Základy účetnictví – maturitní otázka

 

Otázka: Základy účetnictví

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Monika

 

 

Základem účetnictví je rozvaha. Rozvaha vyjadřuje stav aktiv a pasiv k určitému dni. Hospodářskou činností firmy si majetek a jeho zdroje financování dostávají do koloběhu, ve kterém mění formu.

 

Koloběh oběžného majetku prochází následujícími fázemi:
1) zásobování
– při nákupu zásob dochází ke vzniku závazků vůči dodavatelům

2)výroba
– vznik nákladů a výnosů (náklady jsou peněžní vyjádření spotřeby materiálu, energie, mzdy

3)odbyt
– při prodeji výkonů vznikají pohledávky vůči odběratelům
– výnosy představují především tržby z prodeje výrobků a služeb
N<V=ZISK
N>V=ZTRÁTA

Hospodářské operace, které ovlivňují změny v rozvahových stavech aktiv a pasiv musí být evidovány, neboli zapsány v ÚD na faktuře, a jsou podkladem pro zápisy v účetních knihách

 

Změny rozvahových položek:
Změny rozvahových položek aktiv a pasiv, které vznikají na základě ÚP se mohou zachycovat přímo v rozvaze a to změnou rozvahových stavů příslušných aktiv a pasiv.

 

Účet:
– v podniku nelze zachycovat jednotlivé ÚP do rozvahy protože:
1) Sestavování rozvahy po každé účetní operaci je velmi pracné a v praxi těžko použitelné (během účetního období se uskuteční velké množství operací)

2) Při sestavování nové rozvahy bychom sice dostali přehled o celkovém složení aktiv a pasiv, ale neměli bychom k dispozici údaje o jejich vývoji (například o celkovém nákupu materiálu)

=>proto rozvahu rozkládáme na soustavu jednotlivých účtů, které nemůžou mít různou formu
Má dáti                                   Dal

Debetní                           Kreditní
Na vrub účtu                Ve prospěch účtu

účty aktiv na MD Přírustky/úbytky
účty pasiv na MD Úbytky/přírustky

– každý účet má svůj název a číslo, rozpisem rozvahy převedeme na účet tz. PZ

 

Druhy:
I. Rozvahové – aktivní, pasivní
II. Výsledkové – náklady, výnosy
III. Uzávěrkové – 701 – PÚR, 702 – ÚZZ, 710 – KÚR
IV. Podrozvahové – nepíšou se do rozvahy, účtuje se na ně jednoduchým zápisem a sledujeme zde např. pronajatý majetek nebo přísně zaúčtovatelné tiskopisy čímž jsou myšlenky form. Občanských průkazů, pasů, maturitních vysvědčeních, vysokoškolských diplomů..

 

Obraty a zůstatky:
Na konci roku k 31.12 provádíme na všech účtech uzávěrkové práce, zjiš´tujeme obraty, KZ a provádíme převod KZ

 

Obrat = souhrn změn na stranách účtu (přírustky a úbytky)
NEZAPOČÍTÁVAT PZ!!!
– výpočet obratu použijeme ke zjištění KZ
KZ je na stejné straně jako PZ, ale převod KZ je na straně opačné
KZ aktivního účtu = PZ na straně MD + obrat MD – obrat dal
KZ pasivního účtu = PZ na straně D + obrat D – obrat MD

– převody KZ nákladů a výnosů provedeme na účet 710 – ÚZZ, kde zjistíme HV (zisk nebo ztrátu)
– převody KZ rozvahových účtů převedeme na účet 702 KÚR, který je důležitý pro zachování zásady podvojnosti
Na tento účet nesmíme zapomenout napsat nově vzniklý zisk nebo ztrátu a pokud se nám obě strany rovnají účtovali jsme správně.

 

Rozdíly mezi rozvahou a 702 – KÚR
1) V rozvaze označení AKTIVA, PASIVA X kúr – MD, D
2) V rozvaze můžeme některé položky spojit (DM) vlastní a cizí zdroje X na kúr musí být všechny položky

3) KÚR sestavit lze jedině účtováním X rozvahu inventarizací u některých položek (zásoby)

 
Podvojný zápis:
= zápis, kdy jeden ÚP účtujeme na jednom účtě na straně MD a na druhém účtě na str. D
Těmto účtům říkáme účty souvztažné a zápis na nich se také tak nazývá
Pravidla podvojného zápisu

 

1. Základem je rozvahy, kde jsou aktiva a pasiva
2. Rozvahu rozepíšeme do účtů a zapíšeme PZ a pro zachování podvojnosti sestavíme 701
3. Přírůstky aktivních účtů jsou na MD, úbytky na D. U pasivních účtů jsou přírůstky na D a úbytky na     MD
4.Náklady účtujeme na MD, výnosy na D
5.Koncem období náklady a výnosy převedeme na 710 – ÚZZ  a 702 – KÚR

 

Syntetická a analytický evidence:
SE=souhrnné údaje v Kč, materiál, odběratelé, dodavatelé
AE= podrobnější údaje v Kč a v měrných jednotkách (dodavatelé plynu, materiálu, dlouhodobý majetek)

 

Vztahy mezi SE A AE
a) Součet PZ na analytické evidenci = PZ na syntetické evidenci
b) součet obratů na analytické evidenci= obraty na syntetické evidenci
c) součet KZ na analytické evidenci = KZ na syntetické evidenci


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy