Monopolistická konkurence – ekonomie 2 (mikro)

 

 Téma: Monopolistická konkurence

 Předmět: Ekonomie II (mikro)

 Zaslal(a): Flákač

 

Charakteristika monopolistické konkurence:

 • Rysy monopolu i dokonalé konkurence
 • Mnoho firem vyrábějící blízké substituty
 • Diferenciace výrobků
  • Cena
  • Kvalita
  • Obal
  • A další
  • Původ určité monopolní síly (diferenciace výrobků)
   • Síla být cenový tvůrce (do jisté míry)
 • Podobné monopolu, není zde však totožná individuální a tržní poprávka D
 • Mnoho firem => malá diferenciace => malé rozdíly v cenách
  • Vysoká křížová elasticita poptávky a vysoká cenová elasticita poptávky
 • Bez bariér vstupu do odvětví (jako u dokonalé konkurence)

 

Maximalizace zisku (krátké období)

 • Individuální křivka D velmi elastická – snížení ceny přiláká i zákazníky konkurence, při zvýšení nám je konkurence odvede – rozdíly jsou výrazně větší
  • Čím více firem na trhu, tím více elastická poptávka
 •  Funguje zlaté pravidlo maximalizace zisku: MR=MC
  • Největší rozdíl TR a TC (AR a SAC)
 • Firma bude mít zisk pokud je SAC nižší než AR, nicméně vždy bude mít menší zisk než při MR=MC
  • Při AR=AC nulový ekonomický zisk

Minimalizace ztráty (krátké období)

 • Pokud TR<TC, ale pokryjí se alespoň VC a část FC, firma minimalizuje ztrátu a pokračuje dále ve výrobě. Zastavením výroby by platila celé FC, tedy více.
 • Firma pokračuje ve výrobě pokud P>AVC
 • Firma uzavře firmu pokud VC>TR, tedy zisky nepokryjí ani variabilní náklady – pokračováním vzniká větší ztráta než uzavřením

 

Maximalizace zisku v dlouhém období

 • Tendence k nulovému ekonomickému zisku (zisk přitáhne nové firmy, ztráta způsobí odchod)
  • Díky snadnému vstupu o odchodu firem (bez bariér)
 • Zisk => posun poptávky doleva => pokles P
  • Pokračuje dokud P nebude na úrovni LAC (tj. nulový ekonomický zisk)
  • Ztráta naopak – firmy odchází a poptávka i cena jdou nahoru

Chamberlinův model

 • Výrobková skupina
  • Skupina firem vyrábějící podobné výrobky
  • Vzájemná rozhodovací nezávislost
  • Totožné nákladové křivky všech firem (nereálné)
  • Totožné poptávkové křivky všech firem (nereálné)
 • Pracuje s více křivkami poptávky
 • Dva typy poptávkových křivek
  1. Poptávka d předpokládá, že ostatní firmy nebudou reagovat na změnu ceny jedné firmy
   • firma by tak měla při snížení ceny odlákat zákazníky konkurenci
   • křivka poptávky velmi elastická
  2. Poptávka d´ předpokládá, že ostatní firmy budou reagovat na změnu ceny jedné firmy
   • ostatní firmy sníží cenu také – růst prodejů bude výrazně menší proti d
   • křivka poptávky d´ je méně elastická než křivka poptávky d
 • Pokud firma sníží cenu, očekává nárůst množství podél křivky d. Ostatní firmy však také sníží cenu, což vede k posunu křivky d doleva dolů a skutečné prodané množství při snížené ceně je menší.
 • d je očekávaná poptávka, d´ je skutečná poptávková křivka vzniklá díky posunům d
 • Existuje zde očekávání, že ostatní firmy nezareagují na změnu ceny, nicméně zareagují všechny.
 • Protože je nárůst množství menší než firma čekala, sníží znovu cenu a znovu očekává posun po křivce d – opět ale sníží cenu i konkurence a skutečně prodané množství je menší
  • Tento proces se opakuje a rozdíly mezi očekáváním a skutečností jsou stále menší
  • Situace se ustálí ve chvíli, kdy je očekávání shodné se skutečností (pak už nemá firma potřebu dále měnit P)
 • Ve dlouhém období přichází nové firmy a je zde nulový ekonomický zisk => LAC se dotýká průsečíku d a d´
  • LAC = d = d´
  • minLAC je při větším množství produkce => výrobně neefektivní, ale maximalizující zisk

Efektivnost monopolistické konkurence

 • Nižší efektivnost v porovnání s dokonalou konkurencí
 • Větší efektivnost v porovnání s monopolem
 • Minimum LAC je dosahováno při větším výstupu než je optimální maximalizující zisk
  • Firmy jsou příliš malé aby mohli vyrábět s nejnižšími AC
 • Alokační neefektivnost – stejné jako u monopolu
  • Firmy mají určitou monopolní sílu (ale relativně malou), takže jsou schopny stanovit P>MC
   • => vznikají náklady mrtvé váhy
  • Náklady mrtvé váhy výrazně menší než u monopolu (monopol má větší monopolní sílu)

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!