Veřejné výdaje – ekonomie (VŠ)

Téma: Veřejné výdaje

Předmět: Ekonomie

Zaslal(a): R690

 

Veřejné výdaje

 • výdaje na financování veřejných statků
 • zdrojem jsou veřejné rozpočty

 

Dělitelné projekty

 • výdaje lze snižovat či zvyšovat o malé částky, aniž by byla ohrožena realizace projektu (základní, střední školství)
 • výdaje

 

fixní objem rozpočtu

 • optimální rozdělení částky mezi dané projekty
 • rozdělení tak aby byl získán maximální užitek (větší než náklady)
 • lze snížit výdaje jednoho projektu na úkor druhého
 • mezní užitek jednoho projektu nákladu druhého projektu

 

měnící se objem rozpočtu

 • jak rozdělit částky mezi soukromý a veřejný sektor
 • maximalizovat užitek ze soukromého i veřejného sektoru

 

Nedělitelné projekty

 • při odejmutí částky peněžních prostředků by nemohl být projekt dokončen (výstavba školy, oprava komunikace)
 • výdaje – nutno volit mezi jednotlivými projekty

 

fixní objem rozpočtu

 • rozdělení objemu peněz na některé různé akce
 • přidělené zdroje by měly být vyčerpány
  • podle poměru užitku k nákladům
  • podle velikosti čistého užitku
  • minimalizace nespotřebovaných zdrojů

 

měnící se objem rozpočtu

jedná se o rozdělení zdrojů mezi soukromý a veřejný sektor, protože se jedná o nedělitelný projekt, nelze využít k porovnání stejného mezního užitku, veřejný projekt realizovat tehdy, je-li užitek větší než náklady, čili čistý užitek větší než 0, vychází se z toho, že náklady na vydání x korun ve veřejném sektoru jsou ztrátou x korun užitku v soukromém sektoru.

 

HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH PROJEKTŮ A JEJICH PROBLÉMY

 • analýza výnosů a nákladů
 • projekt se realizuje je-li jeho užitek pro společnost větší než jeho náklady
 • normy, kalkulace, komparace

 

Možné užitky a náklady

 • Reálné užitky (získávají koneční uživatelé veřejného projektu)
 • Reálné náklady (náklad na převedení zdrojů z jiného použití)
 • Peněžní užitky a náklady (zisk nebo ztráta je vyrovnána ziskem nebo ztrátou jiných subjektů – nejde o přírůstek blahobytu)

 

Reálné užitky a náklady

 • přímé (prvotní) – vztahují se k hlavnímu cíli projektu
 • nepřímé (druhotné) – vedlejším produktem veřejného projektu
 • hmotné – lze ocenit na trhu
 • nehmotné – nelze ocenit
 • konečný – efekt přímo pro spotřebitele
 • meziprodukt – poskytnutí pro náklad užitku přímého
 • vnitřní – uvnitř příslušné oblasti
 • vnější – dopady vně příslušné oblasti

 

Hodnoty užitků a nákladů

Nehmotné

 • nelze použít tržní cena
 • politické rozhodování – čisté ŽP
 • realizace prevence kriminalistiky
 • úspora nákladů na soudní řízení, vězení

 

Hmotné

 • tržní cena
 • pořizovací cena + výrobní faktor + náklady
 • daně – spotřební, z přidané hodnoty – přirážka – náklad

 

Víceúčelovost projektu

 • dosažení více cílů (vzdělání – základní i střední)

 

Problém efektivnosti a spravedlnosti

 • projekt může být efektivní jen z jedné oblasti, z jiné méně efektivní
 • užitek pro někoho větší pro někoho menší (? spravedlnost?)
  • např. rozdělování důchodů

 

Vliv faktoru času

 • okamžitý užitek (soc. dávky, mzdy státních zaměstnanců)
 • dlouhodobý účinek (v průběhu let)

– efektivnost investic – budoucí užitek se oceňuje níže než okamžitý

 

Diskontní sazba – úroková míra

Soukromá diskontní sazba

 • volba spotřebitele mezi současnou či budoucí spotřebou
 • nedokonalé trhy
 • nejistota (ve vývoji úrokových sazeb)
 • riziko (zvýšení úrokové sazby na riskantnost investice – rizikovou prémii)
 • daň z kapitálového výnosu
 • inflace (zvyšuje úrokovou míru – působí proti efektivnosti investice)
 • stabilizační opatření vlády (fiskální a monetární nástroje – změna úrokové sazby)

 

Společenská diskontní sazba

 • obyvatelstvo dává přednost současné spotřebě před budoucí
 • nízké úspory, nedostatek peněžních zdrojů pro investice
 • úroková míra se zvyšuje

 

Riziko

 • snižuje současnou hodnotu budoucích užitků

 

PŘÍČINY RŮSTU VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ

Objektivní:

