Závazky – zúčtovací vztahy, tuzemské/cizí, inventarizace

 

Otázka: Závazky – zúčtovací vztahy, tuzemské, v cizí měně, druhy, inventarizace

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Lucie Blažková

 

 

Závazky – charakteristika zúčtovacích vztahů a jejich členění, tuzemské závazky, závazky v cizí měně, kurzové rozdíly, další druhy krátkodobých závazků, dlouhodobé závazky a úvěry, inventarizace závazků

 • v účtové osnově je pro účtování o zúčtovacích vztahů vyhrazena 3. třída
 • soustřeďují se zde především účty, na kterých se zaznamenávají vztahy ÚJ k vnějšímu okolí v podobě pohledávek a závazků

 

Členění

Účtová skupina 31 – Pohledávky

 • rozvahové účty aktivní (=majetek firmy, při úhradě se mění v peněžní prostředky)
 • oceňujeme je v nominální hodnotě – Zákon o účetnictví §25g

Obsahují:

Pohledávky z obchodních vztahů, jak krátkodobé, tak dlouhodobé

– pohledávky vedeme také na účtech:

 • zálohy na zaplacené investice – účet 051, 052
 • zálohy na zásoby – účet 151
 • dlouhodobé půjčky – účet 066, 067

 

Účtová skupina 32 – Závazky

 • v této skupině jsou především účty pro krátkodobé závazky z obchodních vztahů, tedy závazky vůči dodavatelům (321)
 • saldokonto =  ÚJ má přesnou analytickou evidenci o svých pohledávkách a závazcích
 • většinou ke každému dlužníku či věřiteli zřizuje samostatný analytický účet (konto), jehož zůstatek (saldo) udává výši pohledávky nebo dluhu. Soubor těchto analytických účtů nazýváme saldokonto
 •  v účetnictví nelze v zásadě kompenzovat pohledávky a závazky
  •  výjimku tvoří vzájemné vyrovnání pohledávek a závazku mezi dvěma subjekty ve stejné měně a se splatností do 1 roku – tento zápočet musí být vzájemně písemně stvrzen
 • Kromě pohledávek a závazků k obchodním partnerům jsou v třetí účtové třídě zúčtovací vztahy ÚJ k:
  • zaměstnancům
  • institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
  • společníkům popř. členům družstev
  • finančním a jiným orgánům (FÚ, celnice, pojišťovny…)
 • z hlediska rozvahy to jsou pasiva (máme u někoho dluh a ještě jsme nezaplatili)
 • dělení
  • krátkodobé (splatné do 1 roku)
  • dlouhodobé (splatnost nad 1 rok)
  • závazky vůči státu (daně), zaměstnancům (mzdy), firmám (dodavatelé)
 • nejfrekventovanějším závazkovým účtem je účet 321 – Dodavatelé, tento účet má i svoji vlastní analytickou evidenci – Knihu došlých faktur a Saldokonto dodavatelů (kolik jednotlivým dodavatelům dlužíme
  • ostatní závazky evidujeme v Knize ostatních závazků (dluhů)

 

Tuzemské závazky

 • účtujeme o nich na základě FP, VPD na účtu 321, dodavateli platíme za přijaté zboží či služby

 

Závazky za společníky  

společníkům byl přiznán podíl na zisku, který ještě nebyl vyplacen.

 • – tento závazek se eviduje na účtu 364 souvztažně s účtem 431
 • – zdaňován společností 15 % srážkovou daní
 • – společníci si nemohou vyplácet zálohově podíly na zisku

společníci si půjčili peníze do společnosti

 • – na účtu 365 budeme účtovat o krátkodobých půjčkách (dlouhodobé – 479) poskytnutých společníkem společnosti a o úrocích z těchto poskytnutých půjček
 • –lze sjednat i bezúročnou půjčku
 • – při výplatě podléhají úroky dani z příjmu FO u společníků

společníci jsou ve společnosti zaměstnáni

 • – společník uzavře se společností pracovní smlouvu, nebo jinou dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, potom postupujeme jako u zaměstnanců s rozdílem jiných účtů HM 522 / 366

 

Příklady účetních operací na účtu 365:

