Živnost – Podnikání (VŠ)

Téma: Živnost

Předmět: Podnikání

Zaslal(a): pavlik

 

Podmínky pro založení

Specifikována zákonem 4555 – poslední úprava v roce 2014
Živnost – soustavná činnost provozovaná samostatně na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem


Živnostník musí

  1. své jméno v ….. dodělat ! živnosti
  2. být přihlášen na živnostenském úřadě
  3. odvádět daně ze zisku

 

Živnost může provozovat fyzická/právnická osoba splňující podmínky:
(osoba fyzická (FO) – konkrétní člověk, osoba právnická (PO) – uměle vytvořený subjekt)

  1. Všeobecné – trestní bezúhonnost
  2. Specifické – odborné

 

Činnost nelze provozovat, pokud má podnikatel zákaz činnosti, či byl na podnikatele vyhlášen konkurz – 1 výjimku, v případě nedodržení podmínek podnikatelem, tvoří tzv. odpovědný zástupce

U FO dané podmínky musí splňovat sám podnikatel. Pokud je nesplňuje, může zaměstnat odpovědného zástupce, který je splňuje.
U PO musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce (většinou člen statutárního orgánu).

 

Odpovědný zástupce
FO ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů a která je v pracovně právním vztahu k podnikateli.
Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky provozování činnosti, musí mít bydliště na území ČR a musí prokázat znalost českého nebo slovenského jazyka, pokud není občanem ČR.

 

Druhy živností

podle druhu činnosti:
a) obchodní
b) výrobní
c) poskytování služeb

podle vzniku práva k provozování živnosti:
a) ohlašovací
– řemeslné
– vázané
– volné
b) koncesované

Živnosti ohlašovací:
a) řemeslné – podmínkou je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru a určitou délkou praxe
b) vázané – u každé vázané živnosti jsou předepsány speciální podmínky odborné způsobilosti (např. provozování autoškoly – odborná způsobilost o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel)
c) volné – pro jejich provozování jsou stanoveny pouze všeobecné podmínky (není potřeba prokazovat odborné způsobilosti); obory živností volných jsou stanovené vládou – nelze si tedy vymyslet vlastní název volné živnosti

Živnosti koncesované:
Lze je provozovat pouze na základě udělení koncese. Získání koncese je podmíněno splněním požadované odborné a zvláštní způsobilosti a splnění dalších podmínek uvedených v zákoně.
Příklady koncesovaných živností: výroba zbraní, směnárenská činnost, taxislužba, pohřební služba, soukromí detektivové, provozování cestovní kanceláře, oceňování majetku apod.

 

Živnostenská oprávnění

Živnostenské oprávnění:
§ živnostenský list – pro živnosti ohlašovací – podnikatel může začít podnikat dnem ohlášení živnosti → má platnost k datu zažádání
§ koncesní listina – pro živnosti koncesované – podnikatel může začít podnikat teprve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

Podnikatel může provozovat více živností, má-li na každou živnostenské oprávnění (s výjimkou živnosti provozované průmyslovým způsobem).

Všechna živnostenská oprávnění a jejich změny jsou zapsána v živnostenském rejstříku, který je veden živnostenskými úřady.

 

Zánik živnosti

Zánik živnostenského oprávnění:
smrtí podnikatele,
zánikem PO, výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku,
uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou,
rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění,
dobrovolně.

Pokud živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, v některých případech nemůže podnikatel znovu ohlásit živnost, nejdříve pak po uplynutí 3 let po zrušení živnosti.

 

Živnostenský rejstřík

Vyhotovuje každý živnostenský úřad. Je to přehled živností na daném území. Obsahuje evidenci všech živnostenských listů a koncesních listin. Má evidenční charakter.

 

Živnostenský úřad

Správcem informačního systému úřední evidence podnikatelů
Vede údaje živnostenských rejstříků
Ukládá pokuty

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!