Modely a fáze životního cyklu projektu (VŠ)

Téma: Modely a fáze životního cyklu projektu

Předmět: Projektový management

Zaslal(a): EVŠE

 

Jak se začíná…

 • úvodní schůzka (kick-off meeting)
  • formální start
  • předání informací, vyjasnění
  • socializace týmu
  • Q&A
  • zápis ze schůzky- dokumentace dohodnutého
 • zakládací listina týmu (Ground Rules)
  • založení týmu- přidělení rolí a úkolů
  • pravidla práce týmu- povinnosti a závazky: úkoly, termíny, způsob komunikace, kontroly, řešení problémů, změn, schvalování

 

Životní cyklus a zahájení projektu

Životní cyklus =skupina sekvenčně za sebou jdoucích fází vyjadřujících průběh života daného projektu
(IPMA, Národní standard kompetencí PM)

 • fast tracking- zrychluju přidáním zdroje nebo souběh fází
 • začátek – konec
  • nevím vždy, kdy začneme (může být odpočtem od konce- vím, že trvá příprava 2 měsíce) ani kdy skončíme (otevřené projekty- nespěchám, nic mě netlačí, jde o kvalitu projektu, často interní projekty)
  • to mezi tím ovlivní metodika, typ projektu
   • snaha standardizovat => standard pro náležitosti životního cyklu IS (2002)
  • na čem závisí struktura fází …

 

Modely životního cyklu

 • prediktivní model (řízený plánem, tradiční)- řízený plánem
  • znám všechny informace-
   požadavky, řešení a cíl
  • model sekvenční (vodopádu, lineární)
   • fáze -> 2. fáze-> …
   • žádné zpětné vazby;
    skončí jedna, začne druhá
  • model inkrementální (přírůstkový)
   • pracuje s přírůstky
    (inkrementy)
   • udělám několik fází na jednom inkrementu- je-li spokojenost, pokračujeme na druhou část
   • záleží jak na tvůrci, tak na zákazníkovi, zda chce ještě něco přidat
 • adaptivní model (řízení změnou, agilní)
  • jasný cíl, požadavky a řešení ale nejsou jasná
  • model iterativní
   • jdeme po jednotlivých krocích, ne po věcných částech (to je inkrementální)
  • model adaptivní
   • týmová práce agilními (aktivními) metodami
   • pracuje se v tzv. sprintech- 1 až max 4 týdny- nutnost přítomnosti zákazníka
 • extrémní model
  • nové technologie, zatím bez známého použití
  • víme řešení, ale nevíme, k čemu bude sloužit
 • sekvenční model
  • rozsah-> plán-> implementace-> monitorování, kontrola-> ukončení
  • v praxi je jistá zpětná vazba potřebná- evidence, kontrola
  • při zjištění odchylek třeba upravit plán
  •  výhody
   • cíle známy od začátku
   • nevyžaduje změnu stylů řízení
   • v praxi případně paralelní, překrývající se (overlapping)
    • mohu si jednotlivé fáze předpřipravit
   • málo rizikové, možnost použití typových modelu
  •  nevýhody
   • stereotypní, méně přizpůsobivý
   • hodnota projektu předána až na konci- žádné mezivýstupy- méně flexibilní
   • úspěšnost projektu ve vztahu ke splnění plánu
    • projekt je úspěšný tehdy, vyhovuje-li naplánovaným výstupům
    • původní plánované hodnoty- base line X naplánované hodnoty- směrný plán

 

Fáze životního cyklu

 • podle oboru/předmětu řešení (vnitřní struktura závislá na objektu/předmětu)
 • podle metodik
  • vlastních
   • velmi blízké, ale i vzdálené od oficiálních metodik
  • převzatých
   • metodika PMBOK (Project Management Body of Knowledge; vydala PMI)
    • velmi rozšířená
   • ICB (IPMA Competence Baseline; International Project Management Association)
    • IPMA soupeř PMI, v poslední době spolupracují
   • metodika PRINCE2 (vydala OGC- Office of Government Commerce)
    • pro řízení projektů ve státní správě, rychle se rozšiřuje i v ČR
   • KEPNER-TREGOE
  • podle vzorů
   • minulých zkušeností a tradic podniku
   • podle šablon pro typické objekty
  • podle preferencí manažerů
  • podle dekompozice projektu
 • Fáze ŽC projektu- specifika oborů
  • investiční činnost
   • předinvestiční
   • investiční
   • provozní
   • ukončení
  • konzultační činnost
   • koncepční
   • analytická
   • realizační
   • závěrečná
  • IT projekty

 

Koncepce

 • myšlenka
 • potřeba řešení
 • hrubý odhad nákladů
 • očekávané práce

 

Vývoj

 • plány (prací, času, nákladů)
  – zpřesnění
 • testování

 