1. Vyúčtování krátkodobého závazku z půjček od společníků 221 / 365
2. Úroky z půjček od společníků 562 / 365
3. Vypořádací podíl u společníka v s.r.o. 252 / 365
4. Úhrada – vrácení půjčky společníkovi 365 / 221
5. Úhrada vypořádacího podílu 365 / 221
6. Kurzová ztráta při úhradě 563 / 365
7. Kurzový zisk při úhradě 365 / 663

 

Směnky k úhradě

 • – účtujeme zde o směnkách ve funkci úvěrového platebního prostředku, ovšem z hlediska dlužníka
 • – krátkodobé – 322, dlouhodobé – 478
 • – předáním směnky vlastní dodavateli nebo vyhotovením směnky cizí dodavatelem se původní závazek mění v závazek směnečný
 • – k rozvahovému dni se musí doúčtovat ještě úrok za běžné období do N – 562

 

Příklady účetních operací na účtu 322:

1. Úhrada závazku vystavenou vlastní směnkou 321 / 322 (478)
2. Směnečný úrok 562 / 322 (478)
3. Vlastní úhrada směnky 322 (478) / 221

 

 

Přijaté provozní zálohy u NEPLÁTCE DPH

 • = záloha – byly přijaty (vydány) peníze, ale nebylo provedeno vyúčtování (tj. provedení prací, služeb, zásob), zálohy z tohoto důvodu neovlivňují hospodářský výsledek
 • – přijetím zálohy na zboží, výrobky nebo službu vzniká ÚJ závazek dodat to, na co přijala zálohu, nebo vrátit zálohu
 • – přijatá platba se zachytí na účtu 324, a to až do doby jejího zúčtování
 • – FV je zaúčtována obvyklým způsobem, přičemž se zúčtuje přijatá záloha buď obráceným zápisem 324 na straně MD a 311 Dal nebo se znaménkem minus

 

Příklady účetních operací na účtu 324:

1. Přijatá krátkodobá záloha od odběratelů 221 / 324 (475)
2. Kurzové rozdíly
– ztráta
– zisk
563 / 324 (475)
324 (475) / 663
3. Vypořádání zálohy 324 (475) / 311

 

Přijaté provozní zálohu u PLÁTCE DPH

 • – přijatá platba se zachytí na účtu 324, a to až do doby jejího zúčtování
 • – FV je zaúčtována obvyklým způsobem, přičemž se zúčtuje přijatá záloha buď obráceným zápisem 324 na straně MD a 311 Dal nebo se znaménkem minus
 • – od roku 2005 dle novely zákona o DPH je plátce povinen přiznat daň z přijaté zálohy a to do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo ode dne přijetí platby, podle toho, který den nastane dříve
 • příjemce zálohy vystaví daňový doklad, na jehož základě si druhá strana odečte DPH

 

Závazky za zaměstnance

Základem pro účtování v této skupině je účet 331 – Zaměstnanci. Zde evidujeme všechny nároky zaměstnanců na mzdy, zúčtování daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, dále závazky plynoucí z odvodu zdravotního a sociálního pojištění a veškeré srážky zaměstnancům ze mzdy.

 

Příklady účetních operací na účtu 331:

1. Nárok zaměstnanců na mzdu 521 / 331
2. Zúčtování zálohy na daň z příjmů FO ze závislé činnosti 331 / 342
3. Zúčtování odvody zdravotního a sociálního pojištění 331 / 336
4. Nárok na nemocenské dávky 336 / 331
5. Zúčtování splátky půjčky zaměstnanců 331 / 335
6. Zúčtování srážek ze mzdy zaměstnanců 331 / 379
7. Úhrada mzdy – hotově, bankou 331 / 211, 221
8. Zúčtování odvody sociálního a zdravotního pojištění – firma 524 / 336

 

Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zde účtujeme o povinnostech zaměstnance i zaměstnavatele o odvodu pojistného. Pojistné, které je povinen hradit zaměstnanec, za něj vypočte a srazí z jeho mzdy zaměstnavatel, který také provede odvod pojistného. Účet 336 by měl být pro větší přehlednost rozdělen analyticky (např. podle zdravotních pojišťoven atp.).

 

Příklady účetních operací na účtu 336:

1. Zúčtování odvodu sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnancem 331 / 336
2. Nárok na dávky nemocenské 336 / 331
3. Zúčtování odvodu sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem 524 / 336
4. Úhrada sociálního nebo zdravotního pojištění 336 / 221

 

Zúčtování daní a dotací

Patří sem především účty, na kterých se účtují vztahy účetní jednotky jako poplatníka nebo plátce k finančnímu orgánu z titulu daňových povinností.