 • stupeň rozvoje země – je-li stát nucen podílet se na rozvoji infrastruktury
 • růst důchodů na 1 obyvatele – signalizuje rozvoj země, rozvíjí-li se soukromý sektor, veřejný sektor se také rozvíjí a zkvalitňuje své služby
 • ochrana životního prostředí – vyspělé země díky bohatší spotřebě více devastují životní prostředí, je potřeba jej více chránit – výdaje na životní prostředí se zvyšují
 • technologické změny – urychlují zastarávání, je potřeba je obnovovat, aby veřejný sektor byl stejně vybaven jako sektor soukromý
 • změny populace – změny růstu počtu obyvatel, roste obyvatelstvo – rostou nároky na služby veřejného sektoru (více škol, infrastruktura…)
 • mobilita obyvatelstva – vede k růstu nových obytných lokalit, rostou požadavky na dodatečná zařízení místního charakteru
 • náklady na poskytování veřejných statků souvisejících s inflací – pokud rostou ceny, rostou celkové výdaje
 • urbanizace – přestavba sídlištní struktury na sídliště městského typu, obyvatelstvo na venkově chce stejné služby jako obyvatelé měst, rostou nároky na růst služeb
 • vývoj transferů – starobní důchody a různé sociální dávky, závisí na rozvoji země a politických cílů
 • možnost získávání daní – daně jsou zdrojem výdajů, efektivní daňový systém a obyvatelé byly ochotni platit daně – daňový systém musí být únosný
 • ohrožení státu v případě války – nárůst veřejných výdajů (boj s terorismem, ohrožení státu…)

 

Subjektivní:

 • snaha státní byrokracie zvětšovat své úřady – snaha zakládat nové státní úřady
 • tlak zájmových skupin ze soukromého sektoru (lobování) – jsou schopny vyvíjet tlak na politiky při prosazování svých zájmů (veřejné zakázky, dotace, subvence, slevy na daních…)
 • politikové v demokratických systémech usilují o přízeň voličů
 • lobbing – působení vlivných zájmových skupin

 

Důvody reformy veřejných financí ČR a její hlavní směry a oblasti. Hlavní opatření na příjmové a výdajové straně.

Vládní deficit – situace se nelepší navzdory působení přechodných příznivých faktorů:

 • ekonomický vzestup,
 • využívání mimořádných příjmů,
 • krátkodobé úspory a převody do rezervních fondů,
 • útlum nákladů spojených s transformací ekonomiky a stabilizací bankovního sektoru.

Po jejich nevyhnutelnému odeznění hrozí další nárůst deficitu v důsledku neudržitelných výdajových tendencí.

 

Struktura výdajů – hlavní příčinou jsou neudržitelné trendy v oblasti běžných, zejména mandatorních výdajů.

Mandatorní výdaje se skládají z výdajů vyplývajících ze zákona (zejm. sociální transfery, platby na penzijní připojištění, stavební spoření, platby státu do zdravotního pojištění, dluhová služba apod.) a výdajů vyplývajících z jiných právních norem a z výdajů vyplývajících ze smluvních závazků státu (záruky, transfery mezinárodním organizacím)

 

Bez reforem je už v roce 2009 nárok na mandatorní výdaje větší než příjmy

 • Bez reformy dojde k úplnému vytěsnění diskrečních prostředků státního rozpočtu (investice, podpora vědy a výzkumu…).
 • Již tak neudržitelný trend mandatorních výdajů dále prohloubily předvolební sociální balíčky.
 • Tento vývoj neúnosně zužuje prostor pro vládní politiku a financování výdajových priorit.

 

Vládní dluh – deficitní hospodaření vede k soustavnému nárůstu vládního dluhu. Bez reformy nadále poroste veřejné zadlužení. Využívání privatizačních příjmů opticky zpomaluje dynamiku zadlužení, ovšem na úkor poklesu čistého jmění vládního sektoru.

 

Dlouhodobá udržitelnost – bez reforem systémů důchodového zabezpečení a zdravotnictví   jsou veřejné finance dlouhodobě neudržitelné.

 • Stav veřejných financí – závazky vůči EU. Vládní deficit pod úrovní 3 % HDP a směřování k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí,
 • ČR dosud tento závazek porušuje,
 • bez provedení reforem nebude schopna jej dodržet ani v budoucnosti,
 • riziko vážné ztráty kredibility a sankcí ze strany EU.

 

Cíle reformy

 •  Snížit vládní deficit a zastavit nárůst vládního dluhu.
 • Zvrátit neudržitelné trendy vládních výdajů a posílit jejich efektivnost.
 • Plošně snížit daňové zatížení, omezit administrativní zátěž a daňové distorze
  zjednodušením daňového systému.
 • Reformovat důchodový systém a zdravotnictví.
 • Na základě ozdravení veřejných financí dosáhnout toho, aby státní rozpočet nebyl brzdou
  úspěšného ekonomického rozvoje, ale naopak jeho oporou pomocí vhodného nastavení daňových sazeb.
 • Podporovat rodiny s dětmi.
 • Přistupovat sociálně citlivým způsobem k ekonomicky neaktivní populaci (důchodci, studující, zdravotně postižení).
 • Dodržovat závazky vůči Evropské unii, maximálně využít prostředky z fondů Evropské

 

Základní principy reformy

Základní myšlenky reformy – posílit adresnost sociálního systému, zvýšit efektivnost ostatních veřejných výdajů a snížit míru zásahů státu do ekonomiky, takto uspořené prostředky využít na plošné snížení daňové zátěže.

Situace veřejných financí je neudržitelná a představuje zásadní celospolečenské riziko. Je nutné neprodleně začít využívat současné ekonomicky příznivé období. Pro zlepšení situace je nevyhnutelné reformovat jak výdajovou stranu, tak příjmovou stranu bilance veřejných rozpočtů.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!