Sociální politika – ekonomie (VŠ)

Téma: Sociální politika

Předmět: Ekonomie

Zaslal(a): R690

 

Sociální politika

Soustavná snaha o změnu nebo o udržení a fungování sociálního systému. Zlepšení základních životních podmínek obyvatelstva, zabezpečení sociální suverenity (nezávislost) a sociálního bezpečí (sociálně přijatelný život).

 • Aktivní sociální politika – prevence
 • Pasivní sociální politika – řešení následků

 

Funkce

Vzájemně spolu souvisí a působí komplexně

 

ochranná

 • pracovní právo (nezaměstnanost, škodlivé pracovní prostředí, stáří, nemoc, osiření, vícedětné rodiny
 • humanitární pomoc

 

redistribuční – nejsložitější a nejvýznamnější; redistribuční pomocí daní a transferů – SR

 • komu, za co a podle čeho rozdělovat? (příjmy, mzdy, důchody ale i životní šance)
 • snaha o zajištění
  • důstojné životní podmínky všem (i nemocným, starým, handicapovaným)
 • všem rovné šance (ne rozdílné sociální původy)
  • fungování společenského systému – spotřeba V statků (správa, školství, zdrav.)
 • odstranění nedokonalosti konkurence, monopolní postavení

 

homogenizační

 • všem stejné šance vzdělávat se, pracovat, pečovat o své zdraví
 • zmírňování sociálních rozdílů, odstraňování neodůvodněných nerovností (pomoc nízkopříjmovým rodinám)

 

stimulační

 • vzdělávací politika; politika zaměstnanosti; zdravotní politika jako podporování, podněcování a vyvolávání žádoucího sociálního jednání jednotlivců

 

preventivní

 • poradenství, existenční – předcházet škodám na životě a zdraví, nepříznivým sociálním situacím (chudoba, nezaměstnanost, alkoholismus, kriminalita),

 

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Soubor institucí, zařízení či opatření – pro předcházení, zmírňování a odstraňování následků sociálních událostí

 • Péče o zdraví
 • Dočasná pracovní neschopnost
 • Těhotenství a mateřství
 • Při výchově v rodině
 • Invaliditě
 • Ve stáří
 • Nezaměstnanosti
 • Pozůstalých rodinných příslušníků

 

Poskytnutí dávek (peněžité či věcné) či služeb náhradou za příjmy z ekonomické činnosti nebo k úhradě mimořádných nákladů

 • nárokové (po splnění určité podmínky)
 • nenárokové (podpora, pomoc) – po uvážení

 

Modely sociálního zabezpečení

Zahrnují sociální pomoc, převažuje model sociálního pojištění

 

liberální model

 • individuální uspokojování soc. potřeb
 • stát ušetří, je větší chudoba

 

model sociálního pojištění

 • dávky jsou závislé na výdělku (zásluhové dávky) + univerzální dávka (přídavek na dítě)
 • důraz na placení pojistného – povinné sociální pojištění
 • nárok na dávky je spjat s placením pojistného, které se stanovuje sazbou výdělku – omezení určitým stropem. Sazba je jednotná.
 • Sociální zabezpečení je financováno z vybraného pojistného – není nutná tvorba rezerv

 

Sociální stát – skandinávský model

 • kombinace univerzálních dávek a soc. pojištění

 

Financování sociálního zabezpečení

 • ze SR nebo na základě pojištění
 • průběžné financování (dávky z příspěvků vybraných v daném období)
 • fondové financování (kapitálový systém – z příspěvků se vytváří fond)
 • trojpilířový sytém financování soc. zabezpečení
  • podílí se – zaměstnavatelé (starobní důchod) , pojištěnci (spoření, životní pojištění) a stát (garantovaná penze)
 • různá forma státních dotací soc. zabezpečení
  • ze SR
  • příspěvek ve formě pevné roční částky nebo podílu
  • úhrada schodku hospodaření soc. pojišťovny
  • dotování ve státních nemocnicích
 • systém soc. pojištění (z příspěvků na soc. zabezpečení)
 • systém státního zaopatření (z veřejných prostředků)

 

SOCIÁLNĚ-POLITICKÁ OPATŘENÍ

Zabývají se soc. a ekonomickými problémy

 

Důchodové zabezpečení – dlouhodobé ohrožení (působení se projeví až v nejbližších desetiletích)

 

1) Starobní důchod – 60% nejvýznamnější dávka, počet starých se zvyšuje, není důch. reforma

 

Záleží na:

 • počtu odprac. let
 • prům. výdělku – platby soc. poj.
 • dvousložkový (odpracované.roky + plat + 1570,-)
 • koncepce výsluhová – podmínka věku, odpracovaných let
 • koncepce invalidní – stanoven důchodový věk – stáři

 

2) Invalidní důchod – z důvodu snížené pracovní schopnosti – náhrada ztráty z příjmů. Invalidita se musí měřit

 • fyzická – vnější znaky (ztráta nohou, zraku, sluchu)
 • odhad výdělečné činnosti (schopnost uživit se)
 • koncepce starobní – invalidita – předčasné zestárnutí
 • koncepce nemocenská – invalidita – pokračující pracovní neschopnost – vyjadřuje se v % z předchozího výdělku
 • modifikovaná starobní – posouzení komise stupeň invalidity, zohledňuje neodpracované roky

 

3) Pozůstalostní důchody

 • Vdovské/vdovecké – odvozený od starobního nebo invalidního důchodu zemřelého
  • Podmíněný – po roce, po splnění podmínek
  • Bezpodmíněný – 1 rok nároku
 • Sirotčí
  • Jednostranný – doplatek k vdoveckému z originálního důchodu 40 % + univerzální dávka 1570,-
  • Oboustranný – sirotčí

 

Zabezpečení zdravotní péče

 • dostupnost zdravotní péče
 • sociální nemocenské pojištění (peněžité a věcné dávky)
  • ve světě převažuje
  • soukromé (soukromé pojištění) – zdraví je soukromou věcí každého
  • veřejné – každý má právo na život – hrazena z veřejných zdrojů
  • hybridní (systém sociální pojištění) – každý má právo na určité minimum zdravotní péče
 • státní zdravotní správa (z veřejného rozpočtu bez využití systému pojištění)

 

Zabezpečení v nemoci

 • nemocenské dávky (pouze výdělečně činné osoby)
 • v liberálním modelu – podnikové zaopatření
 • v modelu sociálního pojištění – zákonem dán nárok na dávku v nemoci
 • dávky v těhotenství a mateřství – nemocenská koncepce
 • nemocensko-rodičovská koncepce (péče o dítě v nemoci)

 

Zabezpečení v nezaměstnanosti

 • pasivní programy (zabezpečení NZ)
  • podpora (časově omezená, pravidelná dávka soc. zabezpečení)
  • pomoc v nezaměstnanosti (peněžitá dávka soc. pomoci – odvozená od hmotného zabezpečení NZ a jeho rodiny)
 • aktivní programy (podpora vytváření pracovních míst, samostatně výdělečná činnost, rekvalifikační programy)

 

Státní sociální podpora

 • v liberální systému – neposkytují (rodičovství je soukromá záležitost)
 • v systému soc. zabezpečení – vypláceny rodinné přídavky, daňové úlevy
  • příspěvek na dítě, soc. příspěvek, na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče
  • základem pro určení výše dávek je životní minimum – uznaná státem

 

Sociální pomoc

 • lidem ve stavu chudoby
 • liberální model

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!