 

Jedná se o tyto účty:

Příklady účetních operací ve skupině 34:

1. Úhrada zálohy na daň z příjmů právnických osob 341 / 221
2. Předpis daně z příjmů PO – běžná činnost, mimořádná činnost 591, 593 / 341
3. Vrácení přeplatku daně z příjmů PO 221 / 341
4. Doměrek daně z příjmů za minulá období 594 / 341
5. Nárok na vrácení daně z příjmů právnických osob za minulá období 341 / 595
6. Zúčtování zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 331 / 342
7. Zúčtování srážkové daně z příjmů FO 331 / 342
8. Úhrada daně z příjmů FO 342 / 221
9. Předpis silniční daně 531 / 345
10. Předpis daně z nemovitostí 532 / 345
11. Předpis ostatních daní 538 / 345
12. Úhrada daní 345 / 221

 

Závazky v cizí měně

 • – při provádění zahraničně obchodních operací je třeba získat z účetnictví přehled o devizových závazcích vyjádřených v cizích měnách
 • – společnost dodávající zboží nebude tuto dodávku zdaňovat, sdělíme-li ji své DIČ
 • – my si potom sami vypočteme DPH z přijaté dodávky a máme povinnost tuto vypočtenou daň odvést FÚ – provedeme tzv. předanění, povinnost odvést DPH z nákupu máme ode dne vystavení dokladu, nejpozději však do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž byl materiál pořízen
 • – v případě, že máme od dodavatele z členského státu EU daňový doklad, máme zpravidla i nárok na odpočet daně => výsledek k FÚ pak bude nulový
 • – ZoÚ vyžaduje účtování o těchto účetních případech jak v českých korunách, tak i v cizích měnách
 • – pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu může ÚJ používat:
  • denní kurz dle ČNB
  • pevný kurz stanovený k určitému datu po jí vymezené období (měsíc, čtvrtletí, pololetí,…)
 • – za den uskutečnění účetního případu lze považovat u odběratele den vystavení faktury
 • – u pohledávek a závazků v cizí měně vznikají v důsledků změny kurzu české koruny k jiným měnám kurzové rozdíly
 • – KR vznikají jednak při úhradě pohledávek a jednak mohou vzniknout na konci účetního období

 

Kurzové rozdíly

 • vznikají nám ve dvou případech:
  • může se stát, že při vzniku závazku počítáme s jiným kurzem, než jaký je v den úhrady FP
 • zachycujeme je na účtech 563 a 663a tyto rozdíly přímo ovlivňují HV – jsou daňově účinné
  • pří neuhrazení závazků do konce účetního období
 • závazky musíme přepočítat na českou měnu k rozvahovému dni platným kurzem ČNB
 • rozdíly z přecenění opět účtujeme na účty 563 a 663
 • tato úprava závazků je trvalá, tzn. při platbě se budou zahraničního závazku porovnávat s již touto upravenou hodnotou

 

Příklady účetních operací na účtu 563 a 663:

1. Přijatá krátkodobá záloha od odběratelů 221 / 324 (475)
2. Kurzové rozdíly
– ztráta
– zisk
563 / 324 (475)
324 (475) / 663
3. Vypořádání zálohy 324 (475) / 311

 

Další druhy krátkodobých závazků

1. Faktura od dodavatele – materiál způsob A, B
(na sklad, přímo spotřeba)
111, 112, 501 / 321
2. Faktura od dodavatele zboží 131, 132, 504 / 321
3. Faktura od dodavatele za službu
(dopravné, poštovné, úklid, poradenství atd.)
518 / 321
4. Materiál na cestě – materiál, který jsme vyfakturovali,
ale fakticky nenaskladnili
– obráceným zápisem naskladnění
119 / 321
321 / 119
5. Zboží na cestě – zboží vyfakturované, ale nenaskladněné
– obráceným zápisem naskladnění
139 / 321
321 / 139
6. Faktury při pořizování dlouhodobého majetku 042 / 321
7. Kurzové ztráty při úhradě faktury nebo k rozvahovému dni 563 / 321
8. Kurzový zisk při úhradě faktury nebo k rozvahovému dni 321 / 663
9. Úhrada došlých faktur (banka, hotově, směnka, zápočet) 321 / 221, 211, 322, 311
10. Úhrada došlých faktur úvěrem (krátkodobý, dlouhodobý) 321 / 231, 461