Implementace

 • realizace
 • sledování a hodnocení průběhu

 

Ukončení

 • dokončení
 • akceptační řízení
 • zdokumentování zkušenosti
 • poprojektové činnosti a uzavření

 

Fáze ŽC – obecně

 • předprojektová (přípravná)
 • projektová (realizační)
  • zahájení (založení) projektu
  • plánování
  • vlastní realizace (a kontrola)
   • plánování, realizace, kontrola může jít v cyklu
  • ukončení projektu
 • poprojektová
  • dojezd (někdo si něco zapomněl apod.) a vyhodnocení (zpráva- finanční stránka, úspěch/neúspěch, …)
  • rozpuštění týmu
  • poučení z projektu= dokument Lessons learned
   • nedůslednost z plánování, povedené věci, …
   • pro nás do budoucna, pro další project mngs

 

Fáze podle ICB (IPMA)

 • jde především o lidi, kteří se na projektu podílejí
 • neřeší fáze

 

Fáze podle PMBOK

 • skupina procesů
  • iniciační monitorovací a kontrolní
  • plánovací plánovací
  • výkonné/realizační iniciační/ukončovací
  • monitorovací a kontrolní výkonný
  • ukončovací/závěrečné

 

Fáze podle PRINCE2

 • věnuje se předání dílčího projektu na další fáze
  • může se předávat jiné skupině, která musí být správně informována
  • kde jsou hranice mezi jednotlivými fázemi-> Gate management
 • procesy:
  • zahájení projektu
  • iniciace projektu
  • řízení projektu
  • kontrolování
  • řízení předání produktu
  • řízení hranic mezi etapami
  • ukončování projektu
 • komponenty- vstupují do procesu
  • vývoj/pokrok, obchodní případ,
   organizace, kvalita, plány,
   risk, změna

 

Fáze podle KT

 • Project Definition
  • State the Project
  • Develop Objectives
  • Develop WBS
  • Identify Resource Reqrmnts
 • Project Planning
  • Assign Responsibility
  • Sequence Deliverables
  • Schedule Deliverables
  • Schedule Resources
  • Protect and Enhance the Plan
 • Project Implementation
  • Start to Implement
  • Monitor the Project
  • Modify the Project
  • Closeout and Evaluate

 

Předprojektová příprava

 • studie příležitostí (Opportunity Study)
  • výběr cíle- co chceme dosáhnout?
  • poznání prostředí- kde se můžeme lokalizovat?
  • identifikace příležitostí- co chceme využít?
  • identifikace hrozeb- čemu se chceme/musíme bránit?
  • efekt- co nám to přinese a co nás to bude stát?
 • doporučení vs. zamítnutí
  • metody
   • SMART
   • Strom cílů
   • PESTL analýza
   • SWOT analýza
   • Porterova analýza pěti sil
   • Situační analýza
   • Analýza problémů
   • Analýza logického rámce
   • Analýza klíčových faktorů úspěchu (CSF)
 • studie proveditelnosti (Feasibility Study)
  • analýza trhu
   • analýza a prognóza poptávky
   • analýza a prognóza konkurence
  • marketingová strategie (marketingový mix)
  • velikost (výrobní kapacita)
  • materiály, technologie a výrobní zařízení
  • umístění
  • pracovní síly
  • organizace a řízení
  • finanční analýza a hodnocení
  • analýza rizika
  • plán realizace
 • upřesnění obsahu, termínů zahájení a ukončení projektu, odhadu nákladů a významných zdrojů
  • metody
   • analýzy funkčních oblastí
   • analýza rizika
   • analýza vícekriteriální
   • analýza citlivosti
   • analýzy finanční
   • business plány
   • investiční plány
   • simulační metody, …
 • předprojektová fáze se nerealizuje u všech projektů- u opakovaných, známých projektů, …

 

Projektová fáze

 • zakládací dokumenty projektu
  • zakládací listina projektu (Project Charter)
   • formální deklarace existence projektu a jeho autorizace
   • přehled o údajích projektu
   • oprávnění pro projektového manažera použít zdroje organizace na projekt
   • výchozí pro manažera pro podrobné plánování projektu a další postup
   • pro všechny zainteresované strany, schvaluje ji nadřízený orgán manažera
  • zakládací listina týmu
  • pracovní smlouvy
  • obchodní smlouvy
 • pro externí projekty další dokumenty:
  • RFI- poptávka, špatně překládáno jako žádost o informace
  • RFP- výzva k nabídce, špatně překládáno jako žádost o nabídku
   • může stát samostatně, nebo navazuje na poptávku (RFI)
  • protokol/zpráva o výsledku výběrového (zadávacího) řízení
  • pracovní smlouvy s externisty
  • obchodní smlouvy

 

Další témata najdete na konci úvodního materiálu

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!