Pracovní právo – maturitní otázka z ekonomie

 

Otázka: Pracovní právo

Předmět: Právo

Přidal(a): Ewujina

 

 

 

Pracovní právo:

 • je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při práci a odpovědnost zaměstnance za škodu)

 

Prameny:

Zákoník práce, Listina základních práv a svobod občanů, Zákon o zaměstnanosti, Zákon o kolektivním vyjednávání, Zákon o mzdě a platu

 

Právo na zaměstnání:

 • o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech
 • každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

 

pracovní poměr

podnikání nebo zaměstnání v cizině

 • kdo si neobstará práci sám, může se o ni ucházet za pomoci úřadu práce, u něhož uplatní své právo na zaměstnání -> čím se rozumí:

 

Zprostředkování vhodného zaměstnání

 • úřady práce usilují při zprostředkování zaměstnání o rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce
 • vedou evidenci uchazečů o zaměstnání a evidenci volných pracovních míst
 • uchazeč o zaměstnání je zaregistrován na základě žádosti o zprostředkování zaměstnání
 • uchazeč může být vyřazen z evidence (např. při nelegální práci, pokud odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání, odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci -> a ztrácí nárok na hmotné zabezpečení)
 • opětovně může být zařazen do evidence až po uplynutí 6 měsíců
 • zvýšená péče je věnována osobám: zdravotně postiženým, osobám do 25 let, osobám starším 50 let, osobám v evidenci déle než 6 měsíců, absolventům škol do 2 let po ukončení školy…
 • součástí zprostředkování zaměstnání je také činnost informační a poradenská

 

Rekvalifikace

 • je změna dosavadní kvalifikace, která vyžaduje získání nových znalostí a dovedností teoretickou nebo praktickou přípravou
 • se uskutečňuje na základě písemné dohody uzavřené mezi uchazečem a úřadem práce
 • po dobu rekvalifikace je uchazeč hmotně zabezpečen

 

Hmotné zabezpečení

 • nárok na hmotné zabezpečení má uchazeč o zaměstnání, kterému úřad práce nezprostředkoval vhodné zaměstnání do 7 dnů od přijetí jeho žádosti
 • uchazeč má nárok na podporu pokud vykonával zaměstnání v délce 12 měsíců a odváděl pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • nárok na podporu nemá (např. ten s kým zaměstnavatel ukončil pracovní poměr – pro hrubé porušení pracovní kázně, nebo ten komu vznikl nárok na výluhový příplatek) a to v délce 6 měsíců

 

 • podpora v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce 65 % z průměrného měsíčního čistého výdělku, další dva měsíce 50% po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku
 • Délka podpory v nezaměstnanosti se liší dle věku. Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí pět až jedenáct měsíců (5 měsíců občané mladší 50 let, 8 měsíců občané od 50 let do 55 let a 11 měsíců občané nad 55 let).
 • odlišné hmotné zabezpečení dostávají uchazeči, kteří byli zaměstnáni v cizině, nebo provozovali samostatně výdělečnou činnost a také absolventi škol

 

Pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr „bez vážného důvodu“ se zaměstnavatelem vlastní výpovědí nebo dohodou, bude pobírat podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu pouze ve výši 45 %.
Vyplacení odstupného znamená odklad vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Při obdržení tříměsíčního odstupného bude podpora v nezaměstnanosti vyplácena až od čtvrtého měsíce nezaměstnanosti. Zůstává však zachována délka podpory v nezaměstnanosti.