 

Dlouhodobé závazky a úvěry

– evidujeme je v účtové sk. 47, patří sem:

 • emitované dluhopisy, účet 473

– používáme v případech, kdy ÚJ vydává úvěrové CP s dobou splatností delší než 1 rok

– majiteli bude po určité době splacen dluhopis včetně úroku, který představuje cenu za půjčený kapitál

 • dlouhodobé přijaté zálohy, účet 475

– přijaté zálohy od odběratelů před splněním dodávky, jejichž zúčtování je delší než 1 rok

 • dlouhodobé směnky k úhradě, účet 478

– vydané směnky na úhradu závazků se splatností delší než 1 rok

 • ostatní dlouhodobé závazky, účet 479

– např. dlouhodobé půjčky, vklady tichého společníka, apod.

 • odložený daňový závazek, účet 481

– částky odložené daně k úhradě v budoucích obdobích

 

Příklady účetních operací týkajících se skupiny 47 a dlouhodobých závazků:

1. Faktura od dodavatele za materiál 111 / 479
2. Dlouhodobý závazek k podnikům ve skupině z kapitálových operací 221 / 479
3. Úrok za běžné období 562 / 479
4. Kurzová ztráta 563 / 479
5. Kurzový zisk 479 / 663
6. Úhrada dlouhodobého závazku 471 / 221
7. Úhrada provedená emitentem dluhopisu 473 / 221
8. Vrácení zaměstnanecké obligace 473 / 221
9. Vyřazení vlastních neprodaných dluhopisů 473 / 255
10. Dlouhodobý nehmotný majetek přenechaný pronajímatelem k užívání 010 / 474
11. Vrácení DNM po zániku nájemní smlouvy – nájemce 474 / 010
12. Majetek přenechaný k užívání nájemci – pronajímatel 474 / 010
13. Úhrada nájemného 474 / 221
14. Příjem dlouhodobé zálohy 221 / 475
15. Vyúčtování dlouhodobé zálohy 475 / 311
16. Úhrada závazku směnkou 321 / 478
17. Proplacení směnky 478 / 221
18. Vklad tichého společníka 221 / 479
19. Závazek z rozdělení zisku k tichému společníkovi 431 / 479
20. Úhrada závazků tichému společníkovi 479 / 221

 

Inventarizace závazků

Druhy inventarizací:

 • Řádná –může být:
  • a) periodická – uskutečňuje se pravidelně k určitému datu např.: k 31. 12.
  • b) průběžná – u zásob.
 • Mimořádná

 

K získání věrného obrazu majetku a závazků (hospodářské a finanční situace ÚJ) je třeba před sestavením účetní závěrky provést inventarizaci (dokladovou inventuru pohledávek a závazků)

 • k 31. 12. se musí též pohledávky a závazky přepočítat kurzem ČNB k 31. 12., vznikají tak kurzové rozdíly zaúčtované výsledkově (563, 663)

 

Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenávají je v inventurních soupisech. Tyto stavy zjišťují

 • a) fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, nebo
 • b) dokladovou inventurou u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

 

Nejdůležitější části inventarizace:

 • 1) Inventura – zjištění skutečného stavu majetku a závazků.
 • Rozlišujeme:
  • a) inventuru fyzickou – užívá se u hmotného majetku a některého ne-
   hmotného např.: software…, počítání, měření, vážení..
  • b) inventuru dokladovou – použijeme v případech, kdy nelze provést inventuru fyzickou např.: pohledávky, závazky, na bank. účtech …(odsouhlasení pohledávek dlužníky).
 • 2) Porovnání skutečného stavu se stavem účetním – tímto porovnáním můžeme zjistit, že skutečný stav je nižší než účetní = Schodek tzv. Manko. Můžeme též zjistit, že skutečný stav je vyšší než účetní = Přebytek.
 • 3) Vypořádání inventarizačních rozdílů – účetní musí uvést do souladu stav účetní se stavem skutečným. Invent. rozdíly se vyúčtují do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.
  Inventarizační komise rozhodne o míře zavinění odpovědnou osobou a předepíše jí manko k náhradě. Odpovědná osoba (např.: skladník) může požadovanou částku uhradit buď v hotovosti do pokladny, nebo poštovní poukázkou na BÚ a nebo je možno provést srážku ze mzdy.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy