Rozpočtová soustava – ekonomie (VŠ)

Téma: Rozpočtová soustava

Předmět: Ekonomie

Zaslal(a): R690

 

Rozpočtová soustava

 • Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů
 • Soustava veřejných rozpočtů a institucí. Místní (kraje a regiony), Centrální vlády (SR, nár. fond, státní, privat., nár. majetku, zdrav., pojišt fondy)
 • Je součástí finančního systému celého NH.

 

Soustava rozpočtových vztahů

 • Peněžních fondů
 • Orgánů a institucí

 

Veřejné rozpočty   

 • Státní rozpočet
 • rozpočty organizačních složek a příspěvk. org.
 • regionální rozpočty
 • rozpočty krajů

 

Mimorozpočtové fondy

 • územní rozpočty
 • místní rozpočty
 • rozpočty obcí
 • Státní fondy
 • Fondy územní samosprávy
 • Fondy obcí
 • Fondy krajů

 

Soustava rozpočtových orgánů

 • právo na účasti rozpočtového procesu (vláda, parlament, ministerstvo financí, rezortní ministerstva, ústřední orgány, krajské úřady, zastupitelstva krajů, obecní úřady a obecní zastupitelstva)
 • právo kontrolovat hospodaření s prostředky (nejvyšší kontrolní úřad, finanční ředitelství a finanční úřady

 

MODELY SOUSTAV ROZPOČTŮ

 • Modely fiskálního federalismu

Model jediného rozpočtu – Plně centralizovaný model

 • Příjmy a výdaje vlastního rozpočtu + celkový souhrn rozpočtů nižších stupňů
 • V ČR by to znamenalo – státní rozpočet ČR + souhrn rozpočtů krajských a místních úřadů
 • Státní rozpočet = soustava veřejných rozpočtů

 

Model relativní samostatnosti rozpočtů – Kombinovaný model

 • Rozpočet vyššího stupně zahrnuje jen některé příjmy a výdaje rozpočtů nižších stupňů.
 • Peněžní prostředky poskytují rozpočtům nižšího stupně formou přídělů dotací nebo subvencí.
 • Rozpočet vyšší – výdaje, rozpočet nižší – příjmy.

 

Model autonomie rozpočtu – plně decentralizovaný model

 

Státní rozpočet je oddělen od ostatních veřejných rozpočtů.

 

ROZPOČTOVÝ PROCES

 • 2,5 roku předem
 • Každoroční sestavování
 • zásada publicity.

 

1. sestavení návrhu rozpočtu (MF)

 • v čas – v polovině předcházejícího období
 • projedná vláda, buď vrátí MF nebo projedná do září PS

 

2. projednání a schválení rozpočtu v zákonodárném sboru

 • Zk č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny – vláda je povinna předložit návrh Poslanecké sněmovně nejpozději 3 měsíce před začátkem nového období.
 • 1. čtení – schválení základních údajů (celkové příjmy, výdaje, saldo a jeho vypořádání) (Rozpočtový výbor)
 • 2. čtení – podrobná rozprava– pozměňovací návrhy (zodpovědný informátor – poslanec)
  • Možnost vrátit do 2. čtení
 • 3. čtení – nejdříve 48 h po druhém čtení; pouze změny formátování (gramatické, tiskové chyby) – na konci hlasování o schválení státního rozpočtu – v praxi třetí čtení málokdy

 

3. Realizace veřejného rozpočtu

 • pokladní plnění rozpočtu (inkaso příjmů a čerpání výdajů)
 • příjmové a výdajové účty státního rozpočtu vede ČNB
 • účty krajů a obcí – banky které si samosprávné orgány zvolí

 

4. Kontrola během

 • pokladní plnění – zajišťuje banka, ministerstvo financí, správci kapitol, krajské úřady
 • zabránit zneužití

 

5. Postrozpočtová kontrola plnění rozpočtu

 • sestaví se státní závěrečný účet – MF – PS
 • návrh rozpuštění přebytku či řešení deficitu státního rozpočtu
 • státní závěrečný účet+hospodař.úz. samospr.+mimorozpočtové výdaje

 

6. Problematika změny rozpočtů

 • rozpočtové opatření
  • přesun prostředků v rámci státního rozpočtu nebo jeho kapitol
  • povolené překročení výdajů – nedochází ke změně schváleného objemu výdajů
  • vázání prostředků státního rozpočtu v rámci státního rozpočtu
 • pravomoc
  • Poslanecká sněmovna uděluje vládě a ministru financí
  • Zastupitelstvo kraje, rada kraje – uděluje hejtmanovi
  • Obecní zastupitelstvo, obecní rada – starostovi

 

ROZPOČTOVÁ SKLADBA

Jednotné třídění kvůli přehlednosti. upravena vyhláškou ministerstva financí o rozpočtové skladbě – ze zákona o rozpočtových pravidlech. je vymezena jak slovně tak číselně

 • zásada jednotnosti
 • zásada závaznosti
 • zásada odvětvové shody příjmů a výdajů

 

hlediska třídění příjmů a výdajů

odpovědnosti (kapitoly)

 • kdo odpovídá za danou oblast příjmů a výdajů – správce kapitoly
 • Kapitoly

odvětví

 • určuje druh činnosti a subjekt
 • Skupiny, oddíly, pododdíly a paragrafy

druhy

 • podle ekonomických druhů
  • výdajový druh – nákup věcí, služeb, prací, práv
  • příjmový druh – příjmy za poskytnuté věci, služby, zdroj transferu
 • třídy, seskupení položek, podseskupení položek a položek

konsolidační

 • pohyb peněz uvnitř rozpočtové soustavy
 • výdaj z jednoho rozpočtu je příjmem druhého rozpočtu
 • Záznamové jednotky

 

ROZPOČTY MĚST A OBCÍ  – STRUKTURA JEJICH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Rozpočet obce a kraje obsahuje

 • Příjmy a výdaje, které mají vztah k činnosti samosprávy a územní správy
 • Finanční vztahy k veřejnému sektoru
 • Finanční vztahy k podnikatelským subjektům
 • Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a ke státním fondům
 • Finanční vztahy mezi rozpočtem obce a rozpočtem kraje
 • Finanční vztahy k ostatním obcím
 • Finanční vztahy návratného charakteru
 • Finanční vztahy k ostatním subjektům

 

Územní samospráva – územní celek, společenství občanů, samospráva veřejných věcí

Místní finance – fiskální decentralizace (přesun pravomocí na místní úroveň)

Příjmy z rozpočtu – velikost a struktura je daná jejich samostatností

 • Vyrovnaný rozpočet
 • Přebytek je investován
 • Deficit uhrazen (úvěrem, prodejem emisí)

 

Běžný

 • Běžní financování za 1 rok

 

kapitálový

 • splatnost delší než 1 rok (investice)

 

Běžný rozpočet

Příjmy Výdaje
Daňové – sdílené daně

– svěřené daně

– místní daně

 

Veřejný pořádek – policie

– hasiči

Nedaňové – Poplatky služeb

– místní správní

– ostatní (dary, pronájmy)

Veřejné služby – místní správa

– zdravotnictví

– vzdělávání

– sociální péče

– byty

– obecní služby

 

Dotace Dotace
Zisk obecních podniků Ztráty obecních podniků
ostatní Ostatní

 

Kapitálový rozpočet

Příjmy Výdaje
Prodej majetku – movitý (osobní, mobilní)

– nemovitý (stavba)

– kapitálový (podíly zisku, aj.)

 

Investice – hmotný a nehmotný majetek

– nemovitosti

– kapitálové investice

Dotace Dotace
Splátky dluhů a půjček Splátky dluhů, půjčky
ostatní Ostatní

 

Mimorozpočtové – fond rezerv a rozvoje (na schodek a neplánované potřeby)

 

Struktura příjmů rozpočtu

Běžné

 • Dle charakteru – daňové/nedaňové
 • Dle původu – vlastní/z přerozdělování (nenávratné transfery, návratné)

 

Kapitálové

 • Vlastní
 • Přerozdělovací (nenávratné transfery, návratné)

 

Struktura výdajů rozpočtu

 • Dle plánování – plánované/neplánované
 • Dle ekonomiky – běžné/kapitálové
 • Dle návratnosti – návratné/nenávratné
 • Funkce – alokační/redistribuční/stabilizační
 • Infrastruktury – ekonomickou/sociální infrastrukturu

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!