 

Účastníci pracovně právních vztahů:

Zaměstnavatel:  –   může být každá FO (podnikatel) i PO (družstvo, obchodní společnost), která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu

Zaměstnanec:  může být jen FO, která dosáhla věku 15 let a má ukončenou povinnou školní docházku

 • dohodu o hmotné zodpovědnosti je zaměstnanec způsobilý uzavřít až od 18 let
 • je-li zaměstnanec ze zákonem stanovených důvodů zbaven právní způsobilosti, zastupuje ho v pracovněprávních vztazích opatrovník stanovený soudem
 • cizinci mohou nastoupit do zaměstnání, jestliže mají v ČR povolení k pobytu a pracovní povolení

 

Druhy pracovních poměrů:

 • se rozlišují podle různých hledisek
 1. Podle délky pracovní doby:

kratší pracovní doba   (důchodci, lidé se sníženou pracovní schopností)

plná pracovní doba

 1. Podle doby ukončení pracovního poměru:

doba neurčitá:   ukončení není ujednáno

doba určitá:       uzavírá se na dobu 2 let a poté se mění na dobu určitou

 1. Podle vzájemných vztahů:

hlavní a vedlejší pracovní poměr (u jednoho zaměstnavatele má hlavní pracovní poměr na plnou pracovní dobu a po této práci pracuje ještě u jiného zaměstnavatele ve vedlejším pracovním poměru na kratší pracovní dobu)

souběžný pracovní poměr (zaměstnanec má u 2 nebo 3 zaměstnavatelů pracovní poměry na kratší pracovní dobu (uklízečka, účetní)

vedlejší činnost (zaměstnanec vedle svého pracovního poměru vykonává pro téhož zaměstnavatele ještě jinou práci)

 

Vznik pracovního poměru:

Jmenováním vedoucího zaměstnance (např. ředitele státního podniku) podle zvláštních předpisů dnem, uvedeným při jeho jmenování jako den nástupu do funkce

Volbou (např. vedoucích funkcionářů družstva) dnem, jímž počíná volební období

Pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dnem, který je ve smlouvě ujednán jako den nástupu do práce

 

Pracovní smlouva:

 • se uzavírá mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
 • zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s právy a povinnostmi, které z jeho postavení vyplývají, s pracovními a mzdovými podmínkami
 • zaměstnanec se zavazuje, že bude vykonávat práci kterou mu určí zaměstnanec řádně a svědomitě a podrobí se lékařské prohlídce

 

Pracovní smlouva obsahuje:

 1. název a sídlo zaměstnavatele
 2. jméno a příjmení (osobní údaje zaměstnance)
 3. den nástupu do zaměstnání
 4. místo výkonu práce (obec, závod)
 5. druh práce, funkce

=> tyto náležitosti musí pracovní smlouva obsahovat jinak je neplatná!

 1. zkušební doba – maximálně 3 měsíce
 2. ukončení pracovního poměru (doba určitá, neurčitá)
 3. mzdové podmínky
 4.    dovolená, rozvržení pracovní doby
 5. zvyšování kvalifikace, ubytování, další ujednání…

–    pracovní smlouva se uzavírá písemně, ve 2 vyhotoveních, jedno obdrží zaměstnanec a druhý zaměstnavatel

–    pracovní poměr vzniká dnem uvedeným v pracovní smlouvě, jestli-že zaměstnanec bez závažné překážky nenastoupí do práce v dohodnutý den nebo do týdne a neuvědomí zaměstnavatele, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit

 

Změny pracovního poměru:

 • jakékoliv ujednání z obsahu pracovní smlouvy, např. o druhu práce, místě výkonu lze změnit dohodou účastníků smlouvy
 • dohodnutá změna musí mít písemnou formu

 

Důvody pro které musí zaměstnavatel převést zaměstnance na jinou práci:

 • jestli-že zaměstnanec podle lékařského posudku dlouhodobě ztratil způsobilost konat dosavadní práci
 • koná-li práci těhotná žena nebo matka dítěte mladšího 9 měsíců
 • je-li to nutné v zájmu ochrany zdraví osob před přenosnými nemocemi (bacilonosiči)
 • výkon pravomocného rozhodnutí soudu (např. zákaz činnosti)

 

Více k této otázkce v tématu: ukončení pracovního poměru

www.ekonomie-ucetnictvi.cz/ukonceni-pracovniho-pomeru-maturitni-otazka-z-ekonomie/

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!