), včetně tvůrčí účasti na jejich tvorbě a zajištění

 • využívá přitom kolektiv pracovníků

 

Profil a vlastnosti manažera:

 • odborná kvalifikace – vysoké školy, university, apod…
 • vysoká pracovní morálka
 • důslednost – kontrola práce (postihy, odměny)
 • morální a volní vlastností (slušnost, pravdomluvnost, pracovitost)
 • partnerský vztah k podřízeným
 • vůdčí osobnost

 

Vrozené vlastnosti – potřeba řídit, temperament, inteligence

Získané vlastnosti – znalosti, orientace v ekonomice, psychologické, metody řízení, tělesná a duševní kondice

(30%dovedností se dá naučit, 70% je vrozených)

 

Zásady práce manažera:

 • mít jasné cíle
 • orientovat se na priority – soustředit se na důležité
 • preferovat prevenci
 • omezit plýtvání časem
 • respektovat určující hlas zákazníka

 

Pyramida:

Top management

Střední management

Nejnižší management

Výkonní pracovníci

 

Top management – představuje jen úzkou a nepočetnou skupinu nejlépe placených a velmi důležitých lidí, na jejichž znalostech závisí úspěchy firem (ředitel, náměstek ředitele, prezident společnosti, apod.)

 

Střední management – je podřízen top managementu, jejich řídicí působení má kratší časový dopad a podstatně jsou zaměstnání operativním řízením svěřených útvarů (vedoucí marketingového oddělení, vedoucí nákupu, vedoucí kontroly, apod.)

 

Nejnižší management – tato skupina manažerů je ve firmě nejpočetnější, neočekává se od ní koncepční řízení ale především řízení operativní, perfektní znalost detailů schopnost vládat řešení každodenních dílčích problémů (mistr na dílně, vedoucí jídelny, apod.)

 

Vedení lidí – při vedení lidí nám pomáhá jedna z klasických teorií nazývá se teorie X a Y

 

Teorie X – vychází z předpokladu že průměrný pracovník nemá své zaměstnání rád, je mu přítěží nutnou k zajištění obživy

 • nemá zvláštní ambice
 • jiné prameny ho nazývají člověkem ekonomickým, jehož základním rysem je lenost a snaha práci se vyhnout (a brát za to peníze)
 • vedoucí musí takového pracovníka stále kontrolovat, popohánět
 • vedoucí sám vše rozhodne a přikáže a od pracovníka se očekává přesné plnění rozkazů, tedy nikoli samostatná aktivní práce

 

Teorie Y – vychází z opačných předpokladů, pracovník má přirozený sklon k práci, chce v práci najít svou seberealizaci, má sklon j odpovědnosti, aktivně se účastní na práci a řízení

 • vedoucí je v tomto případě rádce a koordinátor

 

Manažer – řídicí pracovník, který je zodpovědný za dosahování cílů

 • využívá k tomu kolektiv pracovníků

 

Role manažera dělíme:

podle úrovně řízení

 1. vrcholový – ředitel, prezident společnosti
 2. střední – vedoucí nákupu a marketingového oddělení
 3. nejnižší – mistři na dílně, vedoucí závodní jídelny

 

podle stylu řízení

Autokratický styl – je charakteristický pro vedoucího, který sám rozhoduje a přikazuje svým podřízeným bez ohledu na jejich náměty a návrhy

 • autokrat kontroluje, zda byly splněny jeho příkazy
 • tento styl typický pro armádu, ve firemní praxi tam kde je potřeba se rychle rozhodnout

 

Demokratický styl – styl řízení, kdy demokrat bere ohled na názory svých podřízených, o problémech diskutuje

 • Konečné rozhodnutí musí udělat sám a kontroluje jeho splnění
 • Tento styl je výhodný zvyšuje aktivitu podřízených a podporuje tvůrčí činnost

 

Liberální styl – liberální vedoucí nepoužívá přímých řídicích příkazů

 • tento styl je výhodný u tvůrčích pracovníků s vysokoškolským vzděláním, pro lidi s motivací a vysokou zodpovědností k práci
 • úkolem vedoucího je vytvářet dobré podmínky pro práci, organizovat týmovou spolupráci, směřovat své podřízené k naplňování cílů organizace

 

Manažerské funkce:

Plánování – proces: cíle, cesty, způsob dosažení a strategie jak dosáhnout – přeno informací mezi subjekty rozhodování

Realizace – provedení určitého cíle podniku

Organizování – vymezení, stanovení, zabezpečení, vztahy mezi pracovníky a týmy

Vedení lidí – základní náplň práce man. Schopnost – vést, usměrňovat, stimulovat, motivovat k cílům

Personální práce – řízení lidských zdrojů, získávání, udržení a využití pracovníků

Kontrola – proces sledování realizace plánů a stanovení opatření v případě odchylek

Analýza činností – proces získávání informací pro rozhodování managera, externího a vnitřního prostředí firem

Rozhodování – výběr jedné alternativy

Komunikace – naplnění a uskutečnění plánů činnosti

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!