Ukončení pracovního poměru – maturitní otázka z ekonomie

 

Otázka: Ukončení pracovního poměru

Předmět: Právo

Přidal(a): Ewujina

 

 

 

Pracovní poměr se ukončuje a zaniká:

 • Právní úkony:
 1. dvoustranné:    dohoda
 2. jednostranné:  –   výpověď

                                         –   okamžité zrušení pracovního poměru

                                         –   zrušení prac. poměru ve zkušební době

 1. Událostmi: –   uplynutí pracovní smlouvy na dobu určitou

                                   –   skončení dohodnutých prací

                                   –   smrtí zaměstnance

 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru:

 • pracovní poměr končí dohodnutým dnem, souhlasí –li s tím oba účastníci (zaměstnanec, zaměstnavatel)
 • dohoda se uzavírá písemně, jestli-že o to zaměstnanec požádá, musí být uveden důvod

 

Výpověď:

 • musí být písemná a doručena druhému účastníkovi, jinak je neplatná
 • pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby
 • výpovědní doba začíná prvním kalendářním dnem následujícího měsíce
 • výpovědní doba činí 2 měsíce, z důvodu zrušení nebo přemístění 3 měsíce
 • výpověď může dát zaměstnanec i zaměstnavatel

 

Důvody zaměstnance:  –  z jakéhokoliv důvodu i bez udání důvodu

 

Důvody zaměstnavatele: 

 1. zánikem, přemístěním, reorganizací
 2. pro nadbytečnost zaměstnance (z důvodu zvýšení efektivnosti práce – změna úkolu, nový stroj)
 3. při ztrátě zdravotní způsobilosti
 4. pro neuspokojivé pracovní výsledky, kdy byl zaměstnanec v době posledních 12 měsíců vyzván k jejich odstranění  
 5. zaměstnanec pozbyl právní způsobilost (přišel o řidičák, povolení, licenci..)
 • zaměstnancům v tzv. ochranné době nemůže být dána výpověď (těhotenství, mateřství, nemoc)

 

Okamžité zrušení pracovního poměru:

 • musí mít písemnou formu, být řádně odůvodněné a doručené druhému účastníkovi
 • může dát zaměstnanec i zaměstnavatel

 

Důvody zaměstnavatele:

 1. Pokud byl zaměstnanec odsouzen za úmyslný trestný čin nepodmíněně na dobu delší než 1 rok, nebo spáchal při plnění pracovních úkolů trestný čin a byl odsouzen nepodmíněně na dobu nejméně 6 měsíců  
 2. Pokud zaměstnanec porušil pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnavatel může okamžitě ukončit PP ode dne, kdy se dověděl důvod, ve lhůtě 1 měsíce   

 

Důvody zaměstnance:    

 1. Pokud zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo náhradu mzdy do 15 dnů po uplynutí její splatnosti
 2. Pokud se zaměstnanci změnil zdravotní stav a podle lékařského posudku nemůže dále konat práci, která závažně ohrožuje jeho zdraví a zaměstnavatel je nepřevedl do 15 dnů na jinou práci. Zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dvouměsíční výpovědní dobu.

 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době:

 • může uskutečnit zaměstnanec i zaměstnavatel, písemně z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu
 • oznámení se doručuje druhé straně alespoň 3 dny před skončením pracovního poměru

 

Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou:

–    je-li pracovní smlouva uzavřena na dobu určitou, je povinen zaměstnavatel upozornit zaměstnance alespoň 3 dny předem o zániku pracovního poměru

 • pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby dále v práci s vědomím zaměstnavatele, jeho pracovní poměr se mění na dobu neurčitou

 

Ukončení ve vedlejším pracovním poměru:

Dohoda o pracovní činnosti:

 • výpověď může dát zaměstnanec i zaměstnavatel
 • z jakéhokoliv důvodu i bez udání důvodu
 • výpovědní doba je 15 dnů a začíná dnem doručení výpovědi
 • rozsah práce může přesahovat 300 hodin v kalendářním roce

 

Dohoda o provedení práce:

 • dohoda o pracovní činnosti
 • rozsah práce nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce

 

Odstupné:

 • je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnanci, který rozvazuje pracovní poměr výpovědí nebo dohodou z organizačních důvodů, nebo pro nadbytečnost
 • vyplácí zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu

 

Odměňování práce:

 • za vykonanou práci náleží zaměstnanci mzda, plat nebo odměna => upravují zákony: Zákon o mzdě, Zákon o platu, vládní nařízení o minimální mzdě

 

Mzda:

 • peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za odvedenou práci
 • nesmí být nižší než minimální mzda, která je stanovená zákonem (8 000 Kč za měsíc, nebo 48,10 Kč za hodinu)
 • za práci přesčas se mzda navyšuje nejméně od 25% průměrného výdělku
 • za noční práce, práce ve ztížených podmínkách, za práci o sobotu a neděli přísluší zaměstnanci příplatek ve výši 10% průměrného výdělku

 

Plat:

 • určuje zaměstnavatel zaměstnanci podle Zákona o platu, nařízení vlády nebo podle kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu
 • peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem (stát, školy, příspěvkové organizace, státní fondy, neziskové ústavní zdravotnická zařízení…)
 • zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň

1 komentář u „Ukončení pracovního poměru – maturitní otázka z ekonomie“

Komentáře nejsou povoleny.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!