Individuální podnikatel – maturitní otázka

účetnictví

 

Otázka: Individuální podnikatel

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Tomášek

 

 

Obsah

 • samostatně podnikající fyzická osoba – výhody a nevýhody
 • vysvětlete zdaňování podnikající fyzické osoby
 • účetnictví podnikatele (FO)
 • účet individuálního podnikatele
 • vznik firmy a zahajovací rozvaha
 • roční účetní uzávěrka a začátek následujícího roku
 • účtování odměn podnikatele
 • pojistného na ZP a SP
 • hospodářský výsledek

 

Výhody a nevýhody

Výhody:

 • jednoduchost při založení
 • rozhodování je soustředěno na jednoho vlastníka
 • obecně nižší sankce
 • při ročním obratu do 25 mil. Kč možnost vedení daňové evidence
 • možnost uplatnění výdajů paušálem

Nevýhody:

 • ručení celým svým osobním majetkem
 • vyšší odvodové zatížení než u PO
 • praktická nemožnost vstoupit do větších kontraktů a státních zakázek
 • zdání „malosti“ v očích některých obchodních partnerů

 

Zdaňování podnikající fyzické osoby

Daň z příjmů je strukturována:

 • §6 příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanec)
 • §7 příjmy z podnikání (OSVČ)
 • §8 příjmy z kapitálového majetku (úroky z BÚ)
 • §9 příjmy z pronájmu
 • §10 ostatní příjmy (nahodilé příjmy do 30 tis. Kč se nezdaňují)

 

Základ daně je sestaven jako souhrn dílčích základů daně

Tento celkový základ daně se snižuje o:

 • a) nezdanitelné části dle §15 ZDP (odpočet úroků z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotéčního úvěru)
 • b) odčitatelné položky – ztráta z minulých let (§34 ZDP), dary (§15 ZDP)

Takto upravený ZD se zdaňuje 15% sazbou

 

Vypočtená daň se dále snižuje o slevy na daní:

 • a) dle §35ba ZDP – na poplatníka
  • na manželku (manžela) s vlastními příjmy do 68 000 Kč
  • na vlastní invaliditu
  • na studenta
  • na umístění dítěte (tzv. školkovné)
 • b) dle §35c ZDP – na vyživované dítě

 

Účetnictví podnikatele (fyzické osoby)

Povinnost podnikatele (fyzické osoby) vést účetnictví (ZoÚ §1/2)

 • roční obrat > 25 mil. Kč

 

Zjednodušený rozsah účetnictví (ZoÚ §9)

 • FO, které budou účetními jednotkami a nemají povinný audit, mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

 

Účet individuálního podnikatele

 • 491 – Účet individuálního podnikatele
 • tento účet zachycuje celkový stav vlastních zdrojů podnikatele
 • účtují se na něm zejména:
  • osobní vklady                                     221 / 491
  • výběry pro osobní spotřebu                491 / 221
  • výsledek hospodaření účetní jednotky soukromého podnikatele
 • vykazuje zpravidla pasivní zůstatek, ale za určitých podmínek (např. ztrátové hospodaření, velké zadlužení) může mít zůstatek i aktivní

 

Vznik firmy a zahajovací rozvaha

 • vznik dnem zápisu do živnostenského rejstříku
 • Otevření účtů:
  • automobil                   022 / 701
  • hotovost                     211 / 701
  • bankovní účet            221 / 701
  • účet in. podnikatele   701 / 491

 

Roční účetní uzávěrka

MD                   D

 • Uzavření výsledkových účtů
  • a) nákladových 710               50 až 59
  • b) výnosových 60 až 69     710
 • Uzavření rozvahových účtů
  • a) aktivních 702               tř. 0, 1, 2, 3
  • b) pasivních tř. 2, 3, 4     702
 • Převod zisku 710                   702

 

Začátek následujícího roku

MD                   D

 • Otevření rozvahových účtů
  • a) aktivních tř. 0, 1, 2, 3     701
  • b) pasivních 701               tř. 2, 3, 4
  • c) převod zisku  701                   431
 • Převod zisku na účet 491 431                   491

 

Účtování odměn podnikatele

 • FO nemůže sama sebe zaměstnat, ale může kdykoliv bez omezení převádět volné peněžní prostředky pro svoji osobní potřebu
 • nejedná se o mzdu, ale o osobní spotřebu, která se účtuje jako snížení vlastních zdrojů (MD 491)

 

Zdravotní a sociální pojištění podnikatele

 • zdravotní a sociální pojištění OSVČ je nedaňovým nákladem – účet 526 je daňově neúčinný – tj. nesnižuje základ daně

 

Vyměřovací základ pro výpočet ZP a SP:

 • 50% z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení (tj. daňově uznatelných výdajů)

 

Výpočet a platba pojistného pro ZP:

 • sazba 13,5 %
 • zálohy platí OSVČ měsíčně a jsou splatné do 8. dne následujícího kalendářního měsíce
 • pro odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ je stanoven pevný termín – 4. následujícího roku
 • v případě, že má OSVČ uhradit doplatek pojistného – je tento doplatek splatný do 8 dnů

 

Výpočet a platba pojistného pro SP:

 • zahrnuje pojistné na důchodové zabezpečení a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • zálohy OSVČ jsou měsíční, ale platí se zpětně a to mezi 1. a 20. dnem následujícího kalendářního měsíce
 • sazba na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti činí 29,2 %
 • sazba na nemocenské pojištění 2,3 % – NENÍ POVINNÉ
 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ jsou povinny podat do 4.
 • Doplatek je splatný do 8 dnů

 

Hospodářský výsledek

 • příjmy – výdaje
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!