Vztah příjmů a výdajů státního rozpočtu – ekonomie (VŠ)

Téma: Vztah příjmů a výdajů státního rozpočtu

Předmět: Ekonomie

Zaslal(a): R690

 

Vztah příjmů a výdajů státního rozpočtu

 • rozdíl mezi příjmy a výdaji
 • vyrovnaný státní rozpočet             příjmy = výdaje
 • nevyrovnaný státní rozpočet         příjmy ¥ výdaje
 • Aktivní – Příjmy > výdaje = rozpočet přebytkový
 • Pasivní – Příjmy < výdaje = rozpočet schodkový (deficitní)

 

OTÁZKA VYROVNANOSTI STÁTNÍHO ROZPOČTU

 • problematika fiskální nerovnováhy, dva základní přístupy k realizaci fiskální politiky, oba odmítají velké státní dluhy

Keynesiánský přístup

 • fiskální politika může být nástroj ovlivňování agregátní poptávky
 • pokud je ekonomika ve stavu nedostatečného využití výrobních faktorů lze zvýšit veřejné výdaj a snížit daně – podpoří se agrární poptávka – rychlejší dosažení produkce.
 • předpokládá, že rozpočtové deficity budou kompenzovány ve fázi rozmachu NH, deficit se časem srovná
 • upozorňuje na růst úrokových sazeb – pokles investic

Fiskální monetarismus

 • odmítá úlohu státu při stabilizaci poptávky (Chicagská škola)
 • veřejné statky jsou efektivněji poskytovány veřejným sektorem nežli soukromým
 • schodek se vyvíjí úměrně růstu peněžní zásoby, varuje před růstem inflace

 

Obě metody odmítají dlouhodobý nevyrovnaný rozpočet a připouštějí, že krátkodobý může podpořit ekonomiku (ale ovšem pouze v případě startu ekonomiky dané země). snaha o udržení vyrovnaného státní rozpočtu.

Pozitiva – omezení růstu výdajových programů

Negativa – znemožnění dokončení rozsáhlejších investičních akcí

Funkcionální přístup = otázka vyrovnanosti SR je podřízena účelu, kterému mají výdaje sloužit. – nepřetržité narůstání státního dluhu

 

Možnosti řešení deficitu SR

Domácí dluh he bezpečnější, není nad cizí nadvládou.

 • Emise nových peněz – jednorázové zvýšení peněžní zásoby – do oběhu se dostává více peněz, jde o emisní financování deficitu státního rozpočtu, vede k inflaci
 • Úvěr v ČNB – krytí deficitu úvěrovou emisí, zvýšením peněz v oběhu, vede k inflaci a růstu cen
 • Emise státních dluhopisů – ve vyspělých zemích
 • Výnosy z prodeje státního majetku, státních aktiv, zvýšení daní

 

STÁTNÍ DLUH

 • Vzniká úhradou schodku/deficitu SR
 • přechodný – výkyvy hospodaření státu v běžném rozpočtovém období. Kryje nesoulad příjmů a výdajů
 • dlouhodobý – trvající deficitní hospodaření (nahromaděné schodky SR)

 

Příčiny

 • výdaje i příjmy
 • malé příjmy
  • nedostatečná daňová základna, co se daní a velikost sazeb
  • neadekvátní sazby daně (nízké nebo příliš vysoké)
  • výběr daní (úroveň daňové služby)
 • příliš velké rozpočtové výdaje
  • nejčastější příčina schodku SR
  • nárůst mandatorních výdajů (budování „blahobytu státu“). Snížení je pak politicky neproveditelné.

 

Vznik

 • vnější, externí dluh – půjčka ze zahraničí – splácí se jistina i úrok + jiné ekonomické a politické požadavky věřitele
 • vnitřní, interní dluh – půjčka od domácích subjektů – hradí se jistina i úrok – státní obligace a státních pokladní poukázky

Státní obligace – cenné papíry – střednědobá (do 5 let) nebo dlouhodobá (10 a více let) splatnost. Jsou hlavním nástrojem řízení dlouhodobého státního dluhu. Vyšší úrok.

Státní pokladní poukázka – krátkodobé cenné papíry – pokud lze uhradit do 1 roku, doba splatnosti 3, 6, 9 nebo 12 měsíců. hlavním nástrojem řešení přechodového státního dluhu

 

Posuzování velikosti

 • podíl na HDP v % – lze posoudit likviditu ekonomiky a držeb investorů
 • podíl placených úroků z dluhu na HDP – velikost úroků, dluhu
 • podíl dluhu v rukou veřejnosti na HDP

pokud dluh roste, ale podíl na HDP klesá – způsobuje to inflace (projevuje se jako forma snižování dluhů). Reálné hodnota dluhu na HDP klesá.

 

Dopady na ekonomiku země

 • míra inflace, přenášení břemene na budoucí generace, vytěsňování soukromých investic

Splacení

 • veřejný dluh není nutné splatit, otázkou je placení úroků
 • splatné dluhopisy – splaceny novými dluhopisy – dluh je refundován (nové dlužné závazky)

Velikost úroků

 • dlužíme sami sobě – úroky se platí z daní daňových poplatníků – peníze se jím částečně vracejí zpět
 • daně z nichž se platí úroky jsou břemeno
 • ztížené manévrování – podílem daní k financování státního dluhu jsou omezeny oblasti státu – měnová a fiskální politika – má vliv na ekonomický růst

Břemeno pro budoucí generace

 • daně – omezení blahobytu současné generace, budoucí nezatěžuje. Přesah generace
 • domácí půjčka – stažení zdrojů z úspor – současná generace se nezatěžuje. Budoucí generace bude mít nižší důchod. Přesah generace.
 • zahraniční půjčka – břemeno ponese následná generace. problém mezigenerační spravedlnosti

Vytěsňování investic

 • z úspor financovat – investice? nebo dluh?
 • zvyšuje-li se deficit pak roste poptávka vlády po půjčkách, roste tak úroková míra, ale ta odrazuje od investic

Světový kapitálový trh

 • zvýšená celosvětová úroková míra
 • příliv zahraničního kapitálu

Mobilizace úspor

 • kladný vliv – slouží-li získané prostředky k financování investic, nikoli úhradě běžných výdajů

 

Řízení SD -rozsáhlé roční operace refundace

 • Rozhoduje doba splatnosti. Čím je kratší, tím je roční objem refundace vyšší. Restriktivní trend-prodlužování splatnosti, expanzivní – zkracování.
 • Minimální úroky (očekávaný vývoj). Záleží na:
  • velikosti dluhu
  • velikosti úrokové sazby
  • inflaci
 • Snížení nákladů na obsluhu dluhu (tedy vše mimo úroky-je nejpodstatnější)
  • regulace úrokové sazby – vlivem na emise peněz
  • emise peněz, půjčka ČNB, monetizace by však vedla k poptávce/inflaci

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!