Pojišťovnictví – Ekonomie (VOŠ)

Téma: Pojišťovnictví

Předmět: Ekonomie (VOŠ)

Zaslal(a): Ivca

 

Obsah: základní pojmy, specifické rysy pojištění, činnost pojišťoven, průběh pojištění, klasifikace pojištění, specifika vybraných druhů pojištění, historie pojišťovnictví

 

Pojišťovnictví = specifický EKO  obor řešící finanční eliminaci (=snížení) rizik spojených s EKO i neeko činností člověka

– pracuje na principu pravděpodobnosti à žádné riziko nikdy nenastane u všech pojištěných subjektů najednou

Další principy:
solidárnost – všichni společně platí na tvorbu rezerv
neekvivalentnost – zaplacené pojistné nesouvisí s pojistnou částkou
podmíněná návratnost – peníze dostaneme jen když nastane pojistná událost

 

Pojmy:

 • riziko = možnost odchylky od stanoveného cíle (x nejistota)
  –  má dvě vlastnosti – četnost a závažnost
 • škoda = majetková či jiná újma vyjádřená v penězích
 • pojistné riziko = riziko, na které pojišťovna uzavře pojistnou smlouvu
 • pojištění = právní vztah mezi pojišťovnou a pojistníkem,
  – vzniká na základě písemné pojistné smlouvy za dohodnutých poj. podmínek a za úplatu (=pojistné)
 • pojistné = cena za poskytnutou ochranu vůči pojistnému riziku
 • pojistná událost = skutečnost, se kterou je spojena povinnost pojišťovny platit (tzn. riziko)
 • pojistná částka = částka, kterou pojišťovna vyplatí
 • pojistné plnění = částka skutečně vyplacená pojišťovnou
 • pojišťovna (pojistitel) = specializovaná instituce
  – za úplatu na sebe přebírá rizika
 • pojištěný = osoba, která je pojištěná
 • oprávněná osoba = osoba, které bude v budoucnu vyplácena poj. náhrada
 • pojistník = osoba, která poj. sjednává ve svůj prospěch
  –  oprávněn měnit poj. smlouvu

 

Činnosti pojišťovny:
a) pojišťovací činnosti
b) zajišťovací činnost – zajišťovna = pojišťovna pojišťoven
c) zábranná činnost – rozdávání ochranných pomůcek,…
d) poradenství

 

Regulace 

– zákon o pojišťovnictví 277/ 2009 Sb.
– dohled Českou národní bankou

 

Druhy pojištění:

A) Dle povinnosti sjednání
Povinné – zákonem uložená povinnost sjednat

 • SP, ZP
 • Povinné ručení (odpovědnost za škody způsobené provozem motor. vozidlem)
 • Úrazové pojištění zaměstnanců, prac. úrazů
 • Pojištění CK proti úpadku

 

Dobrovolné (komerční) – není povinné
–  uzavíráno na komerční bázi
–  klient si může vybrat

B) Dle zákona o  pojišťovnictví

1)Pojištění životní
-jde o ochranu před důsledky událostí
– 100%  nastanou
– daň. výhody

 

Druhy živ. pojištění:
a) rizikové – pro případ smrti
– pojišťovna pak vyplácí pojistnou částku osobě uvedené ve smlouvě
b) kapitálové – kombinace poj. pro případ smrti a spoření, tzn. zabezpečení rodiny, pro případ smrti + kapitálová složka je vyplácena v případě dožití určitého věku + je pevně garantován výnos za spoření
c) investiční – jako kapitálové poj.
– ale výnos závisí na investiční strategii klienta

 

2)Pojištění  neživotní
– není jisté, zda k pojistné události vůbec dojde

 

Druhy neživotních pojištění:
a) pojištění osob

 • Úrazové pojištění (dospělých, dětí, osob ve vozidle,..)
 • Pojištění léčebných výloh v zahraniční („cestovní pojištění“)
 • penzijní připojištění :
  • a) povinné zákl. důchod. pojištění (I. pilíř),
  • b) dobrovolné důchod. spoření (ZRUŠENO od 1.1. 2016)
  • c) dobrovolné penzijní připojištění (III. pilíř) – se státním příspěvkem, na komerční bázi, daň. úlevy
 • DALŠÍ POJIŠTĚNÍ: pojištění ušlého výdělku, pojištění pobytu v nemocnici,  pojištění pro případ závažných nemocí, pojištění  proti neschopnosti splácet úvěr, pojištění  právní ochrany

 

b) pojištění majetku a odpovědnosti

 • pojištění domácností  (kryje škody na věcech)
 • pojištění nemovitostí (samotná nemovitost, pevně spojeno s domem)
 • pojištění odpovědnosti za škody (v běžném občanském životě, při výkonu povolání = „na blbost“)
 • havarijní pojištění (škody na našem automobilu)

 

c) pojištění průmyslu a podnikatelů

 • souhrnné poj. majetku (živly, krádež)
 • Pojištění: staveb, strojů, letadel, zásilek
 • Pojištění odpovědnosti autodopravce, nákladu
 • Pojištění odpovědnosti za výrobek,
 • Pojištění CK proti úpadku

 

d) Zemědělské pojištění
velmi specifické odvětví
– pojišťují se – plodiny, hosp. zvířata, lesy,…
– proti rizikům jakou jsou: mrazy, neúroda, přírodní živly, nemoci zvířat,…

 

Pojistná smlouva:

= právní vztah mezi pojišťovnou a pojistníkem
Obsahuje tyto údaje:  pojištěný, pojistník, pojistné riziko,
pojistná částka, splátky pojistného,
případná oprávněná osoba

 

Důležité okolnosti pojištění:
a)výluky z pojištění
– co není pojištěno (na co se pojištění nevztahuje)
– může být u každé smlouvy jinak
b) spoluúčast – částka, kterou při určité škodě pojišťovna nehradí
c)  systém bonus – malus  – přirážka nebo sleva na pojistném
d) podpojištění  (pojištění pod cenou) X  přepojištění (pojištění na větší částku)
e) pojistný podvod – trestný čin, při jehož prokázání hrozí až 12 let vězení

 

Historie pojišťovnictví:
2000 př. n. l.

–  první náznaky
– tzv. vzájemnostní pojištění ke krytí ztrát,
– charitativní a podpůrný charakter

 

Středověk

– velký rozvoj
– 12 stol. – sdružení HANZA = dohoda kupců a vlastníků lodí

 

18. stol.

– vznik institucí pojišťoven
–  vznikají 1. komerční pojišťovny
– hlavní  pojistná odvětví – požární, námořní živelní

19. stol.

– pojišťovnictví jako podnikání
– začíná se objevovat poj. matematika

-nutnost státních zásahů

– regulace pojištění
–  vznik soc. pojištění

– státní dozor zesiluje po 2. sv. válce

 

před 2. sv. válkou

–  v ČR kolem 500 pojišťoven
– největší rozkvět

po roce 1945

– pojišťovny  znárodněny à ztrácí pojištěnce
–  fungují tu pouze 2 poj.:

 • Česká státní pojišťovna
 • Slovenská státní pojišťovna

po roce 1989

– zákon o pojišťovnictví
–  umožnění vstupu nových pojišťoven na trh
–  nejvíc jich v ČR fungovalo 40

 

Dnes –  28 poj. (registrovaných členů České asociace poj.) + 7 zdrav. poj.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!