Dlouhodobý majetek – členění, pořízení, oceňování (2)

 

Otázka: Dlouhodobý majetek – členění, pořízení, oceňování

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Tereza Knéblová

 

STRUKTURA ÚČETNÍ TŘÍDY 0

01 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

02 – DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK – Odepisující se

03 – DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETERK – Neodepisující se

04 – POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

05 – POSKYTNUTÉ ZÁLOHY

06 – DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

08 – OPRÁVKY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

 

ZÁKLADNÍ DĚLENÍ:

1) DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

 • Doba upotřebitelnosti nad 1 rok
 • Hmotná povaha

 

ZAHRNUJE:

A) STAVBY A POZEMKY bez ohledu na PC

B) MOVITÉ VĚCI S PC NAD 40 000,-

C) OSTATNÍ – Pěstitelské celky, stádo, trvalé prostory, drobný hmotný mejtek do 40 000,- (à 518- Spotřeba materiálu)

 

2) DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

 • Doba upotřebitelnosti nad 1 rok, PC nad 60 0000,-
 • Pokud je PC < 60 000,- à 518 Spotřeba materiálu

 

ZAHRNUJE:

 • LICENCE
 • GOODWILL
 • POSTUPY
 • PROJEKTY
 • SOFWARE
 • KNOWHOW
 • PATENTY

 

3) DLOUHOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

 • Neopotřebovává se, doba upotřebitelnosti nad 1 rok
 • Investované prostředky za účelem finančního zhodnocení

 

ZAHRNUJE:

 • TERMÍNOVANÉ VKLADY ->Úroky
 • AKCIE -> Dividendy
 • OBLIGACE -> Úroky
 • PŮJČKY POSKYTOVANÉ JINÝM FIRMÁM ->Úroky

 

OCENĚNÍ DLOUHODOBÉHO NE/HMOTNÉHO MAJETKU

 • NAKOUPENÝ dlouhodobý majetek oceníme PC= CENA POŘÍZENÍ + VEDLEJŠÍ POŘIZOVACÍ NÁKALDY

 

VEDLEJŠÍ POŘIZOVACÍ NÁKLADY:

 • Pojištění
 • Doprava
 • Clo
 • Provize
 • Instalace
 • Státní povolení
 • Projektová dokumentace

 

 • Dlouhodobý majetek VLASTNÍ VÝROBY oceníme VLASTNÍMI NÁKLADY
 • NOVĚ ZJIŠTĚNÝ, či DAROVANÝ dlouhodobý majetek oceníme REPRODUKČNÍ CENOU àOdborný odhad
 • OPOTŘEBOVANÝ dlouhodobý majetek oceníme ZŮSTATKOVOU CENOU = PC- OPRÁVKY

 

POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NE/HMOTNÉHO MAJETKU

 1. NÁKUPEM – PC
 2. VE VLASTNÍ REŽII
 3. DAROVÁNÍM – REPRODUKČNÍ CENA
 4. PŘEŘAZENÍM – Z osobního do firemního vlastnictví
 5. PŘEŘAZENÍM po skončení finančního leasingu

 

ÚČETNÍ PŘÍPADY:

 1. NÁKUPEM
Č. TEXT MD D
1. VPD za kopírku- bez DPH

DPH – 21 %

501

343

211

211

2. DoFa za kopírku 042 321
3. Vlastní přeprava kopírky 042 622
4. VPD za montáž kopírky 042 211
5. Zápis o převzetí do užívání 022 042
6. Samovyměření DPH (Při nákupu v zahraničí) 349 343
7. Clo (Při nákupu v zahraničí) 042 379
8. Nárok na odpočet DPH (Při nákupu v zahraničí) 343 349

 

 1. POŘÍZENÍ VE VLASTNÍ REŽII
Č. TEXT MD D
1. FAP od stavební firmy 042 321
2. Zdanění a nárok na odpočet DPH 042 349
3. Hodnota stavby manuální práce vykonané vlastními zaměstnanci 343 624
4. Zařazení stavby do užívání 021 042

 

 1. DAROVÁNÍM

022/ 648

Hmotné movité věci/ Dary

 

 1. PŘEŘAZENÍM DO FIREMNÍHO VLASTNICTVÍ

022/491

Hmotné movité věci/ Účet individuálního podnikatele

 

 1. PŘEŘAZENÍM PO SKONČENÍ FINANČNÍHO LEASINGU

 

022/082

Hmotné movité věci/ Oprávky k hmotným SMV

 

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU


VÝDAJE NA:

 1. NÁSTAVBU
 2. PŘÍSTAVBU
 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY
 4. MODERNIZACI STÁVAJÍCÍHO DM
 5. REKONSTRUKCI

 

-> U DM cena nad ocenění učetní jednotkou (40 000,-)

-> U staveb – podle významnosti technického zhodnocení

 

REKONSTRUKCE = Změna technických parametrů

MODERNIZACE = Rozšíření vybavenosti

TECHNICKÉ ZHODNOC. DO 40 000,- = Malé à 548 – Ostatní provozní N

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAD 40 000,- = Zajišťuje PC stávajícího majetku

 

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

ÚČTY:

NAKOUPENÉ AKCIE (podíly)

061 – Rozhodující vliv à Více než 40% na ZK

062 – Většinový vliv à 20-40% na ZK

063 – Menšinový vliv à Do 20% na ZK

065 – NAKOUPENÉ OBLIGACE SE SPLATNOSTÍ NAD 1 ROK

066 – PŮJČKY POSKYTOVANÉ JINÉMU PODNIKU

 

ÚČETNÍ PŘÍPADY – NÁKUP A PRODEJ AKCIÍ:

Č. TEXT MD D
1. VBÚ- Nákup akcií 043 221
2. VBÚ- Provize 043 221
3. Zaevidování akcií v PC 063 043
4. VBÚ- Přijaté dividendy 221 665
5. VBÚ- Prodej akcií 221 661
6. Úbytek prodaných CP 561 063
7. VBÚ- Půjčka se splatností 10 let 066 221
8. VBÚ – Úrok z půjčky 662 221
9. VBÚ- Splátka části půjčky 221 261
10. VÚÚ- Splátka části půjčky 261 066

 

ANALYTICKÁ EVIDENCE K DLOUHODOBÉMU MAJETKU

 • INVENTÁRNÍ KARTY

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 

 1. Název dlouhodobého majetku
 2. Inventarizační číslo
 3. Datum a způsob pořízení
 4. Datum a způsob vyřazení
 5. Pořizovací cena
 6. Odpisová skupina
 7. Předpokládaná délka životnosti
 8. Metoda daňového odepisování

 

 • Každým rokem se odepisují daňové/účetní odpisy daného roku


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy