Státní rozpočet – ekonomie (VŠ)

Téma: Státní rozpočet

Předmět: Ekonomie

Zaslal(a): R690

 

Státní rozpočet – rozhodující význam v soustavě veřejných rozpočtů

v historii kvůli financování válek a potřeb panovnického dvora

 • příjmy – válečné kořisti, domény – z panovníkova majetku, poplatky za zapůjčení práv (právo lovu, těžby, vaření piva, lihu) později výběr daní (naturální až peněžní, nepravidelný až pravidelný); církevní a městské daně
 • podstata v rozdělování a zejména přerozdělování důchodů – spočívá v rozdělování a přerozdělování důchodů, představuje   souhrn peněžních stavů v oblasti tvorby, rozdělování a užití centralizovaného peněžního fondu

 

Vymezení pojmu státní rozpočet

 • centralizovaný peněžní fond
  • obhospodařován státem
  • princip nenávratnosti a neekvivalentní způsob rozdělování
 • bilance příjmů a výdajů
  • účetní hledisko – předpokládaná příjmy a výdaje státu
 • finanční plán
  • na rozpočtové období – plánované příjmy a výdaje
  • rozpočtová závěrka – bilance hospodaření za minulé rozpočtové období
  • střednědobý výhled – 2letý
 • ekonomický vztah
  • shromažďování a rozdělování prostředků (daně, poplatky, cla, státní půjčky, dotace, transfery aj.)
 • finanční zákon
  • právní norma – usnesl parlament – opravňuje výkonnou moc k vybírání příjmů a realizaci výdajů k vedení národního hospodářství
 • nástroj rozpočtové politiky státu
  • k plnění funkcí veřejného sektoru

 

FUNKCE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Projevem podstaty státního rozpočtu a vyplývají z funkce veřejného sektoru.

 • Alokační – Nejstarší; stát – produkční subjekt – příjemce obyvatelstvo
 • Redistribuční – Přerozdělování HDP (národní důchod) – snaha zmírnit negativní dopad do sociální oblasti
 • Stabilizační – Eliminace tržních selhání, minimalizace společenských ztrát (inflace, zaměstnanost, platební bilance)
 • Regulační – Přímé zásahy státu do soukromého sektoru (regulace cen, mezd, podpory NZ)
 • Kontrolní – Kontrola příjmů a výdajů státního rozpočtu

 

ROZPOČTOVÉ ZÁSADY

Měl by se jimi řídit rozpočtový proces (fáze prací s rozpočtem).

 • úplnost – Všechny finanční operace vlády a centrálních institucí (všechny příjmy a výdaje v brutto /plných/ částkách)
 • jednotnost – Příjmy a výdaje jsou zachyceny v jediném dokumentu a jednotným způsobem. Odklon – rozpočty mimořádné, dodatečné, doplňkové. Zásada rozpočtové plurality – několik dílčích rozpočtů
 • reálnost a pravdivost – Zamezit rozpočtovým přesunům (převod výdajů na jiný účel – ztěžují to)
 • každoroční sestavování a schvalování rozpočtu – Přehled příjmů a výdajů – rozpočtové období od 1.1. do 31.12.. Schválení před započetím nového rozpočtového období. Rozpočtové provizorium – pokud není schválen rozpočet včas (zpracování, neshoda v projednání; válečný stav)
 • (dlouhodobá) vyrovnanost – Zlaté pravidlo – výdaje jsou sestavovány, tak aby odpovídaly příjmům. Schodkový rozpočet v ČR přijat od roku 1999
 • Přehlednost – Rozpočtová skladba – seřazení příjmů a výdajů (srovnatelnost, kontroly) – členění na kapitoly, skupiny, oddíly, pododdíly, paragrafy, položky
 • Publicita – Zveřejnění – projednává se veřejně v parlamentu – tisk, sbírka zákona

Zásada hospodárnosti a efektivnosti – zodpovědné hospodaření s veřejnými zdroji (ne deficit)

 

ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA

Řídí se jimi celý rozpočtový proces – vycházejí ze zásad. Jsou upravena zákonem.

 • navrhovatel rozpočtu
  • Zákon vymezí instituci
   • ministerstvo financí + správci kapitol + státní fondy + územní samosprávní orgány
   • rozpočtová kancelář prezidenta (USA); premiér (VB)
 • způsobu vypracování výdajové stránky rozpočtu
  • Kdo a jakým způsobem?
   • Ministerstvo financí na základě částky střednědobého výdajového rámce schváleného Poslaneckou sněmovnou při schvalování rozpočtu na předchozí období
 • přednost výdajů před příjmy
  • Příjmy jsou ke stabilizaci ekonomiky (daňové stabilizátory, multiplikátory)
  • Výdaje jsou k podpoře ekonomického růstu (expanze)
   • Problém nadhodnocení (přebytkový) či podhodnocení výdajů
 • schvalování rozpočtu
  • V ústavě je vymezena zákonná moc v daném státě
  • ČR – dolní komora parlamentu tj. Poslanecká sněmovna
 • omezení přesunů v rozpočtu
  • Možnost přesunu stanovena zákonem (omezeny, či zakázány)
  • ČR – ministr financí může provést přesun mezi ukazateli maximálně ve výši 10 % celkového objemu ukazatele. (vyšší přesuny může povolit Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny)
 • alokace výdajů
  • Ve federativních zemích – kde nad státním rozpočtem je rozpočet nadnárodní
  • Část výdajů k zabezpečení potřeb federace (unie) a část je rozdělena mezi jednotlivé) územní celky
 • vymezení příjmů, výdajů a rezerv
  • Vymezeno zákonem (daně, cla, dotace, půjčky)
  • Rozpočtová rezerva – ke krytí nezbytných a nepředvídaných výdajů
   • Velikost navrhuje vláda – schvaluje parlament – o použití rozhoduje vláda
   • ČR – 0,3 celkových výdajů na daný rozpočtový rok
 • rozpočtové provizoria
  • Pokud státní rozpočet není schválen jako zákon k 1.1.
  • Vláda vybírá příjmy a realizuje výdaje státního rozpočtu do schválení rozpočtového zákona
  • V ČR 1999 a 2000 a v ČR se vláda řídí zákonem schváleným na minulé rozpočtové období – jednu dvanáctinu výdajů
 • časového užití a účelnosti výdajů
  • Uvolňování peněžních prostředků (celé období, čtvrtletně, měsíce) absolutní či % část
  • K jakým účelům lze výdaje použít
 • úhrady rozpočtově nezajištěných potřeb
  • Možnost úhrady neplánovaných potřeb
   • Hospodárnější provedení jiných úkolů
   • Odsunutí či omezení méně důležitého úkolu
   • Zvýšení výnosů (příspěvkové organizace)
   • Vládní rezerva
 • sestavení a schvalovací procedury státního závěrečného účtu
  • Zpráva o plnění státního rozpočtu
  • ČR – ministerstvo financí + správci kapitol státního rozpočtu + územní samosprávní celky + státní fondy
  • Návrh závěrečného účtu Předkládá k projednání vládě ta předá Poslanecké sněmovně

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!