Národní hospodářství – Ekonomie (VOŠ)

Téma: Národní hospodářství

Předmět: Ekonomie (VOŠ)

Zaslal(a): Ivca

 

Obsah: definice, členění, hodnocení národního hospodářství, HDP, HNP, NEW, stínová ekonomika, hospodářský cyklus, inflace, nezaměstnanost, mezinárodní obchod

 

Národní hospodářství:
– Souhrn hospodářských činností, prováděných na území určitého státu třemi základními
ekonomickými subjekty: domácnost (uspokojují své potřeby), firmy (peníze), stát (dohled)


Úloha, funkce:
– uspokojit potřeby daného obyvatelstva (úroveň NH je míra, jak je NH schopno uspokojit potřeby dané společnosti (životní úroveň)

 

Faktory ovlivňující úroveň NH:
– obyvatelstvo (počet, vzdělání, struktura…)
– přírodní bohatství (suroviny, ropa, dovážení)
– národní bohatství (památky, silnice…)Členění, struktura NH:
A) dle odvětví – skupina podniků s podobnými výrobky či činnostmi
– př. potravinářství, zdravotnictví, CR, textilní, bankovnictví,…

 

B) Dle sektorů – skupina odvětví s podobnými znaky

– primární = prvovýroba (těžba surovin – dřevin)
– podniky, které přichází do styku s přírodou (zemědělství, lesnictví, těžební
průmysl,…)

– sekundární = druhovýroba
– zpracování výstupů z primárního sektoru
– papírnictví, stavebnictví, pekárenství, chemický průmysl,…

– terciální = podniky poskytující služby
– CR, školství, bankovnictví,…

– kvartální – věda, výzkum

 

Základní charakteristiky,  Hodnocení NH:
1.  Produkt

a) HDP – celková peněžní hodnota statků a služeb vyrobených za určité období na území
určitého státu domácími i zahraničními subjekty
– kde ?

b) HNP – celková peněžní hodnota statků a služeb vyrobených za určité období
tuzemskými výrobci na území dané země i v zahraniční
– kdo?

 

Metody zjištění HDP:
1. Zbožová (produktová) metoda

– sečteme hodnotu všech finálních statků, služeb prodávaných firmami celkem
– př. hodnota knihy

2. důchodová metoda – sečteme dohromady všechny příjmy v ekonomice

3. výdajová metoda
– HDP = C + I + G + NX
C…. spotřeba domácností, I… investiční výdaje firem; G… vládní nákupy; NX… čistý export (= export – import)

 

c) nominální HDP – vyjádřeno v běžných cenách (v cenách platných ve sledovaném roce)

 

d) reálné HDP – vyjádřeno ve stálých cenách (ceny výchozího roku)

 

e) potenciální produkt – HDP vytvořený, při plném využití práce, půdy a kapitálu
maximum co v EKO lze vyrobit s danými zdroji)

 

f) čisté ekonomické bohatství (NEW) – byl vytvořen proto, že někteří ekonomové jsou přesvědčeni o tom, že HDP neodráží komplexně fungování EKO, obsahuje tedy i jiné věci

NEW = HDP + produkce stínové EKO (nelegální) + produkce pro vlastní potřebu + hodnota volného času – záporné externality

 

Hospodářský cyklus
 = střídání reálného HDP kolem potenciálního produktu a má 4 fáze (krize – recese, dno – sedlo, růst – expanze, vrchol – maximum

 

Fáze:

krize (recese)     růst (expanze)
dno (sedlo)       vrchol (maximum)

 

Stínová EKO:
– Ekonomické aktivity, které nejsou oficiálně podchyceny
– Práce prováděné načerno
– Vyskytuje se v ekonomikách v oblastech, kde je činnost zakázaná nebo nedostatečně rozvinutá v oficiálních strukturách, příp. z důvodu daňového úniku

 

Patří sem:
1) Produkce domácností, kterou nelze statisticky podchytit, např. opravárenské a údržbářské práce, pěstitelství, domácí výroba spotřebních předmětů aj.
2) „Černá ekonomika“, všeobecně nezákonná činnost jako obchod s drogami, prostituce, krádeže aj.

 

2. Inflace
– projev ekonomické nerovnováhy, vnějším znakem je růst všeobecné cenové hladiny

– měří se makroekonomickým ukazatelemMÍROU INFLACE
v ČR  + –  1%
– mírná inflace je pro EKO dobrá
– opakem je DEFLACE – nebezpečné

 

Členění inflace:
a) dle velikosti

– mírná (plíživá) – jednociferné číslo, max 9%
– pádivá (cválající) –
dvouciferné číslo, max 19%
– hyperinflace –
nemá strop
– ztracení hodnoty peněz (velmi rychle)

 

b) dle projevu

– potlačená – ceny jsou pevně dané – nedostatek zboží
– skrytá –
nelegální obchod, ceny (růst cen drog)
– zjevná


Důsledky inflace:
– sociální (pokles životní úrovně zejména sociálně slabších)
– působení na rovnováhu EKO (mění strukturu potřeby = koupení, toho co se musí, mění strukturu spotřeby)
– přerozdělovací efekt (ztrácí věřitelé, získávají dlužníci)

 

3. Nezaměstnanost
– vzniká pokud nabídka práce zaměstnanců převyšuje poptávku firem po práci
– měří se makroekonomickým ukazatelem: MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI
– V ČR 7 – 10 %

 

Členění:
– dobrovolná –
nechtějí pracovat, nehledají práci
– nedobrovolná –
chtějí pracovat, hledají práci

 

Dle příčin:
– frikční
– absolventi škol, nespokojenost v zaměstnání
– strukturální – jednotlivá odvětví, nutná rekvalifikace
– cyklická – nejsou volná pracovní místa, hospodářská krize

 

u = U/(L+U) * 100

u… míra nezaměstnanosti         L… počet zaměstnaných
U… počet nezaměstnaných       L+U …  ekonomicky aktivní obyvatelstvo

 

Mezinárodní obchod:
– směna zboží nebo služeb různých subjektů určitého státu v rámci celého světa
– míru zapojení do mezinárodního obchodu = otevřenost/ uzavřenost země (Amerika/Severní
Korea)

 

Důvody existence MO:
a) odlišnost výrobních podmínek (dovoz, vývoz surovin)
b) klesající náklady z velkovýroby
c) rozdíly ve spotřebitelském vkusu (typické věci pro zemi)

 

Typy MO:
a) dvojstranný (bilaterální)
b) trojstranný (trilaterální)
c) mnohostranný (multilaterální)


Protekcionismus

= opatření přijatá danou zemí k ochraně domácích odvětví před dovozy

 

Formy:

  1. clo = daň uvalená na dovoz
  2. dovozní kvóty = kvantitativní omezení dovozu
  3. mimocelní bariéry = zdravotní, jakostní certifikáty

 

Ostatní mezinárodní finanční organizace:
– členství ČR v:

 

1.Mezinárodní měnový fond (MMF)
 – radí jednotlivým státům při problémech
– cílem je prevence

 

2. Světová banka (Skupina světové banky)
– půjčuje chudším státům
– cílem je odstranění chudoby prostřednictvím podpory EKO chudších zemí
– ČR je řazena mezi vyspělé země à podporu nečeká

 

3. WTO
– Světová obchodní organizace
– cílem je odstranit bariéry obchodu mezi státy

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!